De eindtijd

Veel profeten hebben geprofeteerd over de eindtijd, maar voor al deze profeten was het nog te ver om de precieze datums te mogen weten, dat zou alleen maar veel verwarring geven. Wij – mensen – kunnen een periode van 10 jaar al niet overzien, laat staan dat we een periode van 1000 of zelfs 2000 jaar kunnen overzien. God weet alles en zo is het ook met Zijn wijsheid. Zijn besluiten zijn zeer wijs en voor de volle 100% overdacht. Als voorbeeld Daniël 12:7-9 ‘Na drieënhalf jaar zal alles voorbij zijn, dan zal het heilige volk niet langer onderdrukt worden.’ Ik hoorde wel wat hij zei, maar begreep niet wat hij bedoelde. Daarom vroeg ik: ‘Mijn heer, hoe zal het einde van deze dingen eruitzien?’ Maar hij zei: ‘U mag nu gaan, Daniël, want alles wat ik heb gezegd zal tot de eindtijd onbegrepen blijven. '

Er staat letterlijk tot de eindtijd. Dit betekend dat de datums in de eindtijd wel bekend zijn. Zo precies is God. We zijn al een poosje gevorderd in de tijd van de eindtijd. Daarom kan de berekening ook zo exact worden weergegeven.

Een profetie van God is altijd als een feit gegeven, zo wist Noach precies wanneer de zondvloed was. God heeft duidelijk gezegd dat het 120 jaar zou duren vanaf het moment dat Noach de opdracht kreeg. Als God zegt 120 jaar, dan is het ook 120 jaar op de dag af. Ook Noach werkte naar een eindtijd toe. Zo was het ook toen God de belofte gaf aan Abraham. 400 jaar verdrukking en de vierde generatie zou terugkomen. Met de geboorte van Izaäk is de verdrukking begonnen en exact vierhonderd jaar later – op de dag precies – was de Exodus. Abraham wist precies wanneer het zou beginnen. Mozes wist precies op de dag af wanneer het zou eindigen.

Openbaringen 10, de geheimenissen

Openbaring 10:7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook de geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Daniël 12:4,9 'Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek TOT de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld TOT de tijd van het einde. '

U leest in Daniël twee keer dat er een geheim is dat TOT de eindtijd bewaart moet worden. Dit geheim wordt uitsluitend via Zijn dienstknechten - de profeten - geopenbaard. Het geheim wwaaropwordt bedoeld is de exacte datering die u op deze website wordt geopenbaard. Deze kennis wordt u niet verkocht, maar hoeft u alleen maar door onderzoek te verifiëren en na verificatie te accepteren, gratis en voor niets. 

De eindtijd, Berekenen van de eindtijd, tijdsomzetting

Om de juiste rekentools te kunnen inzetten, moeten we eerst onze tijdlijn laten corresponderen met de tijdlijn van God. Perioden van dag en nacht kent God niet. Hij weet wel wat het is, want Hij heeft tenslotte zelf de aarde en de zon gemaakt. Maar het leefmilieu van Hem is totaal anders, de tijdrekening dus ook. Er staan een paar aanwijzingen in de Bijbel, maar ook in andere geschriften. De bijbel is bewijsbaar incompleet, en de vraag is: Is de bijbel wel waar? Onderzoek alles en behoudt het goede, dus ook het ontstaan van de bijbel. Voor NU gaan we uit van de bijbel.

De rekentools voor de eindtijd

Het eerste vergelijk is Efeziërs 4:26 met Leviticus 25:8-11   Paulus zegt dat je voor het einde van de dag vrede moet sluiten en dat je niet met boosheid de dag moet afsluiten.  Dit is een verwijzing naar het jubeljaar. Een jubelperiode duurt 49 jaar en het vijftigste jaar is vergeving en in vrijheidstelling. Het gaat dus om de periode van 49 jaar, want het vijftigste jaar is ook het eerste jaar van de volgende jubelperiode.

Samenvatting: 1 dag volgens de tijdsrekening van God is gelijk te stellen aan een jubelperiode van 49 jaar. 49 jaar is in de tijdrekening van God 1 dag.

Psalmen 90:4' Duizend jaar betekenen niets voor U, zij zijn voor U als wat een dag is voor ons, voor U zijn ze in een oogwenk voorbij.

2 Petrus 3:8   Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Here één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. 

Een aantal keren wordt er gezegd in de Bijbel dat 1000 jaar gelijk is aan één dag. Dit betekent dat één jaar volgens de tijdrekening van God 1000 x 49 = 49000 jaar is volgens de menselijk tijdsrekening is.

