Openbaringen 6: De Zegels

Het begint met de vier dieren, dit zijn de hoofdengelen Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Iedere engel heeft een eigen verantwoordelijkheid, een taak door God gegeven. Het zijn dienaren van de Allerhoogste en het dienen is hun tot eer.

De Zeven Zegels
PDF – 212,1 KB 101 downloads

Het eerste zegel: Openbaringen 6:1-3

'En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! ' 

UITLEG: Deze bazuin werd geblazen bij de komst Jezus Christus. Hij is de ruiter op het witte paard en heeft de kroon des levens. Hier hoeft niet veel over verteld te worden, dit is voor iedereen duidelijk.

Het tweede zegel: Openbaringen 6:4

'En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. '

UITLEG: De ruiter op het rode paard is de satan. Dit betreft de twee wereldoorlogen. Er zullen in het totaal drie wereldoorlogen zijn, de derde vindt plaats tijdens het vierde zegel.

Het derde zegel: Openbaringen 6: 5

'En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.'

UITLEG: kenmerkend is de weegschaal. Gewogen en te licht bevonden. De Nieuw Apostolische Kerk was het tweede uitverkoren volk. In 1985 waren er twee ambtsdragers die uitnodigden voor de dag des Heren, maar ze werden niet geloofd door de volgelingen van deze kerk (zie de overeenkomst met de twee verspieders). Ook hier is God zeer boos om geworden en heeft dit laten blijken door de kernramp op 26 april 1986.

Deze denominatie vond hun eigen mening uiteindelijk belangrijker dan het woord van de Allerhoogste, daarom is er een nieuwe volk van God geroepen. U kent de uitspraak: velen laatsten zullen de Eersten zijn. Dat gaat over de 144.000 eerstelingen.

God spreekt over 144.000 eerstelingen. God liegt nooit! Als Hij spreekt over 144.000 dan zijn het er 144.000. En de N.A.K. heeft vele jaren verkondigd dat uit hun midden de eerstelingen zouden komen en dat hebben ze stilzwijgend omgebogen naar een symbolisch getal. Dit is gewogen en te licht bevonden (tweede keer).

De werkelijke 144.000 eerstelingen (de zwervers, de gelijkenis van de Koning) zijn opgenomen op Goede Vrijdag 2 april 2021. Deze hadden een gemeenschappelijke deler, nl. de vergevingsgezindheid.

Het vierde zegel: Openbaringen 6: 7-8

En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard (WO-III), met honger, met de dood (Nieuwe zeer dodelijke mutatie van Covid19) en door de wilde dieren (de relschoppers) van de aarde. ' 

Dit begint als er plotseling een wereldleider sterft.

UITLEG: het menselijk geweld neemt hand over hand toe, hongerdood wordt meer en meer, Covid19 is ontstaan zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen (2x vermeld in Daniël). Dit zal een vierde deel (25%) van de wereldbevolking het leven kosten. 

Het genoemde zwaard is WO-III en mede door deze oorlog zal er direct na het plotseling overlijden van een wereldleider een vierde deel (2 miljard) van de mensheid de dood vinden. Bijna alle mensen die een geloof hebben in de ware leer Gods, zullen tijdens deze oorlog worden opgenomen in het dodenrijk door de vier genoemde factoren. Het ware geloof is: Nederigheid. Niet mijn wil, maar Uw wil, o Heer.

Een vierde deel: 8.000.000.000 x 25% = 2.000.000.000 allemaal meer of minder gelovigen. Dit heeft NIETS te maken met een religie! God kijk naar het hart!

De oogst vanaf de wolken 

Openbaring 14:14-16 'En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. '

Op de dag dat er precies 8 miljard mensen op deze aarde leven, start de beloofde OPNAME. De opname begint doordat Jezus zichtbaar zal zijn door een onnatuurlijk verschijnsel. De wolken zullen letterlijk een kruisvorm aannemen. Dit is de eerste wederkomst op de wolken. In een relatief korte tijdsperiode zullen er 2 miljard gedood worden door de factoren die genoemd worden in Openbaringen 6:7-8.

Het vijfde zegel: Openbaringen 6: 9-11 Opstanding der doden

Openbaring 6:9-11  'En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. '

Op de internationale kalender staat dat 4/5 oktober 2022  Grote Verzoendag (Yom Kippoer) is. Dit is door wetenschappers bepaald omdat de Joodse maankalender als basis 354 dagen heeft. Dit is een foutief uitgangspunt, want 3½ heeft 1260 dagen en dat is dus 360 dagen in een jaar. 

Deze dag is een zeer bijzondere dag en heeft alles te maken met het Tarwefeest dat genoemd wordt in Leviticus 23. Ieder mens die sterft komt in het dodenrijk terecht. Allen die oprecht geloven – zoals God het wil, dus geen eigengereide gedachten gang van de mens – zal worden opgenomen vanuit het dodenrijk in het hemelrijk. De opstanding zal door velen worden waargenomen, maar ook door velen niet worden herkend. 

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '

De martelaren waar over gesproken wordt, die moeten nog een korte tijd wachten tot de dag der eerste opstanding. 3 april 2026 is het begin van het 1000 jarig rijk en de wederkomst op aarde van Jezus Christus. Jezus komt kort voor de totale vernietiging van alles wat leeft op de aarde. Dat is ook een wederkomst in de wolken en het betreft een klein aantal mannen die dan worden opgenomen, zoals beschreven in Ezechiel 12:15-16

Het zevende zegel, Openbaringen 8

De voorbereidingen in de hemel voor het zesde zegel.

Openbaring 8:1‭-‬6    En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. 'En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.

