Geschiedenis NAK

De geschiedenis van de Nieuw Apostolische Kerk van de laatste 40 jaar, een periode waarvoor het volk Israël symbool staat. Het begin van deze Israëlitische periode was de Exodus, de uittocht uit Egypte (begin april 2448*). De periode tussen het moment van de uittocht tot het moment om het land Kanaän binnen te trekken ( eind September 2450*) duurde ± 18 maanden. Het volk Israël miste dit genademoment door ongeloof. Deze waargebeurde story staat symboliek voor onze tijd en is voor een groot gedeelte inpasbaar, dat mag u verder zelf invullen. Ik vertel in vogelvlucht mijn ervaring.

*Dit zijn jaartallen gerekend vanaf de zondeval, zie de tijdlijn

Periode  rond  1986

1985 Twee ambtsdragers, één hele bekende voor mij omdat hij mijn Districtsvoorganger was en één die ik van naam kende (Apostel Rockefeller uit USA) begonnen brieven te schrijven. Deze brieven waren uitnodigingen voor de dag des Heren die spoedig zou zijn. De datum weet ik niet omdat ik deze brief nooit heb gelezen, maar de uitnodiging was voor 1986. Gezien alle datums die in het verleden en in deze tijd plaatsvinden, moet het Goede Vrijdag 1986 zijn geweest.  Nogmaals, deze brief heb ik nooit gezien of gelezen, mijn ouders wel. De boodschap werd niet geloofd, net zomin als de boodschap van Jozua en Kaleb. Beide ambtsdragers zijn uit hun ambt gezet en hebben de NAK verlaten. God werd zeer boos (Numeri 14:30 - 35) en het is wel heel toepasselijk dat er precies die maand een ramp gebeurde die zijn gelijke niet kende.  

40 jaar later, dezelfde periode als de woestijntocht onder leiding van Mozes, is het april 2026. In Daniël 8:14-19 wordt gezegd dat na 2300 dagen de schepping wordt hersteld. Covid19 is gestart op 16 december 2019 en 2300 dagen later is het 3 april 2026. Het is geen toeval dat dit een Goede Vrijdag is.

Betekenis van getallen

Drie getallen worden genoemd in Daniël en in Openbaringen, de getallen zijn: 1260, 1290 en 2300. Het getal 1290 en 2300 worden maar één keer genoemd in de Bijbel. Het getal 1260 wordt vaker genoemd op meerdere manieren. 42 maanden x 30 = 1260 dagen. 1 tijd 2 tijden en een halve tijd is eveneens 3,5 jaar (1260).

 • 3 April 2026 – 1290 dagen = 21 september 2022 (Grote Verzoendag)
 • 3 April 2026 – 1260 dagen = 21 oktober 2022 (aanvang tijd van verdrukking)
 • 3 April 2026 – 2300 dagen = 16 december 2019 (uitbraak Covid19, begin eindtijd)

Uitleg van deze dagen

Deze dag (21 september) heeft een dubbele betekenis.

 1. Vele overleden zielen wachten op deze dag in het dodenrijk. Dit zijn de zielen die tot geloof zijn gekomen hier op aarde of in het dodenrijk. Ze geloven oprecht in het offer dat Jezus heeft gebracht en ze worden uit genade opgenomen in het hemelrijk. Deze dag wordt ook de Tarweoogst genoemd.
 2. Dit is tevens de dag dat de 144.000 eerstelingen opgehaald zouden worden. Maar deze tijd moest verkort worden omdat er anders geen vlees behouden zou blijven. Er wordt iedere keer gesproken over DIE tijd moet verkort worden. Het woordje DIE is een aanwijswoord en het verwijst heel specifiek naar deze Grote Verzoendag op 21 september 2022. We zien op dit moment (18-8-2021) de toenemende strijd en dat zal leiden tot er inderdaad GEEN VLEES MEER OVERBLIJFT.
 3. De eindtijd is te verdelen in een periode van rampen en tegenspoed, die gevolgd wordt door de algehele vernietiging van de mensheid. God wil nog 1 keer proberen of de mens Hem wil erkennen als dé God, Dé God van de Liefde. Daarna zal de tijd van vernietiging (tijd van verdrukking) losbreken.  

Zefanja 1:2-5 Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here . ‘Mens en dier zullen verdwijnen, vogels en vissen zullen sterven. Ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden, zal Ik uitroeien,’ zegt de Here . ‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd Milkom vereren!

