De laatste 2300 dagen van de eindtijd. Deel 1/8 - de getallen

Dit getal dat Daniël 8:14 noemt is een overbrugging van het moment dat God zelf de regie overneemt tot het moment dat Jezus wederkomt. Vanwege de hoeveelheid tekst die nodig is om dit goed uit te leggen, gaan we het in delen verdelen. Er zijn namelijk een aantal teksten die exact vertellen wat er gaat gebeuren. Eerst beginnen we met een voorwoord, een voorwoord waar we de Goddelijke getallen en Zijn evenementen onder de loep nemen. God is onveranderlijk, Hij gebruikt altijd dezelfde getallen met dezelfde betekenis. Ook zijn er getallen – 2300 & 1290 & 1260 - die in de bijbel worden genoemd. Met deze getallen worden puur overbruggingen bedoeld, getallen die je letterlijk behoort te nemen en dat is ook logisch, want God liegt NOOIT.

   1. Eenheid

   2. Dubbele getuige

   3. Goddelijke volheid, volmaaktheid

   4. De aarde; geschapen materie

   5. Genade, gunst

   6. De mens

   7. Volheid, geestelijke volmaaktheid

   8. Nieuw begin

   9. Bezoeking

   10. Goddelijke regering; wet

   11. Onvolmaaktheid, chaos

   12. Goddelijke autoriteit; volmaakte overheid

   13. Rebellie, verdorvenheid

   14. Vrijlating, bevrijding

   15. Nieuwe richting

Bron: Theoloog Stephen Jones, Boek: Geheimen van deze tijd, 224 pagina’s

Gratis download NL: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/extra-downloads

U kunt het ook kopen of lezen in drie talen via de site van Stephen Jones:

https://godskingdom.org/studies/books/secrets-of-time

Dit boek legt zeer veel uiterst grondig uit, maar de schrijver komt niet verder dan het jaar 1986. Na 1986 raakt hij het spoor bijster, zoals hij het ook zelf toegeeft. Hij legt de jubelperioden uit, hij legt uit dat Jezus op 29 september 2 BC is geboren en bewijst dit door middel van astrologische gegevens. Ik heb het onderzocht en het goede behouden, precies zoals het beschreven staat in 1 Thessalonicenzen 5:18   

DE CHRISTELIJKE FEESTDAGEN

Er zijn twee christelijke feestdagen die algemeen worden gevierd. Kerst en Pasen, en Goede Vrijdag hangt er een beetje bij. Er zijn ook dagen die totaal geen aandacht meer krijgen en toch wel degelijk door God zelf zijn uitgeroepen tot feestdagen. We denken nu aan de drie Oogstfeesten – de Gerstoogst, de Tarweoogst en de Druivenoogst - en de Grote Verzoendag.

Kerst en Pasen worden omlijst door heidense gebruiken. De kerstboom en de paashaas hebben niets, maar dan ook niets met deze dagen van doen. Jezus is niet eens geboren op 25 december 0001. De vraag is dus gerechtvaardigd om te onderzoeken hoe het nu komt dat deze een NIET goddelijke weergave hebben.

Stukken die ik plaats zijn ter beoordeling van u, want er staat geschreven: Onderzoek alle dingen en behoudt het goede. Ik wil iedere vraag beantwoorden, maar dat doe ik via e-mail.  Dat is geen lafheid, maar omdat ik pal achter dit schrijven sta en dat wordt dus niet gewaardeerd. Men is van mening dat ik moet meeveren, dat ik bij kritiek de ander gelijk MOET geven, want dan wordt je vriendelijk gevonden en dat is wat men tegenwoordig verstaat onder de liefde. God is de liefde en Hij is onveranderlijk!


De laatste 2300 dagen van de eindtijd. Deel 2/8 . - Het begin en de Overbrugging

Zeer veel christenen zijn van mening dat we in de eindtijd zijn aan gekomen. Er zijn maar liefst 4200 verschillende denominaties en het wordt door iedere denominatie anders uitgelegd. Dit is toch vreemd, want er is maar één God, deze ene God spreekt altijd de waarheid. Er zijn geen 4200 verschillende waarheden, wel kunnen er 4200 verschillende leugens zijn. Maar het is aan u. ONDERZOEK ALLES EN BEHOUDT HET GOEDE.

