Er bestaan maar liefst ongeveer 4200 verschillende religies en allemaal verkondigen ze iets anders. Toch is er maar één God, deze God is de liefde, maar Zijn kenmerk is de waarheid. Zijn tegenstander weet heel goed dat God de liefde is en zal dus alles in het werk stellen om de liefde na te doen, te faken, te overdrijven en zelfs een totaal andere bestemming te geven, zoals het verkopen van liefde.

Alle kunstjes die Zijn tegenstander probeert met de waarheid, zijn te ontmaskeren, want dat zijn altijd leugens. Ik noem twee voorbeelden.

 1. Weet u hoe oud Izaäk was toen er werd gevraagd om hem te offeren?
 2. Kunt u omschrijven hoe Jesaja is gestorven?

Religieus

Als u geloofd dan bent u religieus, daardoor bent u – als het goed is - overtuigd dat God:

 • De liefde is
 • Altijd de waarheid spreekt
 • Nooit liegt, ook niet een leugentje voor bestwil
 • Dat Hij u een verstand heeft gegeven
 • Dat Hij u een vrije wil heeft gegeven

Welke religie is het beste?

Iedere christelijke kerk is overtuigd van haar gelijk, of je nu een Baptist bent of bij de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Katholieke Kerk, de Nieuw Apostolische Kerk, het Leger des Heils of welke andere christelijk georiënteerde gemeente u ook beluisterd, allemaal vinden ze dat ze gelijk hebben. Waarom vinden ze dat ze de beste zijn? Ik wil u een tijdlijn laten zien die gebaseerd is op de Bijbelse Chronologie, deze tijdlijn is gemaakt door Schriftgeleerden (Theologen). Deze tijdlijn is niet compleet, dat komt omdat de Bijbel niet compleet is. Lees op Bijbel en Meer! Een incompleet gegeven is manipuleerbaar!

Gods waarheid en de religie

Iedere kerk, ook de niet christelijke, zijn zo overtuigd van hun gelijk dat er al vele eeuwen oorlogen worden gevoerd. En dat ondanks dat God de liefde is! Welke religieuze richting we ook nemen, de liefde en de waarheid zijn klaarblijkelijk ver te zoeken. Is het niet een taak van de religieuze leiders om in de eerste plaats de liefde uit te stralen en dat in de volle waarheid te doen? Toen Jezus op 30-jarige leeftijd begon met Zijn missie, was Zijn eerste handeling water veranderen in de beste wijn die men ooit had geproefd.

Religie en Water en Wijn

Een bekend gezegde zegt: “Een beetje water bij de wijn doen”, is dat niet de bereidheid tonen om inschikkelijk te zijn, een beetje mee te veren met de ander. Dat is wat de huidige religieuze leiders doen. Ze waaien met alle winden mee. Hoe bijzonder is het dat dit de eerste handeling van Jezus was. Hij deed niet een beetje water bij de wijn. Hij draaide het om en niet een klein beetje. Hij veranderde hele vaten water in wijn!  Hiermee wordt aangegeven dat je standvastig moet zijn. De wijn werd niet verdund, maar Hij maakte het water tot pure wijn en ook nog van een zeer goede kwaliteit. Juist dat heeft Hij Zijn hele leven gedaan. Altijd, keer op keer, heeft Hij getoond hoe je puur moet zijn. Puur in de liefde, dat heeft Hij voorgeleefd, dat is wat Zijn discipelen, de latere Apostelen, leerden. De leer der LIEFDE.

Religieuze leiders

Er zou een zeer groot verschil moeten zijn tussen zakelijke leiders en religieuze leiders, met dien verstande dat de religieuze leiders veel liefdevoller zouden moeten zijn dan de zakelijke leiders. Veel kerkelijke leiders zijn helaas veel dominanter dan werkgevers. Veel kerkgangers hebben dat al lang geaccepteerd als normaal, want de kerkleider heeft er toch voor gestudeerd? Een bekende uitspraak is: “Kennis is macht". Zegt deze uitspraak niet voldoende?

