Dit zijn allemaal reacties naar aanleiding van communicaties met anderen. Bijna alle reacties zijn Nederlands en Engelstalig. Al deze reacties zijn ontstaan door een serieus onderzoek. Precies zoals Paulus het adviseert: Onderzoek alles en behoudt het goede.

Voor de Engelstalige linken klik HIER        //       For the English links click HERE  
Het gebed van Jezus.

Johannes 17:1‭-‬11 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.

Johannes 17:12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt.The prayer of Jesus.

John 17:1-11   'These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee: as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. '𝗜𝗸 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗲𝗲𝗻𝘃𝗼𝘂𝗱𝗶𝗴𝗲 𝘃𝗿𝗮𝗮𝗴: 𝗜𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘃𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁?

Zowel theïsten als atheïsten kennen de achtergrond niet waarom deze wereld vol nare verrassingen zit. Deze wereld is een gevangenis voor de verliezers van een poging om de macht in de hemel te grijpen. Satan heeft geprobeerd een staatsgreep te plegen met een derde van de engelen en deze poging is mislukt. U kunt lezen over deze mislukte staatsgreep in Openbaring 12:7-9

Je kunt hier letterlijk lezen dat de verliezers van deze mislukte staatsgreep in de aarde werden geworpen. Dus letterlijk in het vuur en zwavel van het midden van de aarde. Dit is de exacte beschrijving van de hel. Deze gevallen engelen krijgen langzaamaan steeds meer vrijheid door incarnatie in allerlei verschillende vormen. De eerste incarnatie is in steen. Logisch, want bij een vulkaanuitbarsting wordt eerst de gesmolten stenen – lava dus – weggeslingerd en die lava hardt uit, zodat het stenen worden.

Jezus zegt: God kan van deze stenen kinderen van Abraham maken, logisch toch?
Stenen slijten door gebruik en corrosie, er ontstaat stof. Adam is gemaakt van …….stof.

Elke vorm heeft stof als bouwstenen, wat gemakkelijk te bewijzen is, want als iets sterft wordt het weer stof. Er is een langzame en een snelle manier om tot stof terug te keren. Begraven is een langzame manier en verbranden is een snelle manier.

Een kort leven op deze aarde, de gevallen engel moet zich bewijzen.
Na de mislukte staatsgreep had God een keus, een keus uit twee opties.
Optie 1: Alle misdadigers – de gevallen engelen – voor eeuwig en altijd te vernietigen.
Optie 2: Een plan bedenken om alle gevallen engelen weer terug te laten keren in Zijn rijk.
Juist omdat God liefde is heeft Hij gekozen voor optie 2. Maar liefde zou geen liefde zijn als er weer de mogelijkheid zou om weer een staatsgreep te kunnen bedenken en uit te voeren. Daarom worden de misdadigers – de gevallen engelen – gestraft en omdat God weet wat voor straffen er zijn heeft Hij veel geduld.𝗜'𝗹𝗹 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻: 𝗜𝘀 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁?

Both theists and atheists do not know the background to why this world is full of nasty surprises. This world is a prison for the losers of an attempt to seize power in heaven. Satan has tried to stage a coup with a third of the angels and this attempt has failed. You can read about this failed coup in Revelation 12:7-9

You can literally read here that the losers of this failed coup were cast into the earth. So literally in the fire and brimstone of the center of the earth. This is the exact description of hell. These fallen angels are slowly getting more and more freedom through incarnation in all kinds of different forms. The first incarnation is in stone. Logical, because during a volcanic eruption the molten stones – lava – are first thrown away and the lava hardens, so that they become stones.

Jesus says: God can make children of Abraham from these stones, logical right?
Stones wear out through use and corrosion, dust is formed. Adam is made of …….dust.

Every form has dust as its building blocks, which is easy to prove, because when something dies it becomes dust again. There is a slow and a fast way to return to dust. Burying is a slow way and burning is a fast way.

A short life on this earth, the fallen angel must prove himself.
After the failed coup, God had a choice, a choice of two options.
Option 1: Destroy all criminals - the fallen angels - forever and ever.
Option 2: Come up with a plan to return all the fallen angels to His realm.
Precisely because God is love, He has chosen option 2. But love would not be love if there were again the possibility to devise and carry out another coup. That is why the criminals – the fallen angels – are punished, and because God knows what punishments there are, He has a lot of patience.We leven NU in de ORIGINELE TIJD van VERDRUKKING.

Mattheüs 24:22 En tenzij die dagen worden ingekort, zou er geen vlees behouden blijven; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. 

Zodra een wereldleider sterft, wordt het keerpunt bereikt en de periode van verdrukking begint. Het begin van de verdrukking wordt dan ook gemarkeerd door de dood van een wereldleider en in zeer korte tijd is de wereldbevolking gehalveerd en pas daarna begint de godsdienstoorlog, ook wel de Tijd van de Verdrukking genoemd.

1. Een wereldleider zal plotseling sterven.
2. Jezus komt in de wolken, dat is het begin van:
     • 2A. De Derde Wereldoorlog
     • 2B. Velen sterven door hongersnood
     • 2C. Mutatie Covid19 tot zeer besmettelijk en dodelijk
     • 2D. Mensen veranderen in wilde beesten

2.000.000.000 nederige gelovigen zullen sterven aan deze factoren, dit is een zeer korte maar ook een zeer dodelijke periode, de graven zullen worden geopend, dat is de opstanding van de doden. Al deze mensen zullen opgenomen worden in de hemel. Grote Verzoendag is geen dag, maar Grote Verzoening is een moment.

 

De oorlog wordt beëindigd door:
3. Een meteorenregen uit het heelal zal een derde van de aarde verbranden.
4. Een ster treft de aarde - deze wordt verborgen door de meteorenregen.
5. Een zeer grote vulkaanuitbarsting zal het bloed van de maan rood kleuren en de zon verduisteren.
6. Er is ook een zeer grote aardbeving.

2.000.000.000 lieve ongelovigen zullen sterven door deze natuurrampen, te beginnen met de meteorenregen. Deze mensen worden voor een periode van 1000 jaar opgenomen in het vagevuur. Hier zullen ze leren dat God echt bestaat. Na deze gebeurtenissen zal Daniël 12:11 vervuld worden, wat betekent: Er zijn GEEN gebeden meer en Satan komt uit de zee.

 

Begin Tijd van Verdrukking.

4.000.000.000 mensen gaan de tijd van verdrukking in, dat gebeurt in de periode na de natuurrampen tot 1 april 2026. Dit is het minst prettig, want als je nog niet bent opgenomen, dan worden ze gedood door de godsdienstoorlog of op het allerlaatst door nucleair geweld. Bij deze optie heb je nog een zeer lange weg te gaan. Want lichamelijk dood is niet dood, maar zeer ver verwijderd van God. Dit betreft alle soorten katholieken, boeddhisten, de moslims, de predikers, de hooghartige christenen, de betweters, regeringsleiders en de rijke der aarde. enzovoort.


Opmerking: de originele tijd van verdrukking was gepland op 21 oktober 2022, maar de tijd is ingekort. Het begint binnenkort, de exacte datum is onbekend.

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 


Dit is het echte begin van de Verdrukking. Je kunt het in meerdere talen downloaden. https://www.debeloofdeschepping.nl/shorteningtimeWe are NOW living in the ORIGINAL TIME of TRIBULATION.

Matthew 24:22 “And except those days be cut short, no flesh should be saved; but for the sake of the elect those days shall be shortened. '

Once a world leader dies, the turning point is reached, and the Tribulation Period begins. The beginning of the tribulation is therefore marked by the death of a world leader and in a very short time the world's population is halved and only then does the religious war, also called the Time of the Tribulation, begin.

1. A world leader will suddenly die.
2. Jesus comes in the clouds, which is the beginning of:
     • 2A. Beginning of World War III
     • 2B. Many dies of famine
     • 2C. Mutation Covid19 to highly contagious and deadly
     • 2D. People turn into wild beasts.

2,000,000,000 humble believers will die from these factors, this is a very short but also a very deadly period, the graves will be opened, that is the resurrection of the dead. All these people are taken up into heaven. Great Atonement Day is not a day, but Great Atonement is a moment.

 

The war is ended by:
3. A meteor shower from outer space will burn a third of the Earth.
4. A star hits the Earth - it is hidden by the meteor shower.
5. A very large volcanic eruption will turn the blood of the moon red and darken the sun.
6. There is also a very large earthquake.

2,000,000,000 dear unbelievers will die from these natural disasters, starting with the meteor shower. These people are taken into purgatory for a period of 1000 years. Here they will learn that God really exists. After these events, Daniel 12:11 will be fulfilled, which means: There are NO more prayers and Satan comes out of the sea.

 

Begin Time of Tribulation.

4,000,000,000 people will enter the time of tribulation, which will happen in the period after the natural disasters until April 1, 2026. This is the least pleasant, because if you have not been taken up yet, they will be killed by the religious war or at the very last by nuclear violence. You still have a very long way to go with this option. For physically dead is not dead, but very far removed from God. This concerns all kinds of Catholics, Buddhists, the Muslims, the preachers, the haughty Christians, the know-it-alls, government leaders, and the rich of the earth. and so on.