Zondag 22 maart 2020 lees ik in Daniël en er zijn een aantal teksten die me opvallen en waar ik de hele dag mee bezig ben. In gedachten vraag ik om opheldering, dat is de manier waarop ik vaak bidt. Al wandelend, al doende ben ik in mijn gedachten bezig met God en vraag Hem van alles en nog wat, daar ziet niemand wat van. De teksten die mij in het bijzonder zijn opgevallen zijn Daniël 8:14, Daniël 8:25 & Daniël 12:9

Daniël 8:25   'Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar ZONDER MENSENHAND zal hij gebroken worden. '

Daniël 8:14 'Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het HEILIGDOM - Mijn heilige berg, de aarde -  in rechten hersteld worden. '

Daniël 12:9  'Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld TOT DE TIJD van het einde. '

Maandag 23 maart komt mijn dochter langs en ze vertelt dat Covid19 op 16 december 2019 is begonnen, zomaar uit het NIETS. Precies wat Daniel 8:25 dus ook zegt, ZONDER MENSENHAND. Ik pak de computer en tik de datum 16 december in en tel het getal 2300 hierbij op. Resultaat: Goede Vrijdag 3 april 2026.

In tegenstelling tot velen heb ik Goede Vrijdag mijn leven lang op een integere manier gevierd. Ik heb nooit gewerkt op deze dag en ben in gedachten altijd bezig geweest met HET IS VOLBRACHT en heb dit altijd de belangrijkste christelijke feestdag gevonden. Het feest van de kerstboom en de paashaas heb ik aan meegedaan omdat je er niet aan onderuit kunt komen. Maar deze commerciële dagen zijn voor mij nooit dé feestdagen geweest. Begrijpt u dat de Goede Vrijdag voor mij een grote betekenis kreeg?

Natuurlijk mag u het bovenstaande geloven, maar het is veel beter om alles te controleren. Net zoals de bijbelteksten gewoon controleerbaar zijn, zo is de eerste officiële registratie van Covid19 ook aantoonbaar buiten mijn waargebeurde verhaal om. Zie hiervoor deze link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December

U ziet dus dat de 2300 dagen de periode overbruggen van 16 december 2019 tot 3 april 2026

3 april 2026: Op deze dag start het 1000 jarig rijk. Ook dit is voor velen een onbegrepen periode en hier doen dus allerlei verzinsels de ronde. Het duurt letterlijk duizend jaar, geen dag korter of langer, want de Allerhoogste liegt niet. De schepping die we nu kennen zal een totale verandering ondergaan. Een leeuw is dan geen omnivoor meer, maar een herbivoor. Verandert dus van een vleeseter naar een grazer. De Flora en de Fauna wordt geheel anders, net als het aardoppervlak.

Jesaja 11:6-9 ' Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE , zoals het water de bodem van de zee bedekt. '

Meer lezen over de Almacht van God de Vader over het 1000- rijk? Onderaan deze pagina staat een link naar de pagina over het 1000 jarige rijk. Dat is dus een logisch vervolg op deze pagina. Ook kunt u het Boek van Henoch downloaden en het betreffende hoofdstuk - hoofdstuk 9 - lezen.  https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloads


De laatste 2300 dagen van de eindtijd. Deel 3/8  - de 144.000 eerstelingen

Het getal 5 betekent GENADE en u heeft al gezien dat de schepping op Goede Vrijdag 3 april wordt hersteld. Vijf jaar eerder was het Goede Vrijdag 2 april 2021. Dit was de opname van de 144.000 eerstelingen. Voor deze opname verwijs ik naar de gelijkenis van de Koning die Zijn vrienden uitnodigde.

