De Vrije Wil

Regelmatig word ik geconfronteerd met de opmerking: “Is dat wel Bijbels”. Deze twee woorden die samen één begrip vormen, komen in de hele bijbel NIET voor. Als we ons dus aan de letter van de bijbel zouden houden, dan is dit ONBIJBELS. Maar ik wil u een geheimenis verklappen, deze twee woorden die een éénheid vormen, overstijgen alles wat er in de Bijbel wordt gezegd. Er is hier sprake van een Twee-éénheid.

De Mens En De Vrije Wil
PDF – 249,5 KB 162 downloads

Johannes 1:1-5,9-10 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. '

Deze getoonde tekst uit Johannes zegt een paar zeer bijzondere dingen. Allereerst wordt hier gezegd dat het Woord God is. Ook wordt er gezegd dat het WOORD licht en leven is. Het woord van God – dus het waarachtige licht – komt naar de aarde.

Hij - Jezus - was in de wereld en door Hem - God - is de wereld ontstaan en de wereld heeft Hem - Jezus - niet gekend. 

Dit kan dus alleen maar als Jezus God is. Er is hier dus sprake van een Twee-éénheid.

Willoos

God schiep de aarde en hij was woest en ledig. Na de schepping van de planeet Aarde, was het alleen maar water en een harde substantie. Een harde substantie die pas in tweede instantie werd drooggelegd. Dus de aardse materie bestond uit steen en stof. Deze harde materie was en is volledig willoos.

Genesis 1:2-5,10 'En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. '

Openbaring 12:4 'En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. 

Genesis 1:6-9 ' En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. ' 

Genesis 1:10 'En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. ' 

Willoos - de "je moet" toestand

Er is altijd sprake van een opwaartse ontwikkeling van het geestelijke, zodra je in de "je moet" toestand door de materiële schepping gaat. 

Gebonden Wil

Genesis 1:11-12 'En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. '

Alles wat groeit en bloeit heeft een gebonden wil. Kijken we naar de flora, de plantenwereld, dan kunt u alleen maar constateren dat een zaadje niet de vrije wil heeft om een bepaalde plaats in te nemen en dat het alleen maar groeikracht krijgt als het in een vruchtbare bodem terecht komt. Zelfs als het terecht komt op een vruchtbare bodem en de groeikrachten – zonlicht en water – ontbreken, dan komt er niets van het plantje terecht. De ontwikkeling van dit plantje start pas als er water en zonlicht voldoende aanwezig zijn.

Parasitaire planten: stelen om te leven. Groene bladeren en wortels lijken onmisbaar voor een plant. Toch zijn er planten die weten te overleven zonder groene bladeren of zonder wortels in de grond. Er zijn zelfs planten die leven zonder wortels én zonder bladeren. Hoe ze dit doen? Simpel: door wat ze nodig hebben af te pakken van andere planten!

Instinctieve Wil

Genesis 1:30 ' Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. '

De volgende scheppingsperiode, de fauna, de dierenwereld, heeft een instinctieve wil. Deze instinctieve wil kent dus veel meer vrijheid, maar is nog steeds beperkt.  Zowel in het water, in de lucht en op het droge bestaat de dierenwereld uit een paar categorieën. Ook in de dierenwereld zien we dus vredige dieren en roofdieren, ieder naar zijn geaardheid. Alle vredige dieren hebben een verdedigingsmechanisme. Dat is zeer verschillend en varieert van camouflage tot snelheid. Ieder dier heeft dus een mogelijkheid om zich te beschermen en ondanks deze bescherming vallen er velen tot prooi. Een dier heeft niet de hersencapaciteit van het denken. Zelfs de zg. Neanderthalers vielen, ondanks het mensachtige uiterlijk, onder de categorie Dier. Een wezen dat instinctief handelde.

De Vrije Wil

Genesis 2:7-9,16-17 'Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. '

Na een periode van vele miljoenen jaren - vanaf het ontstaan van de aarde - is de mens door Eigen Vrije wil in zonde gevallen. Er was maar één boom waarvan ze niet mochten eten, terwijl er vele bomen waren met een grote verscheidenheid aan keuzemogelijkheden. Ze hebben geluisterd en gehoor gegeven aan de opmerking over het vermeende doel - de leugen, een doel om gelijk te worden aan de Allerhoogste. De Eerste Liefde die ze hadden voor de Allerhoogste veranderde in Eigenliefde. 