Note: The Lost Time of Tribulation was scheduled for October 21, 2022, but the time has been shortened. It will start soon; the exact date is unknown.


Ezekiel 12:15-16 Then shall they know that I am the LORD, when I disperse them among the nations, and scatter them in those lands. But I will leave of them a small number of men from the sword (World War III), from the famine (starvation) and from the plague (Covid19), that they may declare all their abominations among the nations where they come. Then they will know that I am the LORD.

This is the real beginning of the Tribulation. You can download it in multiple languages. https://www.debeloofdeschepping.nl/shorteningtimeMinimaal twee getuigen.

Zijn woord is Zijn woord, de Allerhoogste spreekt, staat er geschreven, ken jij het verschil niet tussen spreken en schrijven?

Hij heeft gesproken – en zal altijd spreken - via de gedachten van Zijn knechten en die knechten hebben het opgeschreven en omdat die knechten niet altijd het verschil wisten en weten tussen de eigen gedachten en de woorden die God sprak en spreekt via hun gedachten, staan er ook eigen gedachten van die knechten in de geschriften.

Meneer Hiëronymus, ook genoemd Jerome, heeft een gedeelte van die al dan niet "originele" geschriften samengevoegd en vertaald en deze vertaling per direct naar de katholieke leerstellingen gemanipuleerd. Er staat niet voor niets geschreven dat het pas waar is als er minimaal twee getuigenissen zijn en dat staat minimaal 3 keer in de bijbel.

1 Timotheüs 5:19 Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, 𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗷 𝗲𝗿 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝗼𝗳 𝗱𝗿𝗶𝗲 𝗴𝗲𝘁𝘂𝗶𝗴𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗷𝗻.
Deuteronomium 19:15 Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. 𝗢𝗽 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝗴𝗲𝘁𝘂𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗼𝗳 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗿𝗶𝗲 𝗴𝗲𝘁𝘂𝗶𝗴𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝘇𝗮𝗮𝗸 𝘃𝗮𝘀𝘁.
2 Korinthe 13:1 Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. 𝗜𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝗼𝗳 𝗱𝗿𝗶𝗲 𝗴𝗲𝘁𝘂𝗶𝗴𝗲𝗻 𝘇𝗮𝗹 𝗲𝗹𝗸𝗲 𝘇𝗮𝗮𝗸 𝘃𝗮𝘀𝘁𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻.

𝗖𝗢𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗘: 𝗗𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗯𝗲𝗹 𝘇𝗲𝗴𝘁 𝗱𝘂𝗶𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗱𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗯𝗲𝗹 𝘇𝗲𝗹𝗳 𝘃𝗮𝗮𝗸 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘄𝗮𝗮𝗿 𝗶𝘀.

Het Boek der Oprechten is een goed voorbeeld.

De theologische wetenschappers hebben dit boek tot Apocriefe verklaard. Dit boek wordt 2 keer vernoemd in de bijbel, dus is het waar.

10:13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.

2 Samuel 1:18 Hij zei dat men de nakomelingen van Juda het Lied van de boog zou leren. Zie, het is geschreven in het Boek van de Oprechte.

Het Boek der Oprechte is tijdens het Concilie van Nicea gedeeltelijk verbrand. Het gedeelte waar Samuel naar verwijst is geheel verdwenen. Hoofdstuk 70 t/m 78 is foutief herschreven. Handelingen 7:23‭-‬30 verteld dat het leven van Mozes in drie gelijke delen is te verdelen en dat hij de Egyptenaar vermoorde tijdens zijn 40e jaar en niet in zijn 18e jaar.  Het derde foutieve punt is kort en gaat over de dood van Ezau. Verder vult het Boek der Oprechten de bijbel op een fantastische wijze aan. 

Handelingen 7:23‭-‬30 Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd: hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen zij hem, terwijl zij aan het vechten waren; en hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen: Mannen, u bent broeders; waarom doet u elkaar onrecht? Degene die zijn naaste onrecht deed, stootte hem echter van zich af en zei: Wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen, op de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte. En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de Engel van de Heere aan hem in de woestijn van de berg Sinaï, in de vlam van een brandende doornstruik.At least two witnesses.

His word is His word, the Most High speaks, it is written, do you not know the difference between speaking and writing?

He has spoken - and will always speak - through the minds of His servants and those servants have written it down and because those servants did not always know the difference between their own thoughts and the words that God spoke and speaks through their thoughts, also own thoughts of those servants in the scriptures.

Mr. Hieronymus, also called Jerome, has compiled and translated a portion of those "original" or not "original" writings and immediately manipulated this translation to the Catholic teachings. It is not for nothing that it is only true if there are at least two testimonies and that is stated at least 3 times in the bible.

1 Timothy 5:19 Do not accuse an elder unless 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝘄𝗼 𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀.

Deuteronomy 19:15 A single witness shall not rise up against any man in regard to any iniquity or to any sin, in any sin that one might commit. 𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗶𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝘄𝗼 𝘄𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗼𝗿 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀.
2 Corinthians 13:1 This is the third time I come to you. 𝗜𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝘄𝗼 𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱.

𝗖𝗢𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡: 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝘀𝗮𝘆𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗶𝘁𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗶𝘀 𝗼𝗳𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗿𝘂𝗲.Vergissing Mattheüs opstanding Jezus.

Opstandig van Jezus was op de eerste dag van de week, dus op zondag. Tevens zijn er talloze teksten die letterlijk zeggen dat Jezus op de derde dag is opgestaan.

Lukas 23:44-45 ' En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. ' 

Mattheüs 27:45-46 ' En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? '

Wikipedia NL: Het negende uur op de dag was in vroeger tijden, toen men de uren begon te tellen vanaf zonsopgang, ongeveer 15.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Aantal uren: 

Vrijdag: 9 uren

Zaterdag: 24 uren

Zondag: maximaal 6 uren. Toen de zon opkwam of zelfs toen het nog donker was, zie onderstaande teksten.

Jezus is dus maximaal 9 + 24 + 6 = 39 uren in het dodenrijk geweest om te vertellen over zijn dood. 1 Petrus 3:19-20

 

Markus 16:1-2, 9 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.

Johannes 20:1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was.

Mattheüs 17:23 En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd.

1 Korinthe 15:4 en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

 

Heeft de bijbel altijd gelijk? Hoe kan het dan dat Mattheus zich hier zo enorm vergist?

Mattheüs 12:40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. 'Error Matthew resurrection Jesus.

Resurrection of Jesus was on the first day of the week, so on Sunday. There are also countless texts that literally say that Jesus rose on the third day.

Luke 23:44 'And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour. ' 

Matthew 27:45-46   'Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? ' 

Wikipedia NL: The ninth hour of the day was in ancient times, when people began to count the hours from sunrise, about 3:00 pm to 4:00 pm.

 

Amount of hours:

Friday: 9 am

Saturday: 24 hours

Sunday: maximum 6 hours. When the sun rose or even when it was still dark, see texts below.

So, Jesus has been in the realm of the dead for a maximum of 9 + 24 + 6 = 39 hours to tell about his death. 1 Peter 3:19-20

 

Mark 16:1-2, 9 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices to go and anoint him. And very early on the first day of the week they came to the tomb, when the sun was rising. And when Jesus was risen early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven demons.

John 20:1 And on the first day of the week Mary Magdalene came early, while it was still dark, to the tomb, and she saw that the stone had been taken away from the tomb.

Matthew 17:23 And they will kill him, but on the third day he will be raised up. And they became very sad.

1 Corinthians 15:4 And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures,

 

Is the Bible always, right? How is it possible that Matthew is so mistaken here?

Matthew 12:40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. 'Satan, de zoon van God!

Ezechiël 28:1-5 'Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – terwijl u een mens bent en geen God – geeft u uw hart uit voor het hart van God. Zie, u bent wijzer dan Daniël, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden. Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers. Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen. '

Ezechiël 28:14-19 'U was een cherub (SATAN) die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. ' 

Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met “eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een “eon”, een specifieke tijdsperiode. Het is echter een periode die wij als mensen - miljarden jaren - niet kunnen overzien.

Jesaja 24:22   'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen** zal er weer naar hen omgezien worden. ' 2 Petrus 3:8 **Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 

God is de LIEFDE, kunt u dit - En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid - rijmen met Gods liefde? Jesaja 24:22 geeft Gods liefde weer, het zal lang duren - miljarden jaren wellicht, maar uiteindelijk zal IEDEREEN weer vanuit de Vrije Wil kiezen en zich in dankbaarheid en blijheid aan de LIEFDE van de Allerhoogste onderwerpen. Weet u, als u zich vanuit de EERSTE LIEFDE zal onderwerpen, dan zult u zien hoe enorm groot de eeuwige vrijheid zal zijn. Satan, the Son of God.

