These are all responses to communications with others. Almost all responses are in Dutch and English. All these reactions have arisen from a serious investigation. Just as Paul advises: Examine everything and keep the good

Voor de Nederlandstalige linken klik HIER.  //    For the Dutch links click HERE
Het originele Schema van Daniël

Daniel is de profeet van de Eindtijd, maar hij leefde niet in de Eindtijd. In Openbaringen 10:7 wordt gezegd dat Gods geheimenissen geopenbaard zullen worden in de Eindtijd. In de bijbel worden getallen genoemd en de vraag is, is de bijbel waar. Onderstaand het schema wat gegeven is volgens de bijbel op het schema van Daniël. Attentie: Iets is pas met zekerheid waar als er tenminste 2 keer over wordt getuigd, aldus de bijbel zelf. Daniël 12:11 verteld dat de satan wordt losgelaten 30 dagen vóór 21 oktober 2022, het getal 1290 is dus logischerwijze foutief.

Covid19 is ontstaan ZONDER dat er een MENSENHAND (Daniël 8:25) aan te pas is gekomen en geregistreerd op 16-12-2019.

Daniël 8:25 Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.
Covid19 is ontstaan ZONDER MENSENHAND. God heeft dit gecreëerd om satan te breken.

De schepping wordt hersteld na 2300 dagen (Daniël 8:14), dus op Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 - 1290 dagen (Daniël 12:11) = 21 september 2022 (niet juist, m/z de droogste dag ooit - Ezechiël 22:24)
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, begintijd van 1260 dagen durende verdrukking. (Verkort)
(1260 dagen / 42 maanden / 3 jaar inclusief Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3)

Volgens de bijbel moeten er minimaal twee getuigen zijn voordat iets met zekerheid als waarheid bestempeld mag worden, dit wordt minstens drie keer gezegd in de bijbel. Zonder mensenhand is Covid19 ontstaan en geregistreerd op 16 december 2019.
Daniel 8:25
Daniel 2:45

Het getal 2300 (Daniel 8:14) wordt maar 1 keer genoemd in de bijbel, maar de uitkomst die precies valt op een Goede Vrijdag getuigd over de juistheid van dit getal.
Het einde van het dagelijkse offer (het gebed) en de komst van de satan wordt twee keer vermeld, echter het getal 1290 wordt niet twee keer genoemd. Jesaja 57:1-2 zegt dat de rechtvaardigen zullen worden opgenomen in het dodenrijk voordat de satan komt.
Daniel 11:31
Daniel 12:11

Het getal 1260 wordt op meerdere manieren vermeld, dus het getal 1260 is waarheid. Toch staat er iets bijzonders vermeld over de tijd van de verdrukking. De tijd zal verkort worden om de uitverkoren zielen.
Mattheus 24:22
Marcus 13:20

Het juiste schema is dus:
16 december 2019 + 2300 dagen = Goede Vrijdag 3 april 2026 de start van het Millennium. 1260 voor 3 april 2026 is het 21 oktober 2022. De tijd zal verkort worden, dus na 21 oktober 2022 zal het volgende gebeuren in volgorde van gebeurtenis. We weten niet wanneer en met hoeveel dagen/weken!

8.000.000.000 mensen, een vierde deel van de mensen, dus 2.000.000.000 rechtvaardigen worden opgenomen in het dodenrijk voor een kort moment en dan worden opgenomen in de hemel.
Openbaringen 6:7-8
Numeri 23:10

6.000.000.000 mensen, een derde deel van de mensen, dus 2.000.000.000 ongelovigen worden opgenomen in het vagevuur om te bewijzen dat God bestaat en daarna door naar de hemel.
Openbaringen 9:13-18
Zacharia 13:8-9

Hierna zullen de volgende twee teksten worden vervult en zal satan ten tonele verschijnen. Dit is het daadwerkelijke begin van de Tijd van de Verdrukking.

Daniel 11:31
Daniel 12:11

De komst van Jezus is plotseling, dus als (bijna) niemand Hem verwacht. Mattheüs 24:36 zegt dat alleen God het weet, zelfs de engelen niet. Veel mensen zeggen dat Jezus het ook niet weet, maar Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God, dus Jezus is God. De tweede tekst die naar de onverwachte komst van Jezus verwijst is 1 Thessalonicenzen 5:3. Deze tekst zegt dat als er VREDE en VEILIGHEID is, dan zal het geweld u overvallen. 

DOOR HET PLOTSELING STERVEN VAN EEN WERELDLEIDER ONTSTAAT ER HET GEVOEL VAN VREDE EN VEILIGHEID. Daniel's original schematic.

Daniel is the prophet of the End Times, but he did not live in the End Times. In Revelation 10:7 it is said that God's mysteries will be revealed in the End Times. Numbers are mentioned in the bible and the question is, is the bible true. Below is the schedule that is given according to the bible on the schedule of Daniel. Attention: Something is only true with certainty if it is witnessed about at least 2 times, according to the bible itself. Daniel 12:11 tells that Satan will be released 30 days before October 21, 2022, so the number 1290 is logically wrong.

 

Covid19 originated WITHOUT A HUMAN HAND (Daniel 8:25) and registered on December 16, 2019.
Daniel 8:25 Yes, against the Prince of princes he will rise, but without the hand of man he will be broken.
Covid19 originated WITHOUT HUMAN HAND. God created this to break.


Creation will be restored after 2300 days (Daniel 8:14), so on Good Friday, April 3, 2026
April 3, 2026 - 1290 days (Daniel 12:11) = September 21, 2022 incorrect, the driest day ever-Ezekiel 22:24
April 3, 2026 - 1260 days = October 21, 2022, start time of 1260 days of tribulation. (Shortened)
(1260 days / 42 months / 3 years including Daniel 7:25 & Revelation 11:2-3)

According to the bible there must be at least two witnesses before something can be labeled as truth with certainty, this is said at least three times in the bible.
Covid19 originated without human hand and was registered on December 16, 2019.
Daniel 8:25
Daniel 2:45

The number 2300 (Daniel 8:14) is only mentioned once in the bible, but the outcome that falls exactly on a Good Friday testifies to the correctness of this number.
The end of the daily sacrifice (prayer) and the arrival of Satan is mentioned twice, but the number 1290 is not mentioned twice. Isaiah 57:1-2 says that the righteous will be taken to Hades before Satan comes.
Daniel 11:31
Daniel 12:11

The angel number 1260 is mentioned in multiple ways, so the number 1260 is truth. Yet there is something special about the time of the tribulation. Time will be shortened for the elect souls.
Matthew 24:22
Mark 13:20

So, the correct scheme is:
December 16, 2019, + 2300 days = Good Friday April 3, 2026, the start of the Millennium. 1260 for April 3, 2026, it is October 21, 2022. The time will be shortened, so after October 21, 2022, the following will happen in order of occurrence. We don't know when and how many days/weeks!

8,000,000,000 people, one-fourth of the people, so 2,000,000,000 righteous people are taken to Hades for a brief moment and then taken to heaven.
Revelations 6:7-8
Numbers 23:10

6,000,000,000 people, a third of the people, so 2,000,000,000 unbelievers are taken into purgatory to prove that God exists and then on to heaven.
Revelations 9:13-18
Zechariah 13:8-9

After this, the next two texts will be fulfilled, and Satan will appear. This is the actual beginning of the Tribulation Time.

