De zeven bazuinen

Openbaring 8:1-5 'En toen het Lam (Jezus Christus) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. ' 

De Zeven Bazuinen
PDF – 253,4 KB 123 downloads

De korte stilte (ongeveer een half uur) waar sprake van is, zal zijn vanaf 21 september 2022 tot 6 oktober 2022, dan komt de ster brandend op de aarde terecht.

Dat is omgerekend 15 dagen !!   1 Jubeljaar a 49 jaar – 49 x 365 / 1000 = 17 dagen Er staat ONGEVEER een half uur.

De aardbeving die genoemd wordt in Openbaringen 8:5 is dezelfde aardbeving als in Openbaringen 6:12 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 'Deze ster veroorzaakt vóór zijn landing schokgolven op de aarde. Schokgolven die al langere tijd zijn bemerkt, maar een bijzondere werking hebben: het openen van de graven, de opstanding der doden.

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '

Daniël 12:2-4 'Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. '

De eerste bazuin

Openbaring 8:7 'En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. '

De tweede bazuin

Openbaring 8:8-9  'En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. ' 

De tweede bazuin is een enorme grote vulkaanuitbarsting. De uitwerkingen van deze vulkaan uitbarsting wordt duidelijk genoeg beschreven. 

De derde bazuin

Openbaring 8:10-11 'En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. ' 

De eerder genoemde ster heeft dus een uitwerking vooraf door het verbranden van veel groen - conform de eerste bazuin, maar heeft in zijn kielzog nog meer bij zich, want deze planeet is omgeven door nevel en gruis.  Zie de profetie Deel 4/8  – De Kosmos

Er is een ster zichtbaar geworden, een ster met een buitengewone lichtafgifte, een soort knipperlicht met een hele regelmatige frequentie. Deze ster komt naar de aarde toe en zal paniek zaaien. Deze ster is omgeven door nevels en daardoor vaker NIET zichtbaar dan WEL zichtbaar. Deze ster gaat aardschokken veroorzaken en veel graven worden zelfs door deze schokken geopend.

De vierde bazuin

Openbaring 8:12 'De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. ' 

De maan kleurt rood als bloed. Valse leerstellingen verzinnen hier van alles omheen, zie onderstaand de juiste uitleg over de "bloedmaan".

Openbaring 6:12-14 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Openbaring 8:8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.

De vijfde bazuin

Openbaring 9:1-11  'En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang . Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang . En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. ' 

De eerste vier bazuinen zullen elkaar razend snel opvolgen. De vijfde bazuin die ook in dit rijtje thuis hoort, heeft een langere tijdsduur, een periode van 5 maanden. In deze periode zal de antichrist met zijn knecht zich verder ontwikkelen. De zesde bazuin is dus de periode van de religieuze oorlog.

De periode van de vijfde bazuin speelt zich af van ONGEVEER half oktober 2022 tot half februari 2023, hierna start de religieuze oorlog.

De zesde bazuin

Openbaring 9:13-21  'En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen . Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.' 

Zacharia 13:7-9 'Het zal gebeuren, spreekt de HEERE , dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. '  

Daniël 8:13-14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. ' 

16 december 2019 tot 3 april 2026 zijn dus deze 2300 dagen. Het 1000 jarig rijk start op 3 april 2026, dus kort voor deze datum zal de zevende bazuin klinken. De tijd zal verkort worden om de uitverkoren te behouden, de enkele mannen die in leven zijnde worden opgenomen en samen met de martelaren die pal hiervoor de eerste opstanding mochten beleven. 

Korte samenvatting: 2 miljard mensen zullen worden opgenomen omdat ze min of meer geloven in het offer van Jezus Christus. Daarna zullen er nog 2 miljard sterven omdat ze door allerlei natuurgeweld God aanroepen. De overige 4 miljard mensen zullen weer worden opgenomen in de aardse materie. Deze laatste groep van 4 miljard moeten de weg weer gaan van het opklimmen via allerlei vormen tot eindelijk weer een mens. Dat duurt weer vele miljoenen jaren. 

Zacharias zegt dus dat twee derde deel uitgeroeid zal worden, dat zijn de 4 miljard laatste overgebleven mensen. 

De zevende bazuin, alles wordt vernietigd door vuur.

Openbaring 10:7 'Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. ' 

Opmerking: Zijn profeten dat zijn GEEN schriftgeleerden - predikanten in een kerk !!  Handelingen 17:24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiël), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. '

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Openbaring 11:15-19 'En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.' 

Even een opmerking over de 7e bazuin. Toen de onderstaande profeten hierover profeteerden, begrepen ze logischerwijs niets van deze "huidige moderne" tijd. Hun beschrijving is precies wat er zal gebeuren als de zevende bazuin wordt gehoord. OMDAT ALLE BESCHIKBARE KERNWAPENS TEGELIJKERTIJD WORDEN AFGEVUURD, zullen ze letterlijk de aarde volledig omploegen en zullen de bergen smelten.

Zefanja 1:2-6  Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen.

  1. Afgodsdienaren met de priesters: o.a. de katholieken.
  2. Op de daken zich nederbuigen: Zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
  3. Christenen die z.g. naar Hem luisteren, als Hij maar doet wat ze willen.
  4. De mensen die niet - meer - geloven.

Zowel Micha als Zefanja hadden geen idee van de huidige technologie. Maar alle kernbommen zullen gelijktijdig worden gebruikt. Het resultaat is exact wat Micha en Zefanja omschrijven. Het gehele aardoppervlak zal letterlijk worden omgeploegd en NIETS blijft er maar in leven!

Micha 1:2-7  'Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen. '


Ter verduidelijking: DE BLOEDMAAN

Joël 2:30-31 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.

Openbaring 6:12-14 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. ' 

Openbaring 8:8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.

Er wordt door veel “gelovigen” nogal gespeculeerd over deze bloedmaan, maar normaal nadenken kan men niet. De hier getoonde teksten zijn zo duidelijk, deze moet je samenvoegen.

Na de opname van de rechtvaardigen komt er een ster aanrazen. De ster is omgeven met gruis, dat gruis doorbreekt als eerste de dampkring. Dat gruis gaat logischerwijze branden en het verbrand een derde van het aardoppervlak.

De genoemde ster volgt logischerwijze en klapt met geweld op de aarde. Gelijktijdig is er een enorme vulkaan - de genoemde berg – die een vulkaanuitbarsting genereert van ongekende omvang. Deze factoren verduisteren de zon en door al het vuur in de lucht van die vulkaanuitbarsting KLEURT DE MAAN BLOEDROOD. Dat is toch logisch?

Het volgende punt is dus ook logisch, want de genoemde combinatie veroorzaakt door al het zwavel dat met de eruptie gepaard gaat een enorme verzuring van heel erg veel water. En hoogstwaarschijnlijk bent u het met me eens dat de zeedieren niet tegen verzuurd water kunnen, dus die gaan logischerwijze dood, logisch toch?

O, nog even het volgende punt. Er staat geschreven dat een derde deel van de mensheid zal omkomen door dit natuurgeweld, ook dat is logisch. Er leven dan nog 6,000,000,000 mensen, een derde deel is dus logischerwijze 2.000.000.000 mensen. Deze 2.000.000.000 mensen worden opgenomen in het vagevuur voor een tijdsduur van 1000 jaar.

Deze mensen hebben God nog nooit geloofd, maar in hun doodsangst hebben ze God om hulp geroepen en aangezien dat God liefde is, neemt Hij ze op, maar het wordt hun gedurende een periode van 1000 jaar goed ingepeperd dat er maar één God is, dat is toch ook logisch!