Ezekiel 28:1-5 The word of the LORD came to me, "Son of man, say to the prince of Tyre, Thus says the Lord GOD: Because your heart has become haughty, and you say, 'I am God, I sit on the seat. of God in the heart of the seas, while you are a man and not God, you spend your heart for the heart of God. Behold, you are wiser than Daniel, they have kept no secret from you. By thy wisdom and by thy understanding thou hast made wealth for thyself, and hast kept gold and silver in thy treasuries. By your great wisdom in your trade you have increased your wealth, and your heart has become proud because of your wealth. '

Ezekiel 28:14-19 You were a cherub (SATAN) spreading his wings in protection. That is why I have appointed you. You were on God's holy mountain, you walked in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created, until iniquity was found in you. Because of the abundance of your trade they filled your midst with violence, and you sinned. Therefore, I banished you from the mountain of God, and made you disappear, O protective cherub, from among the fiery stones. Your heart grew proud because of your beauty, you ruined your wisdom because of your splendor. I cast you to the ground, I set you before kings, that they might look upon you. Because of the abundance of your iniquities through your dishonest trade you profaned your sanctuaries. Therefore I kindled a fire from among you, and it consumed you. I made you a heap of ashes on the ground in the sight of all who looked at you. All among the nations that know you are astonished at you. You have become an object of terror and you will exist no more for eternity. '

The Greek word “aionion,” usually translated “eternal,” does not necessarily mean “eternal.” It specifically refers to an "age" or an "eon", a specific period of time. However, it is a period that we as humans - billions of years - cannot oversee.

Isaiah 24:22  'And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days** shall they be visited. ' ' 2 Peter 3:8  **'But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day. 

God is LOVE, can you reconcile this - And they will be tormented day and night for all eternity - with God's love? Isaiah 24:22 reflects God's love, it will take a long time - billions of years perhaps, but in the end EVERYONE will choose again from Free Will and submit in gratitude and joy to the LOVE of the Most High. You know, if you will submit from the FIRST LOVE, you will see how immense the eternal freedom will be.Fouten & Vergissingen.

Geen enkele apostel of profeet is foutloos. Het zijn en blijven mensen en ondanks dat het knechten zijn van de Allerhoogste maken ze fouten in en tijdens de bediening van hun ambt. De meeste apostelen zijn eerst discipel geweest en ze zijn dus 3½ jaar bij Jezus geweest. Ze hebben alles rechtstreeks gezien en gehoord. 

Petrus heeft Jezus drie keer verloochend. Toch zei Jezus: Op deze rots - dit geloof - zal ik mijn gemeente bouwen.

Thomas wilde niet geloven dat Jezus was opgestaan, hij moest eerst de littekens voelen.

Jesaja 53:3 omschrijft Jezus als een menselijk wrak. Iets dat van God afkomstig is, is volmaakt, dus Jezus was een uiterst knappe man. Ik heb drie verschillende getuigbrieven in de downloads staan die dit bevestigen.

Mattheüs zegt dat Jezus 72 uur in het dodenrijk is geweest en vergelijkt het met Jona. Zowel getuigenverklaringen als profetieën zeggen dat de opstanding op de derde zal zijn.

Paulus heeft het over een doorn in zijn vlees. Middels communicatie met God heeft hij te horen gekregen dat Zijn genade genoeg is voor hem.

Ik heb een fout gemaakt met het getal 4. En dit gekoppeld aan het begin van de "opname" van Goede Vrijdag 15 april 2022. De juiste koppeling is het komen van de Heer op de wolken. Dit zal voor iedereen zichtbaar zijn omdat Zijn teken - het kruis - in de wolken zichtbaar zal zijn. Het begin van de OPNAME zal gebeuren op het moment dat er exact 8.000.000.000 mensen op deze aarde zijn en dit wordt dus kenbaar  - voor iedereen zichtbaar zelfs - door Zijn wederkomst op de wolken.Errors & Mistakes

No apostle or prophet is without error. They are and remain human beings, and although they are servants of the Most High, they make mistakes in and during the ministry of their office. Most of the apostles were first disciples, so they have been with Jesus for 3½ years. They saw and heard everything live.

Peter denied Jesus three times. Yet Jesus said: On this rock - this faith - I will build my church.

Thomas did not want to believe that Jesus had risen, he had to feel the scars first.

Isaiah 53:3 describes Jesus as a human wreck. Anything that comes from God is perfect, so Jesus was a very handsome man. I have three different testimonials in the downloads confirming this.

Matthew says that Jesus was in Hades for 72 hours and compares it to Jonah. Both testimonies and prophecies say that the resurrection will be on the third.

Paul talks about a thorn in his flesh. Through communication with God, he has been told that His grace is sufficient for him.

I made a mistake with the number 4. And linked this to the beginning of the "rapture" of Good Friday April 15, 2022. The correct link is the coming of the Lord in the clouds. This will be visible to all because His sign - the cross - will be visible in the clouds. The beginning of the RAPTURE will happen at the moment when there are exactly 8,000,000,000 people on this earth, and this will therefore be known - even visible to everyone - through His return in the clouds.DE GEMANIPULEERDE WAARHEID.

Vanaf de zondeval kun je een tijdlijn maken tot het jaar 1948. Helemaal kloppend vanaf de zondeval tot het moment dat Terach een drieling kreeg, de oudste is Abraham. Allereerst een drieling, erg ongeloofwaardig, want kunstmatige inseminatie bestond nog niet. Daarnaast, Abraham is aantoonbaar nummer drie van de zoons van Terach. De bijbel is dus aantoonbaar niet gebaseerd op de volledige waarheid.

Genesis 11:26 Toen Terach zeventig jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nachor en Haran.

DE BIJBEL IS BEWIJSBAAR INCOMPLEET

Vanaf de geboorte van deze niet bestaande drieling is er geen correcte tijdlijn meer te maken, dus is de bijbel bewijsbaar incompleet. Maar goed, nog een bewijs, weet jij hoelang Israel werkelijk in Egypte is geweest?

God gaf Abraham een belofte: de vierde generatie zou terugkeren in het beloofde land. Kan jij de vier personen benoemen die deze vier generaties vertegenwoordigen?

Of weet jij heel misschien wat de symbolische betekenis is van deze vier generaties?

Abraham was 70 jaar oud toen hij de belofte kreeg, 430 jaar later - precies op de dag - was de Exodus.

Het symbool van de vier generaties.

1. De val van de zondvloed, dus jaar 0 tot 1656.

2. De zondvloed tot het millennium, dus jaar 1656 tot 5920, wat overeenkomt met 3 april 2026.

3. Begin het millennium naar de nieuwe hemel, 5920 + 1000 = 6920.

4. De nieuwe hemel zonder einde.THE MANIPULATED TRUTH

From the fall you can make a timeline to the year 1948. All the way from the fall to the moment Terah had triplets, the old one is Abraham. First of all, triplets, very unbelievable, because artificial insemination did not yet exist. In addition, Abraham is arguably number three of Terah's sons. So the Bible is arguably not based on the whole truth.

Genesis 11:26 When Terah had lived seventy years, he begat Abram, Nahor, and Haran.

THE BIBLE IS PROVENLY INCOMPLETE

From the birth of these nonexistent triplets there is no longer a correct timeline to be made, so the bible is provably incomplete. Anyway, one more proof, do you know how long Israel has really been in Egypt?

God gave Abraham a promise: the fourth generation would return to the promised land. Can you name the four people who represent these four generations?

Or do you perhaps know what the symbolic meaning of these four generations is?

Abraham was 70 years old when he got the promise, 430 years later - exactly to the day - was the Exodus.

The symbol of the four generations.

1. The Fall to the Flood, so year 0 to 1656.

2. The Flood to the Millennium, so year 1656 to 5920, which is the equivalent of April 3, 2026.

3. Begin Millennium to New Heaven, 5920 + 1000 = 6920.

4. The new heaven without end.Oorlog hemel-enig idee van.

Je weet niet eens waarom deze aarde is gemaakt en verzint van alles over dingen die je niet begrijpt.

Openbaring 12:7-9 CSB, https://bible.com/bible/1713/rev.12.7-9.CSB

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten ook, maar hij kon niet zegevieren en er was geen plaats meer voor hen in de hemel. Dus werd de grote draak eruit gegooid - de oude slang, die de duivel en Satan wordt genoemd, degene die de hele wereld bedriegt. Hij werd op de aarde geworpen, en zijn engelen met hem.


Enig idee waar de verliezers van deze oorlog zijn gebleven?
Enig idee hoeveel engelen satan hebben gevolgd, 1/3 deel van ALLEN?
Enig idee hoe het komt dat we nog steeds last hebben van Satan?
Enig idee hoe de liefde van God werkt, ook voor de gevallen engelen?
Enig idee hoe God kan straffen?
Enig idee hoe Zijn verlossingsplan werkt?
Enig idee wat de oorsprong van de mens is?War heaven - any idea of.

You don't even know why this earth was made and make up all sorts of things about things you don't understand.

