De Waarheid

Men verwijt mij wel eens dat ik niet met mijn hart geloof, omdat ik altijd – al van jongs af aan – alles wil kunnen "beredeneren". De basis bij het beredeneren is altijd de Bijbel en niet een wetenschappelijke benadering . Ik wil snappen wat ik geloof. Er zijn van die "losse opmerkingen" waar ogenschijnlijk geen verhaal achter zit. Ik zoek altijd verder naar het logische verband, want God is compleet in alles wat Hij doet of zegt. Ik heb altijd willen onderzoeken of iets waar is. Ik heb altijd gelooft dat God de waarheid is en dus ook altijd de waarheid spreekt. En als er een vraagstelling was, dan ging ik het onderzoeken en die zoektocht duurt al vele jaren. Deze zoektocht heeft uiteindelijk geresulteerd in deze website. Blind geloven is waardeloos!

Enkele losse opmerkingen zoals :  1 Petrus 3:18-20  en Mattheüs 27:51-53 en 1 Korinthe 3:11-15.

In de bijbel is er geen link te vinden met deze opmerkingen, en dat snap ik niet, dus ga ik zoeken. Zoeken tot ik het heb gevonden.

Wat is waarheid? Ziet u dat aan de buitenkant?

Niemand kan aan mijn buitenkant zien hoe het er aan de binnenkant uitziet, dat weet God alleen. Hij doorgrond alles! Hij weet alles! Dat is wat ik 100% zeker weet. Deze hele website is gebaseerd op dat onderzoek, dat is wat God zelf ons aanraad om te doen: Onderhoudt en onderzoekt mijn geboden, zegt God via David aan Salomo. Dat kunt u terugvinden in 1 Kronieken 28: 8

'David keerde zich tot zowel Salomo als het volk en zei: ‘Hier, voor de leiders van Israël, het volk van God, en voor de ogen van onze God, bind ik allen op het hart elk gebod van de Here te gehoorzamen en zijn wil te onderzoeken, zodat u dit goede land in bezit houdt en het aan uw kinderen nalaat als een eeuwig eigendom.’ 

De waarheid zoeken in causale verbanden

Nog een bekende gezegde - voor mij - is: Handel tot Ik wederkom. Hier worden geen zakelijke handelingen mee bedoelt. Hier wordt weer hetzelfde gezegd: Blijf alles onderzoeken, keer op keer. In mijn opinie is dit de enige manier om een geloof levend te houden en in de waarheid te blijven staan. Juist door mijn constante zoektocht kan ik uit vrije wil en in volle overtuiging getuigen van mijn God en moet ik oppassen dat ik niet furieus wordt, als men weer dingen zegt die niet waar zijn. Die geen causaal verband met elkaar hebben.

Handel tot ik wederkom: Dit werd mij geleerd in mijn jeugd, maar deze term kom je niet zo in de bijbel tegen. Op de pagina Blind Geloof leg ik alles uit en toon ook daar aan dat het bovenstaande correct is. Houd je geloof zuiver door constant zelfstandig onderzoek en houdt jouw geloof juist daardoor levend.

Een stuk van mijn zoektocht is een gedeelte waar bijna niemand op durft te zoeken.

Enkele vragen die mij hebben bezig gehouden zijn: Wie is Jezus? Waarom deze wereld? In de bijbel wordt gesproken over een Oude van Dagen, wie is dat?

Het echte begin van de bijbel zou niet Genisis 1:1 moeten zijn. Het echte begin is namelijk Johannes 1:1-5.  

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Uitkomst onderzoek: God is een Heilige Geest die onzichtbaar is! Een gesproken woord kun je niet zien, is dus onzichtbaar.

Oorzaak en gevolg, oftewel logisch nadenken is God toevertrouwd als geen ander. Hij wist dat Zijn onzichtbaarheid een probleem kon gaan worden, daarom heeft Hij van zichzelf als eerste een afbeelding gemaakt, deze afbeelding is Jezus. Dat kunt u terugvinden in Kolossenzen 1:15 'Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, ' God is zo speciaal dat Hij voor hele bijzondere personen ook op een andere wijze zichtbaar wil zijn en dat ziet u in de bijbel maar op één plaats terug. dat is in Daniel 7: 9,13 & 22 'Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van Dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van Dagen, en men leidde hem voor deze. Ook in het Boek van Henoch (BvH 12-2:46.1-46.2) wordt gesproken over de Oude van Dagen  En daar zag ik Hem die de “Oude van Dagen” is, en zijn hoofd was zo wit als wol. En met hem was er een ander wiens gezicht het uiterlijk had van een man en zijn gezicht was vol van genade als één van de heilige
engelen.  En ik vroeg één van de heilige engelen, die met mij ging en mij al de geheimen toonde over die Zoon des mensen, wie hij is, en van waar hij
was, en waarom hij ging met de Oude van Dagen. Ik kan maar 
één conclusie trekken: God, de onzichtbare Heilige Geest heeft TWEE afbeeldingen van zichzelf gemaakt: 1. De Zoon des Mensen. 2. De Oude van Dagen. Deze Twee-éénheid, zijn de zichtbare weergaven van God, de onzichtbare Heilige Geest. 

De waarheid = de Leer der Liefde

Ondanks dat ik altijd op zoek ben en aan het onderzoeken, voel ik me vaak een onderontwikkeld mens. Ik zal dit met een duidelijk voorbeeld illustreren. Er is een televisie programma dat heet: de slimste mens. In dit programma komen vragen van allerlei verschillende categorieën voor. Allereerst vind ik het razend knap dat ze al die verschillende vragen kunnen bedenken. Maar ik vind het verbazingwekkend hoeveel mensen weten over onderwerpen, onderwerpen zo verschillend van aard, dat je ongelooflijk breed georiënteerd moet zijn om überhaupt de antwoorden te kunnen geven. Regelmatig voel ik me een heel dom manneke. De keerzijde is er ook. Veel van deze mensen zijn oppervlakkig in de Leer der Liefde.

Even iets over de Leer der Liefde. Deze gaat niet over uiterlijk vertoon, maar die beleef je in je Binnenkamer. Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet.

Is blind geloven de waarheid?

Ik weet wel dat ik geen universitaire opleiding heb genoten en ook geen HBO opleiding. Door al mijn onderzoek heeft mijn kennis een ontwikkeling doorgemaakt op het vlak van geloof. Mijn “kennis" is niet te vergelijken met een Theoloog. Mijn inzichten evenmin. Zeer veel Theologen beweren dat ze door hun universitaire studie hebben geleerd dat alleen de Bijbel het juiste en enige woord van God is. De Theoloog heeft een wetenschappelijke benadering. Dat veel verhalen fictief zijn en dat je de Bijbel vooral niet letterlijk moet nemen. Dat is wat ze ingeprent hebben gekregen - door hun professoren - en dat is wat ze bij veel gelovigen erin hameren. Vooral geen onderzoek doen, geloof maar wat ik zeg, zeggen ze dan.

Wat is blind geloven? Blind geloven is een stelling van een ander zonder onderzoek voor waar aannemen!

De waarheid vinden door zelfreflectie

Ik ben door zelfstandig onderzoek tot hele andere conclusies gekomen. Het is mij niet voorgekauwd door de één of andere professor, maar puur door onderzoek heb ik mijn conclusies getrokken en ik kom tot een tegengestelde conclusie. Gefundeerd op eigen onderzoek is mijn conclusie dat er in de Bijbel geen fictie staat, dat bijna alles een diepe symbolische betekenis heeft. Het zijn volgens mijn persoonlijk onderzoek allemaal waargebeurde story’s en de getallen moet je letterlijk nemen. De samenhang tussen de verschillende geschriften is zo bijzonder, zo in elkaar verweven, zo precies en exact, dat kan maar door één iemand zijn samengesteld. Ondanks dat het door veel verschillende schrijvers is opgetekend. Die Ene, dat is mijn God met de beeltenis van Jezus, zie blogbericht 23 augustus 2021

Zoek de waarheid

Als voorbeeld geef ik u een vraagstelling over een overbekende Bijbelse gebeurtenis. De belofte die God aan Abraham deed. Een belofte die daadwerkelijk is gegeven, die ook daadwerkelijk is uitgekomen, maar ook nog moet uitkomen. Dit is geen fictie, maar een waargebeurde story met een zeer belangrijke dubbele symboliek.

 • Het Beloofde Land (het 1000-jarig rijk)
 • De Beloofde Schepping (het Lichtrijk).

Ook in de belofte schuilt een symboliek en die heeft te maken met het vierde geslacht. Snapt u deze symboliek?

De belofte van God luidde:

Uw nageslacht zal 400 jaar onderdrukt worden en het vierde geslacht zal terugkeren.

Vraag 1. Hoe lang is het volk Israël daadwerkelijk in Egypte geweest?

 1. 430 jaar
 2. 400 jaar
 3. 210 jaar

 

Vraag 2. Kunt je de vier namen benoemen die de vier generaties vertegenwoordigen? 

 • Naam 1
 • Naam 2
 • Naam 3
 • Naam 4

 

Vraag 3. In deze belofte zitten diverse symbolische betekenissen.

Symboliek 1 geef ik u.  Het beloofde land gaat over drie bestemmingen.

 1.  Het natuurlijke land waar het volk Israël naar toe onderweg ging
 2.  Het 1000-jarig rijk
 3.  De belofte van De Beloofde Schepping, het Lichtrijk.

Symboliek 2. De symboliek die te maken heeft met de VIER generaties, KUNT U DEZE SYMBOLIEK VERMELDEN?

Dionysius Exiguus

Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Dionysius Exiguus was een Scytische monnik en computist. Hij was afkomstig uit een landstreek in of nabij het deltagebied van de Donau en vestigde zich omstreeks het jaar 500 in Rome. Zijn grote historische betekenis is tweeërlei:

 1. hij introduceerde de christelijke jaartelling (ook Anno Domini-jaartelling genoemd) door haar in zijn Paastabel te gebruiken;
 2. uit deze zeer nauwkeurige Paastabel kon twee eeuwen later Beda Venerabilis' Paascyclus voortkomen, door middel waarvan uiteindelijk alle toekomstige juliaanse kalenderdata van Paaszondag definitief werden vastgelegd.

Dionysius Exiguus’ Paastabel (zie externe link) heeft een speciale basisstructuur in de vorm van een metonische 19-jarige maancyclus, niet te verwarren met de cyclus van Meton, waarvan het een toepassing is. Deze metonische 19-jarige maancyclus (zie de zesde kolom F van Dionysius' tabel) is de door de Alexandrijnse computist Annianus voorgestelde en door bisschop Cyrillus van Alexandrië geadopteerde (later zo genoemde) klassieke Alexandrijnse 19-jarige maancyclus.[1] De allereerste metonische 19-jarige maancyclus werd rond AD 260 uitgevonden door de grote Alexandrijnse computist Anatolius.[2]

Reeds volgens Dionysius Exiguus’ Paastabel viel Paaszondag op zijn vroegst op 22 maart en uiterlijk op 25 april (zie de zevende kolom G van Dionysius' Paastabel). Dionysius’ paastabel is een voortzetting van de aan de juliaanse kalender aangepaste Alexandrijnse paastabel van Cyrillus. In Dionysius’ Paastabel zijn de kalenderjaren (zie de eerste kolom A van Dionysius' Paastabel) niet genummerd volgens de jaartelling van keizer Diocletianus, zoals in Theophilus' Paastabel en zelfs in de aan de juliaanse kalender aangepaste paastabel van Cyrillus nog wel het geval was, maar volgens zijn nieuwe christelijke jaartelling, die bedoeld was te zijn begonnen met Jezus’ incarnatie.

Dionysius Exiguus presenteerde zijn paastabel (die betrekking heeft op de jaren 532 tot en met 626) in of kort voor het jaar 526 aan officiële vertegenwoordigers van paus Johannes I, zonder onmiddellijk succes. Gedurende de ruim een eeuw die daarop volgde bleef de controverse omtrent de juiste data van Paaszondag, die al sinds het Eerste Concilie van Nicaea bestond tussen de kerk van Alexandrië en de kerk van Rome, voortbestaan. In het jaar 616 werd Dionysius Exiguus' Paastabel door een anonymus uitgebreid tot een paastabel voor de jaren 532 tot en met 721; het is deze paastabel die door de kerk van Rome omstreeks het jaar 650 werd aanvaard en een halve eeuw later door een anonymus (misschien Cummian) werd gebruikt om de als Beda Venerabilis' Paastabel bekend staande paastabel te construeren. Deze paastabel is een exacte uitbreiding van Dionysius Exiguus' Paastabel.[3]

De christelijke jaartelling werd als een coherent systeem voor het dateren van historische gebeurtenissen door Beda Venerabilis in gebruik genomen in het jaar 731,[4] maar werd door de kerk van Rome pas in het jaar 967 voor het eerst gebruikt en pas in de tweede helft van de elfde eeuw definitief in gebruik genomen.[5]

In het Europa van de vroege middeleeuwen kende niemand het cijfer of het getal nul. Dionysius Exiguus gebruikte in de derde kolom van zijn paastabel wel het Latijnse woord ‘nulla’ (dat 'geen' betekent). Er is echter niets waaruit we zouden kunnen afleiden dat zijn 'nulla' een echte 'nul' was (hij gebruikte het in elk geval niet in zijn berekeningen). Men moest in het middeleeuwse Europa tot in het tweede millennium wachten eer men de beschikking kreeg over het getal nul.

 


Kerstfeest, is het kerstfeest wel waar?

Christelijke jaartelling: Anno Domini inscriptie op een kathedraal in Karinthië, Oostenrijk.

De christelijke jaartelling (in het Latijn: Anno Domini) is de jaartelling die gebruikt wordt in de juliaanse en gregoriaanse kalenders. De christelijke kalender begint bij 1 na Christus. De christelijke jaartelling is in veel landen (in het bijzonder in de westerse wereld) de gebruikelijke jaartelling. Deze jaartelling werd ingevoerd door de Scytische monnik Dionysius Exiguus als hulpmiddel bij het opstellen van zijn paastabel. Hij presenteerde deze, overigens op dat moment zonder succes, in of kort na het jaar 525 na Christus aan officiële vertegenwoordigers van paus Johannes I

Het begin van de christelijke jaartelling is het jaar 1. Jaren eerder dan het jaar 1 worden aangegeven met v.C. of v.Chr. (voor Christus). Het jaar voorafgaand aan het jaar 1 is het jaar 1 v.Chr., er is geen jaar 0.

De christelijke jaartelling was door Dionysius Exiguus bedoeld te beginnen met het jaar van de geboorte van Jezus. Hij had zijn tabel namelijk gebaseerd op de indicties van Diocletianus, maar schreef naar de bisschop Petronius: "Wij hebben niet gewild onze cycli met de herinnering van een goddeloze en vervolger (d.i. Diocletianus) te verbinden, maar wij hebben eerder gekozen vanaf de incarnatie van onze Heer Jezus Christus de jaarperiodes te markeren, aangezien hieruit het begin van onze notie van onze hoop zou blijken, en de reden van het herstel van de mensheid, dit is, het lijden van onze Verlosser, duidelijk aan het licht zou komen."

Ik vier geen kerst, maar ik heb daar een gegronde reden voor. Jezus is namelijk geboren op 29 september 3 vóór Chr. (Gregoriaanse tijdsrekening). Zijn verjaardag vieren - geen enkele Apostel heeft dat ooit gedaan - op een onjuiste dag met een basis zoals je hieronder kunt lezen, is vloeken in de kerk.

Geen enkele denominatie spreekt de waarheid en dat begint al bij het onderstaande.

25 DECEMBER IS DE GEBOORTEDATUM VAN DE AFGOD MITHRA EN DE ZONNEGOD MATAHARI.

Kerstmis. Is Jezus op 25 december geboren?

De traditie: Volgens de traditie is Jezus op 25 december geboren en wordt zijn geboorte op die datum gevierd. Volgens de Grote Winkler Prins is het woord Kerstmis afgeleid van ’Christus-mis’, het feest ter herdenking van de geboorte van Jezus.

De oorsprong: „De keuze voor 25 december is niet terug te voeren op een Bijbels precedent”, zegt The Christmas Encyclopedia, „maar op heidense Romeinse feesten die aan het eind van het jaar werden gehouden”, rond de tijd van het wintersolstitium of de winterzonnewende op het noordelijk halfrond. Bij die feesten hoorden de Saturnalia, ter ere van Saturnus, de god van de landbouw, „en de gecombineerde feesten van twee zonnegoden, de Romeinse Sol en de Perzische Mithras”, zegt dezelfde encyclopedie. Beide verjaardagen werden gevierd op 25 december, het wintersolstitium volgens de juliaanse kalender.

Deze heidense feesten werden ’verchristelijkt’ vanaf het jaar 350, toen 25 december door paus Julius I tot Christus’ geboortedag werd verklaard. „Geleidelijk werden alle zonnewenderiten opgenomen in of vervangen door het geboortefeest van Christus”, zegt de Encyclopedia of Religion. „Afbeeldingen van de zon werden steeds vaker gebruikt als symbool van de verrezen Christus (die ook Sol Invictus werd genoemd), en de oude zonneschijf (...) werd de stralenkrans van christelijke heiligen.”

Wat de Bijbel zegt: De Bijbel vermeldt Jezus’ geboortedatum niet. Maar we kunnen er rustig van uitgaan dat hij niet op 25 december geboren is. De Bijbel zegt namelijk dat toen Jezus geboren werd, de herders in de omgeving van Bethlehem „buitenshuis verbleven en ’s nachts de wacht hielden over hun kudden” (Lukas 2:8). Het koude, regenachtige seizoen begon meestal in oktober, en de koudste maand, waarin soms sneeuw viel, was december. Vooral op koude hoogvlakten, zoals die rond Bethlehem, brachten de herders hun schapen ’s nachts dan naar een beschut onderkomen.*

Het is veelzeggend dat de christenen in de eerste eeuw, van wie velen met Jezus waren meegegaan op zijn predikingstochten, zijn geboorte nooit vierden, op geen enkele datum. In harmonie met zijn gebod herdachten ze alleen zijn dood (Lukas 22:17-20; 1 Korinthiërs 11:23-26). Toch zullen sommigen zich afvragen: maakt de heidense oorsprong echt iets uit? Voor God wel. ’De ware aanbidders zullen de Vader met geest en waarheid aanbidden’, zei Jezus (Johannes 4:23).


Tertulianus dateert de geboorte van Jezus.

(Bij deze berekening moet u weten dat het jaar nul bij de Gregoriaanse berekening niet bestaat. Bij de Astronomische berekening bestaat het jaar 0 wel.)

Tertullianus is rond 160 n. Chr. geboren. Hij was een Romeins advocaat, één van de betere opgeleide en voortreffelijke vroege Kerkvaders. De kennis van Tertullianus wat betreft de Romeinse geschiedenis was net zo vers als onze kennis van de Tweede Wereldoorlog. Hij had toegang tot alle archieven van het Romeinse Rijk waardoor hij de geboorte van Jezus kon dateren. In 198 n. Chr. schreef Tertullianus “An Answer to the Jews”, waarin hij het een
en ander zegt over het jaar van de geboorte van Jezus: Laten wij ons bovendien zien hoe in het 41e jaar van het rijk van Augustus, toen hij gedurende achtentwintig jaar na de dood van Cleopatra had geregeerd, de Christus geboren werd. (En diezelfde Augustus leefde na de geboorte van Christus nog eens vijftien jaar; en de overige jaren tot aan de geboorte van Christus brengen ons tot het 41e jaar, hetgeen het achtentwintigste jaar na de dood van Cleopatra van Augustus was.) 

Onthoudt dat Tertullianus enkele eeuwen voor Dionysius leefde. Dit is de reden waarom hij de gebeurtenissen niet in v. Chr. of n. Chr. dateert. In plaats daarvan dateert hij de gebeurtenissen volgens de Romeinse geschiedenis, waarmee hij zeer bekend was. Tertullianus dateerde de geboorte van Jezus op drie manieren. Ten eerste zegt hij dat Jezus geboren was in het 41e jaar van Augustus. 

Wij weten dat Augustus (Octavianus) zijn regering in 43 v.Chr. begon, dus Octavianus – die later bekend werd onder de naam Augustus – werd voor het eerst op 19 augustus 43 v.Chr. benoemd als Consul van Rome.
Hier dateert de Romeinse geschiedenis het begin van de heerschappij van Octavianus.