Mattheüs 22:1-14   'En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, VERZAMELDEN ALLEN DIE ZIJ VONDEN, zowel SLECHTE als GOEDE mensen ; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. '

Marcus 13:27 'Ik zal de engelen erop uitsturen om de mensen die Ik heb uitgekozen, bijeen te brengen. Van het oosten, het westen, het noorden en het zuiden, ja, vanuit de verste uithoeken van de wereld. '

Openbaring 7:4  'En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. '

Openbaring 14:1  'En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. '

UITLEG: De 144.000 eerstelingen waren de zwervers (de Goede en de Slechte) die zijn opgehaald door de engelen. Het was een GENADE dat ze werden opgehaald door de engelen. Openbaringen 7 verhaald over het moment dat ze worden opgehaald en Openbaringen 14 verteld over het moment dat de anderen worden opgehaald, dat wordt verwoord in de gelijkenis van de 10 maagden. De opname van de 144.000 eerstelingen was de opname in het aardse lichaam. Een aards lichaam dat is veranderd in een hemels lichaam en omdat het allemaal zwervers waren, heeft niemand er iets van gemerkt.

De uitnodiging voor de eerste genodigden kunt u lezen via deze link.

Het eerste uitverkoren volk was het Israëlitische volk. Dit volk heeft tot tweemaal toe God afgewezen. De eerste keer was bij de aankomst bij het Beloofde Land Kanaän in het jaar 2450, dus 1½ jaar na de Exodus. De tweede keer was toen ze zeiden: Kruisigt Hem.

Het tweede uitverkoren volk was de Nieuw Apostolische Kerk. Deze denominatie heeft altijd geleerd dat de 144.000 eerstelingen uit hun midden zouden komen. Maar door de groei naar 11.000.000 leden was dat een erg klein getal en hebben ze het omgeturnd naar een symbolische getal. Tevens hebben ze de Eerste Liefde verlaten, want de stamapostel had het voor het zeggen, en deze persoon wordt verheerlijkt net als de paus.

Het derde uitverkoren volk waren de zwervers, de begenadigden. Dit zijn de laatsten die de eersten zijn.


De laatste 2300 dagen van de eindtijd. Deel 4/8  – De Kosmos

1 Korinthe 15:41  'De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. '

Op 2 januari 2022 heb ik een mail verstuurd naar twee Nederlandse sterrendeskundigen.

Beste Ewine & Govert,

En in deze tijd van welbehagen, teweeggebracht door een buitengewone werking van de zon op een ongewone tijd, vindt er een gebeurtenis plaats die ook iedere geestelijk blinde te denken moest geven: een ster maakt zich los van het firmament en verandert zijn baan. Deze ster zal een lichtsterkte hebben die de alle andere ver overtreft. Hij zal 's nachts helder stralen en de aarde naderen, zo dat ook dit verschijnsel weer ongewoon is voor de mensen en er toch tegelijkertijd een bewijs van is dat de Schepper van hemel en aarde alle macht heeft en dus ook de sterren hun baan voorschrijft volgens Zijn wil. Als deze ster zichtbaar is gaat de mensheid steeds meer het geestelijke keerpunt tegemoet.

Deze mail is op 29 januari 2022 herhaald en ook naar een derde persoon gestuurd.

Ik heb geen verstand van sterrenkunde. Ik weet alleen maar wat omdat Iemand mij “gekke” dingen verteld. Op 2 januari 2022 heb ik deze eerdere mail verstuurd. Ik heb begrepen dat er een “raar” fenomeen is waargenomen in de sterrenkunde, maar als u mijn eerdere berichtgeving nog even wilt doornemen, dan ziet u dat het mij geenszins verbaasd, want die Ene Grote heeft namelijk ALTIJD gelijk. Waarom Hij mij heeft uitgekozen om meer te vertellen, dat snap ik ook niet, maar het is een feit. Ik weet exact over gebeurtenissen die in de toekomst gaan gebeuren op bepaalde datums. En dat alleen maar omdat ik Hem geloof.

Beste Ans,

Jij hebt een boek geschreven: R.I.P. Heelal en daar staat een vraag in : De meeste astronomen zijn het erover eens: het universum zal niet altijd voortbestaan. De grote vraag is: áls het heelal eindigt, hoe ziet dat einde er dan uit? Dit gebeurt dus over ruim 1000 jaar, want het 1000 jarig rijk start op 3 april 2026 en dus 1000 jaar later. Dit is geen vraagteken, maar een zekerheid, want die Ene Grote spreekt altijd de waarheid. Het huidige Heelal zal ophouden te bestaan, maar Hij maakt een Nieuw Heelal, maar dan eentje die NOOIT meer zal vergaan, daar komt NOOIT meer een einde aan. Hoe dat eruit ziet? Ik wil er graag eens met je over bomen. Ik heb begrepen dat je bij mij in de buurt woont of hebt gewoond.  

