Blind geloven

BLIND GELOOF

Deze twee woorden zeggen eigenlijk iets heel erg vreemds, want er wordt gesproken over geloof en over blind zijn. Als je het iets anders zegt dan geloof je wel, maar je ziet het niet, begrijpt het niet. Ze zeggen ook wel eens dat iemand ziende blind is. Ook wordt er wel gezegd dat je iets blindelings geloofd. De slachtoffers van fishing praktijken zijn slachtoffer geworden omdat ze iemand blindelings geloofden. Dus de mening van een ander wordt zonder onderzoek geaccepteerd.

Geloofwaardig

De boodschap die werd overgebracht was vertrouwd op de één of andere manier. De uitstraling van de boodschapper was zo positief, zo vertrouwd dat je niet weigeren kon. De boodschapper en de boodschap kwamen zo binnen dat er geen enkele vorm van wantrouwen ontstond. In alles werd de boodschap bevestigd, althans zo lijkt het. Ook bij fishing praktijken wordt bijna altijd gerefereerd aan bekende, vertrouwde personen. 
Zo kunt u lezen in 1 Korinthe 5:1-13 - meer uitleg?  - dat het een broeder (of zuster) is, die de hoer is, die ontucht pleegt met de vrouw (gemeente) van de Vader (God). 

Geloven en Doen

Een bekende uitspraak is: “Eerst denken en daarna pas doen". Heel veel mensen doen eerst en gaan dan pas denken. Zelfs mensen met een degelijke opleiding handelen regelmatig ondoordacht. Uit allerlei vervelende situaties is gebleken dat menig persoon met een slechte inborst gebruik maakt van de goed gelovige persoon. Deze goedgelovige persoon wordt misbruikt.

Met dit handelen wordt niet bedoeld, dat er veel zakelijke transacties moeten plaatsvinden. Handelen betekend: Blijf alles onderzoeken tot ik wederkom. Met geloven wordt nooit bedoeld dat u blind gelovig moet zijn. Doe aan waarheidsvinding. Een klein voorbeeld zal hierna getoond worden. Als uw predikant in Gods waarheid staat, dan weet hij het antwoord. Weet hij/zij het niet, lees dan Mattheüs 24: 23-24 eens aandachtig.

Geloofd u dat Israël in Egypte is geweest?

U kunt uw predikant gerust vragen hoe lang het volk Israël in Egypte is geweest. Het zou me verbazen als uw predikant het weet. De belofte van God was duidelijk: “ze zouden 400 jaar onderdrukt worden en het vierde geslacht zou terugkomen”. Drie vragen gaan we koppelen aan deze belofte.

Vraag 1. Hoe lang is het volk Israël daadwerkelijk in Egypte geweest?

  1. 430 jaar
  2. 400 jaar
  3. 210 jaar

Vraag 2. De vier generaties kunt u die benoemen?

  • Persoon 1.
  • Persoon 2
  • Persoon 3.
  • Persoon 4.

Vraag 3. In deze belofte zitten diverse symbolische betekenissen.

Symboliek 1. Deze geef ik u.  Het beloofde land gaat over drie bestemmingen.

A. Het natuurlijke land waar het volk Israël naar toe onderweg ging

B. Het 1000-jarig rijk

C. De belofte van De Beloofde Schepping, het Lichtrijk.

Symboliek 2. De symboliek die te maken heeft met de VIER generaties, KUNT U DEZE SYMBOLIEK VERMELDEN?

Geloven en Nadenken

Geloven en nadenken of kunnen we het beter omdraaien en zeggen, maar het ook doen, eerst nadenken en dan controleren en dan pas geloven. Dit klinkt gek, ja, ook in mijn oren klonk dat vreemd. Dit lijkt op het beeld van die ongelovige Thomas. Door menige predikant wordt van deze Thomas een negatief beeld geschetst. En toch, als je het evangelie leest dat van zijn hand afkomstig is, dan lees je over een enorm groot vertrouwen. Een vertrouwen dat onderbouwd is door ervaring, door nadenken.

Geloven en Willen

Geloven en het willen onderzoeken, als je dus eerst de boodschap – of de boodschapper – eerst grondig hebt onderzocht en je komt dan tot een positieve conclusie, dan is het willen uitvoeren van de boodschap aanwezig. Dat willen is dan versterkt en wordt dan met veel meer kracht uitgeoefend. Dit is dus de reden dat God de mens verstand heeft gegeven en een vrije wil. Dit is dus de reden dat er gezegd wordt: onderzoek alles (zelfs Mijn wil) en behoudt het goede.