Revelation 12:7‭-‬9 CSB, https://bible.com/bible/1713/rev.12.7-9.CSB

Then war broke out in heaven: Michael and his angels fought against the dragon. The dragon and his angels also fought, but he could not prevail, and there was no place for them in heaven any longer. So the great dragon was thrown out — the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the one who deceives the whole world. He was thrown to earth, and his angels with him.


Any idea where the losers of this war have gone?
Any idea on how many angels have followed satan, 1/3 part of ALL?
Any idea how it is that we still suffer from Satan?
Any idea how the love of God works, also for the fallen angels?
Any idea how God can punish?
Any idea how His plan of redemption works?
Any idea what the origin of man is?Sabbat-Jubeljaar-Efeze 4:26.

EFEZIËRS 4:26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.

Dit is een verwijzing naar de jubelperioden – Leviticus 25, de vijftigste dag is de dag van vergeving, dus begin de nieuwe dag (de nieuwe jubelperiode) weer met vrede in het hart. Een Goddelijke dag duurt 49 jaar, DIT IS ZIJN TIJDSINDELING!

Bij God is er GEEN nacht, want God is zelf het Licht.

Johannes 1:4-5, 'In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. '

Openbaring 21:23 'De stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het Lam is haar lamp. '

En op een dag zijn er meerdere sabbatsmomenten, even een aantal korte momenten dat je gedachten op God gericht zijn. DAT HEEFT NIETS TE MAKEN MET EEN DAG SCHIJNHEILIG, VOOR IEDEREEN ZICHTBAAR, NIKS DOEN.Sabbath-Jubilee-Ephesians 4:26.

EPHESIANS 4:26 Be angry, but do not sin; do not let the sun go down on your anger.

This is a reference to the jubilees – Leviticus 25, the fiftieth day is the day of forgiveness, so start the new day (the new jubilee) again with peace in your heart. A Divine day lasts 49 years, THIS IS HIS SCHEME!

With God there is NO night, for God Himself is the Light.

John 1:4-5 “In the Word was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness and the darkness has not been able to control it. '

Revelation 21:23 “The city has no need of sunlight or moonlight, for it is illuminated by the brightness of God, and the Lamb is its lamp. '

And in a day there are several sabbath moments, just a few short moments when your thoughts are focused on God. THAT HAS NOTHING TO DO WITH A HYPOLOGICAL DAY, VISIBLE TO EVERYONE, DO NOTHING.Jubeljaar - Efeze 4 :26.

Predikers zijn de onwetenden, ze denken God te kennen door studie, maar hebben zich aan satan toegewijd.

Efeze 4:26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.

Efeziërs 4:26 verwijst naar het 50e Jubeljaar, het jaar van vergeving, ook het eerste jaar van het volgende Jubeljaar. Het zegt dus, maak alles weer goed op het einde van de dag. 

God kent geen dag- en nachtritme, want God is zelf het licht. Dat is de reden dat het vijftigste jaar ook het eerste jaar is van de volgende dag. Dit moet even uitgelegd worden. Een dag bij God heeft dezelfde tijdsduur als 49 menselijk jaren. De vergeving zal plaatsvinden in het begin van de nieuwe goddelijke dag, wat overeenkomt met: Vergeef voordat je gaat slapen. Een jubeljaar is een dag bij God, God zegt niet zomaar dat dit geldt voor ALLE GENERATIES!

Een jubelperiode kent meerdere zaterdagen (Sabbaths) , dat zijn dus korte sabbatmomenten. Het heeft niets te maken met een zaterdag of een zondag. God danken, eren en prijzen, maar ​​ook om hulp vragen doe je door Hem regelmatig te zoeken in de stilte van je geest/hart. Een jubelperiode heeft 7 sabbatmomenten, dus dat betekent dat je zeer frequent verbinding mag zoeken met God.

Verbinding zoeken met God heeft niets te maken met ogen dicht en handen vouwen, want dat is openlijk vertoon. Zichtbaar “bidden” is geen bidden, maar het zoeken naar bewondering. De bewondering is dan ook het enige loon wat aan het openlijk bidden is verbonden. 

Er staan enkele teksten in de bijbel waar gesproken wordt over ogen dicht is:

Spreuken 16:30  Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan voert hij kwaad uit.

Marcus 4:12  Er staat immers geschreven: “Hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren, want dan zou Hij hen vergeven.”

Lucas 8:10  Hij antwoordde: ‘Jullie mogen weten wat het geheim van het Koninkrijk van God is, maar aan andere mensen vertel Ik er over met behulp van gelijkenissen. Hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen.

Jesaja 6:10  Maak hun hart onverschillig, stop hun oren dicht en sluit hun ogen. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen, dan kunnen zij niet naar Mij terugkeren en genezen worden.’

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞: 𝐈𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐤𝐬𝐭 𝐰𝐚𝐚𝐫 𝐠𝐞𝐬𝐩𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐨𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐮𝐰𝐞𝐧 𝐢𝐬 𝐞𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐰𝐢𝐣𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐝. 𝐃𝐮𝐬 𝐨𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐣𝐞 𝐚𝐟𝐬𝐥𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭.

Voordat je wilt gaan bidden - dus contact zoeken met God - weet Hij al wat je wilt vragen. Daarom staat er geschreven: Wees niet als de heidenen en bidt niet met een omhaal van veel woorden. Jezus heeft ook dit voorgedaan, Hij bad door middel van een zucht.Jubilee - Ephesians 4:26.

Preachers are the ignorant, they think they know God by study, but have devoted themselves to Satan.

Ephesians 4:26 'Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: ' 

Ephesians 4:26 refers to the 50th Jubilee, the year of forgiveness, also the first year of the next Jubilee. So it says, make everything right at the end of the day.

God has no rhythm of day and night, for God Himself is the light. That's the reason the fiftieth year is also the first year of the next day. This needs to be explained. A day with God has the same length of time as 49 human years. The forgiveness will take place in the beginning of the new divine day, which corresponds to: Forgive before going to sleep. A jubilee is a day with God, God does not just say that this applies to ALL GENERATIONS!

A Jubilee period has several Saturdays (Sabbaths), which are short Sabbath moments. It has nothing to do with a Saturday or a Sunday. Thanking, honoring and praising God, but also asking for help is done by regularly seeking Him in the silence of your mind/heart. A Jubilee period has 7 Sabbath moments, so that means that you may seek connection with God very frequently.

Seeking connection with God has nothing to do with closing your eyes and folding your hands, because that is open display. Visible “praying” is not praying, but seeking admiration. Admiration is therefore the only reward associated with open prayer.

There are some texts in the bible where eyes are closed:

Proverbs 16:30  'He shutteth his eyes to devise froward things: Moving his lips he bringeth evil to pass. ' 

Mark 4:12 'that seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should have forgiven them. ' 

Mark 4: 12 Dutch bible: For it is written: “Their eyes are closed, and their ears are deaf. Therefore, they will not see, hear or understand anything. Therefore, they cannot return to God, for then He would forgive them.”

Luke 8:10 'And he said, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God: but to others in parables; that seeing they might not see, and hearing they might not understand. ' 

Luke 8:10 Dutch bible: He replied, "You may know the secret of the Kingdom of God, but I tell other people about it in parables. Their eyes are closed and their ears are deaf. Therefore, they will not see, hear or understand anything.

Isaiah 6:10  'Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. ' 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧: 𝐀𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐱𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐢𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐨𝐯𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐨𝐝. 𝐒𝐨 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐬𝐡𝐮𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐨𝐟𝐟 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭.

Before you want to pray - that is, contact God - He already knows what you want to ask. Therefore it is written: Be not like the Gentiles, and pray not with many words. Jesus also demonstrated this, He prayed with a sigh.


Ken je de uitspraak: Wie zichzelf overwint is sterker dan degene die een stad overwint. Deze uitspraak is gebaseerd op de volgende tekst.
Spreuken 16:32 wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.
Jezelf overwinnen betekent dat je altijd nederig wilt en kunt zijn. Alle hooghartigheid overwin je door je ondergeschikt te maken aan alles en in het bijzonder aan God.
Jakobus 4:6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
Dit wordt kort weergegeven in dat ene gebod, de aanwijzing die uit VRIJE WIL wordt opgevolgd.
Mattheüs 22:37-40 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
Lukas 10:27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.


Wie zichzelf overwint.Who conquers himself.

Do you know the saying: He who conquers himself is stronger than he who conquers a city. This statement is based on the following text.
Proverbs 16:32 He who controls his mind is better than he who takes a city.
Overcoming yourself means that you always want and can be humble. You overcome all haughtiness by submitting yourself to everything and especially to God.
James 4:6 But he gives all the more grace. That is why the scripture says: God opposes the proud but gives grace to the humble.
This is briefly stated in that one commandment, the instruction which is followed by FREE WILL.
Matthew 22:37-40 Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like this: Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the Law, and the Prophets.
Luke 10:27 He answered and said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself.Ga weg, Ik ken u niet.

Mattheüs 7:21‭-‬23 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?

Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Mattheüs 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

De volgende tekst geeft overduidelijk aan tegen wie dit gezegd wordt. De vervolgvraag is dus: Wie of wat is hooghartig? Of kunnen we beter vragen: Wat is nederigheid? 