Daniel 11:31
Daniel 12:11

The coming of Jesus is sudden, so when (almost) nobody expects Him. Matthew 24:36 says only God knows, not even the angels. Many people say that Jesus does not know either, but Jesus is the visible image of the invisible God, so Jesus is God. The second text that refers to the unexpected coming of Jesus is 1 Thessalonians 5:3. This text says that when there is PEACE and SECURITY, then violence will overtake you.

THE SUDDEN DEATH OF A WORLD LEADER BRINGS THE SENSE OF PEACE AND SECURITY.𝗗𝗲 𝗲𝗶𝗻𝗱𝘁𝗶𝗷𝗱, 𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗲𝗸𝘀𝘁 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘁 𝟮 𝗸𝗲𝗲𝗿 𝗴𝗲𝘇𝗲𝗴𝗱.

De juiste volgorde van de gebeurtenissen is als volgt, iedere gebeurtenis wordt minimaal twee keer genoemd of er moet een speciale gebeurtenis aan worden gekoppeld.

Eerste gebeurtenis: Zonder mensen hand is Covid19 ontstaan en is officieel geregistreerd op 16 december 2019. Dit is het begin van de EINDTIJD. Daniel 8:25 & Daniel 2:45

De laatste gebeurtenis: Dit is 2300 dagen later, het begin van het 1000-jarig rijk, ook Millennium genoemd.  Het Millennium is niet relevant voor de huidige wereldbevolking op een enkele uitzondering na. Betreft 8 personen zoals in Noach’s tijd.

De tweede onopgemerkte gebeurtenis: De opname van de 144,000 eerstelingen.  Dit waren de zwervers die door de engelen zijn opgehaald op Goede Vrijdag 2 april 2021. Zie hiervoor de gelijkenis van de Koning die zijn vrienden heeft uitgenodigd. Deze vrienden hebben de uitnodiging allemaal afgewezen. Ik heb dit letterlijk meegemaakt. Het derde uitverkoren volk zijn de zwervers, deze zijn opgehaald door de engelen. (de gelijkenis van de Koning, Mattheüs 22:1-14 & Marcus 13:27).

Openbaring 7:3‭-‬4 Wacht! Breng nog geen schade toe aan de aarde, de zee en de bomen, want wij moeten eerst het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren drukken.’ En ik hoorde hoeveel mensen het zegel kregen: honderdvierenveertigduizend uit het volk van Israël - de wereldbevolking. Het bewijs: Na Goede Vrijdag 2 april 2021 zijn alle natuurrampen ontstaan waardoor ook de bomen worden uitgerukt en verbrand. Tornadootje hier, tornadootje daar, aardbevinkjes Syrië Turkije en nog een paar, zeespiegelstijging,  koraalriffen dood, ijskappen smelten. Onderzoekt u het?

De derde gebeurtenis: Jezus komt in de wolken, dit staat beschreven in Openbaringen 1:7 en in Openbaringen 14:14. Jezus neemt een sikkel mee om te oogsten, deze oogst wordt beschreven in Openbaringen 6:8 en in Numeri 23:10 Een vierde deel van de wereldbevolking zal sterven en deze - de oprechten - worden opgenomen in Hades. Dit staat weer beschreven in Numeri 23:10 en in Jesaja 57:1-2

De 2,000,000,000 – het vierde deel – rechtvaardigen wordt toegevoegd aan de schare in het wit gekleed vanuit alle tijden, deze groep wordt weer genoemd in Openbaringen 7:9 en ook in Openbaringen 1:7 Deze groep mag op Grote Verzoendag – wat geen dag duurt maar meer een moment zal zijn – verhuizen van Hades naar de Hemel.  Dit wordt ook de opstanding der doden genoemd.Dit kunt u weer lezen in Daniël 12:2 en in Johannes 5:28-29 Dit is de vierde gebeurtenis

De vijfde gebeurtenis: Vanuit de ruimte komt een meteorenregen aanzetten en deze zal een derde deel van de aarde verbranden, deze meteorenregen verbergt een ster, deze ster komt op de aarde terecht en samen met een vulkaanuitbarsting en een zeer grote aardbeving komt een derde deel van de mensen om, dus weer 2,000,000,000 mensen. Dit kunnen we terugvinden in Openbaringen 9:13-18 en in Zacharia 13:7-9.

Deze gebeurtenissen zullen elkaar zeer snel opvolgen en het is zeer logisch dat als de wereldbevolking in enkele dagen gehalveerd is dat er wereldwijd een enorme rouw zal zijn. Deze rouw staat weer opgetekend in Zacharia 1:12 en in Openbaringen 1:7

Aansluitend zal de grote tijd van verdrukking plaatsvinden. De originele tijd van de tijd van verdrukking was gepland op 21 oktober 2022, maar deze periode van 1260 is ingekort zoals beschreven in Mattheüs 24:22 en in Marcus 13:20

Klik hier om een tekst te typen.En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

Dit kunt u weer lezen in Daniël 12:2 en in Johannes 5:28-29 The end time. Each text is said twice.

You tell fairy tales. It is nowhere written that the dead will be raised 7 years before the return of Jesus. 

The correct order of the events is as follows, each event is mentioned at least twice or a special event must be linked to it.

First event: Covid19 originated without a human hand and was officially registered on December 16, 2019.

This is the beginning of the END TIME. Daniel 8:25 & Daniel 2:45

The Last Event: This is 2300 days later, the beginning of the 1000-year reign, also called Millennium. The Millennium is irrelevant to today's world population with few exceptions.

The second unnoticed event: The rapture of the 144,000 firstfruits. These were the wanderers picked up by the angels on Good Friday, April 2, 2021. See the parable of the King who invited his friends. These friends all declined the invitation. I have literally experienced this.

Revelation 7:3-4 Wait! Do not yet harm the earth, the sea, and the trees, for we must first put the seal of our God on the foreheads of his servants." And I heard how many people received the seal: one hundred and forty-four thousands of the people of Israel - the world population.

The proof: After Good Friday, April 2, 2021, all natural disasters have arisen, as a result of which the trees are also ripped out and burned.

The third event: Jesus comes in the clouds; this is described in Revelation 1:7 and in Revelation 14. Jesus takes a sickle to reap, this harvest is described in Revelation 6:7-8 and in Numbers 23:10 A fourth of the world's population will die and they will be absorbed into Hades.

This is again described in Numbers 23:10 and in Isaiah 57:1-2
The 2,000,000,000 - the fourth part - the righteous are added to the multitude clothed in white from all times, this group is mentioned again in Revelation 7:9 and also in Revelation 1:7
This group may on the Day of Atonement - which lasts not a day but will be more of a moment – ​​moving from Hades to Heaven. This is also called the resurrection of the dead. This is the fourth event.

The fifth event: A meteor shower comes from space, and it will burn a third of the earth, this meteor shower hides a star, this star hits the earth and together with a volcanic eruption and a very large earthquake, a third of the the people around, so again 2,000,000,000 people. This can be found in Revelation 9:13-18 and in Zechariah 13:7-9.