Religie en nadenken

God heeft ieder mens een bepaalde dosis verstand gegeven. Dit verstand heeft een doelstelling. Met dat verstand is het mogelijk om van alles te onderzoeken. De meeste mensen die religieus zijn volgen een bepaalde groepering omdat de ouders dat ook al deden en volgen gewoontegetrouw de leidende persoon. Wat deze persoon dicteert wordt blind opgevolgd. Soms is er een lichte eigen mening die gebruikelijk snel de kop wordt ingedrukt. Soms denkt iemand even verder, met als gevolg dat ze gepromoveerd worden en op deze wijze wordt er geloofsgehoorzaamheid afgedwongen.

Voor God is de Vrije Wil heel erg belangrijk, Hij zal nooit iemand dwingen. Iedere religieuze leider die op één af andere manier dwang uitoefent, is een valse christus.

Een religie kiezen

Als u voor de keuze staat om te kiezen voor een religie, dan zou deze keuze bepaald kunnen worden door een aantal basispunten.

 • De liefde behoort de basis te zijn
 • U zou gestimuleerd moeten worden om na te denken
 • U kunt in alle vrijheid uw keuze maken
 • U wordt nooit tot iets gedwongen
 • De religie moet de waarheid uitstralen
 • Vraag: Waarom heeft u een denkvermogen?
 • Vraag: Waarom heeft u een vrije wil?

De religieuze zoektocht

Alles wat u in alle vrijheid kunt onderzoeken, dus daar ook volop de gelegenheid voor krijgt, moet getuigen van de waarheid. Niets van de geloofsleer mag een vraagteken opleveren die niet uitlegbaar is. De leider behoort in alle liefde en geduld alles op een goede wijze uit te kunnen leggen. Laten we eens kijken naar de volgende 5 teksten. Het zijn allemaal teksten met een hele bijzondere inhoud. Dit zijn teksten die voorbereidend zijn op de Beloofde Schepping, het lichtrijk dat is voor altijd en eeuwig.

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen.

'Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! '

'En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. ' 

'Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. ' 

Een religie volgen

Een algemeen beeld is er ontstaan, het is zelfs vreemd als we - als gelovigen - niet kiezen voor een religieuze richting. Als U geen keuze heeft gemaakt voor een bepaalde religie, dan wordt u bestempeld – door de mensen - als GODDELOOS. Veel van deze mensen zeggen dat ze in God geloven.  Ik heb drie vragen voor u.

 • Vraag 1. Gelooft u in een God?
 • Vraag 2. Gelooft u in God?
 • Vraag 3. Gelooft u God?

Mijn religieuze keuze

Ik geloof dat God ieder mens een verstand heeft gegeven om in alle vrijheid te onderzoeken wat de waarheid is. Ik geloof dat God de mens een vrije wil heeft gegeven om te kiezen, om vóór Jezus te kiezen of voor zijn tegenstander. En dat is NIET religie gebonden! Ik ben zelfs ervan overtuigd dat iedere religie een enorme belemmering is, want geen enkele religie spreekt de waarheid.

Mijn antwoord op de drie vragen is: ik geloof God, Hem wil ik volgen. Ik heb me losgemaakt van de religieuze richting waar ik aan was verbonden. De mens mag me goddeloos vinden, God weet beter.

Een levend geloof is niet gebonden aan een religie, maar betekent dat je blijft handelen – onderzoeken – tot Hij wederkomt. Dat de woorden van Apostel Paulus in je hart gegrift staan. 'Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. '

Deze belofte heb ik gedaan toen ik 13 jaar oud was, dat is 52 jaar geleden.

Ik verzaak de duivel in al zijn werk en wezen en geef me over aan u drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest in het ernstige voornemen u trouw te zijn tot aan mijn einde.

Deze belofte is waar, maar met de huidige kennis is het:

Ik verzaak de duivel in al zijn werk en wezen en geef mij over aan U, God, de onzichtbare Heilige Geest en in de naam van Jezus Christus, in het ernstige voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde.