Advies: Er zijn twee pagina's die alles vertellen, een korte van 8 A4-tjes en een lange van ongeveer 30 A4-tjes.


Advice: There are two pages that tell everything, a short one of 5 A4 pages and a long one of about 30 A4 pages.


Op deze website pagina kunt u het geheel lezen, dit is inclusief de complete tijdlijn vanaf Adam en Eva tot NU en het daar getoonde tijdsschema over de EINDTIJD. 

Dit document over Erfzonde wordt wel aangehaald, maar kunt u niet openen in de PDF De Complete Eindtijd. Daarom is deze 7 pagina's tellend document apart gemaakt.

Jezus Komt Zeer Spoedig
PDF – 2,1 MB 79 downloads
De Erfzonde Is Persoonlijk
PDF – 206,3 KB 168 downloads
Grace Second Return Of Jesus
PDF – 2,5 MB 51 downloads
Original Sin Is Personal
PDF – 174,8 KB 101 downloads

 

On the website you can read it in its entirety, including the complete timeline from Adam and Eve to NOW and the timeline shown there about the END TIME. 

This document about Original Sin is quoted, but you cannot open it in PDF The Complete End Time. That is why this 6-page document has been made separately.


Het Boek van Henoch is het eerste boek dat ooit werd geschreven. Henoch heeft het schrijven van de engelen geleerd in opdracht van God. Bij het Boek Henoch zonder opmerkingen zijn uitsluitend de opmerkingen van de vertaler verwijderd. Dit boek had het eerste bijbelstuk moeten zijn. U kunt kiezen welke versie u wilt hebben. De mening van een vertaler is wat anders zijn vertaling. De meeste vertalers zijn "vak-idioten". Dat is positief bedoeld, want ze willen de vertaling zo letterlijk mogelijk weergeven. Maar ze hebben wel hun eigen visie, en die wordt gebruikelijk apart weergegeven. 

De eigen visie van de vertaler wordt bij het ene boek weergegeven voor het betreffende hoofdstuk (Boek van Henoch) en bij het andere stuk in een voorwoord (Engelse vertaling van Book of Jasher). Vanwege het gewenste onderzoek wat ik altijd zal promoten, wijzig ik niets van het origineel, behalve bij het Boek van Henoch, maar dan nog heeft u de keus welke versie u wilt lezen. 

Boek Van Henoch Zonder Opmerkingen
PDF – 528,8 KB 916 downloads
Henoch
PDF – 2,0 MB 687 downloads
13 Book Of Enoch
PDF – 626,7 KB 326 downloads
Section 18 Prophecy About The Animals
PDF – 139,1 KB 243 downloads

Chapter 18, The Prophecy of the Animals. In the Dutch translation of the Book of Enoch the animals are directly referred to as persons or population groups. See the example: 89.12 But the bull (Isaac) that was born fathered a black wild boar (Esau) and a white sheep (Jacob), and the wild boar (Esau) fathered many swine, and that sheep (Jacob) was the father or twelve sheep (the twelve ancestors m/s children). This is NOT the case in the English translation.

Hoofdstuk 18, De profetie van de dieren. In de Nederlandse vertaling van het Boek van Henoch worden de dieren direct aangeduid als personen of bevolkingsgroepen. Zie het voorbeeld: 89.12 Maar de stier (Isaac) die werd geboren, verwekte een zwart wild zwijn (Esau) en een wit schaap (Jacob), en het wilde zwijn (Esau) verwekte veel zwijnen, en dat schaap (Jacob) was de vader van twaalf schapen (de twaalf voorouders m/z kinderen).


Het Boek der Oprechte is een boek dat twee keer in de huidige Bijbel is vernoemd. Ik geloof dat het oorspronkelijk tot de basis behoorde van de gebruikte geschriften. Het is zoekgeraakt en weer teruggevonden. Maar het was toen behoorlijk beschadigd. Het beschadigde gedeelte is herschreven, echter niet op de juiste wijze en het herschreven gedeelte is eenvoudig herkenbaar omdat het niet correspondeert met de Bijbel.

Tijdens het Concilie van Nicea in 325 AD zijn er veel geschriften verbrand. ik ben ervan overtuigd dat het Boek der Oprechte hier ook tussen zat. De Katholieke Bisschoppen hadden toen al afgodsbeelden en hoofdstuk 11 van het Boek der Oprechte verteld over de handelswijze van Abraham aangaande de afgodsbeelden van zijn vader Terach. Zie voor meer informatie de pagina Ontstaan Bijbel.

Handelingen 7:22 zegt dat het leven van Mozes in drie gelijke delen is te verdelen en dat hij de Egyptenaar vermoorde toen hij 40 jaar oud was.  Hoofdstuk 70 tot en met 77 van het Boek der Oprechte vertellen dat Mozes toen 18 jaar oud was. De Bijbel is waar, maar incompleet.

De verwijzing in 2 Samuel 1:18 is in het Boek der Oprechte geheel vervallen. 

Boek Der Oprechten
PDF – 908,0 KB 398 downloads
Book Of Jasher
PDF – 1,5 MB 322 downloads
Openbaringen Chronologisch
PDF – 330,8 KB 269 downloads
Revelations Chronological
PDF – 272,5 KB 176 downloads

Openbaringen Chronologisch: De geheimenissen van God Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. De EINDTIJD volledig gedateerd! Ga naar de pagina 

Revelations Chronologically: The Mysteries of God  Revelation 10:7 'but in the days when the seventh angel will blow his trumpet, then the mystery of God will be completed, as he announced to his servants the prophets.” '  Amos 3:7'Indeed, the Lord God does nothing without revealing his counsel to his servants the prophets. The END TIME completely dated! Go to the page


Veel mensen nemen er genoegen mee dat ze allen een naam hebben van God en van Jezus. En dat is prima, God zegt niet voor niets: "U zult mijn naam aanbidden". Tegelijkertijd is het geen probleem om fantasie om te zetten naar een ware beeldvorming. Van iemand een beeldvorming hebben is niet gelijk aan het verbod om afgoden (beelden) te aanbidden. Een afgod is niet alleen maar een beeld, maar een afgod is veel meer. Geld, drank, sport zijn voorbeelden die afgoden kunnen zijn. Voor de z.g. plaatjes denkers kan het heel bijzonder zijn om een afbeelding in gedachten te hebben. Er zijn niet voor niets enkele hele goede beschrijvingen.

Gamaliel was een zeer vooraanstaande Schriftgeleerde die Paulus heeft opgeleid en deze Gamaliel heeft onderzoek gedaan naar Jezus in zijn jonge jaren. 

Pilatus omschrijft Jezus als hij Hem ziet onder de boom net voor het moment van de wonderbare spijziging, maar ook toen ze elkaar ontmoeten kort voordat Jezus werd opgepakt. 

Maria Apocrief is geschreven door haar zoon Jacobus, een broer van Jezus. Het verhaalt over het verlangen van haar ouders naar een kind en we zien hier een overeenkomst met de moeder van Samuel. Het gaat verder tot de geboorte van Jezus. 

Maria Apocrief
PDF – 755,4 KB 370 downloads
02 Beeltenis Jezus
PDF – 179,0 KB 315 downloads
Rapport Van Gamaliel
PDF – 367,7 KB 285 downloads
Brief Van Pilatus Aan Tiberius
PDF – 213,9 KB 261 downloads

Jesaja 53:2‭-‬4 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Dit is een van de weinige vergissingen van Jesaja

Johannes 1:46-47  'Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie. ' 

02 Depicting Jesus
PDF – 82,0 KB 219 downloads
03 Report From Gamaliel
PDF – 98,7 KB 220 downloads
Letter From Pilate To Tiberius
PDF – 123,8 KB 215 downloads
Publius Lentius Schrijft Aan De Senaat Van Rome
PDF – 127,0 KB 163 downloads

The download Depicting Jesus is the same as Publius Lentius Writes. Only here is the search: Who is Publius Lentius. A document in Dutch and English. The search is written in Dutch, for the English speakers there is a link for this search. See also Acts 10:1 The Roman Centurion.