These events will follow each other very quickly and it is very logical that if the world population is halved in a few days, there will be enormous mourning worldwide. This mourning is again recorded in Zechariah 1:l12-14 and in Revelation 1:7

Then the great time of tribulation will take place. The original Tribulation time was scheduled for October 21, 2022, but this period of 1260 has been shortened as described in Matthew 24:22 and in Mark 13:20De zwakken van hart. Openb. 3:7-10

𝗘𝗿 𝗶𝘀 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗹 𝘁𝘂𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗴𝗲𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗶𝗸𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗹𝘀𝗲 𝗹𝗲𝗲𝗿.

Er is maar één God, dus er is maar één waarheid. Er zijn 4200 verschillende denominaties, elk met hun eigen dogma, wat betekent dat er evenveel leugens zijn. Waar de leugen wordt verkondigd, is God niet aanwezig.

God woont niet in een stenen tempel, Handelingen 17:24. Hij kijkt naar het hart, er zijn 2.000.000.000 mensen die in Hem geloven - ¼ deel van de wereldbevolking (Openbaring 6:7-8), die Hem stil belijden ondanks de verkeerde leringen. Deze mensen die Hem in stilte erkennen als de Allerhoogste zullen zeer binnenkort worden opgenomen door te sterven. De originele startdatum van de tijd van verdrukking is 21 oktober 2022, echter deze tijd is ingekort.

𝗗𝗲 𝘇𝘄𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗿𝘁.

Openbaring 3:7-8 'Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Filadelfia: Dit zijn de woorden van Hem die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van het nieuwe Jeruzalem heeft, die binnenlaat wie Hij wil en buitensluit wie Hij wil: Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet sterk bent, maar u hebt gedaan wat Ik zei en bent Mij niet ontrouw geworden. Daarom heb Ik een deur voor u geopend die niemand sluiten kan. '

𝗗𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘃𝗮𝗹𝘀𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘁𝗿𝗶𝗻𝗲𝘀. 

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝟯:𝟵 𝗜𝗸 𝘇𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝘂 𝘁𝗼𝗲𝘀𝘁𝘂𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗯𝗶𝗷 𝗦𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗵𝗼𝗿𝗲𝗻. 𝗭𝗶𝗷 𝗱𝗼𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗰𝗵 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗝𝗼𝗱𝗲𝗻, 𝗮𝗹𝘀 𝗸𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗚𝗼𝗱, 𝗺𝗮𝗮𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗹𝗲𝘂𝗴𝗲𝗻𝗮𝗮𝗿𝘀.

Openbaring 3-10 U - 𝗱𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝘇𝘄𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗿𝘁, de 2.000.000.000 - bent Mij dwars door alles heen trouw gebleven, zoals Ik u had opgedragen, en daarom zal Ik ook trouw blijven aan u in de komende tijd van beproeving, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld. '

De EINDTIJD gedateerd in 12 talen: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloadsThe weak at heart. Revel. 3:7-10

𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘁𝗿𝗶𝗻𝗲.

There is only one God, so there is only one truth. There are 4200 different denominations, each with their own dogma, which means there are just as many lies. Where the lie is proclaimed, God is not present.

God does not dwell in a stone temple, Acts 17:24. He looks at the heart, there are 2,000,000,000 people who believe in Him - ¼ part of the world population (Revelation 6:7-8), who quietly guide Him in spite of the wrong teachings. These people who silently acknowledge Him as the Most High will be recorded by dying very soon. The original start date of the time of tribulation is October 21, 2022, however this time has been shortened.

𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗮𝗸 𝗼𝗳 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁.

Revelation 3:7-8 "Write to the messenger of the church in Philadelphia: These are the words of him who is holy and faithful, who has the key of the new Jerusalem, who lets in whom he wills, and shuts out whomever he wills: I know your doings. I know that you are not strong, but you have done what I said and have not been unfaithful to Me. Therefore, I have opened for you a door which no one can shut. '

𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀.

𝗥𝗲𝘃𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟯:𝟵 “𝗜 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘀𝗲𝗻𝗱 𝘁𝗼 𝘆𝗼𝘂 𝗺𝗲𝗻 𝘄𝗵𝗼 𝗯𝗲𝗹𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗦𝗮𝘁𝗮𝗻. 𝗧𝗵𝗲𝘆 𝗽𝗼𝘀𝗲 𝗮𝘀 𝗝𝗲𝘄𝘀, 𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 𝗼𝗳 𝗚𝗼𝗱, 𝗯𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗮𝗿𝘀. 𝗜 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝗸𝗻𝗲𝗲𝗹 𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗳𝗲𝗲𝘁, 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗼𝗶𝗰𝗲 𝗯𝘂𝘁 𝘁𝗼 𝗮𝗰𝗸𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗜 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂.

Revelation 3-10 You - so 𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗮𝗸 𝗼𝗳 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁, the 2,000,000,000 - have remained faithful to Me through all things, as I commanded you, and therefore I will also remain faithful to you in the coming time of trial, when all inhabitants of the earth are severely tested. '

The END TIME dated in 12 languages: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/downloadsGods profeten Vroeg en Laat.

DE GEHEIMENISSEN VAN GOD worden geopenbaard door Zijn profeten in de EINDTIJD.

Jeremia 25:4  Ook heeft de HEERE tot u al Zijn dienaren, de profeten, VROEG en LAAT gezonden, maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren.

Jeremia 26:5  door te luisteren naar de woorden van Mijn dienaren, de profeten, die Ik VROEG en LAAT tot u zend, en u niet hebt willen luisteren, 

Jeremia 44:4 Ik zond tot u al Mijn dienaren, de profeten, VROEG en LAAT, om te zeggen: Doe deze gruwelijke zaak toch niet, die Ik haat.  

Jeremia 7:25 Vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypte vertrokken zijn tot op deze dag, zond Ik elke dag, VROEG en LAAT al Mijn dienaren, de profeten, tot u.

Openbaring 10:7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE DOET NIETS TENZIJ Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Daniël 12:4,9  'Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek TOT de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld TOT de tijd van het einde. '

U leest in Daniël twee keer dat er een geheim is dat TOT de eindtijd bewaart moet worden. Dit geheim wordt uitsluitend via Zijn dienstknechten - de profeten - geopenbaard. Het geheim waarop wordt bedoeld is de exacte datering die u via de onderstaande linken wordt aan geboden.God's prophets early and late.

THE MYSTERIES OF GOD are revealed through His prophets in the END TIMES.
Jeremiah 25:4 And the LORD hath sent unto you all his servants the prophets, EARLY and LATE, but ye have not listened, neither inclined your ear to hearken.

Jeremiah 26:5 By listening to the words of my servants the prophets, whom I sent to you early and late, and you would not listen,

Jeremiah 44:4 I sent to you all My servants the prophets, EARLY and LATE, saying, do not do this abomination, I pray thee, which I hate.

Jeremiah 7:25 From the day that your fathers came out of the land of Egypt to this day, I have sent to you every day, EARLY and LATE, all my servants the prophets.

Revelation 10:7 But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall blow the trumpet, the mystery of God shall also be accomplished, as he declared to his servants the prophets.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD DOES NOTHING UNLESS He has revealed His secret to His servants the prophets.