Tja, ik ben geen wetenschapper, maar wel iemand die een open verbinding heeft met een heel bijzonder Iemand, nl. de Allerhoogste.

Attentie op de volgende zinsneden.

En in deze tijd van welbehagen, teweeggebracht door een buitengewone werking van de zon op een ongewone tijd. De temperaturen zijn uitzonderlijk warm. De gemiddelde temperatuur ligt ver boven het gemiddelde.

Er is een ster zichtbaar geworden, een ster met een buitengewone lichtafgifte, een soort knipperlicht met een hele regelmatige frequentie. Deze ster komt naar de aarde toe en zal paniek zaaien. Deze ster is omgeven door nevels en daardoor vaker NIET zichtbaar dan WEL zichtbaar. Deze ster gaat aardschokken veroorzaken en veel graven worden zelfs door deze schokken geopend. Openbaring 9:1-12 'En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen.

De werking van deze ster met haar bewoners

Mattheüs 27:51-53  ' En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. ' 

Deze ster zal hetzelfde doen als wat er gebeurde direct na de opstanding van Jezus. Het zal de graven openen en de overledenen zullen opstaan. De volgende teksten getuigen van deze boodschap. U ziet dat deze boodschap in het Oude Testament staat, maar ook in het Nieuwe Testament staat opgetekend.  

Mattheüs verwijst naar de Eerste Opstanding (de Gerstoogst). Johannes verwijst naar de Tweede Opstanding (de Tarweoogst). Ezechiël verwijst naar allebei.

Ezechiël 37:12-14  'Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE : Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE , dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE . '

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '


De laatste 2300 dagen van de eindtijd. Deel 5/8 – De hele e-mail van 29 januari 2022

Beste Ans, Ewine & Govert,

Ik heb geen verstand van sterrenkunde. Ik weet alleen maar wat omdat Iemand mij “gekke” dingen verteld. Op 2 januari 2022 heb ik deze eerdere mail verstuurd. Ik heb begrepen dat er een “raar” fenomeen is waargenomen in de sterrenkunde, maar als u mijn eerdere berichtgeving nog even wilt doornemen, dan ziet u dat het mij geenszins verbaasd, want die Ene Grote heeft namelijk ALTIJD gelijk. Waarom Hij mij heeft uitgekozen om meer te vertellen, dat snap ik ook niet, maar het is een feit. Ik weet exact over gebeurtenissen die in de toekomst gaan gebeuren op bepaalde datums. En dat alleen maar omdat ik Hem geloof.

Zodra er werkelijk  8.000.000.000 mensen op deze aardbol leven volgens de teller bij de Allerhoogste, dan zal het verlossingsplan van de Allerhoogste in werking treden.  https://www.worldometers.info geeft een getal aan dat niet correct is, deze teller geeft minder aan. Dit komt omdat veel landen GEEN goede boekhouding hebben en dat er nogal wat zwervers en illegalen bestaan.  Veel oorlogs- en Covid19 slachtoffers e.d. zijn nog niet verrekend, dit zal nog gaan gebeuren, waardoor de teller een heel stuk terug gezet zal worden. Het correctie getal is 0,8 %

Korte samenvatting 

16 december 2019: 2300 dagen volgens Daniel 8:14

Covid19 gestart, bron: Nederlandse wetenschappers zoals Marion Koopmans. Vanaf dit moment sterke toename van natuurrampen, hongerdoden, oorlogen die zullen leiden tot WO-III. Er wordt ook gesproken over wilde dieren in de profetieën, dit staat synoniem voor relschoppers

Een tekst uit 4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (WO-III), en de honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen); 

2 april 2021: Goede Vrijdag, 5 jaar voor 3 april 2026

Het getal 5 betekent GENADE. Dit was de opname van de 144.000 eerstelingen. De eerstelingen zijn de zwervers zoals het letterlijk beschreven staat in de gelijkenis van de Koning.