Het zesde zegel: Openbaringen 6: 12

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 

UITLEG: Het vierde zegel is de dood van 2,000,000,000 rechtvaardigen. Het zesde zegel volgt direct op het vierde zegel en het betreft een extreem natuurgeweld, dit natuurgeweld zijn de bazuinen. Een derde deel van 6.000.000.000 = 2.000.000.000 lieve maar ongelovigen personen. Deze mensen zullen de dood vinden door het onderstaande natuurgeweld dat begint met een meteorenregen waardoor een derde deel van de aarde verbrand. 

Openbaring 8:6-12 'En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.

En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.

En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.

En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.

De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. ' 

Voor de complete uitleg over de Zeven Bazuinen is er een apart document. Zie deze link.


Een aantal mannen zullen alles overleven! 

Ezechiël 12:15-16    'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

1 Thessalonicenzen 4:13-17 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven (het kleine aantal mannen uit Ezechiël 12:16) tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 

Een tekst uit 4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (oorlog Rusland - Oekraïne), en de honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen)

Lees via deze link de Profetie van Ezra: https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/4ezra15


EEN KORTE SAMENVATTING

Zegel 1. De witte ruiter, de incarnatie van Jezus als mens

Zegel 2. De rode ruiter – de satan - werd een groot zwaard gegeven: WW-I & WW-II

Zegel 3. De weegschaal is het kenmerk, één bepaalde religie (Nieuw Apostolische Kerk) is gewogen en te licht bevonden. Dit was het tweede uitverkoren volk. Het nieuwe uitverkoren volk zijn de zwervers, deze zijn opgehaald door de engelen. (de gelijkenis van de Koning, Mattheüs 22:1-14 & Marcus 13:27 ).

Zegel 4. De opname van een vierde deel van de wereldbevolking, dus 2.000.000.000 nederige gelovigen.

Zegel 5. De verplaatsing van de doden vanuit het Dodenrijk naar de Hemel op Grote Verzoendag. Het enige wat op aarde bemerkt wordt is het letterlijk openen van de graven. De opstanding der doden.

Zegel 7. Het zevende zegel is een voorbereiding in de Hemel op het zesde zegel. Lees Openbaring 8:1‭-‬6    

Zegel 6. De meteorenregen en de ster die samen met een vulkaanuitbarsting opnieuw 2.000.000.000 doden (lieve, maar ongelovige mensen) veroorzaakt. 

Het originele begin van de tijd van verdrukking is 21 oktober 2022, de tijd van verdrukking is verkort. zie Mattheüs 24:22  en in Marcus 13:20

Het einde in het eerste kwartaal 2026. De laatste mensen die nog zijn overgebleven worden vernietigd door het vuur en de laatste paar Godsknechten worden door God in een ondeelbaar moment samen met de opgestane vermoorde profeten opgenomen.

Zefanja 1:2-6 : Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen.

Ezechiël 12:15-16 Maar Ik zal uit hen een KLEIN AANTAL MANNEN doen overblijven. 

Via onderstaande link kunt u de volledige invulling zien, geheel gedateerd.

Het zesde zegel is het moment dat de bazuinen klinken, via onderstaande link volledig beschreven. 


Jeremia 29:10-21   'Want zo zegt de HEERE : Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE . Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heen gaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE , Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE , en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd. Omdat u gezegd hebt: De HEERE heeft ons profeten in Babel doen opstaan, daarom zo zegt de HEERE van de koning die zit op de troon van David, en van heel het volk dat woont in deze stad, uw broeders die niet met u in ballingschap zijn vertrokken, zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga onder hen het zwaard, de honger en de pest zenden. Ik wil hen maken als de afschuwelijke vijgen die niet te eten zijn vanwege hun slechte kwaliteit . Ik zal hen achtervolgen met het zwaard, met de honger en met de pest. Ik zal hen tot een schrikbeeld stellen voor alle koninkrijken van de aarde, tot een vervloeking en tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot smaad onder alle volken waarheen Ik hen verdreven heb, omdat ze naar Mijn woorden niet geluisterd hebben, spreekt de HEERE , toen Ik Mijn dienaren, de profeten, vroeg en laat tot hen heb gezonden. Maar u hebt niet geluisterd, spreekt de HEERE . En u, alle ballingen die Ik uit Jeruzalem heb weggezonden naar Babel, hoor het woord van de HEERE . Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël, van Achab, zoon van Kolaja, en van Zedekia, zoon van Maäseja, die in Mijn Naam leugen tegen u profeteren: Zie, Ik ga hen overgeven in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, en hij zal hen voor uw ogen doodslaan. ' 

Uitleg Jeremia 29:10 -21

Zeventig jaren in Babel: 70 x 49 = 3430 Dit is de periode vanaf de gemiste intocht in Kanaan + 40 jaar van de Woestijntocht tot Goede Vrijdag 3 april 2026, dus 2450 + 3430 + 40 = 5920

Terug brengen naar deze plaats: het beloofde land in de hemel door te sterven, zie Openbaringen 6:7-8

Ik zal door u gevonden worden: Er zijn velen die in het dodenrijk vertoeven en samen met de laatste 2 miljard mensen die zullen sterven vlak voor de tijd van verdrukking zullen ze hun plaats mogen innemen in de Hemel, dat is Grote Verzoendag.

die niet met u in ballingschap zijn vertrokken: Dit zijn de hooghartigen die het beter denken te weten dan God, dit zijn de huidige predikers en scheeuwlelijkers.

de profeten, vroeg en laat tot hen heb gezonden: Een profeet is geen prediker, dus geen voorganger van een kerk, maar een eenling. Een eenvoudige niet opvallende man.