Daniel 12:4,9 'But you, Daniel, keep these words secret and seal up this book UNTIL the time of the end. Many will investigate and knowledge will increase. Then He said: Go your way, Daniel, for these words are secret and sealed UNTIL the time of the end. '

You read twice in Daniel that there is a secret that must be kept UNTIL the time of the end. This secret is revealed only through His servants - the prophets. The secret referred to is the exact dating offered to you through the links below.Het volk van God

Handelingen 10:34-36

Petrus zei: ‘Het is mij nu pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij aanvaardt ieder die ontzag voor Hem heeft en die doet wat Hij wil, ongeacht tot welk volk (religie) die persoon behoort. Hij heeft het volk van Israël (de wereldbevolking) de heerlijke boodschap van vrede gebracht, door Jezus Christus, de Here van allen.

UITLEG:

Het volk van Israël: Dit betreft alle mensen die leefden, leven en zullen leven.

Volk: Hier wordt IEDERE christelijke religie mee bedoelt, dus iedere christen die ontzag heeft voor God is voor God waardevol. DE hoogmoedige, dus de mensen die het beter denken te weten – de leiders van alle religies, maar ook de mensen die allerlei (digitale) afgodsbeelden laten zien en kreten uiten zoals: God zal je zegenen, je kunt God GEEN opdracht geven! – tonen duidelijk dat ze respectloos zijn.  

Afgodsaanbidders enzovoort

Katholieken, boeddhisten, moslims, ongelovigen behoren WEL tot het volk van Israël (de wereldbevolking), maar NIET tot Zijn volk.

Hebreeën 7:18,24 'Het oude systeem, waarin men priester werd omdat men tot een bepaalde stam behoorde, is opgeheven omdat het niet werkte. Maar Jezus leeft voor altijd en blijft voorgoed priester, zodat er niemand anders nodig is. '

Colossenzen 1:15 'In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. ' The people of God.

Acts 10:34-36

Peter said: “It is only now really clear to me that God does not discriminate between people. He accepts anyone who fears Him and who does what He wills, regardless of what nation (religion) that person belongs to. He has brought to the people of Israel (the world population) the glorious message of peace, through Jesus Christ, the Lord of all.

EXPLANATION:

The people of Israel: This refers to all the people who lived, live and will live.

People: This means EVERY Christian religion, so every Christian who fears God is valuable to God. THE haughty ones, so the people who think they know better – the leaders of all religions, but also the people who show all kinds of (digital) idols and utter cries like: God will bless you, you CANNOT command God! – clearly show that they are disrespectful.

Idol worshipers and so forth

Catholics, Buddhists, Muslims, infidels DO belong to the people of Israel (the world population), but NOT to His people.

Hebrews 7:18,24 'The old system, in which people became priests because they belonged to a certain tribe, has been discontinued because it didn't work. But Jesus lives forever and remains a priest forever, so no one else is needed. '

Colossians 1:15 “In the person of Christ the invisible God has become visible, being the firstborn, exalted above all creation. 'DE OPNAME: DRIE MOGELIJKE PERIODEN OM TE STERVEN.

A. 2.000.000.000 nederige gelovigen sterven. Ze geloven in het offer van Jezus, ze zijn niet trots, ze willen het niet beter weten dan God en ze hebben een hekel aan alles  wat op afgodsbeelden en afgoden lijkt. Als dit van toepassing is, is de kans groot dat je mag sterven, want Jezus haalt je op door te sterven, Hij neemt niet voor niets een sikkel mee, Openbaringen 14. 

B. 2.000.000.000 vriendelijke ongelovigen sterven. Ze geloven niet in God, ze hebben een hekel aan afgoden, ze zijn mensvriendelijk en gunnen anderen veel, etc. Tijdens de enorme natuurramp roepen ze de echte God om hulp, dan zal Hij ze alsnog ontvangen, logischerwijze ook door te sterven. Maar het wordt hun gedurende een periode van 1000 jaar goed ingepeperd dat er maar één God is, dat is toch ook logisch! 1 Korinthe 3:11-15 verwijst naar het VAGEVUUR, dit is een onderdeel van het Dodenrijk.
https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/het-vagevuur

Begin Tijd van Verdrukking.

4.000.000.000 mensen gaan de tijd van verdrukking in, dat gebeurt in de periode na de natuurrampen tot 1 april 2026. Dit is het minst prettig, want als je nog niet bent opgenomen, dan worden ze gedood door de godsdienstoorlog of op het allerlaatst door nucleair geweld. Bij deze optie heb je nog een zeer lange weg te gaan. Want lichamelijk dood is niet dood, maar zeer ver verwijderd van God. Dit betreft alle soorten katholieken, boeddhisten, de moslims, de predikers, de hooghartige christenen, de betweters, regeringsleiders en de rijke der aarde. Enzovoort.

Opmerking: de oorspronkelijke tijd van verdrukking was gepland op 21 oktober 2022, maar de tijd is ingekort. Het begint binnenkort, de exacte datum is onbekend.

Er zijn religies die beweren dat er een OPNAME voor veel mensen in de lucht is, dat is een pertinente leugen. De opname in een ondeelbaar moment is uitsluitend voor de laatst overgebleven Godsknechten, dat betreft maar ENKELE MANNEN. Zie de tekst van Ezechiël.

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. THE RECORDING: THREE POSSIBLE PERIODS TO DIE.

There are religions that claim that there is a RAPTURE for many people in the air, which is an outright lie. The rapture in an indivisible moment is only for the last remaining servants of God, which is only SOME MEN. See the text of Ezekiel.

A. 2,000,000,000 humble believers will die. They believe in the sacrifice of Jesus, they are not proud, they do not want to know better than God and they hate everything that carved images and idols. If this applies, chances are you may die, for Jesus picks you up by dying, He doesn't take a sickle for nothing, Revelation 14.

B. 2,000,000,000 friendly unbelievers die. They don't believe in God, they hate idols and carved images, they are kind to people and they give a lot to others, etc. During the huge natural disaster, they call on the real God help, then He will still receive it, logically also by dying. But they are well taught over a period of 1000 years that there is only one God, that is also logical! 1 Corinthians 3:11-15 refers to Purgatory, which is part of Hades: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/purgatory

Begin Time of Tribulation.

4,000,000,000 people will enter the time of tribulation, which will happen in the period after the natural disasters until April 1, 2026. This is the least pleasant, because if you have not been taken up yet, they will be killed by the religious war or at the very last by nuclear violence. You still have a very long way to go with this option. For physically dead is not dead, but very far removed from God. This concerns all kinds of Catholics, Buddhists, the Muslims, the preachers, the haughty Christians, the know-it-alls, government leaders, and the rich of the earth. and so on.

Note: the original time of tribulation was planned on October 21, 2022, but the time are shortened. It starts soon, the exact date are unknown.  

Ezekiel 12:15-16 Then they shall know that I am the LORD, when I scatter them among the nations and scatter them in those lands. But I will leave of them a small number of men from the sword (World War III), from famine (starvation), and from pestilence (Covid19), that they may tell all their abominations among the nations where they come. Then they will know that I am the LORD.KORT GETOOND HOE DE TOEKOMST ERUIT ZIET.

