We beginnen deze uiteenzetting met een paar vragen.

Heeft Jezus ooit zelf iets geschreven?  Ja, er is een apocriefe brief van de hand van Jezus, verder blijkt uit niets dat Hij een aanzet heeft gegeven om ook maar iets op papier te zetten aangaande een geloofsleer. Jezus verwees altijd naar de geschriften van de profeten.

Hebben de Apostelen ooit iets geschreven? Ja, er zijn Apostelen die veel hebben geschreven. Het waren allemaal brieven die op afstand zijn geschreven om een bepaalde gemeente te wijzen op dwalingen. Ook zijn er Apostelen die naar het gedeelte afgereisd zijn wat het “lot” bepaalde en van de meesten hebben we daarna niets, of niet veel meer vernomen.

Hebben de Apostelen gezamenlijk een boek ontwikkeld? Ja, er is een klein boekje (de Didache, download HIER) dat door één of meerdere Apostelen is geschreven. Dit boekje is een klein en kort geschrift bestaande uit vier pagina’s (A4).

Ontstaan Bijbel

Is Jezus op aarde gekomen om vrede op aarde te brengen?

Jezus is naar de aarde gekomen om zijn bruidsgemeente te vormen, niet om vrede te creëren op deze aarde.

Lucas 12: 51  'Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. '

Johannes 18:36  Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.

‭‭Mattheüs‬ ‭4:8‭-‬9‬  Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, [9] en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

De theologen beweren dat de bijbel het enige woord van God is. Hierdoor hebben de theologen (uit alle tijden) alle andere geschriften veroordeelt tot apocrief. Daarmee bedoelen ze te zeggen dat het leugens zijn. Als u de onderstaande, geschiedkundig bewezen, verhalen leest en echt onderzoekt (dus ook doorleest via de linken), dan komt de terechte vraag naar boven: Wat is er van de bijbel echt waar?  Troost u, het meeste is waar, maar vanaf het begin gemanipuleerd. Anders gezegd: aangepast aan de eigen wensen van de mens.

Dat is dus het voordeel van de Apocriefe boeken: Deze zijn alleen goed vertaald en niet aangepast, want ze waren toch al bestempeld als leugens. Lees in het bijzonder de profetieën van 4 Ezra 15 & 16.

Verdeeldheid

Al heel snel na het overlijden van de Apostelen zien we dat er verdeeldheid ontstaat. Die verdeeldheid begon al tussen de Apostelen. Jacobus was gericht op de Joodse wetgeving. Petrus en Paulus waren het ook niet eens over de besnijdenis en Paulus evangeliseerde een verhoudingsgewijs zeer vrije leer ten opzichte van de bekende schrijvers.

Rond het jaar 100 en later ontstonden er al diverse richtingen binnen het christendom. Enkele richtingen waren: Ebonieten, Montanisten, Proto-orthodoxen, Gnostici, Marcionieten.

Zie verder deze link over het christendom in de tweede en de derde eeuw 

Bisschop Ireneüs van Lyon heeft al veel geschriften verzamelt en er was een strijd gaande om de echtheid van deze geschriften te bewijzen. Het verzamelen van de geschriften werd voortgezet door Bisschop Hippolytus van Rome (tot 235 na Chr.) De eerste bisschop van Rome die zich tot paus uitriep was Siricius, die paus was van 384 tot 399. Al zijn voorgangers zijn daarna achteraf ook nog voorzien van de titel paus.

Lijst met pausen

Volgens het register van de Katholieke kerk waren enkele pausen:  Nr. 6 Alexander I (105-115)Nr. 7 Sixtus I (115-125), Nr. 8 Telesphorus (125-136), Nr. 9 Hyginus (136-140), Nr.  33 Sylvester I (314-35), Nr. 34. Marcus (336), Nr. 35 Julius I (337-52), Nr. 36 Liberius (352-366), Nr. 37 Damasus I (366-384), Nr. 38 Siricius (384-399), Nr. 39 Anastasius I (399-401) Voor de complete lijst klik HIER

Ontwikkeling na het jaar 100

Het aantal gelovigen nam in die tijd sterk toe en er ontstond een steeds grotere onderlinge strijd tussen deze christelijke groeperingen. De strijd ging om de aardse macht en ze bestreden elkaar letterlijk op leven en dood. Dit werd door de keizers uit die tijd versterkt. In eerste instantie door de christenvervolgingen en later door de eerste “christelijke” keizer. Constantijn liet zich pas op zijn sterfdag 22 mei 337 dopen.

De organisator van het eerste Concilie (Concilie van Nicea in 325) was dus de Keizer Constantijn. Zijn belang lag niet in het kerkelijke, maar vooral in het bestuurlijke deel. Deze keizer wist niets van theologie, want dat was niet zijn specialiteit. Christelijke richtingen, zoals met name de Ariaanse Leer, werden in de ban gedaan en werden vervolgd en dat alleen maar omdat ze geloofden.