Iemand die nederig is zegt: Niet mijn wil, maar Uw wil, o Heer en deze persoon zal zijn of haar levensstijl in richten met het motto van Jezus, want Jezus heeft dit gedaan tot en met Zijn dood: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. 

Jakobus 4:6  Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft Hij genade.Go away, I don't know you.

Matthew 7:21-23  ' Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. ' 

Matthew 24:24 'For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. ' 

The following text clearly indicates to whom this is said. So the follow-up question is: Who or what is haughty? Or should we ask: What is humility?

A humble person says: Not my will, but Thy will, O Lord, and this person will live his or her life with the motto of Jesus, for Jesus did this up to and including His death: Love God above all and you neighbor as yourself.

James 4:6 'But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. 'Geen marionet-Vrije Wil.

𝗝𝗲 𝗯𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗘𝗘𝗡 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼𝗻𝗲𝘁, 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝗷𝗶𝗷 𝗸𝘂𝗻𝘁 𝗻𝗮𝗱𝗲𝗻𝗸𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗵𝗲𝗯𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗿𝗶𝗷𝗲 𝘄𝗶𝗹

Iedereen heeft een vrije wil, God respecteert je vrije wil. De vrije wil is het belangrijkste geschenk van God. Satan heeft zijn vrije wil misbruikt. Satan gebruikte zijn vrije wil om hooghartig te zijn. Wat doe je?

1. Ben je uit vrije wil nederig?
2. Ben je uit vrije wil hooghartig?

Nederig betekent: uit vrije wil kies je ervoor om de Allerhoogste te respecteren. Dan ben je dus GEEN betweter. Er zijn 4200 verschillende religies, die allemaal betweterige religies zijn. Ze - hun leiders - zijn allemaal hooghartig. Er zijn niet voor niets 4200 verschillende religiesNo puppet Free Will.

𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗡𝗢𝗧 𝗮 𝗽𝘂𝗽𝗽𝗲𝘁, 𝗯𝗲𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗳𝗿𝗲𝗲 𝘄𝗶𝗹𝗹

Everyone has a free will; God do respect your free will. The free will is the most important gift of God. Satan did misuse his free will. Satan used his free will to be haughty. What are you doing?

1. Are you out of free will humble?
2. Are you out of free will haughty?

Humble means: Out of your free will you make your choice to respect the Highest. Then you are NOT a know-it-all. There are 4200 different religions, which are all know-it-better religions. They - there leaders - are all haughty.Je weigert te doen wat Paulus adviseert.

Je kunt een betoog houden, maar het is een feit dat je weigert te doen wat Paulus aanbeveelt. Onderzoek alles en behoudt het goede. Je denkt het beter ter weten, dat is arrogant. 

Alles onderzoeken en het goede behouden is het tegenovergestelde van de bijbel blind geloven. Je bent gehersenspoeld door een boek, hoe gek kun je het maken.

Dat boek met die ene titel bijbel heeft allerlei verschillende uitgaven. Het ene boek zegt iets anders dan het andere boek, dat kan niet, want God liegt niet. Er is maar één waarheid! Onderzoek nu de oorsprong van dat boek. De oorsprong is de manipulatie – dat wil zeggen, het introduceren van leugens – door Jerome. Dat boek is erg onvolledig, je WILT de waarheid NIET weten, want je weigert elk serieus onderzoek. JIJ BENT EEN VALSE CHRISTUS! DUS IN DIENST VAN SATAN.You refuse to do what Paul advises.

You can make an argument, but the fact is that you refuse to do what Paul recommends. Examine everything and keep the good. You think you know better, that's arrogant.

Examine everything and keep what is good is the opposite of believing the Bible blindly. You've been brainwashed by a book, how crazy can you make it.

That book with the one title bible has all kinds of different editions. One book says something different from the other book, that is not possible, because God does not lie. There is only one truth! Now investigate the origin of that book. Its origin is the manipulation – that is, the introduction of lies – by Jerome. That book is very incomplete, you DO NOT WANT to know the truth because you refuse any serious investigation. YOU ARE A FALSE CHRIST! THEREFORE IN THE SERVICE OF SATAN.Het puzzelboek de Bijbel.

Uw mening is natuurlijk nergens op gebaseerd. Ik zeg al tientallen jaren dat de bijbel onvolledig en gemanipuleerd is, dat is een tegengestelde kijk op de religieuze mensen. Ik ben helemaal niet religieus want daarvoor moet je gelieerd zijn aan een leugen die ze religie noemen en dat ben ik niet.

De Bijbel daarentegen is een leuk puzzelboek. Door Hieronymus - de samensteller van dat boek - wordt er veel waarheid en fictie genoemd in dat boek met de titel bijbel. Het wordt nog interessanter, want onder die ene titel zijn talloze puzzelboekjes toegevoegd. Heel interessant om te doen wat Paulus adviseert: Onderzoek alles en behoud wat goed is.𝗧𝗵𝗲 𝗯𝗶𝗯𝗹𝗲, 𝗮 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰 𝗿𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲 𝗯𝗼𝗼𝗸.

Your opinion is of course not based on anything. I've been saying for decades that the bible is incomplete and manipulated, that's an opposing view to the religious people. I am not religious at all because for that you have to be attached to a lie they call religion and I am not.

The Bible, on the other hand, is a fun puzzle book. By Hieronymus - the compiler of that book - there is much truth and fiction mentioned in that book titled bible. It gets even more interesting, because countless puzzle books have been added under that one title. Very interesting to do what Paul advises: Examine everything and keep what is good.Hooghartige christenen.

Genade betekent dat je je niet hoeft te veranderen. De enige die moet veranderen is God volgens deze idiote "christenen". Dit is zo ongelooflijk hooghartig, juist de mens moet veranderen, de mens moet nederig worden.

Er staat maar één keer geschreven: Ik heb tegen je dat je de EERSTE LIEFDE hebt verlaten. Jezus zegt het ook zo duidelijk: heb God lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf. Dit is het tegenovergestelde van de Genade die de mens van God verwacht.Haughty Christians!

Grace means you don't have to change. The only one who needs to change is God according to these idiotic "Christians". This is so incredibly haughty, it is precisely man that must change, man must become humble.

It is written only once: I have against you that you have left FIRST LOVE. Jesus also says it so clearly: Love God above all and love your neighbor as yourself. This is the opposite of the Grace that man expects from God.Een oude stoffige man.

Er zit een oude wat stoffige man naast je in een vliegtuig en je draait je naar hem om en vraagt: 'Wil je praten? Vluchten gaan sneller als je een gesprek aangaat met je medepassagier.”

De oude MAN, die net zijn boek begon te lezen, antwoordt: "Waar zou je over willen praten?"

"Oh, ik weet het niet," zeg je. "Waarom is er geen God, of geen hemel of hel, of geen leven na de dood?" vraag je zelfvoldaan glimlachend.

"Oké," zei de oude MAN. “Dat kunnen interessante onderwerpen zijn, maar laat ik u eerst een vraag stellen. Een paard, een koe en een hert eten allemaal hetzelfde: GRAS. Toch scheidt een hert kleine korrels uit, terwijl een koe platte diarree heeft en een paard klonten produceert. Waarom denk je dat dat is?"

Zichtbaar verrast door de intelligentie van de oude stoffige MAN, denk je erover na en zegt: "Hmmm, ik heb geen idee."

Waarop de OUDE MAN antwoordt: 'Voel je je echt gekwalificeerd om te praten over God, hemel en hel, of het leven na de dood, terwijl je niets weet?An old dusty man.

There's an old, dusty man sitting next to you on a plane, and you turn to him and ask, 'Would you like to talk? Flights go faster if you start a conversation with your fellow passenger.”

The old MAN, who just started reading his book, replies: "What would you like to talk about?"

"Oh, I don't know," you say. "Why is there no God, or no heaven or hell, or no life after death?" you ask with a smug smile.

"Okay," said the old MAN. “Those can be interesting topics but let me ask you a question first. A horse, a cow and a deer all eat the same thing: GRASS. Still, a deer excretes small grains, while a cow has flat diarrhea, and a horse produces lumps. Why do you think that is?"

Visibly surprised by the intelligence of the old dusty MAN, you think about it and say, "Hmmm, I have no idea."

To which the OLD MAN replies, 'Do you really feel qualified to talk about God, heaven and hell, or life after death, knowing nothing?De Drie kikkers.

2 Timoteüs 4:3-4 is ook een verwijzing naar Openbaring 16:13

Openbaring 16:13 Toen zag ik drie onreine geesten, gelijk kikvorsen, uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet komen.

Wat is het kenmerk van een kikker? Een kikker heeft maar één verdedigingsmiddel: zichzelf opblazen.

In 1 Korintiërs 5:1-13 zie je dat de valse profeet - iemand uit zijn eigen gemeente - dit ook doet.

Dus het doet zich veel groter voor dan jij bent. En er staat letterlijk geschreven dat er drie kikkers zijn.

kikker 1. de bek van de draak, de satan.
kikker 2. de bek van het beest, de antichrist.
kikker 3. de mond van de valse profeet, de kerkleider.