A. 2.000.000.000 nederige gelovigen zullen sterven. Ze geloven in het offer van Jezus, ze zijn niet hooghartig, ze willen het niet beter weten dan God en ze haten alles wat beelden en afgoden uithouwt. Als dit van toepassing is, is de kans groot dat je sterft, want Jezus  neemt je op door te sterven, Hij neemt niet voor niets een sikkel bij zich,  Openbaring 14.

Een vierde deel (Openbaringen 6:7-8) van de huidige wereldbevolking is (25% van 8.000.000.000) = 2.000.000.000. Blijft over: 6.000.000.000 

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel (25%) van de aarde om te doden met het zwaard (Wereldoorlog III), met honger, met de dood (Covid19) en door de (Menselijke) Wilde Dieren van de aarde. '

B. 2.000.000.000 bevriende ongelovigen sterven. Ze geloven niet in God, ze haten afgoden en gebeeldhouwde beelden, ze zijn aardig voor mensen en ze geven veel aan anderen, enz. Tijdens de enorme natuurramp roepen ze de hulp van de echte God in, dan zal Hij die alsnog ontvangen, logischerwijs ook door dood te gaan. Maar ze hebben gedurende een periode van 1000 jaar goed geleerd dat er maar één God is, ook dat is logisch! 1 Korintiërs 3:11-15 verwijst naar het vagevuur, dat deel uitmaakt van Hades: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/purgatory

Een derde deel (Zacheria 13:8-9) van 6.000.000.000 is 2.000.000.000 Deze 2.000.000.000 worden in het vuur (het vagevuur) geleid. Het restant is dus 4.000.000.000 voor de tijd van verdrukking. 

Zacharia 13:8‭-‬9  Tweederde van het volk Israël (wereldbevolking = 6.000.000.000) zal worden uitgeroeid en sterven, maar eenderde zal in het land overblijven. Dat overgebleven deel zal Ik in het vuur (vagevuur) houden en zuiveren, zoals men zilver en goud zuivert in de vlammen. Het zal Mij aanroepen en Ik zal het horen. Ik zal zeggen: “Dit is mijn volk” en zij zullen zeggen: “De Here is onze God.” ’

Begin tijd van verdrukking.

C. 4.000.000.000 mensen gaan de tijd van verdrukking in, wat zal gebeuren in de periode na de natuurrampen tot 1 april 2026. Dit is het minst prettig, want als je nog niet bent opgenomen, worden ze vermoord door de religieuzen oorlog of op zijn laatst door nucleair geweld. Je hebt nog een lange weg te gaan met deze optie. Want fysiek dood is niet dood, maar heel ver verwijderd van God. Dit betreft alle soorten katholieken, boeddhisten, moslims, predikers, hooghartige christenen, betweters, regeringsleiders en de rijken der aarde. Enzovoort.

Opmerking: de oorspronkelijke tijd van verdrukking was gepland op 21 oktober 2022, maar de tijd is ingekort. Het begint binnenkort, de exacte datum is onbekend.BRIEFLY SHOWN WHAT THE FUTURE LOOKS LIKE.

A. 2,000,000,000 humble believers will die. They believe in the sacrifice of Jesus, they are not haughty, they do not want to know better than God and they hate everything that carves out images and idols. If this applies, chances are you will die, for Jesus takes you up by dying, He takes a sickle with Him for a reason, Revelation 14.

One fourth (Revelation 6:7-8) of the current world population is (25% of 8,000,000,000) = 2,000,000,000. Remains: 6,000,000,000

Revelation 6:7-8 “And when the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see! And I looked, and behold, a gray horse, and he that sat on him, his name was Death, and the realm of death followed him. And they were given power over the fourth part (25%) of the earth to kill with the sword (World War III), with hunger, with death (Covid19) and by the (Human) Wild Beasts of the earth. '

B. 2,000,000,000 friendly unbelievers die. They don't believe in God, they hate idols and carved images, they are kind to people and they give a lot to others, etc. During the huge natural disaster, they call on the real God help, then He will still receive it, logically also by dying. But they are well taught over a period of 1000 years that there is only one God, that is also logical! 1 Corinthians 3:11-15 refers to Purgatory, which is part of Hades: https://www.debeloofdeschepping.nl/contact/purgatory

A third (Zechariah 13:8-9) of 6,000,000,000 is 2,000,000,000. These 2,000,000,000 are led into the fire (purgatory). So, the remainder is 4,000,000,000 before the time of the tribulation.

Zechariah 13:8-9 Two-thirds of the people of Israel (world population = 6,000,000,000) will be cut off and die, but one-third will remain in the land. The remnant part I will keep in the fire (purgatory) and purify it, as one purifies silver and gold in the flames. It will call on Me and I will hear it. I will say, "These are my people," and they will say, "The Lord is our God."’

Begin Time of Tribulation.

C. 4,000,000,000 people will enter the time of tribulation, which will happen in the period after the natural disasters until April 1, 2026. This is the least pleasant, because if you have not been taken up yet, they will be killed by the religious war or at the very last by nuclear violence. You still have a very long way to go with this option. For physically dead is not dead, but very far removed from God. This concerns all kinds of Catholics, Buddhists, the Muslims, the preachers, the haughty Christians, the know-it-alls, government leaders, and the rich of the earth. and so on.

Note: the original time of tribulation was planned on October 21, 2022 but the time are shortened. It starts soon, the exact date are unknown.  God is immutable, He decides!

God is onveranderlijk, Hij beslist, je mag het geloven, het hoeft niet. U heeft de keuze:

1. Accepteer wat God zegt en je zult in Zijn koninkrijk worden opgenomen.

2. Je vecht tegen Hem, dan zijn er twee mogelijkheden, daar beslis ik niet over, maar God Zelf.

A. U sterft tijdens de natuurramp die wordt genoemd in Openbaring 9:13-18 & Zacharia 13:7-9. Dan ga je 1000 jaar naar het vagevuur.

B. Je sterft in de tijd van verdrukking, dus voor 3 april 2026 en je wordt weer opgenomen in de Hel, het binnenste van de aarde.

Niet God beslist dat, maar jij alleen bent verantwoordelijk voor deze plaatsing omdat je HEM NIET WILT GELOVEN.God is immutable, He decides!

God is immutable, He decides, you can believe it, you don't have to. You have the choice:

1. Accept what God says and you will be accepted into His kingdom.

2. You fight against Him, then there are two possibilities, I don't decide on that, but God Himself.

A. You die during the natural disaster who are mentioned by Revelation 9:13-18 & Zechariah 13:7-9. Then you will go to purgatory for 1000 years.

B. You die during the time of tribulation, so before April 3, 2026, and you are taken up again into Hell, the interior of the earth.

Not God decides that, but you alone are responsible for this placement because you DO NOT WANT TO BELIEVE HIM.De Bloedmaan

Joël 2:30-31 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.

Openbaring 6:12-14 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. ' 

Openbaring 8:8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.

Er wordt door veel “gelovigen” nogal gespeculeerd over deze bloedmaan, maar normaal nadenken kan men niet. De hier getoonde teksten zijn zo duidelijk, deze moet je samenvoegen.

Na de factoren genoemd in Openbaringen 6-7-8 komt er een ster aanrazen. De ster is omgeven met gruis, dat gruis doorbreekt als eerste de dampkring. Dat gruis gaat logischerwijze branden en het verbrand een derde van het aardoppervlak.