Samenvatting: Volgens de tijdrekening van God heeft bij Hem: 1 jaar 1000 dagen, dit is dus een geheel andere samenstelling dan onze dagen, maanden en jaren. 

Agenda punten op de tijdlijn, berekening Eindtijd

40 jubeljaren: 40 x 49 = 1960 jaren volgens de menselijke jaartelling

50 jubeljaren: 50 x 49 = 2450 jaren volgens de menselijke jaartelling

70 jubeljaren: 70 x 49 = 3430 jaren volgens de menselijke jaartelling

80 jubeljaren: 80 x 49 = 3920 jaren volgens de menselijke jaartelling

120 jubeljaren: 120 x 49 = 5880 jaren volgens de menselijke jaartelling

5500 jubeljaren: 5500 x 1000 x 49 = 269.500.000 jaren volgens de menselijke jaartelling

Klik op deze tijdbalk om deze te vergroten.

U ziet een datum (21 september 2022) die door de tijd achterhaald is.

Dit is geen typefout, er is een verschil tussen jaren en jubeljaren. Er zitten 1000 jubeljaren in een jaar in de tijdsweergave bij God. Ik hoop dat u het nog volgt.

De dikke rode lijn is de agenda en er zijn een paar markeringspunten op waar te nemen. Het zijn eigenlijk twee lijnen die parallel lopen aan elkaar. Het beginpunt is het jaar 0 (de zondeval) en het originele eindpunt is het jaar 5880, dit staat gelijk aan 120 jubeljaren. Het ene heeft een tussen punt op exact 50 jubeljaren - de gemiste intocht in Israël, dan volgen er nog 70 jubeljaren tot de 120 jubeljaren - dit wordt geprofeteerd door Jeremia 25:11. De koning van Babel (satan) zal nog 70 jubeljaren regeren.

Het andere ankerpunt kunt u vinden na exact 80 jubeljaren, 80 betekend een nieuw begin. 3920 jaar na de zondeval begint Jezus aan Zijn missie. Jezus is volgens God niet geboren, want Hij bestond altijd al. Daarna volgen er 40 jubeljaren tot er in totaal 120 jubeljaren voorbij zijn. Zo vind u tussen het begin- en eindpunt twee belangrijke tussenpunten.

Het licht gele vak zijn de laatste 40 jaar, de extra periode die door de communicatie tussen God en Mozes extra zijn toegevoegd, zie Numeri 14: 30 - 35. De laatste 2300 dagen kunt u terugvinden in Daniël 8:14 - 19 en die zijn gestart op 16 december 2019 met de uitbraak (registratie) van Covid19. De tijd van verdrukking begint kort voor de komst van Henoch en Elia. Deze twee getuigen komen 1260 dagen voor 3 april 2026. De Beloofde Schepping start na het 1000-jarig rijk. Voor ons mensen lijkt het een lange tijd, maar wees gerust, het is maar eventjes. .

Even oefenen, twee rekensommen zonder de eindtijd 

Deze berekeningen zijn er twee. De schepping van de wereld in 7 dagen en een wat moeilijker berekening, de echte leeftijd van Adam.

De Aarde

De aarde is gemaakt in zeven dagen en dit zijn dagen volgens de tijdrekening van God. 7 dagen met een tijdsduur van 49 jaar = 343 jaren inclusief de rustdag. zonder rustdag 6x 49 = 294 jaren

Adam, bij deze berekening hebben we meer gegevens nodig 

Wanneer is Adam geschapen? Antwoord: Het laatste uur van de 6e scheppingsdag

Hoeveel tijd heeft er gezeten tussen de schepping en de zondeval: antwoord: onbekend

Leeftijd Adam toen hij stierf: onbekend

Leeftijd vanaf de zondeval: 930 jaar, zie genesis 5:5

In het Evangelie van Nicodemus staat iets bijzonders: 5500 jaar na de schepping begint Jezus Zijn missie. De tijdlijn laat zien dat Jezus ook startte met Zijn missie 80 jaar na de zondeval. Dat is in beide gevallen de tijdsrekening van God. De 930 jaar in verband met Adams overlijden is onze tijdsrekening. Zie downloads

De rekenmachine

5500 x 49.000 = 269.500.000 jaren |||   80 jubeljaren x 49 = 3920 |||   1x 49 = 49 jaar i.v.m.  De rustdag van God   ||| De jaren van Adam na de zondeval: 930