Zijn 41e jaar ging van 3 v. Chr. naar 2 v.Chr. over. Daarnaast zegt Tertullianus dat Augustus 15 jaar na de geboorte van Jezus leefde. Romeinse historici zeggen ons dat Augustus op 19 augustus 14 n. Chr. stierf. Hij stierf precies 56 jaar na de dag waarop hij voor het eerst Consul van Rome was geworden. Daarom hebben alle historici dit ongewoonlijke toeval opgetekend.
Volgens Tertullianus moet Jezus dus ongeveer 15 jaar voor 14 n. Chr. geboren zijn, oftewel 2 v. Chr. Astronomische berekening.

Dit was 15 jaar voordat Augustus stierf en het was eveneens het 41e jaar van zijn regering.
Ten slotte zegt Tertullianus dat het 41e jaar van Augustus (toen Jezus geboren werd), het 28e jaar na de dood van Cleopatra was. Een van de sleuteldata binnen de Romeinse geschiedenis is de slag bij Actium, waarbij de marinestrijdmacht van Octavianus de marinestrijdmacht van Antonius en Cleopatra versloegen. Deze slag wordt gedateerd op 2 september 31 v.Chr. Een jaar later pleegden zij en Marcus Antonius in augustus van 30 v.Chr., als alternatief voor gevangenschap, zelfmoord. Hiermee eindigde de strijd om de macht en verkreeg Octavianus het totale leiderschap van Rome. Drie jaar later benoemde de Romeinse Senaat hem als “Augustus”. De Romeinse Republiek was ten einde gekomen; het Romeinse Rijk was tot stand gekomen.


TIJDREKENING

Ook voor de tijdrekening geldt dat de mens wispelturig is en dat God onveranderlijk is
Iedere periode kent een eigen tijdrekening, De Maya’s hadden een andere tijdrekening dan de Inka’s, De Romeinen hadden een andere tijdrekening dan de Chinezen, zelfs de tijdrekening die de Israëlieten hanteren is pas samengesteld in 160 na Chr. Deze is samengesteld door Rabbi Jose ben Halafta.
God heeft in Leviticus ook een tijdrekening gegeven, n.l. de jubeljaren. Dit is de meest bijzondere tijdrekening van allemaal. Als God iets instelt, dan is dat niet voor maar even, maar dan is dat voor altijd!

Jubeljaren

Een jubeljaar is opgebouwd uit 7 x 7 jaren en het 50e jaar is tevens het eerste jaar van het volgende jubeljaar. Het vijftigste jaar is dus het eerste jaar, maar ook het achtste jaar van de laatste week. 8 (80) staat voor een nieuw begin
Ieder keer is het zevende jaar een rust jaar, net als de zondag een rustdag hoort te zijn, is het zevende jaar een jaar dat er niet gezaaid en niet geoogst zal worden. het 50e jaar , het z.g. jubeljaar is een jaar van vergeving, een jaar van vrijheid. Alle slaven moeten dus hun vrijheid terugkrijgen. En dat gaat nog veel verder, alle schulden die worden kwijtgescholden, etc.
De tijdrekening van God is geldig vanaf het begin tot en met het einde en daarna nog veel verder.

GETALLEN

God werkt met getallen die Hij heilig verklaart
3 = Goddelijke volheid, volmaaktheid
4 = Verdrukking, verandering
7 = Volheid, geestelijke volmaaktheid
8 = Nieuw begin
12 = Goddelijke autoriteit, volmaakte overheid
Deze getallen worden veel gebruik, maar ook in veelvoud
4, 40, 400 // 7, 70, 7x7, 490 // 8, 80 // 12, 120, 144, 144000
Onze huidige gregoriaanse tijd en de oude maanmethode, de uitkomsten zijn op lange termijn min of meer gelijk.
Gregoriaans: 365 dagen, 1 schrikkeldag om de 4 jaar
Maanjaren: 12 maanden van 30 dagen, 7 x in 19 jaar een schrikkelmaand extra
Jubeljaar: 7 x 7 jaar, het 50e jaar is tevens eerste jaar.