1 Korinthe 5:2,6  'En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen? Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? 'The Three Frogs.

2 Timothy 4:3-4 is also a reference to the Revelation 16:13

Revelation 16:13 Then I saw three unclean spirits like frogs coming from the dragon’s mouth, from the beast’s mouth, and from the mouth of the false prophet.

What is the characteristic of a frog? A frog has only one means of defense: blowing itself up.

In 1 Corinthians 5:1-13 you see that the false prophet - someone from among his own congregation - also does this.

So it is pretending to be much bigger than you are. And it is literally written that there are three frogs.

frog 1. the mouth of the dragon, the satan. 
frog 2. the mouth of the beast, the antichrist. 
frog 3. the mouth of the false prophet, the church leader. 

1 Corinthians 5:2‭, ‬6 𝗔𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝗻𝘁! Shouldn’t you be filled with grief and remove from your congregation the one who did this? 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗯𝗼𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗴𝗼𝗼𝗱. Don’t you know that a little leaven leavens the whole batch of dough?Wetenschap verheven tot Geloof.

Wetenschap wordt verheven tot geloof en geloof wordt verheven tot wetenschap. Conclusie: ze hebben het allemaal VERKEERD!

Begrijp je dat ik God geloof, dus geloof niet IN Hem, maar ik geloof Hem. Ik ben dus aan GEEN enkele religie verbonden omdat het allemaal leugens zijn.
Er is maar één God, dus maar één waarheid, er zijn 4200 verschillende religies, dus ook 4200 verschillende leugens, de kans dat iemand de juiste religie heeft is dus maar: 0,0025%. Dat is wetenschappelijk correct berekend toch?

De enige echte kerk van Christus is te vinden in het hart. Die kerk is niet te vinden door de bijbel wetenschappelijk te bestuderen, deze kerk is alleen maar te vinden door in Geloof de geschriften te onderzoeken in het Vertrouwen dat de Allerhoogste jouw stille gebed hoort. Er is namelijk maar één Leraar die alles weet: Jezus!Science elevated to Faith.

Science is elevated to faith and faith is elevated to science. Conclusion: they got it all WRONG!

Do you understand that I believe God, so don't believe IN Him, but I believe Him. So I am NOT affiliated with any religion because they are all lies.
There is only one God, so only one truth, there are 4200 different religions, so also 4200 different lies, so the chance that someone has the right religion is only: 0.0025%. That is scientifically correct, right?

The one true Church of Christ is found in the heart. That church cannot be found by scientific study of the Bible, this church can only be found by examining the scriptures in Faith in the Confidence that the Most High hears your silent prayer. There is only one Teacher who knows everything: Jesus!Drie vragen, kun je deze beantwoorden?

We zijn het erover eens dat er een God is, maar hoe weet je of je de juiste religie hebt?

Er zijn 4200 verschillende religies, de kans dat je de juiste hebt is 0,0025%

Heb je hier ooit over nagedacht? Ik ben bewust niet-religieus, ik heb alleen een paar vragen, kun je die beantwoorden, want alleen als je alle vragen kunt beantwoorden, alleen dan heb je de juiste religie. Ik ben niet-religieus, ik weet de antwoorden.

1. Hoe oud was Isaak toen God hem vroeg om te offeren?
2. Waar was Abraham toen hij 11 jaar oud was?
3. In welk jaar na de zondeval was de uittocht?Three questions, can you answer them?

We agree there is a God, but how do you know if you have the right religion?

There are 4200 different religions, the chance of getting the right one is 0.0025%

Have you ever thought about this? I am deliberately non-religious, I just have a few questions, can you answer them, because only if you can answer all the questions, only then you have the right religion. I'm non-religious, I know the answers.

1. How old was Isaac when God asked him to sacrifice?
2. Where was Abraham when he was 11 years old?
3. In what year after the Fall was the Exodus?Een klein aantal mannen doen overblijven!

Het is de waarheid wat ik zeg, zelfs de tijd moet worden verkort om de laatste paar Godsknechten in leven te houden.

Mattheüs 24:22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. 

Markus 13:20 'En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. ' 

1 Korinthe 15:50-52 'Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen niet allen (de enkele mannen uit Ezechiël) ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. '

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen 𝗲𝗲𝗻 𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻 𝗮𝗮𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲𝗻 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. A small number of men remain.

The truth is what I say, even time must be shortened to keep the last few servants of God alive.

Matthew 24:22  'And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. '

Mark 13:20  'And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. '

1 Corinthians 15:51-53  'Listen, I am telling you a mystery: We will not all - 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗲𝘄 𝗺𝗲𝗻 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗘𝘇𝗲𝗸𝗶𝗲𝗹 - fall asleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. For this corruptible body must be clothed with incorruptibility, and this mortal body must be clothed with immortality. ' 

Ezekiel 12:15-16  'They will know that I am the Lord when I disperse them among the nations and scatter them among the countries. 𝗕𝘂𝘁 𝗜 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗳𝗲𝘄 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗺 from the sword (WWIII), famine (starvation), and plague (Covid19), so that among the nations where they go they can tell about all their detestable practices. Then they will know that I am the Lord.” '𝗝𝗲𝘇𝘂𝘀 𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻 𝘁𝗼𝘁 𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗼𝗱.

Jezus volgen is wat anders dan genade krijgen. Jezus zegt in deze teksten dat je Hem moet volgen in Zijn levensstijl. Zijn levensstijl was: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Deze levensstijl heeft Hij voorgedaan tot en met de dood. Altijd was het: Niet mijn wil, maar Uw wil, o Heer. Dit heeft Hij volgehouden tot en met de dood.

Bern jij bereidt om Hem te volgen tot en met de dood? Er zijn zeer veel christenen die beweren dat ze wachten op Jezus om Hem in de lucht te ontmoeten. Dit is het tegenovergestelde van wat Jezus vraagt in de twee onderstaande teksten.

Lukas 9:23-24  Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.

Markus 8:34-36 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

===========================================================================================================

𝗗𝗲 𝗼𝗻𝘁𝗺𝗼𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗵𝘁. DAT ZIJN MAXIMAAL 12 MANNEN.

Er is één ontmoeting in de lucht en dat 𝗯𝗲𝘁𝗿𝗲𝗳𝘁 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗺𝗮𝗮𝗿 𝗲𝗻𝗸𝗲𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻. Zelfs de tijd moet worden verkort want anders blijft er niemand in leven van de uitverkorenen.

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗸𝗲𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻 𝘂𝗶𝘁 𝗘𝘇𝗲𝗰𝗵𝗶𝗲̈𝗹), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen 𝗲𝗲𝗻 𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻 𝗮𝗮𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲𝗻 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

===========================================================================================================

𝗗𝗲 𝟭𝟰𝟰𝟬𝟬𝟬 𝗲𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻.

De 144000 eerstelingen hebben Jezus ook niet ontmoet in de lucht, want deze zijn door de engelen opgehaald. Deze 144000 eerstelingen zijn letterlijk de zwervers die in alle deemoed hun leven hebben geleefd aan de onderkant van de maatschappij. Juist dit “uitschot”  zijn de eerstelingen die zijn opgehaald. De beide onderstaande teksten zijn eenduidig en vertellen dat de zwervers zijn opgehaald door engelen/dienaren. De zwervers zijn opgehaald op Goede Vrijdag 2 april 2021.

Mattheüs 22:8-10  'Daarna zei hij tegen zijn knechten: “Het feestmaal is klaar. Maar de mensen die ik had uitgenodigd, waren het niet waard. Ga nu naar de drukste wegen en nodig iedereen uit die je daar ziet.” De knechten gingen de straat op en brachten alle mensen binnen die zij konden vinden, zowel goede als slechte. Al gauw zat de feestzaal vol gasten. ' 

Marcus 13:27  'Ik zal de engelen erop uitsturen om de mensen die Ik heb uitgekozen, bijeen te brengen. Van het oosten, het westen, het noorden en het zuiden, ja, vanuit de verste uithoeken van de wereld. '

 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗝𝗲𝘀𝘂𝘀 𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵.

Following Jesus is different from receiving grace. Jesus says in these texts that you must follow Him in His lifestyle. His lifestyle was: Love God above all and your neighbor as yourself. This way of life He has demonstrated until death. Always it was: Not my will, but Thy will, O Lord. He continued this until death.

Are you prepared to follow Him to death? There are many Christians who claim that they are waiting for Jesus to meet Him in the air. This is the opposite of what Jesus asks in the two texts below.

Luke 9:23-24 He said to all, If anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it; but whoever loses his life for my sake will save it.

Mark 8:34-36 And when he had called the multitude and his disciples unto him, he said unto them, whosoever would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whoever wants to save his life will lose it; but whoever loses his life for my sake and for the gospel will save it. For what shall it profit a man if he gains the whole world, and lose his soul?

===========================================================================================================

𝗧𝗵𝗲 𝗺𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗶𝗿. THAT'S A MAXIMUM OF 12 MEN.