Wat is blind geloven eigenlijk?

Definitie Blind Geloven: Blind geloven is een stelling van een ander zonder onderzoek voor waar aannemen!

De Nederlandse Encyclopedie heeft ook voor het woord GOEDGELOVIG betekenissen weergegeven: 1) Blind 2) Lichtgelovig 3) Naïef 4) Naief om zo religieus te zijn 5) Niets kwaad vermoedend 6) Onnozel 7) Snel iets voor waar aannemend.

Zelfs de Allerhoogste wil niet dat u blind geloofd wat Hij zelf zegt, wel is het zo dat als je de ervaring hebt opgedaan en door onderzoek tot de conclusie bent gekomen dat God de Almacht is, dat Hij alles kan, dat u hem daarna gelooft en vertrouwd op uw verdere levenspad.  

Onderzoek alles en behoudt het goede

1 Kronieken 28:8 Nu dan, ten aanschouwen van geheel Israël, de gemeente des Heren, en ten aanhoren van onze God (zeg ik u): Onderhoudt en onderzoekt alle geboden van de Here, uw God, opdat gij dit goede land moogt bezitten, en voor altijd geven tot een erfenis aan uw zonen na u.

Door onderzoek ontstaat er zekerheid en een vertrouwen dat niet stuk kan gaan en dan wordt het geloof in de beloofde schepping ook een zekerheid. Want dat is wat in deze tekst wordt gezegd: opdat gij dit goede land moogt bezitten, en voor altijd geven tot een erfenis aan uw zonen na u. Een erfenis komt altijd achteraf, maar deze erfenis is voor allen die Hem geloven. DE erfenis: Het LICHTRIJK voor eeuwig en altijd!

Handel tot ik wederkom & Geloof het.

Ik ben opgevoed met de term: "Handel tot Ik wederkom". Bij nader onderzoek kom ik deze term nergens op deze manier tegen in de geschriften. Ezechiel 27 gaat over handel drijven, maar vooral vers 27 is het synoniem voor de dag des oordeels - einde verlossingstijdperk.    

Ezechiël 27:27 Uw bezittingen, uw waren, uw handelswaar, uw zeelieden, uw matrozen, zij die de lekken in uw schepen dichtten, zij die handel met u dreven, al uw strijdbare mannen die bij u waren, samen met heel uw menigte, die in uw midden is, zullen vallen in het hart van de zeeën op de dag van uw val. 

Het woord "handel" heeft een andere betekenis dan we in eerste instantie denken. Het heeft helemaal niets te maken met zakelijke transacties. Hier staat het woord "handel" synoniem voor ONDERZOEK. Het gebeurt regelmatig dat je door je onderzoek je visie moet wijzigen. Dat onderzoek kan het je erg lastig maken, want kennis die je hebt opgedaan - in de loop der jaren - is soms heel moeilijk los te laten, zeker op het geloofsgebied. Door persoonlijk onderzoek, dus uit eigen ondervinding, is het duidelijk dat er een wijziging is, maar als je het hoort van je partner die misschien net als jij, al vele jaren in een bepaald stramien zit, dan wordt het lastig om die verandering te accepteren. Dan is er maar één goede oplossing: ga het zelf ook onderzoeken!

Vertrouwen dat door onderzoek is ontstaan, kan niet meer stuk.

Een waarachtig geloof van iemand is niet dat die iemand danst nadat de overwinning behaald is. Het is niet een persoon die liederen zingt tot eer van God op het moment dat de vijand verslagen is, dat is hetgeen wat de Israëlieten deden. Toen God de rode zee scheidde en het volk aan de andere kant aankwam toen dansten ze en prezen ze God om Zijn grootsheid. Maar drie dagen later waren diezelfde mensen weer vol bitterheid aan het mopperen tegen God. Dit waren geen aanbidders – het waren oppervlakkige schreeuwlelijkerds!

Een ware gelovige is iemand die heeft geleerd (door onderzoek en ervaring) om God te vertrouwen te midden van een storm. De aanbidding van deze persoon ligt niet slechts in de woorden die hij spreekt, maar in zijn manier van leven. Zijn wereld is ten alle tijden in rust, omdat zijn vertrouwen in God onwankelbaar is. Hij is niet bang voor de toekomst omdat hij niet bang is voor de dood, want de dood is lichamelijk en de belofte van God is voor eeuwig.