De echte leeftijd van Adam is: (269.500.000 - 3920)  +  49  +  930 =   269.497.059  jaren volgens onze tijdsrekening

De berekening naar de originele eindtijd

Het witte vak heeft een totale periode van 120 jubeljaren. 120 betekend: Goddelijke autoriteit; volmaakte overheid. 120 jubelperioden staat gelijk aan 5880 jaar en dat is het equivalent het jaar 1986
80 jubeljaren: het jaar 3920: start van de missie van Jezus. Dit was het moment dat Hij water in Wijn veranderde. 80 betekend: Een nieuw begin.
40 jubeljaren: 3920 + 1960 = 5880 jaren (de originele eindtijd = april 1986)

50 jubeljaren: het jaar 2450: ongeveer 18 maanden na de Exodus. Het volk Israël geloofde God niet dat ze onder Zijn leiding het land Kanaän konden binnen gaan

70 Jubeljaren: 3430 + 2450 = 5880 jaren (de originele eindtijd = april 1986)

Jeremia 25:10-14   Israël en haar buurlanden zullen zeventig jaar (70 jubelperioden) lang onderworpen zijn aan de koning van Babel (synoniem voor satan). Daarna, wanneer de zeventig jaar van slavernij voorbij zijn, zal Ik de koning van Babel en zijn volk voor hun zonden straffen. 

De daadwerkelijke eindtijd is met 40 jaar verlengd (Dit wordt weergegeven in het lichtgele vlak), dit komt door de communicatie tussen God en Mozes, zie hiervoor Numeri 14:34-35 Omdat de spionnen veertig dagen in het land waren, moet u veertig jaar in de woestijn rondzwerven. Voor elke dag één jaar met op uw schouders de last van uw zonden. Dan zult u zien wat het betekent dat Ik ú de rug toekeer. Ik, de Here, heb gesproken. Ieder die tegen Mij heeft samengezworen, zal in deze woestijn de dood vinden.”’ Omdat de spionnen veertig dagen in het land waren, moet u veertig jaar in de woestijn rondzwerven. Voor elke dag één jaar met op uw schouders de last van uw zonden. Dan zult u zien wat het betekent dat Ik ú de rug toekeer. Ik, de Here, heb gesproken. Ieder die tegen Mij heeft samengezworen, zal in deze woestijn de dood vinden.

De last van uw zonden: Als u bereid bent om serieus terug te kijken (bijvoorbeeld programma: 100 jaar jong) dan zult u ook zien dat er vanaf 1986 zeer veel is veranderend. De ontkerkelijking heeft zeer krachtig toegeslagen en daarmee bedoel ik dat de mens niet meer geloofd in een God.  De z.g. seksuele vrijheden zijn enorm, zeker in Nederland mag alles tegenwoordig. Het egoïsme is sterk toegenomen, scheidingen zijn gewoon goed geworden. 40 jaar geleden was een moord een uitzondering, nu is het bijna normaal geworden.

De definitieve eindtijd 

120 jubeljaren / 5880 jaar + 40 jaar = 5920 jaren

Nu moeten we nog een tijdlijn hebben die ons exact verteld hoe onze jaartelling in deze twee jaargetallen past. Zie tijdlijn op deze site

5880 is het equivalent van 1986 (gregoriaanse tijdrekening) + 40 jaar = 2026 (begin van het 1000-jarig rijk)

  • De uittocht (Exodus) was in April in het jaar 2448 na de zondeval
  • Jezus is gestorven in April (Goede Vrijdag)
  • God is onveranderlijk, dus het herstel van de schepping is ook in het begin van April, 3 april 2026
  • De definitieve Eindtijd is 1290 dagen voor het herstel van de Schepping (Daniel 12:11)
  • De komst van de twee getuigen (Henoch en Elia) is 1260 voor het herstel van de Schepping

Daniël is de profeet van de Eindtijd

Daniel 8:14-19  en Daniel 12:11 zijn de tijden waar het om gaat. Ook zijn er enkele teksten in de Openbaringen die het beeld compleet maken.

Drie getallen worden genoemd in Daniël en in Openbaringen, de getallen zijn: 1260, 1290 en 2300. Het getal 1290 en 2300 worden maar één keer genoemd in de Bijbel. Het getal 1260 wordt vaker genoemd op meerdere manieren. 42 maanden x 30 = 1260 dagen. 1 tijd 2 tijden en een halve tijd is eveneens 3,5 jaar (1260).