There is one meeting in the air and that 𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀 𝗮 𝗳𝗲𝘄 𝗺𝗲𝗻. Even time must be shortened or none of the elect will survive.

1 Thessalonians 4:13-17 But I do not want you, brethren, to be ignorant of those who have fallen asleep, lest you grieve as others do who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, in like manner God will also bring back with Him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord shall by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself shall come down from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trump of God. And the dead who are in Christ will rise first. Then we who are alive and remain (𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗲𝘄 𝗺𝗲𝗻 𝗼𝗳 𝗘𝘇𝗲𝗸𝗶𝗲𝗹) will be caught up together with them in the clouds, to a meeting with the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. '

Ezekiel 12:15-16 Then shall they know that I am the LORD, when I disperse them among the nations, and scatter them in those lands. 𝗕𝘂𝘁 𝗜 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝗮 𝘀𝗺𝗮𝗹𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗺𝗲𝗻 from the sword (World War III), from the famine (starvation) and from the plague (Covid19), so that they may declare all their abominations among the nations where they come. Then they will know that I am the LORD.

===========================================================================================================

𝗧𝗵𝗲 𝟭𝟰𝟰𝟬𝟬𝟬 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁𝗳𝗿𝘂𝗶𝘁𝘀.

The 144000 firstfruits also did not meet Jesus in the air, because they were picked up by the angels. These 144,000 firstfruits are literally the wanderers who have lived their lives in all humility at the bottom of society. It is precisely these “scum” that are the firstfruits that have been collected. The two texts below are unambiguous and tell that the wanderers were picked up by angels/servants. The bums were picked up on Good Friday, April 2, 2021.

Matthew 22:8-10 'Then he said to his servants, 'The banquet is ready. But the people I invited weren't worth it. Now go to the busiest roads and invite everyone you see there.” The servants went out into the street and brought in all the people they could find, both good and bad. Soon the banquet hall was full of guests. '

Mark 13:27 “I will send the angels to gather the people I have chosen. From the east, the west, the north and the south, yes, from the farthest corners of the world. 'Jij gelooft in verzinsels.

Het klinkt anders dan dat jij wil horen. Maar ja, dat is lang geleden al voorzegt.

2 Timotheüs 4:3-4

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraren (de huidige predikanten, er zijn niet voor niets zoveel verschillende denominaties) zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.You believe fictions

It sounds different than you want to hear, but yes, that has been predicted in advance.

2 Timothy 4:3-4

For there will come a time when they will not endure sound doctrine, but they will hear what pleases the audience, and for individual teachers (the ministers of today, there are so many different denominations for a reason) will collect their own desires. They will get their hearing turn away from the truth and turn to fictions.7 jaren verdrukking? echt niet!

Mensen die geloven in een 7-jarige periode van verdrukking geloven ook dat ze na de tijd van verdrukking met velen worden opgenomen in de lucht. DIT IS MISLEIDING. Het is niet duidelijk waar ze die 7 jaar vandaan halen en ze denken dat het woordje WIJ in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 hun het recht geeft om zichzelf als uitverkorenen te bestempelen.  Het is zeer hooghartig om jezelf als uitverkorenen te bestempelen, het is uitsluitend de Allerhoogste die dat bepaald.

1 Thessalonicenzen 4:17  'Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen WIJ altijd bij de Heere zijn. ' 

We gaan even verder kijken dan de neus lang is. Ezechiël 12:15-16 zegt iets meer over de WIJ in 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Ezechiël spreekt over een KLEIN AANTAL MANNEN dat zal overblijven. Deze woorden zeggen dus dat het maar een PAAR MANNEN zijn, er zit dus geen enkele vrouw tussen en enkele mannen zijn er dus ook zeer weinig. 

De periode van de VERDRUKKING is GEEN 7 Jaar, dat staat nergens beschreven, dus zijn het verzinsels, het is precies wat 2 Timotheüs 4:3-4 zegt, het is fictie. De waarheid, dus bijbels onderbouwd, is dat er een overbruggingsperiode is van 2300 dagen en dat deze overbruggingsperiode begint met iets dat ZONDER MENSENHAND is ontstaan.  Covid19 is zomaar uit het niets ontstaan en geregistreerd op 16 december 2019. Het is bijzonder dat het 2300 dagen later exact Goede Vrijdag 3 april 2026 is. Dit is geen toeval, want toeval bestaat bij God niet.

De meermaals genoemde periode, zelfs in diverse varianten, van 1260 dagen is de oorspronkelijke periode van verdrukking, deze periode vindt plaats aan het einde van de EINDTIJD.  Dus Goede Vrijdag 3 april 2026 – 1260 dagen = 21 Oktober 2022. Over deze periode wordt geschreven dat het moet worden verkort omdat er anders GEEN VLEES behouden zal blijven, dit is dus opnieuw een verwijzing dat er MAAR ENKELE MANNEN levend zullen overblijven.

Onderstaand de bijbelteksten als bewijs toegevoegd.

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (religieuze oorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

42 maanden van 30 dagen is dus hetzelfde als 3½ jaar of 1260 dagen.

Daniël 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Openbaring 11:2-3  Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

Mattheüs 24:22  En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Marcus 13:20  En als God die tijd niet had verkort, zou geen mens het er levend afbrengen. Maar ter wille van de mensen die Hij heeft uitgekozen, heeft Hij besloten die tijd te verkorten.7 years of tribulation? not really!

People who believe in a 7-year tribulation period also believe that after the tribulation time they will be taken up into the air by many. THIS IS MISTAKE. It is not clear where they get those 7 years from, and they think that the word WE in 1 Thessalonians 4:13-18 gives them the right to label themselves as elect. It is very haughty to label yourself as elect, it is only the Supreme who determines that.

1 Thessalonians 4:17 Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord.

We are going to look further than the nose is long. Ezekiel 12:15-16 says a little more about the WE in 1 Thessalonians 4:13-18. Ezekiel speaks of a SMALL NUMBER of MEN who will remain. So these words say that there are only a FEW MEN, so there is not a single woman among them and a few men are therefore very few.

The Tribulation period is NOT 7 Years, which is not written anywhere, so it is fabrication, it is exactly what 2 Timothy 4:3-4 says, it is fiction. The truth, so biblically based, is that there is a bridging period of 2300 days and that this bridging period starts with something that came into being WITHOUT MAN'S HAND. Covid19 just started out of nowhere and registered on December 16, 2019. It is special that 2300 days later it is exactly Good Friday, April 3, 2026. This is not coincidence, for coincidence does not exist with God.

The period mentioned several times, even in various variants, of 1260 days is the original period of tribulation, this period takes place at the end of the END TIME. So Good Friday April 3, 2026 – 1260 days = October 21, 2022. This period is written to be shortened otherwise NO MEAT will be preserved, so again this is a reference that ONLY SOME MEN will be left alive.

The Bible texts are added below as proof.

Ezekiel 12:15-16 Then shall they know that I am the LORD, when I disperse them among the nations, and scatter them in those lands. But I will leave of them a small number of men from the sword (Religion War), from the famine (Starvation) and from the pestilence (Covid19), that they may declare all their abominations among the nations where they come. Then they will know that I am the LORD.

So 42 months of 30 days is the same as 3½ years or 1260 days.

Daniel 7:25 He will speak words against the Highest, and he will destroy the saints of the Highest. He will seek to change times and the law, and they will be delivered into his hand for a time, times, and half a time.

Revelation 11:2-3 But leave out the outer court of the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles. And they shall trample the holy city for forty-two months. And I will give power to my two witnesses, and they shall prophesy in sackcloth for one thousand two hundred and sixty days.

Matthew 24:22 And unless those days were shortened, no flesh would be saved; but for the sake of the elect those days shall be shortened.

Mark 13:20 And if God had not shortened that time, no man would live. But for the sake of the people He has chosen, He has decided to shorten that time.Ogen dicht en handen gevouwen.

Verbinding zoeken met God heeft niets te maken met ogen dicht en handen vouwen, want dat is openlijk vertoon. Zichtbaar “bidden” is geen bidden, maar het zoeken naar bewondering. De bewondering is dan ook het enige loon wat aan het openlijk bidden is verbonden. 

Er staan enkele teksten in de bijbel waar gesproken wordt over ogen dicht is:

Spreuken 16:30  Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan voert hij kwaad uit.

Marcus 4:12  Er staat immers geschreven: “Hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren, want dan zou Hij hen vergeven.”

Lucas 8:10  Hij antwoordde: ‘Jullie mogen weten wat het geheim van het Koninkrijk van God is, maar aan andere mensen vertel Ik er over met behulp van gelijkenissen. Hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen.

Jesaja 6:10  Maak hun hart onverschillig, stop hun oren dicht en sluit hun ogen. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen, dan kunnen zij niet naar Mij terugkeren en genezen worden.’

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞: 𝐈𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐤𝐬𝐭 𝐰𝐚𝐚𝐫 𝐠𝐞𝐬𝐩𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐨𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐮𝐰𝐞𝐧 𝐢𝐬 𝐞𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐰𝐢𝐣𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐝. 𝐃𝐮𝐬 𝐨𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐣𝐞 𝐚𝐟𝐬𝐥𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭.