Posted: May 20, 2022


De Openbaringen van Paulus en Petrus lopen parallel aan elkaar. Paulus mocht volgens 2 Korintiërs 12:1-6 tijdens zijn leven een begroeting hebben met de engelen en met de heiligen en aardsvaderen in de Hemel. De Openbaringen van Paulus zijn een verslag van deze gebeurtenis. Petrus heeft het gehoord van Jezus zelf en de verslagen zijn identiek. De Openbaringen van Paulus zijn uitgebreider.

Openbaring Van Petrus
PDF – 735,6 KB 290 downloads
Openbaring Van Paulus
PDF – 1.002,2 KB 295 downloads
06 Revelation Of Paul
PDF – 223,9 KB 219 downloads

Het evangelie van Thomas wordt door de Theologen bestempeld als een VERBODEN BOEK. Dit evangelie heeft 114 teksten, verdeeld over 12 pagina's. Ze beginnen hoofdzakelijk met de woorden: Jezus zegt. Het zijn teksten die met het verstand niet te beoordelen zijn. De handelingen van deze Apostel zijn geweldig om te lezen. Deze man is Hét voorbeeld van onderzoek alles en behoud het goede en niet van hetgeen het gezegde getuigd: De ongelovige Thomas 

01 Evangelie Van Thomas
PDF – 1,0 MB 324 downloads
Thomas Handelingen
PDF – 189,3 KB 259 downloads
The Gospel Of Thomas
PDF – 183,1 KB 229 downloads
Acts Of Thomas
PDF – 195,1 KB 213 downloads

De brief van Pilatus aan Tiberias heeft grote overeenkomsten met Nicodemus1. Nicodemus 2 neemt u mee als Jezus het dodenrijk (Hades) betreedt. De profeten en de aardsvaderen spreken met elkaar en bespotten de satan. Hier zegt Seth dat er 5500 jaar (volgens Gods jaartelling, zie de goddelijke tijdsindeling) zit tussen de schepping en de missie van Jezus.

Nicodemus 1 Lijden Jezus
PDF – 722,4 KB 276 downloads
Nicodemus 2 Dodenrijk
PDF – 627,4 KB 297 downloads
Nicodemus The Realm Of Dead
PDF – 129,9 KB 204 downloads

Drie testamenten van de zonen van Jacob. Levi is de hoge priester geworden en heeft een toekomstblik. Ook wordt er gezegd waar en wanneer zijn kinderenzijn geboren.

11 Het Testament Van Simeon
PDF – 430,3 KB 243 downloads
12 Het Testament Van Juda
PDF – 455,1 KB 251 downloads
Het Testament Van Levi
PDF – 474,0 KB 248 downloads
Het Beloofde Land
PDF – 267,1 KB 235 downloads
The Testament Of Levi
PDF – 162,4 KB 197 downloads

De Goddelijke tijdsindeling laat de omzetting zien van menselijke jaren naar de goddelijke jaren. het beloofde land laat de symboliek zien van de werkelijk gebeurde situaties en hoe deze symbool staan voor de belofte uit het verleden voor de eeuwige toekomst.

De Goddelijke Tijdsindeling Compleet
PDF – 220,1 KB 282 downloads
Dogma Triniteit
PDF – 394,5 KB 204 downloads
The Divine Time Division
PDF – 166,0 KB 196 downloads
Dogma Trinity
PDF – 278,9 KB 164 downloads

De Didache: Er bestaan meerdere versies van de Didache. De katholieken hebben een andere gemanipuleerde versie. Daar wordt de communie en de eucharistie in vermeld. De Didache Protestant is de standaard op internet en is gemanipuleerd naar de protestantse leerstellingen, de Didache met als schrijver Arjan de Kok is een protestante versie die in de boekhandel is te verkrijgen. De Didache is de leer der Apostelen en NIET de leer van Katholieken en Schriftgeleerden. 

Voor zover mogelijk wordt de Didache op deze site weergegeven zoals het is bedoeld. Lees HIER over de Didache met de duidelijk aangegeven wijzigingen.

There is a poem about baptism, there you can download all three versions in both languages. Go HERE to the poem.