  • 3 April 2026 – 1290 dagen = 21 september 2022 (FOUTIEVE aanvang tijd van verdrukking)
  • 3 April 2026 – 1260 dagen = 21 oktober 2022 (Komst van de twee getuigen)
  • 3 April 2026 – 2300 dagen = 16 december 2019 (uitbraak Covid19, begin eindtijd)

Openbaring 8:1-5 'En toen het Lam (Jezus Christus) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. ' 

De korte stilte (een half uur) waar sprake van is, zal zijn vanaf 21 september 2022 tot 6 oktober 2022, dan komt de ster brandend op de aarde terecht.

Ongeveer een half uur: één jubeljaar (49 x 365)/ 1000 = 17 dagen, er staat ongeveer een half uur. 21 september tot 6 oktober is 15 dagen.

Deze stilte is ingecalculeerd in verband met de opname van de zielen vanuit het dodenrijk, zie Grote Verzoendag op 4/5 oktober 2022. 

Grote Verzoendag staat op de kalender gedateerd op 5 oktober 2022. Dit is door theologische wetenschappers gecalculeerd op de Joodse Maankalender die 354 dagen heeft. 1260 dagen: 42 maanden = 30 dagen per maand, dus 30 x 12 = 360 dagen. Dit is dus een verschil van 6 dagen. De conclusie die getrokken moet worden: Grote Verzoendag is onjuist gedateerd en zal later plaatsvinden. Dit zal plaatsvinden nadat de RECHTVAARDIGEN van de eindtijd zijn opgenomen in het dodenrijk. Alle rechtvaardigen in het dodenrijk - zie ook Openbaringen 7 - zullen op Grote Verzoendag worden opgenomen in de Hemel.

Voor velen een schokkende vraag. Is de bijbel wel de waarheid?

Er wordt in de bijbel zelf gezegd dat iets pas echt waar is als het minimaal twee keer wordt gezegd door getuigen.  Dit wordt minimaal drie keer gezegd. Daarnaast is het noodzakelijk om de oorsprong van de bijbel te onderzoeken. Er zijn honderden jaren overheen gegaan voordat de geschriften van de apostelen en de oude profeten werden verzameld, deze geschriften waren toen al zeer vaak overgeschreven. Tijdens dit overschrijven zijn eigen interpretaties toegevoegd en hebben er wijzigingen plaatsgevonden. 

De verzamelde geschriften zijn gedecimeerd door het Concilie van Nicea, hierdoor is het niet mogelijk om een compleet verhaal te maken en is het ook bewijsbaar dat de bijbel incompleet is. De bijbel zelf is ontstaan door een INCOMPLETE VERZAMELING te bundelen en te vertalen, dit is het werk van Hiëronymus. Opnieuw heeft tijdens deze vertaling de eigen interpretatie en de katholieke gedachtegang een grote rol gespeeld. De bijbel is het boek van Hiëronymus en dus NIET het boek van God.  Enkele manipulaties zijn het getal 1290 in het schema van Daniël, ook het getal 1335 is discutabel. Het getal 1290 komt maar één keer in de bijbel voor. 

Ook is het onlogisch dat de satan verschijnt vóór de opname van de rechtvaardigen. In beide onderstaande teksten ziet u dat onheil - de komst van de satan - zal plaatsvinden nadat de rechtvaardige is weggenomen. Het dagelijkse offer uit Daniel is de nederige gelovige man of vrouw die niet meer bidt omdat ze zijn er niet meer zijn. Dit is dus het bewijs dat het getal 1290 onjuist is. Zie onderstaand schema of ga naar: https://www.debeloofdeschepping.nl/shorteningtime

Jesaja 57:1-2 'De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt. '

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. '

Verkorting Van De Tijd
PDF – 531,8 KB 171 downloads

Na intens onderzoek is er maar één conclusie mogelijk. De uitgebreide cunclusie kunt u hier downloaden en is zichtbaar via het onderstaande schema van Daniel.

Eindtijd? Inderdaad de Eindtijd, we leven al in de ORIGINELE tijd van VERDRUKKING, 

In de DOWNLOADS staan veel geschriften die de moeite van het lezen meer dan waard zijn.

Het eerste boek wat ik adviseer het is Boek van Henoch. Er staan twee versies. Met of zonder commentaar van de vertalers. Zonder commentaar is maar 69 pagina's groot, interessant en nog boeiend ook. Eenvoudig van opzet, makkelijk begrijpbare taal. Het leest compleet anders dan de Bijbel. Voor de Nederlandse lezer: Alles is GRATIS te Downloaden, ik zou zeggen DOEN.