Algemene Informatie over de Bijbel

De Bijbel bestaat uit 66 bijbel gedeelten en is geschreven door ongeveer 45 verschillende schrijvers. De 66 gedeelten zijn verdeeld over het oude en het nieuwe testament. De Bijbel is de basis voor alle christelijke geloven. Dat ene boek verzorgt een zeer grote diversiteit aan Christelijke religies. Alleen in Nederland zijn er al minimaal 70 verschillenden christelijke richtingen. En toch is er maar één God met een Zoon genaamd Jezus.

De Bijbel is niet samengesteld door Apostelen

De Apostelen die door Jezus zelf zijn aangesteld, hiermee wordt bedoeld alle Apostelen uit de tijd direct na Jezus Christus. Deze mannen hebben wel een klein boekje met het basisprincipe van de Apostelleer samengesteld. Dit boekje is de Didache. Ook zijn er veel brieven van de toenmalige Apostelen geweest, waarvan er maar enkele (verhoudingsgewijs) zijn toegevoegd tot de Bijbel.

De Didache Apostelen NL
PDF – 303,2 KB 151 downloads

De Didache: Er bestaan meerdere versies van de Didache. De katholieken hebben een gemanipuleerde versie. Daar wordt de communie en de eucharistie in vermeld. De Didache Protestant – het woord Protestant heb ik toegevoegd - is de standaard op internet en is gemanipuleerd naar de protestantse leerstellingen, de Didache met als schrijver Arjan de Kok is een protestante versie die in de boekhandel is te verkrijgen.  U kunt ze alle drie HIER downloaden

De Didache is de leer der Apostelen en NIET de leer van Katholieken en Schriftgeleerden - lees: Protestanten. 

Apocriefe boeken van de Bijbel

Er zijn “bekende” Apocriefe boeken zoals De Apocriefe in de Statenvertaling: 3 Ezra, 4 Ezra, Tobit (Tobias), Judith, Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo), Jezus Sirach (Ecclesiasticus), Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6), Esther (apocriefe deel), Gebed van Azaria (Dan. 3), Gezang in de vuuroven (Dan. 3), Susanna (Dan. 13), Bel en de draak (Dan. 14), Gebed van Manasse, 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën, 3 Makkabeeën. 

Deze geschriften zijn het meer dan waard om gelezen en beoordeeld te worden door u.

Nog meer “Apocriefe” boeken die bij de Bijbel behoren

Oud Testamentische Geschriften: Het Boek van Henoch en het Boek der Oprechten (Book of Jasher), de Testamenten van Levi, Simeon en Juda. De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach (of de Hebreeuwse Bijbel). Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran. Qumran was in de tijd van Jezus het Damaskus waar Paulus naartoe ging om de Christenen te vervolgen en hij door blindheid werd getroffen. Voordat Paulus er zelfstandig op uit is getrokken, heeft hij eerst drie jaar gewoond in Damaskus (Qumran) en heeft Jacobus hem bijgespijkerd over de leer zoals Jezus het heeft bedoeld.  In de pagina Downloads kunt u de bekendste downloaden.

Al deze geschriften waren dus geschriften die door de Christenen uit die tijd werden gebruikt ter onderbouwing van het geloof: De leer der Liefde.

Desondanks worden ze ook door de huidige Schriftgeleerden (Theologen) afgewezen als niet betrouwbaar.

De Bijbel is samengesteld door de Katholieken

Rond het jaar 100 na Chr. werd voor het eerst de term Katholiek gebruikt. Het woord betekend “Algemeen”. De Apostelen waren allemaal gestorven en de leiding was nu in handen van de Bisschoppen. Deze Bisschoppen hadden niet de opdracht om de Heilige Geest af te dragen en ze gaven leiding op een geheel andere wijze dan de Apostelen. De Apostelen leerden de Leer der Liefde en de Bisschoppen namen steeds meer de cultuur van hun omgeving aan. Een Bisschop uit Rome was gewend aan harde strafmaatregelen voor kleine vergrijpen. Een Joodse Bisschop was gewend om eindeloos te discussiëren en een Griekse Bisschop wilde het weer anders regelen. De hier getoonde Download is een boekje van 23 pagina’s dat het helemaal beschrijft. Dit boekje is geschreven door Dr. Stephen E. Jones.