De genoemde ster volgt logischerwijze en klapt met geweld op de aarde. Gelijktijdig is er een enorme vulkaan - de genoemde berg – die een vulkaanuitbarsting genereert van ongekende omvang. Deze factoren verduisteren de zon en door al het vuur in de lucht van die vulkaanuitbarsting KLEURT DE MAAN BLOEDROOD. Dat is toch logisch?

Het volgende punt is dus ook logisch, want de genoemde combinatie veroorzaakt door al de zwavel dat met de eruptie gepaard gaat een enorme verzuring van heel erg veel water. En hoogstwaarschijnlijk bent u het met me eens dat de zeedieren niet tegen verzuurd water kunnen, dus die gaan logischerwijze dood, logisch toch?

O, nog even het volgende punt. Er staat geschreven dat een derde deel van de mensheid zal omkomen door dit natuurgeweld, ook dat is logisch. Er leven dan nog 6,000,000,000 mensen, een derde deel is dus logischerwijze 2.000.000.000 mensen. Deze 2.000.000.000 mensen worden opgenomen in het vagevuur voor een tijdsduur van 1000 jaar.

Deze mensen hebben God nog nooit geloofd, maar in hun doodsangst hebben ze God om hulp geroepen en aangezien dat God liefde is, neemt Hij ze op, maar het wordt hun gedurende een periode van 1000 jaar goed ingepeperd dat er maar één God is, dat is toch ook logisch!The bloodmoon

Joel 2:30-31 I will show signs in heaven and on earth: blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the day of the LORD cometh, that great and awesome.

Revelation 6:12-14 "And I saw when the Lamb had opened the sixth seal, and behold, there came a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of the heaven fell to the earth, as a fig tree sheds its unripe figs when shaken by a strong wind. And the sky receded like a scroll being rolled up. And all the mountains and all the islands were moved out of their places. '

Revelation 8:8 And the second angel blew his trumpet, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea. And the third part of the sea became blood.

There is a lot of speculation about this blood moon by many "believers", but one cannot think normally. The texts shown here are so clear, you must put them together.

After the factors mentioned in Revelations 6-7-8, a star comes racing. The star is surrounded by grit, which grit first breaks through the atmosphere. That grit logically burns, and it burns a third of the earth's surface.

The said star logically follows and violently claps to the earth. At the same time there is a huge volcano - the said mountain - generating a volcanic eruption of unprecedented magnitude. These factors obscure the sun and all the fire in the sky from that volcanic eruption makes THE MOON BLUE RED. Isn't that logical?

The next point is therefore also logical, because the mentioned combination causes an enormous acidification of a lot of water due to all the sulfur that accompanies the eruption. And most likely you agree with me that the sea creatures cannot stand acidified water, so they logically die, logical right?

Oh, one more point. It is written that a third of humanity will perish from this natural disaster, that also makes sense. There are still 6,000,000,000 people alive, so a third part is logically 2,000,000,000 people. These 2,000,000,000 people are taken into purgatory for a period of 1,000 years.

These people have never believed God but in their agony, they have cried out to God for help and since that God is love He takes them in but it is well drilled into them over a period of 1000 years that there is only one God, that makes sense too!De wolven uit Handelingen 20

Let even op dit zinnetje, dat zegt precies wie de wolven zijn. "en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan" Dat zijn de predikanten van NU!
Handelingen 20:28-29
'Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. '

Er is nog een bewijs over deze wolven, alleen daar wordt het door Paulus een IEMAND genoemd, lees meer via deze link:

https://www.debeloofdeschepping.nl/bloggen/731077_zedeloosheid-in-de-gemeenteThe wolves of Acts 20

Notice this sentence, it says exactly who the wolves are. "and men shall arise from among yourselves" Those are the pastors of NOW!
Acts 20:28-29
“Take heed therefore to yourselves, and to all the flock, over which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. I know that after my departing, fierce wolves will come in among you, and will not spare the flock; and from among yourselves shall arise men who speak evil things, to draw the disciples after them. De waarheid, kun jij deze 3 vragen beantwoorden?

We zijn het erover eens dat er een God is, maar hoe weet je of je de juiste religie hebt?

Er zijn 4200 verschillende religies, de kans dat je de juiste hebt is 0,0025%

Heb je hier ooit over nagedacht? Ik ben bewust niet-religieus, ik heb alleen een paar vragen, kun je die beantwoorden, want alleen als je alle vragen kunt beantwoorden, alleen dan heb je de juiste religie. Dus ik ben niet-religieus, ik weet de antwoorden.

Als jij de waarheid kent, dan moet je de onderstaande vragen kunnen beantwoorden.

1. Hoe oud was Izaäk toen God hem ten offer vroeg?

2. Waar was Abraham toen hij 11 jaar oud was?

3. In welk jaar na de zondeval was de Exodus?The truth, can you answer these 3 questions?

We agree that there is a God, but how do you know you are in the right religion?

There are 4200 different religions, the chance that you have the right one is 0.0025%

Have you ever thought about this? I am deliberately non-religious, I just have a few questions, can you answer them, because only when you can answer all the questions, only then do you have the right religion. So, I'm non-religious, I know the answers.

1. How old was Isaac when God asked him to sacrifice?

2. Where was Abraham when he was 11 years old?

3. In what year after the Fall was the Exodus?Uitleg over de naties

Numeri 32:15 Als jullie je op deze manier van de Here afkeren, zal Hij het volk nog langer in de woestijn laten blijven. Jullie zullen verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van zijn volk en een ramp over deze hele natie brengen!’

UITLEG: HET VOLK, het volk van Israël staat symbool voor de wereldbevolking. DE WOESTIJN, de periode vanaf het moment dat Israël voor Kanaän stond tot en met het Millennium. Het letterlijke volk van Israël behoort NIET MEER TOT het uitverkoren volk, tegenovergesteld zelfs!

Jesaja 27:11 Mijn volk is als de dode takken van een boom die worden afgebroken en onder etenspotten worden opgestookt. Deze mensen vormen een onverstandige natie, een dom volk, want zij keren zich van God af. Daarom zal Hij die hen maakte, geen medelijden hebben en hun niet genadig zijn.

UITLEG: Het eerste uitverkoren volk – letterlijk de Israëlieten – zijn dus een dom volk, want ze hebben God NIET geloofd. Het tweede uitverkoren volk was de Nieuw Apostolische Kerk, hiervoor geldt de gelijkenis van de Koning die Zijn vrienden heeft uitgenodigd. Ze hebben de uitnodiging stuk voor stuk afgewezen. De uitnodiging heb ik nog steeds in mijn mailbox staan. Het derde uitverkoren volk zijn de zwervers zoals letterlijk beschreven staat in dezelfde gelijkenis. Deze zwervers zijn door de engelen op Goed Vrijdag 2 april 2021 opgehaald.

Openbaring 10:11 Iemand zei tegen mij: ‘U zult nóg eens moeten profeteren over vele volken, naties, taalgroepen en koningen.’

UITLEG: Hier wordt bedoeld met het woord NATIES alle christelijke richtingen. Ik profeteer in opdracht van de Allerhoogste. Vele Volken: alle wereldgroeperingen, dus alle religies! De christelijke religies zijn de NATIES.