Zodra er 8.000.000.000 bewoners op aarde de zijn:

Dit is het begin van de opname van de zielen. Maar deze opname gebeurt door het sterven van de gelovigen. Op deze dag start er een wereldwijde oorlog waardoor er 2.000.000.000 (een vierde deel) doden zullen vallen, zie de onderstaande tekst.

Openbaring 6:8 'En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel (25% = 2 miljard doden) van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de "wilde dieren" (relschoppers) van de aarde. '  2 miljard doden, een relatief klein gedeelte zijn bijna alle rechtvaardigen, Dit gebeurt vóór 21 september 2022!

Jesaja 57:1-2 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt.

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. ' 3 april 2026 - 1290 dagen = 21 september 2022

21 september 2022, 1290 dagen (Daniel 12:11) voor 3 april 2026

Op deze dag zijn alle gelovigen gedood op een klein aantal na die nog nodig zijn om het woord van de Allerhoogste te vervullen. Vanaf deze dag zal de woede van satan zich in alle hevigheid ontplooien. Dit wordt kenbaar door de plotselinge dood van een wereldleider. Dit wordt gevolgd door een aardbeving met miljoenen doden.

Als laatste – dus kort voor 3 april 2026 - zal het binnenste van de aarde naar buiten komen en buitenste naar binnen en alle dan levende mensen zullen door het vuur worden gedood en opgenomen in de materie van de aarde.

21 oktober 2022, 1260 dagen voor 3 april 2026

De komst van Henoch en Elia, de twee getuigen volgens Openbaringen 11. Openbaringen 12:6 heeft het over een kleine groep mensen (mannen en vrouwen) die weggevoerd worden in de “woestijn”, ze zullen dus worden weggevoerd naar een veilige plaats om op 3 april 2026 op de totaal veranderde aarde hun plaats in te nemen als de oerouders in het 1000-jarig rijk, net zoals de kinderen van Noach.

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiël), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

3 april 2026 Goede Vrijdag, start 1000-rijk

Beste Ans,

Jij hebt een boek geschreven: R.I.P. Heelal en daar staat een vraag in : De meeste astronomen zijn het erover eens: het universum zal niet altijd voortbestaan. De grote vraag is: áls het heelal eindigt, hoe ziet dat einde er dan uit? Dit gebeurt dus over ruim 1000 jaar, want het 1000 jarig rijk start op 3 april 2026 en dus 1000 jaar later. Dit is geen vraagteken, maar een zekerheid, want die Ene Grote spreekt altijd de waarheid. Het huidige Heelal zal ophouden te bestaan, maar Hij maakt een Nieuw Heelal, maar dan eentje die NOOIT meer zal vergaan, daar komt NOOIT meer een einde aan. Hoe dat eruit ziet? Ik wil er graag eens met je over bomen. Ik heb begrepen dat je bij mij in de buurt woont of hebt gewoond.

Tja, ik ben geen wetenschapper, maar wel iemand die een open verbinding heeft met een heel bijzonder Iemand, nl. de Allerhoogste.


De laatste 2300 dagen van de eindtijd. Deel 6/8  – De Opname

Lieve allemaal. Weet u het dan nog niet wanneer de opname zal zijn? Ik zal het u vertellen.

De opname begint dus plotseling vanuit VREDE en RUST op aarde en die stopt op 20 september 2022. Want op 21 september 2022 gaat Daniël 12:11 in vervulling: 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig (1290) dagen. '

Als u 1290 dagen optelt vanaf 21 september 2022 dan is de uitkomst ook weer op Goede Vrijdag 3 april 2026. Deze datum is logisch want als we 2300 dagen terug tellen - dit is conform Daniël 8:14 - dan is de startdatum 16 december 2019.

16 december 2019 is weer de startdatum van Covid19.

Jesaja zegt precies hoe dit gaat gebeuren en zoals u weet liegt geen enkele profeet.

Jesaja 57:1-2 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt.