Grieks En Romeins Christendom
PDF – 305,4 KB 180 downloads

Het samenstellen van de Bijbel

Eind van de vierde eeuw is de Bijbel samengesteld door deze Bisschoppen. Deze mannen hadden niet alleen maar een verschillende culturele achtergrond, maar ook geloofsinhoudelijk waren er zeer veel verschillen ontstaan. Er waren dus veel discussiepunten over de inhoud van het samen te stellen boek. Als u het boekje “Grieks en Romeins Christendom” leest zult u begrijpen dat het niet echt vrienden waren. Tegenwoordig zouden we zeggen dat de Bijbel is samengesteld met een Franse Slag. Alles waar deze heren het niet over eens waren hebben ze simpel geskipt.  Doordat er door alle geschriften heen soms andere stukken werden aangehaald met maar een enkele tekst, zijn deze losse teksten blijven bestaan en deze losse teksten roepen dus vragen op.

Het Concilie van Nicea (325 na Chr. ) is door keizer Constantijn de Grote georganiseerd om rust te creëren in zijn keizerrijk. Er was veel onrust vanwege de diverse christelijke geloofsovertuigingen. Het doel was om 1 leer te creëren (de katholieke leer) en daartoe zijn er tijdens dit Concilie veel geschriften letterlijk verbrand. Dit waren de geschriften die de Ariaanse leer van de Twee-eenheid verkondigden, de leer die ook volgens de Thora nog steeds zo wordt geleerd. Hieronymus heeft in het jaar 375 de bijbel samengesteld zonder deze verbrande geschriften, waar door de bijbel al vanaf het eerste begin incompleet was   

In verband met het bovenstaande is het zinvol om deze stukken te lezen van: Theodoret van Cyrrhus was een invloedrijke theoloog van de School van Antiochië, bijbelcommentator en christelijke bisschop van Cyrrhus. Hij is geboren: 393, overleden: 458 Zie de link:  https://ccel.org/ccel/schaff/npnf203/npnf203.toc.html

De Bijbel is waar, maar incompleet en gemanipuleerd

Deze Bisschoppen hebben onvoldoende tijd gehad om alle geschriften, tekst voor tekst, na te pluizen en moesten dus genoegen nemen met het skippen van de grotere stukken. Het Boek van Henoch is in zijn geheel dus afgewezen. Henoch is tot op heden niet gestorven en is dus in een aardse toestand opgenomen in de Hemel. Dit betekent dat Hij zo oprecht was en is, dat God hem samen met Elia voor een hele speciale taak wil gebruiken (De twee getuigen uit Openbaringen 11). Henoch heeft het schrijven van de Engelen geleerd in opdracht van de Allerhoogste. In dit boek staat geen enkele onwaarheid. De vertalers hebben hun uiterste best gedaan om het zo goed mogelijk te vertalen en hebben hun commentaar duidelijk gemarkeerd vóór de teksten van Henoch geplaatst. Veel van de eerdergenoemde Apocriefe boeken vormen één geheel met de Bijbel.

Opleiding en geleerdheid Hieronymus van Stridon, de manipulatie

Hieronymus’ gedegen klassieke vorming bij Aelius Donatus en zijn grote vertrouwdheid met taal en stijl van de klassiek teksten brachten hem in de problemen, toen hij studie begon te maken van de Schrift. Hij achtte de taal en stijl van de bijbel ruw en ongecultiveerd (incultus). Zijn liefde voor de klassieken enerzijds en anderzijds zijn hang naar ascese en de daarbij behorende schriftstudie brachten hem zelfs in een soort identiteitscrisis. Toch zette hij zich aan de studie van het bijbelse Grieks en Hebreeuws. In Constantinopel ontving hij enig exegetisch onderwijs van Gregorius van Nazianze, die hij later als zijn echte leermeester zou erkennen. In deze periode raakte Hieronymus ook vertrouwd met de exegetische methoden van Origenes. Hij vertaalde de 28 preken van Origenes over het boek Jeremia in het Latijn en nog negen andere over het boek van de profeet Jesaja. Dertig jaar later zou Hieronymus een tweede commentaar op dit bijbelboek vervaardigen. In zijn vroege wetenschappelijke periode bestudeerde Hieronymus ook de verschillende versies van het Oude Testament, die Origenes in zijn Hexapla had samengebracht. Zijn ascetische levensstijl begon gepaard te gaan met een enorme werkkracht en eruditie.