De Didache Protestant
PDF – 692,9 KB 181 downloads
De Didache Katholiek
PDF – 204,4 KB 181 downloads
De Didache Apostelen NL
PDF – 303,2 KB 194 downloads

Er zijn een aantal pagina's in de Engelse taal vertaald. Deze onderstaande 5 pagina's vertellen alles. Dus alles vanaf het allereerste begin tot het moment dat alles is hersteld. U wordt gevraagd om het te onderzoeken op waarheid en het dus niet als een religieus dogma te accepteren. Het onderzoek verlevendigd uw geloof. Deze 5 pagina’s zijn:

1. Vrije Wil  2. De Eerste Liefde 3. De laatste 2300 dagen 4.  1000 jarig rijk 5. De Eeuwige Ordening 6. De Didache Apostelen Nl  7. Openbaringen Chronologisch

Op 4 maart 2023 heb ik mijn onderzoek afgerond ,  u kunt het lezen via deze pagina: DE COMPLETE EINDTIJD 

De Mens En De Vrije Wil
PDF – 249,5 KB 178 downloads
Eerste Liefde
PDF – 175,0 KB 191 downloads
Laatste 2300 Dagen
PDF – 309,6 KB 200 downloads
Het 1000 Jarig Rijk
PDF – 234,6 KB 205 downloads
Eeuwige Ordening
PDF – 209,7 KB 203 downloads

A number of pages have been translated into English. These 5 pages below tell everything. So everything from the very beginning to the moment everything is restored. You are asked to examine it for truth and thus not to accept it as a religious dogma. The research enlivens your faith. These 7 pages are:

1. Free Will  2. The First Love 3. The Last 2300 Days  4. The 1000 Years Kingdom 5.  The Eternal Order 6. The Didache Apostle Eng  7. Revelations Chronological

The Didache Apostle Eng and the Revelations Chronological can be downloaded from the relevant pages or from the Extra Downloads

Man And Free Will
PDF – 169,0 KB 118 downloads
First Love
PDF – 133,2 KB 142 downloads
Last 2300 Days
PDF – 276,1 KB 145 downloads
The 1000 Yaers
PDF – 196,5 KB 141 downloads
Eternal Order
PDF – 156,7 KB 140 downloads

De Oogstfeesten: PDF van de gelijknamige pagina, Er zijn drie momenten door God bepaalt waarop de mensen worden toegelaten tot de Hemel vanuit het dodenrijk. Deze drie momenten worden gedateerd en omschreven in dit document.

De Zeven Bazuinen: PDF van de gelijknamige pagina. Deze bazuinen beschrijven alles betreffende de wijze waarop de mensen gedood zullen worden. De laatste bazuin klinkt medio februari / maart 2026. Dit kan niet worden gelezen zonder de pagina Openbaringen Chronologisch.

Het Dodenrijk
PDF – 231,0 KB 187 downloads
De Oogstfeesten
PDF – 334,4 KB 190 downloads
De Zeven Zegels
PDF – 212,1 KB 126 downloads
De Zeven Bazuinen
PDF – 253,4 KB 158 downloads
De Antichrist
PDF – 173,5 KB 197 downloads

The Seven Trumpets: PDF of the page of the same name. These trumpets describe everything concerning the manner in which the people will be killed. The last trumpet sounds in mid-February/March 2026. This cannot be read without the Revelations Chronological page.


The Harvest Feasts: PDF of the page of the same name, there are three moments determined by God when people are admitted to Heaven from the realm of the dead. These three moments are dated and described in this document.

Hades
PDF – 217,8 KB 143 downloads
The Harvest Festivals
PDF – 370,4 KB 139 downloads
The Seven Seals
PDF – 150,5 KB 96 downloads
The Seven Trumpets
PDF – 242,6 KB 111 downloads
The Antichrist
PDF – 173,1 KB 150 downloads

Een e-mail aan iemand kan er zo uit zien. Natuurlijk moet het beleefd zijn en aangepast aan de persoon. 