Openbaring 2:4 Maar Ik heb tegen u dat u uw EERSTE LIEFDE hebt verlaten.

De Vrije Wil - het hoogste goed

Iedere mens heeft het vermogen om te denken. Het denkvermogen is iets dat God zelf heeft en dat zelfstandig denken is een Goddelijke gave. Niet alleen het denkvermogen heeft God gegeven, Hij heeft in iedere ziel neergelegd om een onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Ieder mens weet van te voren of een bepaalde daad die ze - uit Vrije Wil - willen gaan verrichten een goede of een slechte daad is. Deze kennis is verankerd in de ziel, noem het maar het geweten. Ieder mens WEET dat en maakt dus een bewuste keus, dus volledig uit Vrije Wil kiest men voor het Goede of het Kwade.

1 Thessalonicenzen 5:17,21  ' Bid zonder ophouden. Beproef alle dingen, behoud het goede. '

Uit Vrije Wil kunt u de Allerhoogste aanroepen en hoe u dat kunt doen, bepaald uw eigen onderzoek. U kunt andere mensen blind geloven, maar u kunt ook zelfstandig onderzoek verrichten door de Goddelijke gave - het denkvermogen - uit Vrije Wil te gebruiken. Uit vrije wil bepaalt u zelf uw toekomst. Een toekomst die gericht is op het aardse - het tijdelijke genot - of op het geestelijke - het eeuwige genot. 

De Vrije Wil - afval

Ieder mens is dus een zelfstandig denkend wezen en heeft een eigen vrije wil. Het leven als mens is de laatste en de hoogste vorm die u op deze aarde zal krijgen. Uw eigen Vrije Wil bepaalt dus uw verdere toekomst. Nooit zal de Allerhoogste uw wilsvrijheid beperken. Maar de keuze die u maakt, bepaalt uw voortgang in het geestelijke. In het rijk van God zijn vele woningen. Om het duidelijk te stellen: Er zijn zeer veel planeten, er zijn planeten die koud, donker en volledig uit hard gesteente bestaan. Dit zijn uiterst onplezierige planeten om op te vertoeven, toch kiest u vanuit uw vrije wil voor zo'n toekomstige woonplaats, door God niet te erkennen. Door een levend geloof - een geloof uit vrije wil in de verlosser Jezus Christus - en het constant onderzoek verrichten naar het Goddelijke, kiest u uit Vrije Wil voor een planeet waar het warm is, waar het licht is, waar het zeer plezierig is.

Johannes 14:2,6 'In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. ' 

Er leven op dit moment (24 februari 2022) bijna 8 miljard mensen op de aarde. Een vierde deel zal overlijden. Dit begint zeer onverwachts, vanuit een periode Rust en Vrede tot 21 september 2022. Daarna leven er nog 6 miljard mensen en er zijn nog maar zeer weinig mensen die dan nog geloof hechten aan de Allerhoogste. Nog enkele mensen zullen dan - door alle ellende, zoals natuurgeweld en onderlinge haat en nijd - nog tot erkenning komen, de erkenning dat er werkelijk een God bestaat. Een God die u wil redden voor eeuwig en altijd. Hij kan u pas redden als u uit Vrije Wil voor Hem kiest!

Numeri 23:10   Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van Hem.

De Vrije Wil versus Onderzoek

Uw menszijn op deze aarde kan uw terugkeer veroorzaken naar God. Het geloof in Jezus Christus is de enige mogelijkheid die uw terugkeer naar het Goddelijke garandeert. Uit Vrije Wil - dus wederom uw eigen vrije keus - kiest u of u een blind geloof heeft in een bepaalde religieuze richting. U bepaalt zelf of u een DOGMA - hersenspoeling - accepteert. U accepteert zelf vanuit uw Vrije Wil of u goddeloos wilt zijn. U accepteert zelf vanuit uw Vrije Wil of u het goede of het slechte wilt doen.