Ook heeft deze persoon de 10 geboden al aangepast aan de katholieke dogma's, zie hiervoor de pagina Ontstaan Bijbel.

1 Korinthiërs 1:17 'Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen en dat zonder hoogdravende woorden, omdat ik daarmee zou afdoen van Christus dood aan het kruis. ' 

Hieronymus heeft het taalgebruik van de Apostelen aangepast naar zijn eigen visie, het hoogdravende taalgebruik van de heersende, geletterde klasse. Tegenwoordig zouden we zeggen: het universitaire niveau. De Apostelen waren eenvoudige vissers of timmermannen. Jezus zelf was ook een timmermanszoon, deze mannen gebruikten - zoals je dat tegenwoordig noemt - straattaal.  Begrijpt u de tekst zoals gebezigd door Paulus, en dan moeten we bedenken dat Hieronymus deze tekst al heeft gecultiveerd, want hij vond de taal en stijl van de bijbel ruw en ongecultiveerd

Boeken die de Bijbel compleet maken

Een boek niet begrijpen wil niet zeggen dat het niet waar is. De samenhang tussen de verschillende geschriften is enorm en het grijpt zo sterk in elkaar, dat je het eerst allemaal gelezen moet hebben en dan moet je onthouden wat en waar het gelezen gedeelte staat en de samenhang moet je zien.

Deze combinatie kan alleen maar met de hulp van God, als je het onderzoekt en je hebt de wil om je onder Zijn wil te stellen, dan zal Hij je geest openen.

Het gaat nog verder, want God is een God van alle tijden. Door alle tijden heen heeft Hij zijn knechten gehad, die allen tijd overeenkomstig Zijn instructies hebben gekregen. U kunt het lezen en zelf beoordelen. Het zijn profeten van en voor die tijd. Zeer veel uitspraken zijn heden net zo waar als in hun tijd, behalve dat nu - in de eindtijd - exacte datums bekend zijn, conform Daniel 12:9 Want alles wat ik heb gezegd zal TOT de eindtijd onbegrepen blijven.

Emanuel Swedenborg 1688-1772  /  Jakob Lorber  1800-1864  /  Bertha Dudde 1891 -1965  

Jacob Lorber was geroepen als profeet, maar heeft uit Vrije Wil God later afgewezen.

Een paar boeken die ik minimaal wil aanraden zijn.

 • Het boek van Henoch.
  • De eerste 8 secties vertellen alles over de eerste generatie en hetgeen Henoch werkelijk heeft meegemaakt tijdens zijn leven.
  • Sectie 9 gaat over het 1000-jarig rijk en sectie 10 is het boek van Methusalem en sectie 11 is het Boek Noach.
  • De overige hoofdstukken zijn een samenvatting en uitbreiding van de voorgaande hoofdstukken. Als een ware meester in de didactiek legt Henoch alles uit vanaf het begin tot en met de Nieuwe Schepping. 
  • 1) Henoch's zegen voor de goddelozen 
   2) Gods Wet 
   3) Opstand onder de Wachters (engelen)
   4) De hoogste van de Wachters spreken zich uit
   5) Henoch ontmoet de heilige Wachters 
   6) Het boek van berisping 
   7) Henoch verblijft voor een tijd bij de Wachters 
   8) De engelen die de wacht houden 
   9) De geurige bomen (het 1000-jarig rijk)
   10) Het boek van Methusalem 
   11) Het boek van Noach 
   12) Het boek van de toespraken
   13) De opslagplaatsen
   14) De omwenteling van de lichten 
   15) Henoch's brief aan Methusalem
   16) De wet van de sterren 
   17) Eerste visioen van Henoch
   18) Profetie over de dieren 
   19) Profetie van de tien weken
   20) Henoch's boodschap van begeleiding
   21) Afsluitende woorden van Henoch
 • Het Boek der Oprechte.
  • Er wordt twee keer verwezen in de bijbel zelf naar het Boek der Oprechte. Jozua 10:13 en 2 Samuel 1:18. Velen beweren dat de Bijbel het enige woord van God is en dat God nooit liegt, dus is de verwijzing waarheid en het boek der Oprechte is dus ook waarheid. Alles wat dus inpasbaar is en geen discrepantie oplevert, completeert de bijbel. 
  • Het gedeelte over Mozes leven, de eerste 80 jaar zijn herschreven en dat betreft de hoofdstukken 70 tot en met 78. De hoofdstukken 70 tot 78 betreffen de fantasie van de persoon die dit heeft herschreven.
  •  In Handelingen 7:23-24 wordt verteld dat het leven van Mozes in drie gelijke delen is te verdelen en dat hij 40 jaar was toen hij de Egyptenaar doodsloeg.  
 • Het Testament van Levi.
  • Met name paragraaf 11 is inpasbaar in de tijdlijn vanaf Adam en Eva tot 3 april 2026.
 • De Openbaringen van Paulus.
  • Paulus heeft een verslag gemaakt van zijn bezoek aan de Hemel (2 Kor.12:1-6)
 • Het Evangelie van Nicodemus.
  • Het gedeelte dat Jezus het Dodenrijk (Hades) opent.