Let u even op de paar woorden van Jesaja die duidelijk zeggen dat dit VÓÓR HET ONHEIL GEBEURT? Dat onheil wordt weer besproken in Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. '

3 april 2026 - 1290 dagen = 21 september 2022

Samengevat: de opname zal gebeuren juist door het STERVEN van de mensen. Ik zal u nog een stukje uitleggen. Weet u wat het getal 8 betekent? Nee? Het betekent een NIEUW BEGIN.

Het bewijs 1: Een week heeft 7 dagen, de achtste dag is dus het Nieuwe Begin.

Het bewijs 2: Noach stapte met 8 personen in de ark en ging een jaartje varen, na dat jaar stapten ze uit, de wereld was toen compleet verandert, dit was het Nieuwe Begin

Weet u hoeveel bewoners er NU op deze aarde leven? Nee? God weet het wanneer er precies 8.000.000.000 bewoners. https://www.worldometers.info geeft een getal aan dat niet klopt, dat is ook logisch, want niet ieder land heeft een goede boekhouding. Er zijn ook zwervers en illegalen die niet zijn meegeteld. Het correctiegetal = 0,8 %. Deze meter zal dus gecorrigeerd worden vanwege de velen die gestorven zijn door Oorlogsgeweld en Covid19. 

Dus: 8.000.000.000 - 0,8% (64.000.000) = 7.936.000.000. Dit is de stand van de teller van worldometers.info waarop deze zal staan wanneer de Opname begint.

Nog een extra tip: Als bommen vallen verberg u niet, want dan kon u de opname wel eens missen.

Mattheüs 25:1-13 De 10 maagden

Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. ' 


De laatste 2300 dagen van de eindtijd. Deel 7/8 - 4/5 Oktober 2022 - Grote Verzoendag - Het onzichtbare

Openbaring 6:9-11  En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God (martelaren in de voorgaande eeuwen), en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. '

UITLEG: Grote Verzoendag (Yom Kippoer). Deze dag is een zeer bijzondere dag en heeft alles te maken met het Tarwefeest - het tweede oogstfeest - dat genoemd wordt in Leviticus 23. Als een mens sterft dan komt hij/zij in het dodenrijk terecht. Allen die oprecht geloven – die in de liefde staan in alle nederigheid – zullen worden opgenomen vanuit het dodenrijk in het hemelrijk.

Bijna alle oprecht gelovigen worden dus vóór 21 september 2022 door te sterven opgenomen in het dodenrijk en vanuit het dodenrijk worden ze op Grote Verzoendag opgenomen in het Hemelrijk.

Er zijn nog een aantal gelovigen over. Deze DIENAREN van de Allerhoogste krijgen het door vervolging nog zwaar te verduren. Maar juist daardoor zullen ze nog steeds het evangelie mogen verkondigen en zullen er nog enkele mensen gered worden. Een aantal zal gedood worden - zoals de bovenstaande tekst aangeeft - en er zullen ook enkele mannen overblijven tot op de laatste dag.

Korte uitleg Dodenrijk

Ezechiël 32:19  “Denkt u soms een bevoorrechte positie te hebben, Egypte? Nee, u zult worden verbannen naar het diepst van het dodenrijk, waar u terecht zult komen tussen onreine mensen.”

Jesaja 5:14 Het dodenrijk opent zijn keel, spert zijn muil wijd open voor deze kostelijke prooi. De massa wordt opgeslokt, alle feestvierders en dronkaards.  

Psalmen 16:10  U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. 

UITLEG: Het dodenrijk is het eenvoudigste uit te leggen als een enorme spelonk met drie verschillende ruimten. De bovenstaande teksten laten al twee ruimten zien. Ruimte 1. Een ruimte waar de mensen ter ruste gaan. Dus een soort wachtruimte voor de opname vanuit het dodenrijk naar de hemel. Ruimte 3. Voorgeborchte voor de hel. Ruimte 2. Een plaats van loutering, een plaats waar de mens door het vuur heen gered KUNNEN worden. (1 Korinthe 3:11-15)

Korte uitleg Opname momenten

Leviticus 23 spreekt over drie oogstfeesten. 1. De Gerstoogst 2. De Tarweoogst 3. De Druivenoogst.