Alleen het Arianisme kende al vier verschillende groeperingen. De tekst in Lucas 12:51 is, was en wordt tot op de dag van vandaag bewaarheid. 

Het eerste Concilie, Concilie van Nicea (325)

Het belang van de keizers was om rust te creëren in hun keizerrijk en de christenen veroorzaakten zeer veel onrust, daarom heeft keizer Constantijn enkele concilies georganiseerd. Een belangrijke was het Concilie van Nicea (jaar 325). Deze concilies werden georganiseerd door de wereldse macht, de Keizer. Het aantal deelnemende Bisschoppen was 318 (voor zover bekend).

Het streven van Constantijn was om één onverdeelde kerk te creëren, dit ging met geweld, leugen en bedrog. Om deze reden werden alle stukken van de Patriarch Arius letterlijk verbrand en een ieder die dit nog in zijn bezit zou hebben, werd ter dood veroordeeld. Deze twee linken omschrijven allebei het gebeuren rondom het Concilie van Nicea, deze vanuit de islam en deze vanuit de katholieke basis.

Hiëronymus

Hiëronymus heeft de bijbel samengesteld en zeer veel vertaalwerk - van Hebreeuws en Grieks naar het Latijn -gedaan. De mening van Hiëronymus over de originele schrijvers was: Hij achtte de taal en stijl van de originele geschriften ruw en ongecultiveerd. Hij heeft de originele teksten al omgezet naar voor hem geaccepteerd taalgebruik en heeft de bijbel samengesteld rond de periode van 375 AD en deze is goedgekeurd door paus nr. 37 Damasus I (366-384) tijdens de Vulvaat 382 en is verder uitgewerkt rond 380 - 400. 

Lees meer over Hiëronymus.  Andere visies over het samenstellen van de bijbel Link 1  -  Link 2  -   Link3

Door het verbranden van veel geschriften tijdens het Concilie van Nicea in 325 was het niet meer mogelijk om de bijbel compleet te maken, met dien verstande dat de geschriften die nog wel waren te vinden, maar verboden waren op straffe van de doodstraf, natuurlijk niet gebruikt konden worden. 

Ook zijn er de z.g. Dodezeerollen. Deze zijn gevonden bij het plaatsjes Nag Hamadi en Qumran. Qumran was het Damaskus waar Paulus naar toe ging. Veel van deze geschriften zijn dus ook verbrand tijdens het Concilie Van Nicea in 325. Ook hier zijn bewijzen gevonden over de hier genoemde geschriften.

Ook zijn toen de 10 geboden gewijzigd. De katholieken hebben vanaf het begin afgodsbeelden gebruikt en dat verbod is dus gewijzigd en is men gaan rommelen in de eerste geboden op een dusdanige wijze dat het wel "toelaatbaar" zou zijn. Zie 10 geboden op Wikipedia of klik op het plaatje voor grotere weergave.

Brieven van Theodoret

Er zijn dialogen en brieven van Theodoret, bisschop van Cyrus. Theodoret leefde in de periode van de Vulvata van 382. Deze dialogen en brieven zijn inzichtelijk via deze link. Theodoret heeft veel onderzoek verricht en heeft alles opgeschreven en dat is bewaard gebleven tot op de dag van vandaag. Wilt u de waarheid echt onderzoeken over het ontstaan van de bijbel, dan is dit een must om te onderzoeken.

Het juiste eerste gebod!   &     Wie is Jezus?

Eer en dien Mij, IK ben de enige God! (Joodse Thora). God is zo heilig dat niemand Hem ooit zal zien, daarom heeft God van zichzelf een afbeelding gemaakt om zichtbaar te zijn. Deze afbeelding is Jezus.

Jesaja 9:5 zegt het al heel duidelijk in zijn profetie over de geboorte van Jezus: Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

Jezus is de Machtige God en de Eeuwige Vader. Hier wordt al gesproken over een Twee-éénheid!

Nog meer teksten bevestigen dit:

Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.

Johannes 12:45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.

Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn Eén 

Johannes 14:10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

2 Korinthe 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Colossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

Dus in het kort samengevat: God is geest, niemand heeft Hem ooit gezien, want Zijn heerlijkheid is zo groot, dat zijn licht voor eenieder dodelijk is. Nergens wordt er in de bijbel gesproken over een triniteit, wel zoals u net heeft gelezen over een Twee-eenheid.

Het Evangelie van Thomas wordt zelfs als een verboden boek - dus niet als Apocrief-  bestempeld door de hedendaagse theologen. Thomas heeft het letterlijk over de TWEE DIE ÉÉN ZIJN.

106. Jezus zei: Wanneer jullie de twee één maken, zullen jullie zonen van de mens worden en wanneer jullie zeggen: Berg, verplaats je, hij zal zich verplaatsen.

Incompleetheid van het Oude Testament

Er zijn geschriften die al direct door de katholieken zijn afgewezen, want deze vertelden dat er maar één God is (een Twee-éénheid) en dat deze God geen afgodsbeelden tolereert.