WIKIPEDIA: Een doctrine is een leer of verzameling leerstellingen. Religieuze of militaire doctrines zijn een verzameling leerstellingen of dogma's die niet ter discussie staan binnen de eigen organisatie. Vanwege die associatie met dogmatisch en de strikte naleving ervan heeft doctrine een negatieve connotatie gekregen; vergelijk bijvoorbeeld het werkwoord indoctrineren, dat vrijwel gelijk wordt gesteld met hersenspoelen. Iemand die doctrinair is, houdt zich zeer streng aan een eenmaal vastgestelde leer of aan een vaststaand stelsel.

Het Onderzoek: Het onderzoek begint heel simpel. Kijk eens naar het zeer imposante schouwspel van het universum. Geen enkele ster of planeet gaat uit het ritme, een ritme dat door God is bepaald. Om het dichterbij te halen. Heeft u ooit NIETS tot IETS zien worden? Zodra er een mensenhand aan te pas komt, dan verandert het naar slecht en nog slechter. Kijk eens naar ons voedsel. De mens kan het behoorlijk genetisch manipuleren, maar is dat een verbetering? 

Voorbeeld RIJST: Enkele rijstsoorten zijn "lekkerder" gemaakt, maar ze hebben daardoor de voedingswaarde verspeelt.  

Witte rijst is de meest gegeten rijstsoort in Nederland en ook de "lekkerste". Jammer genoeg zijn er nadelen aan verbonden, waarvan je zeker op de hoogte moet zijn. Witte rijst is een gemalen rijst waarvan de kiemen, schil en zemelen zijn verwijderd. Dit verandert de smaak, textuur en het uiterlijk. Ook is het makkelijker te verteren. Na het malen wordt de rijst gepolijst, wat zorgt voor het glanzend witte uiterlijk. Witte rijst wordt na het koken groter in volume, dit komt doordat de rijstkorrel water beter absorbeert. De lekkerste smaak en het mooie uiterlijk, zijn dat nu de belangrijke factoren?

INFO: Zowel het maal- als polijstproces verwijderen belangrijke voedingstoffen in de rijst. Vraag: De minst smaakvolle - volgens veel mensen - is de zilvervliesrijst, deze rijst zit vol met vitamines en voedingsvezels. Wist u dat kippen die gevoed worden met uitsluitend Witte Rijst, doodgaan? De vitaminen en de mineralen zitten juist in de kiem, in de schil en de zemelen, deze zijn nu verwijderd bij de andere soorten. De voedingswaarde is hiermee verdwenen, het geeft buikvulling voor korte tijd.

Product per 100 gram Vezels Kcal Koolhydraten Vetten Eiwit
Witte Rijst 0,38 gram 129 Kcal 27,9 gram 0,28 gram 2,66 gram
Bruine Rijst 1,80 gram 110 Kcal 22,8 gram 0,89 gram 2,56 gram
Basmati Rijst 1,50 gram 145 Kcal 31,0 gram 0,20 gram 3,00 gram
Zilvervliesrijst 6,20 gram 342 Kcal 68,0 gram 2,50 gram 7,50 gram

De meeste mensen kiezen uit Vrije Wil het lekkerste en het mooiste, niet wat het gezondste is. Of zoals het beschreven staat:

2 Timotheüs 4:3-4 HSV

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraren (de huidige predikanten, er zijn niet voor niets zoveel verschillende denominaties --> rijstsoortenzullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 

Het onderzoek moet dus gericht zijn op de waarheid, op de zuivere liefde. Zoeken we naar en onderzoeken we  de ZUIVERE LIEFDE?

De gen-manipulatie en de nabewerkingen veroorzaken altijd een verminderde tot zeer slechte kwaliteit van het voedsel. Zo is het geestelijk ook.

Uit Vrije Wil - De liefde en de Eerste Liefde

Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het allerbelangrijkste gebod is het gebod der Liefde. De bovenstaande tekst vertelt over de geest van de liefde. God is de liefde. Iemand die de liefde uitstraalt voldoet aan de hier gestelde items. Je kunt de liefde grofweg onderverdelen in drie hoofdgroepen: 

  1. De Eerste Liefde
  2. De Naaste Liefde
  3. De Eigenliefde

De tekst uit Galaten 5:22 spreekt voor zich, dit betreft de Naaste liefde. De eigenliefde, dat snappen de meeste mensen ook wel dat het Egoïsme betekent. 