Deze boeken zijn allemaal te downloaden in de Engelse en de Nederlanse taal

Bewijs van de incompleetheid van de bijbel

God is volmaakt en alles wat Hij doet is goed. Al Zijn werken getuigen van Zijn perfectie. De religieuze leiders zijn unaniem van mening dat de Bijbel het enige woord van God is, maar ook beweren ze dat je de Bijbel niet letterlijk moet nemen. Ook zijn er van die “religieuze leiders” die beweren dat veel Bijbelse verhalen fictief zijn. Deze 4 uitspraken proberen we even samen te vatten.

Uitspraak 1 van kerkelijk leiders: De Bijbel is het enige woord van God. 

Kan de mens bepalen dat God niet meer spreekt, Hem beperken in Zijn Almacht? Denkt de mens nu echt dat ze machtiger zijn dan God? Dit dus precies de zonde die Lucifer als eerste beging. Als deze engel al zo bestraft wordt, hoe zal God (die onveranderlijk is) dan de mens straffen die hetzelfde doet? 

Uitspraak 2 van Kerkelijk leiders: Bijbelse verhalen zijn veelal fictief.

Fictief betekend: verzonnen verhalen, dus zijn het leugens! En we hebben een God nooit liegt, dus zijn deze kerkelijke leiders leugenaren en valse leraren.

Uitspraak 3 van kerkelijk leiders: De Bijbel mag je niet letterlijk nemen.

Als iemand in diep water valt en ik neem dat niet letterlijk, dan verdrinkt die persoon toch? Ook wordt met deze uitspraak bedoeld dat het bedoelde feit een leugen is. Zo is er ook veel gesteggel door schriftgeleerden over bepaalde getallen. 144.000 - 1290 - 2300 en 1260 dit zijn getallen die letterlijk zijn, want God liegt niet. 

Uitspraak 4 van kerkelijk leiders: Met de uitleg van de bijbel moet je voorzichtig zijn.

Geen enkele Profeet of Apostel was voorzichtig met de uitleg, want ze wisten dat God NOOIT liegt, dat Zijn woord 100% waar is. Ze getuigden meestal tot de dood toe. Niet een natuurlijke dood, maar de meesten zijn vermoord, vermoord omdat ze het woord van God verkondigden, een woord dat te hard was voor de mensen.   

 

Ik weet dat God nooit liegt, dat alle verhalen daadwerkelijk gebeurde story’s zijn. Veel van deze geschiedenissen staan symbool voor toekomstige situaties. Genoemde getallen zijn letterlijk te nemen.

Alle vier de uitspraken heb ik zeer veel gehoord. De Bijbel is waar, maar incompleet en gemanipuleerd. Door vertaling op vertaling zijn er onherroepelijk extra vertaalfouten ingeslopen. Ik zie momenteel wel dat de "vertaalfouten" sterker worden, daarom controleer ik de Bijbelse geschriften steeds vaker met de wat oudere lutherse vertalingen.