Verkorting van DIE tijd

Over de 40 jaar woestijntocht is iets bijzonders te vertellen. God heeft naar aanleiding van het aantal verkenningsdagen een straf opgelegd van 40 jaar. Waren die 40 jaren wel terecht? De eerste 18 maanden waren hierin mee gecalculeerd, want het ongeloof uitte zich na de eerste ± 18 maanden. Deze ± 18 maanden zijn de periode waarmee de verkorting van Die tijd is toegepast. Er staat nergens opgetekend hoe lang de tijd tot aan Kanaän exact is geweest. Ongeveer 18 maanden is 18 x 30 = 540 dagen. 21 september 2022 min 540 dagen is maart 2021. Aangezien niemand het exacte aantal dagen kan weten, was dat een raadsel en voor velen een reden om de uitnodiging van God om deel te nemen aan de opnamedag voor 144.000 eerstelingen af te wijzen. Voor mij was het in eerste instantie een antwoord waar ik zeer licht in twijfelde, maar naarmate de tijd vorderde en ik er veel over nadacht verdween mijn twijfel.

Ik heb geleerd dat geloven door onderzoek tot stand komt, want onderzoek dat vanuit de vrije wil wordt aangestuurd, zal God zegenen. Door onderzoek ga je de verbanden zien en als de gegevens niet compleet zijn en / of niet logisch met elkaar zijn verbonden, moet je doorzoeken tot er een logisch en compleet geheel is ontstaan.

Mattheüs 24:22 en Marcus 13:20 zeggen hetzelfde
Als God DIE TIJD niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort ter wille van hen die bij God horen.

Het woordje DIE is een aanwijswoord en heeft een andere betekenis dan het woordje DE.

Mijn persoonlijke belevenis

Rond het jaar 1980 las ik een boek, het boek de Stenen Spreken. Een boek dat bestond uit enorm veel wiskunde en daar snapte ik niets van. Er stond wel iets bijzonders in, het laatste volledige jaar zou het jaar 2025 zijn. Dat heb ik altijd onthouden. Ik was en ben een simpel persoontje. Ik heb niet gestudeerd, heb later toen ik al getrouwd was de MAVO in de avonduren gehaald via een schriftelijke opleiding (Een pretpakket: nederlands - duits - geschiedenis - aardrijkskunde - biologie - handelskennis). Textiel diploma in twee jaar gehaald en nooit iets meegedaan, assurantie studie gedaan en niet afgemaakt. Als vertegenwoordiger aan het werk gegaan in de direct sales, want een tweegesprek kon ik wel voeren, mits ik een product had waar ik achter stond. Later uit nood voor mezelf begonnen in de verkoop van eerste hulpmaterialen. Door vragen van klanten heb ik het instructeursdiploma voor de eerste hulp gehaald en weer later het onderhoudsdiploma voor blusmiddelen.

Mijn - kerkelijke - geschiedenis

 • Geboren 27 april 1956
 • Gedoopt: Ja. Waar? Wanneer?
 • Mijn ouders, inclusief de kinderen, werden opgenomen in 1960 in de Nieuw Apostolische Kerk.
 • Verzegeld (ontvangen Heilige Geest d.m.v. handoplegging van een levende apostel) 1960 te Ede.
 • Confirmatie: 22 maart 1970 (13 jaar), te vergelijken met de belijdenis.
 • Getrouwd 2 februari 1978
  • Tekst woord: Tobia 13: 9  En ik wil mij van harte verheugen in God. Looft den Heer, gij Zijne uitverkorenen, houdt vreugdedagen en prijs Hem.
  • Wat nu pas opvalt: Een tekst uit de Apocriefe boeken door de NAK verstrekt, waarvan nu wordt gezegd:

   Citaat uit een brief van de leiding van de NAK: Daarbij is voor mij cruciaal dat het testament van Levi wel interessant kan zijn, zoals zovele geschriften, evangeliën en openbaringsgeschriften die gevonden zijn, maar dat ze nooit zijn toegelaten tot de canon van de Bijbel en dus van de Bijbel geen deel uitmaken. Ik zie alleen de Bijbel als Gods woord.