We leven in een tijd dat er bijna geen liefde meer is te vinden, want als je de zg. liefdesuitingen echt onderzoekt, dan komt het meestal neer op Eigenliefde. De meest erge dingen gebeuren en de mens gaat eraan voorbij. Gelukkig zijn er nog mensen die de naaste liefde beoefenen. Weet u wat de Eerste Liefde is?

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Kiezen wij nog uit Vrije Wil om God lief te hebben boven alles? Heeft u nog enig idee wat dit betekent. Zetten wij God nog op de Eerste Plaats. Loven en danken wij Hem en willen wij nog getuigen dat Hij de liefde is? Doen we dat nog vanuit de Vrije Wil van ons?  

Uit Vrije Wil heeft de mens - de engelen van ooit - God verlaten en pas als de mens uit Vrije Wil Hem de Eerste Liefde betoont, pas dan mag iedereen weer bij Hem komen, NIEMAND uitgezonderd. Dat kan pas als je het gebod van de liefde vanuit jouw Vrije Wil weer volledig beheerst. 

Het geloof en de erkenning van Jezus Christus is de pijler van de Liefde!

Hij - Jezus - was in de wereld en door Hem - God - is de wereld ontstaan en de wereld heeft Hem - Jezus - niet gekend. Bent u bereidt om Hem Lief te hebben met heel uw hart. Bent u bereidt om te getuigen over Zijn offerdood, Hij heeft Zijn liefde getoond, doen wij dat ook?


De mens.

De mens is geschapen al ver voordat de aarde werd geschapen. De eerste schepping was in een geestelijke vorm. God was, is en zal altijd onzichtbaar zijn. Zijn eerste schepsel was de engel “Lucifer”. Deze naam staat nergens in de bijbel, hoewel er wel – vooral Amerikaanse – vertalingen zijn waar deze naam in genoemd wordt. Deze Lucifer heeft van God ook scheppingskracht gekregen.

Lucifer is de rode draak uit Openbaringen 12:3 maar is ook de ruiter op het rode paard uit Openbaringen 6:4, de zogenoemde satan.

Na miljoenen jaren waren er miljarden schepsels ontstaan, maar omdat God onzichtbaar was werd Lucifer hooghartig en dacht God terzijde te kunnen schuiven. Hierdoor ontstond er een machtsstrijd, dit kunnen we lezen in Openbaringen 12: 7-9

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

DE OPBOUW VAN DE AARDE: Het binnenste van de aarde bestaat uit Vuur en Zwavel. Eigenlijk bestaat de binnenkant van de aarde uit gesmolten steen. Openbaring 20:10   En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen.

Verklaring van enkele synoniemen.

Openbaring 12:1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Johannes 1:4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

God is het licht, de basis van het licht is de zon.

De vrouw is de complete gemeenschap van God, verdeeld in gedeelten, want de kroon van sterren is de indeling in landen met de staatshoofden, dus een indeling van de hemel met een aards vergelijk.

Het synoniem water.

Water is het symbool voor het woord van God.

De schepping,

Genesis 1:1-2 In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed;

UITLEG: De aarde was dus VOLLEDIG bedekt met water. God is dus begonnen met deze gevallen engelen toe te spreken, pas na de donderpreek kwam God en zweefde Hij over het water en kwam er licht.

Genesis 1:2-4 En de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

De volgende stap is dat de gesmolten stenen zich tot een harde massa kunnen vormen, maar uit het vuur en de zwavel zijn, de leefomgeving is dus veel aangenamer geworden. Maar harde stenen zijn vormvast. Stof daarentegen - slijtage van een steen – is samen te persen tot iedere gewenste vorm.

Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Adam. Uit stof zijt gij genomen en tot stof zult u wederkeren.

Genesis 3:19   want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Mattheüs 3:9 Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

Een zeer duidelijke vorm van incarnatie van een gevallen engel in een later ontwikkelde vorm.

Genesis 3:4 Toen zei de SLANG tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.