Het eerste Oogstfeest was direct na de opstanding van Jezus en dat staat opgetekend in Mattheüs 27:52-53 'ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. '

Het tweede oogstfeest is op 5 Oktober 2022. Dit zijn de mensen die ondanks alles hun geloof op de juiste manier hebben vastgehouden, die in de Eerste Liefde zijn blijven staan. Deze worden omschreven in Openbaring 7:9-17  'Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palm takken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.'

Het derde oogstfeest zal plaats vinden aan het einde van het 1000-jarig rijk. Velen hebben een leven geleefd dat niet voldoet aan de wens van de Allerhoogste. Deze zielen worden beproeft en kunnen gered worden door het vuur heen. Dit kunt u nalezen in  1 Korinthe 3:11-15 of u kunt de Openbaringen van Paulus gratis downloaden in de Engelse of de Nederlandse taal https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloads  .


De laatste 2300 dagen van de eindtijd. Deel 8/8  – De laatste 1290 dagen 

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (het gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig (1290) dagen. '

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving (eerst sterft er een belangrijke president, kort daarna - ruim voor 21 oktober 2022 - is er deze aardbeving met miljoenen doden), en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

Het aardoppervlak zal door deze aardbeving veranderen en het zal overal ter wereld merkbaar en voelbaar zijn. Ook nu is er nog de mogelijkheid door Zijn liefde om Hem te geloven, juist door deze harde bewijzen, bewijst Hij alles ver van te voren te weten. 

Openbaring 9:1-12 'En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang . Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang . En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. '

1260 dagen voor het Einde

Openbaring 11:3   'En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 

Openbaring 12:6  'En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. ' 

UITLEG :  3 APRIL 2026 -1260 = 21 OKTOBER 2022

Henoch en Elia komen op de aarde en zullen de opdracht van de Allerhoogste uitvoeren zoals beschreven staat. En de genoemde vrouw uit openbaringen 12:6 dat zijn een aantal mannen en vrouwen die opgenomen - mensen in het vlees - zullen worden op deze dag om op 3 april 2026 weer geplaatst te worden op de totaal veranderde aarde. Deze "vrouw" vormt dan weer het nieuwe geslacht en zal op dezelfde wijze als de kinderen van Noach weer een nageslacht creëren. 

De religieuze oorlog

Lukas 12:49-53  'Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder. ' 

UITLEG: Dit is de start van de religieuze oorlog, ouders en kinderen zullen tegen elkaar opstaan en elkaar letterlijk vermoorden. De lijken zullen dusdanig veel zijn, dat ze letterlijk op straat zullen blijven liggen (Jesaja 5:25 & Jeremia 14:15-16). Er zijn 4200 verschillende denominaties, dus 4200 verschillende leugens. Tot op het laatst zullen er knechten van de Allerhoogste zijn. Het zijn  er niet veel meer en dat staat beschreven in volgende tekst.

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

De eerste opstanding Na de tijd van Verdrukking

De teksten uit Thessalonicenzen en uit Korinthe vertellen het zelfde, maar iets anders verwoord. Dit gebeurt op het einde, net voor het moment dat het binnenste van de aarde naar buiten komt en dat het buitenste naar binnen gaat. Anders gezegd: Alles wat dan nog op de aarde leeft en aanwezig is, zal vernietigd worden door het vuur. Dit gebeurt kort voor Goede Vrijdag 3 april 2026. Als jij dan door het vuur wordt vernietigd en dus wordt opgenomen in de materie van de aarde, dan ben je weer miljarden jaren verwijderd van Gods licht.

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiël), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. '

1 Korinthe 15:50-52 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Vernietiging van alle levende wezens en verandering van de aarde

Zefanja 1:2-6  Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen.

  1. Afgodsdienaren met de priesters: o.a. de katholieken.
  2. Op de daken zich nederbuigen: Zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
  3. Christenen die z.g. naar Hem luisteren, als Hij maar doet wat ze willen.
  4. De mensen die niet - meer - geloven.

Micha 1:2-7  'Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen. '

HET NIEUWE BEGIN: 3 april 2026 Goede Vrijdag, start 1000-rijk.