Voordat je wilt gaan bidden - dus contact zoeken met God - weet Hij al wat je wilt vragen. Daarom staat er geschreven: Wees niet als de heidenen en bidt niet met een omhaal van veel woorden. Jezus heeft ook dit voorgedaan, Hij bad door middel van een zucht.
Ik heb gedaan en doe nog steeds wat de Bijbel vraagt: Onderzoek alles en behoudt het goede.

Een tijdlijn van 5920 jaar, 5917 jaar zijn verstreken, de Eindtijd begon met Covid19 op 16-12-2019 en heeft een tijdsduur van 2300 dagen, dus het Millennium begint op Goede Vrijdag 3-4-2026 met 8 personen zoals in de tijd van Noach . Ik zeg dit vanaf het allereerste moment. Dit zijn de laatste 2300 dagen van de tijdlijn.

In Openbaring 11 staat geschreven dat de Tijd van de Verdrukking 1260 dagen (42 maanden) zal zijn. Over deze 1260 dagen staat twee keer geschreven dat deze tijd - dus die 1260 dagen - ingekort moet worden, dit vind je zowel in Markus 13:20 & Mattheüs 24:22.

In Leviticus 23:33-39 wordt het schema van de wederkomst van Jezus genoemd, zelfs helemaal gedateerd alleen het jaartal ontbreekt.

Onderstaand ziet u de mogelijkheden.

 

3-4-2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022.
3 Tishri (17 september 2023) is de komst van Jezus in de wolken.

Optie A. 21 oktober 2022 – tot 3 Tishri 2023 = 331 dagen.
1260 – 331 = 929 dagen voor de Tijd van Verdrukking, wat verkorting van de tijd is.

Optie B. 21 oktober 2022 – tot 3 Tishri 2024 = 714 dagen.
1260 – 714 = 546 dagen voor de Tijd van Verdrukking, dit is geen verkorting, maar meer dan de helft van de Tijd van Verdrukking.

Optie C. 21 oktober 2022 – tot 3 Tishri 2025 = 1069 dagen.
1260 – 1069 = 191 dagen voor de Tijd van Verdrukking, dit is slechts een overblijfsel van de Tijd van Verdrukking.

 

De enige optie is dus optie A, want dit is het verkorten van de tijd.The shortening of time.

I have done and still do what the Bible asks several times: Examine everything and hold fast to what is good.

A timeline of 5920 years, 5917 years have passed, the End Time started with Covid19 on 12/16/2019 and has a duration of 2300 days, so the Millennium starts on Good Friday 4/3/2026 with 8 people as in Noah's time. I say this from the very first moment. These are the last 2300 days of the timeline.

It is written in Revelation 11 that the Tribulation time will be 1260 days (42 months). About these 1260 days it is written twice that this time - so those 1260 days - must be shortened, you can find this in both Mark 13:20 & Matthew 24:22.

In Leviticus 23:33-39 the schedule of the second coming of Jesus is mentioned, even completely dated only the year is missing.
Understanding is required here.

 

4/3/2026 - 1260 days = October 21, 2022.
Tishri 3 (September 17, 2023) is the coming of Jesus in the clouds.

Option A. October 21, 2022 – to Tishri 3, 2023 = 331 days.
1260 – 331 = 929 days before the Tribulation Time, which is shortening of time.

Option B. October 21, 2022 – to Tishri 3, 2024 = 714 days.
1260 – 714 = 546 days before the Tribulation Time, this is not a shortening, but more than half of the Tribulation Time.

Option C. October 21, 2022 – to Tishri 3, 2025 = 1069 days.
1260 – 1069 = 191 days before the Tribulation Time, this is just a remnant of the Tribulation Time.

 

The only option is therefore option A, because this is shortening the time.


From October 21, 2022, the Tribulation Time will be shortened by 329 days, so a lot will change from Tishri 1 (September 15, 2023).

I deliberately mention the biblical way of dating, because it starts early in the evening, while the man-made change of day takes place at 24:00.

I want to emphatically tell you that any form of idol worship is despicable. Every religion - including Catholic (RK & OK), Buddhists, Muslims, Anglican Church and the Coptic Christians - that you are associated with where images are used or you have images in your home will experience the Tribulation Time.

Deuteronomy 7:25-26 Thou shalt not take such an abomination into thy house, thou shalt utterly abhor it, nay, abhor it deeply.

I start – for the sake of understanding – on September 15. 

 1. September 15: Putin dies suddenly.
 2. September 16: Day of rest (Sabbath), feast for the people, for they expect to get PEACE & SECURITY.
 3. September 17: Jesus comes with Power and Majesty in the clouds, this is the beginning of 3 days:
  • WWIII, Mutation Covid19, Starvation and Human Wild Beasts.
  • 2,000,000,000 dead, a fourth part, rapture into Hades, the sleeping places (Isaiah 57:1-2)
 4. September 20: This is stopped by the following events, the natural disasters:
  • Meteor shower (⅓ part of the earth burned), Earthquakes, Volcanic eruptions (acidification of water).
  • 2,000,000,000 dead, one ⅓ of the remaining 6,000,000,000 Purgatory (1 Corinthians 3:11-15).
 5. September 23: Day of rest (Sabbath), world population is halved.
 6. September 24: Day of Atonement, the resurrection of the dead, including the first 2 billion.
 7. On earth there is mourning everywhere, every family mourns the dead, Tribulation time begins.
 8. Strange insects, locusts with scorpion stings, 5-month plague.
 9. People want to commit suicide because of pain, etc. The stings are extremely intense. No one succeeds!
 10. After these 5 months “someone” takes over the world leadership and a religious war ensues.
 11. Parents and children kill each other because of differences in “creeds”.
 12. Hunger increases to such an extent that even the corpses of the closest relatives are eaten.
 13. The corpses just remain on the street, source of infection, diseases are on the rise.
 14. About February 2026, there will still be ⅓ of the 4 billion left – so: approximately 1,333,000 people.
 15. These are destroyed by Nuclear Bomb violence and they return to the Hell.
 16. There remain 8 people as in Noah’s time before the beginning of the Millennium.


С 21 октября 2022 года Время Скорби сократится на 329 дней, поэтому многое изменится с 1 Тишри (15 сентября 2023 года). Я намеренно упоминаю библейский способ знакомства, потому что он начинается ранним вечером, а рукотворная смена дня происходит в 24:00.

Я хочу решительно заявить вам, что любая форма идолопоклонства отвратительна. Каждая религия, в том числе католическая (РК и ОК), буддисты, англиканская церковь и христиане-копты, с которой вы связаны, где используются изображения или у вас есть изображения в вашем доме, испытают время скорби.

Второзаконие 7:25-26: Не бери в дом такую ​​мерзость, гнушайся ее, да, гнушайся глубоко.

Я начинаю — для понимания — 15 сентября 2023 года.

 1. 15 сентября: Путин внезапно умирает.
 2. 16 сентября: День отдыха (шаббат), праздник для людей, ибо они рассчитывают получить МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ.
 3. 17 сентября: Иисус приходит с Силой и Величием в облаках, это начало 3 дней:
  • Третья мировая война, мутация Covid19, голод и человеческие дикие звери – Откровение 6:7-8.
  • 2 000 000 000 мертвых, четвертая часть, восхищение в ад, спальные места (Исайя 57:1-2)
 4. 20 сентября: Это остановлено следующими событиями, стихийными бедствиями.:
  • Метеоритный дождь (сгорела ⅓ часть земли), землетрясения, извержения вулканов (окисление воды) – Откровение 8:7-13.
  • 2 000 000 000 мертвых, одна ⅓ из оставшихся 6 000 000 000 чистилища (1 Коринфянам 3:11-15).
 5. 23 сентября: День отдыха (шаббат), население мира сократилось вдвое.
 6. 24 сентября: День искупления, воскресение мертвых, включая первые 2 миллиарда.
 7. На земле повсюду траур, В каждой семье есть умершие, чтобы оплакивать, Начинается время Скорби.
 8. Странные жуки, саранча с укусами скорпионов, чума 5 месяцев.
 9. Люди хотят покончить жизнь самоубийством из-за боли и т. д. Укусы очень сильные. Никто не успевает!
 10. По прошествии этих 5 месяцев «кто-то» берет на себя мировое лидерство, и начинается религиозная война.
 11. Родители и дети убивают друг друга из-за различий в «верованиях».
 12. Голод возрастает до такой степени, что поедаются даже трупы самых близких родственников.
 13. Трупы так и остаются на улице, источник заражения, болезни растут.
 14. Примерно к февралю 2026 года останется еще ⅓ из 4 миллиардов — итак: примерно 1 333 000 человек.
 15. Они уничтожены ядерной бомбой и возвращаются в ад – Псалом 9:18-19.
 16. Осталось 8 человек, как и во времена Ноя до начала 1000-летнего царства.