Openbaring 21:23-24 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

UITLEG: En de NATIES die zalig worden. Dus de bescheiden christelijke mensen die Gods naam hooghouden. Dit zijn NIET de mensen die om het hardst roepen: GOD ZAL JE ZEGENEN, dat is het echte vloeken. Met zulke kreten probeer je God een opdracht te geven, dat is pure HOOGMOED!Explanation of the nations

Numbers 32:15 If you turn away from the Lord in this way, He will keep the people in the wilderness any longer. You will be responsible for the destruction of his people and bring disaster to this entire nation!”

EXPLANATION: THE PEOPLE, the people of Israel symbolize the world's population. THE DESERT, the period from when Israel stood before Canaan through the Millennium. The literal people of Israel NO LONGER belong to the chosen people, quite the opposite!

Isaiah 27:11 My people are like the dead branches of a tree that are broken off and heated up under pots of food. These people are an unwise nation, a stupid people, for they turn away from God. Therefore, He who made them will have no pity and will not have mercy on them.

EXPLANATION: So, the first chosen people – literally the Israelites – are a stupid people, because they did NOT believe God. The second chosen people was the New Apostolic Church, this is the parable of the King who invited His friends. They all declined the invitation. I still have the invitation in my mailbox. The third chosen people are the wanderers as literally described in the same parable. These bums were picked up by the angels on Good Friday, April 2, 2021.

Revelation 10:11 Someone said to me, "You will have to prophesy again about many peoples, nations, tongues, and kings."

EXPLANATION: Here the word NATIONS means all Christian denominations. I prophesy by order of the Highest. Many Nations: all world groups, so all religions! The Christian religions are the NATIONS.

Revelation 21:23-24 And the city has no need of the sun or the moon to shine upon it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. And the nations that are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it.

EXPLANATION: And the NATIONS that will be saved. So, the humble Christian people who uphold God's name. These are NOT the people who cry out the loudest: GOD SHALL BLESS YOU, that's the real cursing. With such cries you try to command God, which is pure PRIDE!God's tijdsrekening aanpassen aan de mens?

Het probleem van de dames en heren predikanten en theologen is dat ze geloof hebben verheven tot wetenschap en wetenschap tot geloof. God zegt duidelijk dat wijsheid bij de mens dwaasheid is in Zijn ogen. Als je geloof dus wetenschappelijk benaderd dan heeft zowel de predikant en de theoloog het mis, logisch hè.

Wat is een dag? God en miljarden engelen bestonden al lang voordat ons zonnestelsel werd gemaakt, je denk toch niet in al jouw hoogmoed dat God de tijdsindeling van miljarden jaren gaat aanpassen aan ons kleine zonnestelseltje?

Wel eens over jubeljaren wat gehoord? Daar staat iets simpels bij, het is geldig voor ALLE  GENERATIES. Maar ja, alleen het woord generaties wordt al niet begrepen, Jezus zegt ook zoiets over generaties wat logischerwijs niet wordt begrepen met menselijke wijsheid.

Een klein stukje hulp, lees Efeziërs 4:26, dit is een verwijzing naar de Jubelperioden, het vijftigste jaar is het jaar van vergeving en het eerste jaar van de volgende periode. Een jubelperiode staat gelijk aan één dag bij God. Zou je dat echt leuk vinden 49 jaar verplicht niks doen?

Dus inderdaad: de Sabbath is symbolisch bedoelt, een sabbatmoment is waar het om gaat en dan wel op de manier zoals Mattheüs het zegt: Ongezien, zonder enig uiterlijk vertoon, contact met God is een één op één situatie, daar heeft ander mens geen donder mee te maken, handen vouwen en ogen dicht is schijnheilig uiterlijk vertoon.Adjusting God's time reckoning to man?

The problem of the ladies and gentlemen pastors and theologians is that they have elevated faith to science and science to faith. God plainly says that wisdom in man is foolishness in His sight. So, if your faith is approached scientifically, then both the pastor and the theologian are wrong, logical, isn't it?

What is a Day? God and billions of angels existed long before our solar system was made, you don't think in all your pride that God is going to adjust the time format of billions of years to our little solar system, do you?

Ever heard of jubilees? It says something simple; it is valid for ALL GENERATIONS. But yes, just the word generations is not understood, Jesus also says something about generations which is logically not understood with human wisdom.

A little bit of help, read Ephesians 4:26, this is a reference to Jubilees, the fiftieth year is the year of forgiveness and the first year of the next period. A jubilee is equal to one day with God. Would you really like those 49 years of obligatory doing nothing?

So indeed: the Sabbath is meant symbolically, a Sabbath moment is what matters and then in the way Matthew says: Unseen, without any outward display, contact with God is a one-on-one situation, other people have no thunder their experience, folding hands and closing eyes is hypocritical outward display.Manipulatie Mattheus 24:36 Jezus wordt niet genoemd.

Pak eens een oude minder gemanipuleerde bijbel, daar staat niets geschreven over de zoon. God WERKT VROEG EN LAAT via Zijn knechten, de profeten. Zijn geheimenissen worden uitsluitend via Zijn knechten geopenbaard. Colossenzen 1:15 Hij – Jezus - is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. De Heilige Geest God is de eerste van de hele schepping.

Mattheüs 24:36 'Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. ' Manipulation Matthew 24:36 Jesus is not mentioned.

Grab an old less manipulated bible, there is nothing written about the son. God WORKS EARLY AND LATE through His servants, the prophets. His mysteries are revealed exclusively through His servants. Colossians 1:15 He - Jesus - is the visible image of the invisible God. The Holy Spirit God is the first of all creation.

Matthew 24:36 ' But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. 'De naam van God is belangrijk.

De naam van God. Het is helemaal niet belangrijk hoe je God noemt, Hij wil erkend worden als de Schepper, de Almachtige. Zie je, ik gebruik nu al drie titels.

Jesaja 9:5 zegt het al heel duidelijk in zijn profetie over de geboorte van Jezus: Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige GodEeuwige Vader, Vredevorst.

Deze tekst zegt iets heel bijzonders, niet alleen worden er meerdere titels genoemd voor Jezus, maar er wordt hier gezegd dat Jezus God is. Machtige God en Eeuwige Vader zijn daadwerkelijke titels van God, gewoon bijbels herleidbaar. Dit is volledig in overeenstemming met o.a. Colossenzen 1:15

Hij – Jezus – is het (zichtbare) beeld van de onzichtbare God. Er is dus sprake van een Twee-éénheid. Een zichtbaar en een onzichtbaar gedeelte. God was, is en zal altijd onzichtbaar zijn. Iemand die altijd onzichtbaar is, is een geest, God is Heilig, dus God is dé Heilige Geest.

Colossenzen 1:15 'In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. ' The name of God is important.

The name of God. It is not important at all what you call God, He wants to be recognized as the Creator, the Almighty. You see, I'm already using three titles.

Isaiah 9:5 says it very clearly in its prophecy of the birth of Jesus: For unto us a child is born, unto us a Son is given, and the government shall rest upon his shoulders. These will be his royal titles: Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace.