Weet u het wanneer Covid19 is gestart? Bedenk eens wat er allemaal is veranderd na deze tijd. Ik zet het even voor u op een rijtje. Na de start van covid19 op 16-12-2019 spelen de volgende vijf punten een rol. Er spelen momenteel een aantal factoren een rol die lang geleden al zijn voorzegt. Deze factoren zijn in hedendaags taalgebruik.

  1. Wapengeweld,
  2. Covid19
  3. Natuurrampen
  4. Honger
  5. Mensen gedragen zich als wilde dieren.

Zijn deze factoren altijd al in de wereld? Ja, dat klopt, maar vanaf 16 december 2019 (start Covid19) is het extreem aan het worden. In een periode van 2300 dagen (Daniël 8:14) zal het leven op deze aarde vernietigd worden. Nog voor 21 september 2022* zal er een vierde deel (25%) van de mensheid doodgaan (Openbaringen 6:8-14).

* nader onderzoek heeft geleerd dat de bijbel het fout heeft. 21 september 2022 was de droogste dag ooit - Ezechiël 22:24. Het vierde deel van de mensheid sterft vóór 5 april 2023.

Mijn onderzoek is afgerond, dit onderzoek kunt u volledig HIER LEZEN

U ziet wat Covid19 doet, dit is niet te beperken.

U ziet wat de honger doet, het aantal hongerdoden is verdubbeld.

U ziet wat de natuurrampen doen, en nog gelooft u niet in Zijn Almacht.

U ziet het gedrag van de mensen, ze zijn erger dan de wilde dieren.

U ziet de toenemende dreiging van het wapengeweld, wereldoorlog III zal werkelijkheid worden.

U mag zelf kiezen, u heeft een vrij wil. U kunt kiezen uit drie opties.

  1. Altijd leven in het licht.
  2. Altijd leven in het donker
  3. Altijd leven in het minst prettige wat u zich in kunt denken

Zijn er kosten aan verbonden? Nee, € 0,00 

Moet u zich binden aan een religie? Nee, want ze liegen allemaal.

 

Als u gelooft in de Allerhoogste en u doet wat Hij wil, dan kiest u voor optie 1. 

Hij vraagt geen fakegeloof, maar iets wat van binnenuit komt. Dat betekent niet dat u ineens overdreven vroom moet gaan doen, maar juist het contact zoeken met Hem op een wijze dat niemand er iets van merkt.  Bidden in een paar korte zinnetjes, met de ogen open. Gewoon midden tussen een gezelschap, onopgemerkt. Denk maar iets, Hij weet wat u bedoelt.

Als u Hem niet gelooft, maar leeft vriendelijk en behulpzaam, dan kiest u voor optie 2

Kijk eens om u heen, kijk eens naar het universum, dat kan niet zomaar zijn ontstaan. Ik heb nog nooit iets uit het niets zien ontstaan, u toch ook niet? Zie de planeten in hun baan, nooit wijkt er één af, daar moet een meesterhand achter schuil gaan.

Als u lelijke dingen doet, Hem minacht, of zelfs denkt boven Hem te staan, dat is optie 3

Weet u, het gaat over het eeuwige leven en dat is geen fabeltje, dat is werkelijkheid. Het is voor iedereen heel kort bij. 

Dat boven Hem staan gebeurt veel, helaas te veel. Moet u eens kijken in allerlei “christelijke groepen”, de afbeeldingen het is erger dan afgodsbeelden, de kreten die geuit worden waarin in men probeert de Allerhoogste te be-opdrachten. Predikanten die beweren dat de bijbel het enige woord van God is en ze zeggen er direct bij dat Hij de Almachtige is. Alsof iemand die Almachtig is zich laat beperken door een paar dominees.

 

Wilt u meer lezen? Dan heb ik voor u een aantal bijlagen toegevoegd.

De eerste bijlage gaat over mensen die NIET in Hem geloven, zoals veel wetenschappers. 

De tweede bijlage gaat over het allereerste begin en begint dus met: God, de onzichtbare Heilige Geest is het woord.

De derde bijlage gaat over de bazuinen, over het eind der tijden.

Bijlage 1
PDF – 114,3 KB 228 downloads
Bijlage 2
PDF – 123,7 KB 227 downloads
Bijlage 3
PDF – 125,2 KB 218 downloads