ASTRONOMIE

Astronomie is door God geregeld, daar komt geen mensenhand aan te pas.
Tijd is onlosmakelijk verbonden met sterrenkunde. Astronomische verschijnselen lagen aan de basis van kalenders, die altijd waren gebaseerd op de zon en kalenders, aldus menselijk inzicht.
De ster van Bethlehem is ook een astronomisch verschijnsel of moet ik zeggen: “God heeft alles zo ingeregeld, zo ongelooflijk precies op elkaar afgestemd.” Zo zijn er nog veel meer astronomische verschijnselen, zowel in het verleden, het heden en in de toekomst. Zo exact als God de astronomie in elkaar heeft gezet, zo exact is Gods kalender ook. God heeft niet ter plekke (zie Leviticus) even een jubeljaar verzonnen, maar dat is Zijn kalender. Een kalender heeft bijzondere dagen als merkteken. Wij, de mensen, tekenen op een kalender algemene feestdagen op, verjaardagen, geboortes, huwelijksdata en afspraken en ga maar verder. Wij verplaatsen deze data naar believen, al naar gelang, het in onze kalender (agenda) uitkomt. Dat doet God niet, Hij is onveranderlijk !!!

ONDERDELEN VAN GODS KALENDER

Jaren: Een gregoriaans jaar of een maanjaar is op wat langere termijn gelijk Jubeljaar Periode van 49 jaren Feestdagen Oogstfeesten Hoogtijdagen Heilige getallen Het  chronologische overzicht start met de zondeval (jaar 0), zondvloed (jaar 1656), Exodus 2448, 1e geplande intocht in Kanaän (jaar 2450, exact 50 jubeljaren), intocht in Kanaän (jaar 2488) Bijzondere Jubeljaren 50 jubeljaren 50 x 49 = 2450, 1e planning intocht Israël, 80 jubeljaren 80 x 49 3920,  Jezus start met zijn arbeid, 30 jaar, 120 jubeljaren 120x 49 = 5880, 1e planning tweede oogst, 40 jaar door de woestijn (Num. 14: 1-20), daarna pas de intocht in het beloofde land
God is onveranderlijk, Zijn instellingen dus ook. Het volk Israël is het voorbeeld voor onze tijd!
Deze 40 jaar (40 getal voor verdrukking , maar ook voor verandering) moet dus opgeteld worden bij 5880. Het jaar 5920 (na de zondeval) is dus een bijzonder jaar.

OMZETTING NAAR GREGORIAANSE TIJDREKENING

In de chronologische weergave staat wanneer koning Achab sterft (jaar 3042 na de zondeval).
Op twee manieren is dit te benaderen om tot onze tijdrekening te kunnen komen
1. Assyrische eponiemenkalender; slag van Qalqar 853 voor Chr.
2. Astrologische waarnemingen
Onze gregoriaanse kalender loopt NIET juist met de geboorte van Jezus.
Volgens de huidige computergestuurde astrologische rekenmethode is Jezus geboren op 29 september 02 voor Christus.
De astronomische kalender rekent wel met het jaar 0 : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.
De gregoriaanse kalender rekent NIET met het jaar 0 : -3, -2, -1, 1, 2, 3, etc.
3042 + 853 = 3895 + 30 (Jezus was 30 toen zijn arbeid startte) = 3925
Jezus is geboren ongeveer 2,5 jaar voor het jaar 02 voor Chr.
Verschil gregoriaanse kalender / astronomische kalender, 1 jaar
Begin en eind maandkalender / gregoriaanse kalender 1 ~ 1,5 jaar
Deze factoren veroorzaken het verschil.
31 dec. / 1 jan geven ook verschillende jaren aan, toch verschilt het maar 1 dag.

JUBELJAREN NAAR

12 of een veelvoud is het getal van de geestelijke volheid.
120 jubeljaren is 5880 jaar (vanaf de zondeval).
40 jaar (1 jaar woestijn voor iedere dag verkenning). Numeri 14:11-17
5880 - (3042 + 853 + 1 (tijdverschil) = 1986 + 40 = 2026
Al in Genesis 6:3 wordt verwezen naar 120 (jubel)jaren.

Genesis 6:3  'Toen zei de HEERE : Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. '