Verhuizingen: van Ede naar Etten-Leur juli 1990, terug naar Ede juli 1994, naar Horst juli 2018

Kort na mijn huwelijk (2-2-1978) werd ik gevraagd om de dirigent te ondersteunen als hulpdirigent zonder opleiding. Want ik speelde een beetje viool en een beetje orgel, nooit echt les gehad. In mijn thuisgemeente waren wij als gezin “welkom". Ik heb me nooit helemaal opgenomen gevoeld en toch heb ik altijd het verlangen gehad om te mogen dienen. Helaas, in de thuisgemeente hoorden wij niet bij de oudgediende families.

In mijn 35e jaar werd mij gevraagd om Onderdiaken te worden in de gemeenschap Breda en dat is bevestigd op 1 december 1991 te Tilburg. We woonden daar nog maar kort en ik kon een paar dingen waar gebrek aan was. Door veranderende familieomstandigheden en op verzoek van de werkgever terug naar Ede in overleg met de toenmalige apostel. Werkgever wilde eigenlijk dat we naar Apeldoorn zouden gaan. Door opnieuw te verhuizen is het ambt van Diaken niet bevestigd in de originele thuisgemeente. Vanaf de eerste dag in de oude thuisgemeente zeer onwelkom gevoeld.

Hierdoor na jaren van diep ongelukkig zijn, gezocht naar een andere denominatie en we dachten deze gevonden te hebben in Zeist bij de GvAC (Gemeenschap van Apostolische Christenen). Dit was mijn eerste uitschrijving uit het Nieuw Apostolische register. Zeer welkom want er was een gebrek. Geen organist en een dirigent die ondersteuning nodig had. Toen ze hoorden dat ik Onderdiaken was geweest in Breda mocht ik per direct weer dienen als zijnde een ambtsdrager, inclusief de ambtsbroedervergaderingen. Sociale omgeving: fantastisch. Probleem: overtuigd Nieuw Apostolisch.

Na bijna vier jaar werden er uitspraken gedaan waar ik me totaal niet mee kon verenigen. Na vier fijne jaren terug naar de NAK in Ede vanwege mijn geloofsovertuiging en ons weer laten inschrijven. Helaas er was in Ede niets veranderd in het sociale leven en weer vier jaar geworsteld om erbij te blijven. Tussendoor nog een paar jaar in de gemeente Veenendaal gevolgd en weer terug naar Ede en uiteindelijk zijn we op een wonderlijke manier in de gemeente Harderwijk terecht gekomen. Hier mochten we zijn wie we waren en hebben we ons vanaf dag één welkom en thuis gevoeld.

In Harderwijk hebben we met veel vreugde deelgenomen aan het sociale leven – wonend in Ede – gedurende 9 blijde jaren en in een latere fase werd ik dirigent en organist. De laatste 4 jaar mocht ik dienen als Diaken. Gemiddeld 5 keer per week naar Harderwijk, zonder vergoeding want bij de NAK is alles Pro Deo. Door familiare situatie verhuisd naar Horst (Limburg) in juli 2018.

De laatste paar jaar

Na enig zoekwerk naar een Nieuw Apostolische Kerk in de buurt, in Venlo konden we niet wennen, in Eindhoven ook niet en in Nijmegen hadden we het gevoel “Dit moet goed komen “. Op 17 december 2019 werd het ambt van Diaken weer bevestigd, want dat was door de verhuizing verloren gegaan. Kort na de verhuizing ben ik allerlei godsdienstige boeken gaan lezen, met de bijbel als basis om de verhalen te controleren en te combineren. Het waren allemaal boeken die door de Theologen werden en worden afgewezen, ook door hogere ambtsdragers van NAK. Want de drie standaard opmerkingen, plus een vierde, kreeg ik ook vanuit de Nieuw Apostolische Kerk te horen.

 1. In de bijbel staat veel fictie.
 2. De bijbel mag je niet letterlijk nemen.
 3. Het woord van God staat alleen maar in de Bijbel.
 4. Nieuwe openbaringen komen uitsluitend via de hoogste ambtsdrager, de Stamapostel.

Door het vele lezen, onderzoeken en combineren zag ik verbanden tussen die boeken die me in eerste instantie enorm verbaasden, maar het werd helderder en duidelijker. Het werd een geheel. Net alsof er een leraar in de buurt was en nog een goeie ook, want leren is me nog nooit goed afgegaan en dit snapte ik.

Deze boeken kunt u downloaden onder de titel Extra Downloads.

De laatste jaren zijn sterk verweven met de Nieuw Apostolische Kerk, maar het is meer privé wat ik wil delen dan het bovenstaande. Wilt u dit ook weten klik dan HIER