We denken hierbij aan het Boek van Henoch, het Boek der Oprechte en het Testament van Levi.

Ook zien we dat veel later door de christenen diverse boeken zijn verwijderd en als apocrief zijn bestempeld. De oude statenbijbel heeft deze Apocriefe boeken wel, voor een duidelijk beeld verwijs ik u naar deze link.

3 Ezra
4 Ezra
Tobit (Tobias)
Judith
Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo)
Jezus Sirach (Ecclesiasticus)
Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6)
Esther (apocriefe deel)
Gebed van Azaria (Dan. 3)
Gezang in de vuuroven (Dan. 3)
Susanna (Dan. 13)
Bel en de draak (Dan. 14)
Gebed van Manasse
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
3 Makkabeeën

 Ik wil u adviseren om met name de pagina De Toekomst te lezen in combinatie met 4 Ezra Hoofdstuk 15-16. Dit hoofdstuk (4 Ezra Hoofdstuk 15 & 16) verwijst naar onze (eind)tijd en zegt hetzelfde als Openbaringen 6   

Er zijn nogal wat meningen van theologen over het Bijbelboek Daniël, deze beschouwingen wil ik u niet onthouden, maar bedenk dat de wijzen der aarde in de ogen van de Allerhoogste dwazen zijn.

Incompleetheid van het Nieuwe Testament

Veel kerkleiders en theologen beweren dat de bijbel het enige woord van God is en dat geschriften die later gevonden worden, daarom niet mogen worden toegevoegd tot de bijbel. Tijdens het Concilie van Nicea zijn er veel geschriften verbrand en daar is geen lijst van bijgehouden. Nu weten we dat er geschriften zijn gevonden bij Qumran en Nag Hamadi. Dit zijn geschriften die door de eerste gelovigen onder leiding van Jacobus gelezen werden. Een belangrijk deel van deze geschriften kunt u HIER DOWNLOADEN en de meesten benoem ik hier onder in de lijst.

  • Openbaringen van Petrus - Openbaring door Jezus, sterk gelijkend op de openbaring van Paulus
  • Openbaringen van Paulus - Paulus is in de derde hemel geweest, heeft ook het vagevuur gezien.
  • Evangelie van Nicodemus - Heeft gesproken met de zoons van Simeon die levend zijn geworden
  • Evangelie van Thomas - 114 woorden, die beginnen met Jezus zegt.
  • Handelingen van Thomas - De uitzending van Thomas
  • Brief van Pilatus een Tiberias - De manier waarop Pilatus het leiden van Jezus heeft beleeft 
  • Rapport van Gamaliel - Onderzoek van Gamaliel naar Jezus i.v.m. profetische aantekeningen
  • Maria Apocrief - Het verlangen van haar ouders om te kind te mogen ontvangen en haar jeugd 
  • Beeltenis van Jezus - Hoe heeft Jezus er als mens uitgezien

Uitleg van enkele teksten

Deze teksten waarschuwen en geven duidelijk aan dat het vertrouwde personen BINNEN de gemeenschap zijn.

2 Timotheüs 4:3-4 HSV

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraren (de huidige predikanten, er zijn niet voor niets zoveel verschillende denominaties) zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

1 Korinthe 5:1-2, 11, 13   (lees volledig)

'Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt , en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat IEMAND (de predikant) de vrouw (gemeente Gods) van zijn vader (God) heeft. En u doet zich zo gewichtig (overdreven liefdevol) voor. Kunt u niet beter treuren, om hem die deze daad begaan heeft, en uit uw midden weg doen?

Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan.

Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met IEMAND (de predikant) die, terwijl hij een BROEDER wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.'

Mattheüs 24:23-25

Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

Openbaring 2:2 

'Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn . '

Openbaring 20:10-12 

'En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. 

Conclusie

Johannes 18:36  Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.

Als u alles heeft gelezen en gezien hoeveel leugen en bedrog er heeft plaatsgevonden, dan begrijpt u de tekst vanuit Johannes 18:36. Deze tekst kunnen we ook combineren met Mattheus 24:23-24 waar gesproken wordt over de valse christussen. Een valse christus handelt alsof ..... doet alsof ...... spreekt alsof. 

God -  die altijd de waarheid spreekt - heeft u het verstand gegeven om alles te onderzoeken, zelfs Zijn wil.  U heeft ook een vrije wil gekregen. Deze combinatie heeft de mens om zelfstandig onderzoek te verrichten en dan een gefundeerde keuze te maken. U kunt dus uw eigen conclusie trekken. God wil u graag een eeuwig leven geven, maar u heeft de keus, u trekt uw conclusie. 

Deze pagina's zouden aan uw onderzoek niet mogen ontbreken: Toekomst  -  EzraOpvolgers Petrus

Vooral de pagina "Opvolgers Petrus" laat u zien hoe Jezus is voorgegaan, hoe de Apostelen zijn voorgegaan en hoe het straks zal zijn in de Nieuwe Hemel Het Lichtrijk.