This text says something very special, not only are there multiple titles mentioned for Jesus, but it is said here that Jesus is God. Mighty God and Eternal Father are actual titles of God, just biblically traceable. This is completely in accordance with Colossians 1:15, two difference translations.

He – Jesus – is the (visible) image of the invisible God. So, there is a Two-in-One. A visible and an invisible part. God was, is and always will be invisible. Someone who is always invisible is a spirit, God is Holy, so God is the Holy Spirit.

Colossians 1:15 "In the person of Christ the invisible God has become visible, being the firstborn, exalted above all creation. 'Nadenken is een gave van God.

Kijk om je heen, behoudens de mens is er niets dat zelfstandig kan denken en een vrije wil kan gebruiken.

Enkele – misschien wel dom lijkende voorbeelden.

Een steen: kan zich niet verplaatsen en heeft geen denkvermogen.
Het stof: is verplaatsbaar, maar kan niets vanuit zichzelf, is volledig gedachte vrij.
Een bacterie: Er zijn goede en slechte bacteriën. Een bacterie heeft geen wil en kan niet denken, maar dat goede en slechte moet je onthouden, want dat komt vanaf nu iedere keer terug.
Een plant: Een plant is willoos en kan niet denken, maar er zijn planten met goede in slechte karaktereigenschappen.
Een vogel: Een vogel heeft al meer vrijheid, deze kan zich gemakkelijk verplaatsen. Ook zijn er bij de vogels zeer veel verschillende karaktereigenschappen, maar ze handelen volledig instinctief.
Een dier: Alles wat er staat bij de vogel geldt ook voor het dier, er is een onderscheid, er zijn diersoorten die je een kunstje kunt leren, maar echt uit Vrije Wil zelfstandig iets bedenken is niet mogelijk, bij geen enkel dier.

Voorbeeld hond: Geen enkele hond of paard is in staat om het eigen baasje te bepalen en is dus afhankelijk van de baas hoe zijn werkzaamheden zullen zijn, net wat het dier wordt geleerd. Soms niets, soms het goede, soms het slechte.

Even een tussendoortje, een nadenkertje: Wat schets ik in deze opsomming?

De mens: De mens is zelfstandig in staat om te beslissen over het goede of het kwade. De mens kan nadenken, ondanks dat de mens kan nadenken zijn er mensen die Uit VRIJE WIL beslissen om het goede of het slechte te doen. De mens kan ook BEPERKT creëren, een wolkenkrabber maken is geen probleem, een auto maken is geen probleem, een oogstmachine of een vliegtuig tegenwoordig is geen probleem.

Maar een leven maken, dat kunnen ze niet, de basiselementen – het zaadcelletje en het eitje - kan de mens NIET maken.

God heeft alles gemaakt, ook de mens. De mens was in eerste instantie de geestelijke mens, voor het begrip vanaf nu ENGEL genoemd. We gaan weer nadenken.

Hoe zou jij het vinden als je alleen maar met stenen om je heen moet leven?
Hoe zou jij het vinden als je alleen maar met vissen om je heen moet leven?
Hoe zou jij het vinden als je alleen maar met dieren om je heen moet leven?

Een zinvol gesprek is dan niet mogelijk, nooit! Dat geldt voor God precies hetzelfde, Hij wil gedachten kunnen wisselen met Zijn scheppingen, Hij wil de Eigen Vrije Mening kunnen horen. Iets wat willoos is, is waardeloos. Daarom heeft God Zijn schepselen een Vrije Wil en het Denkvermogen gegeven.

Een vrije wil heeft ook de mogelijkheid om God uit VRIJE WIL opzij te willen zetten, dat is exact wat satan heeft gedaan, dat is waar een derde deel van de engelen satan in zijn gevolgd. Dat is de zondeval, de echte zondeval geweest. Een derde deel van de hoeveelheid engelen – zo veel zijn het er, want het laat zich niet uitdrukken in een getal – zijn samen met satan op ( m/z IN) de aarde geworpen. Revelation 12:9 KJV And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: 𝗵𝗲 𝘄𝗮𝘀 𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗼𝘂𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗮𝗿𝘁𝗵, and his angels were cast out with him.  https://bible.com/bible/1/rev.12.9.KJV

Zie mijn uitleg van openbaring 12: https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-12Thinking is a gift from God.

Look around you, except man there is nothing that can think independently and use a free will. Some – perhaps stupid looking examples.

A stone: cannot move and has no mind.
The dust: is movable, but can do nothing by itself, is completely free of thought.
A bacteria: There are good and bad bacteria. A bacterium has no will and cannot think, but you have to remember that good and bad, because that will come back every time from now on.
A plant: A plant is weak-willed and cannot think, but there are plants with good and bad character traits.
A bird: A bird already has more freedom; it can move easily. There are also very different character traits in the birds, but they act completely instinctively.
An animal: Everything that is written with the bird also applies to the animal, there is a distinction, there are animal species that you can learn a trick, but really coming up with something independently from Free Will is not possible, with no animal.

Example dog: No dog or horse is able to determine its own owner and is therefore dependent on the boss how his work will be, just what the animal is taught. Sometimes nothing, sometimes the good, sometimes the bad.

Just a quick snack, a thinker: What am I sketching in this summary?

Man: Man is independently able to decide on good or evil. Man can think, although man can think, there are people who decide OF FREE WILL to do good or bad. Man can also create LIMITED, making a skyscraper is not a problem, making a car is not a problem, a harvester or an airplane these days is not a problem.

But they cannot make a life, the basic elements - the sperm cell and the egg - cannot be made by man.

God made everything, including man. Man was in the first place the spiritual man, from now on called ANGEL for understanding. We're going to think again.

How would you like it if you only had to live with stones around you?
How would you like it if you only had to live with fish around you?
How would you like it if you only had to live with animals around you?

A meaningful conversation is then not possible, ever! That applies exactly the same to God, He wants to be able to exchange thoughts with His creations, He wants to be able to hear the Own Free Opinion. Something that is unwilling is worthless. That is why God has given His creatures Free Will and Mind.

A free will also has the possibility to want to set aside God of FREE WILL, which is exactly what satan has done, that is where a third of the angels have followed satan. That was the Fall, the real Fall. A third of the number of angels – there are so many, because it cannot be expressed in a number – were thrown to the earth together with Satan.

See my explanation of Revelation 12:Hooghartige christenen, wat is hooghartig nu echt?

De oprechten zijn de nederige mensen. Dat heeft niets met een religie te maken.

Moslims zijn satanskinderen, allah is satan.
Katholieken - alle soorten - zijn afgodendienaars, ook kinderen van satan.
Christenen - de nederige - zijn de kinderen van God.
Christenen - de hooghartige - zijn de kinderen van satan.

Zelf uitverkiezing is hooghartig, dus met andere woorden, je vindt om de één of andere vreemde reden dat jij de hemel verdient. Er zijn veel “christenen” die dat van zichzelf durven te zeggen en dat gaat vaak samen met het waanidee dat als Jezus komt dat ze zonder te sterven zullen worden opgenomen in de hemel. Hooghartigheid en arrogantie gaan hand in hand, het zijn dus betweters, het zijn mensen die God terzijde schuiven.

Enkele groepen die dat van zichzelf zeggen dat ze zijn “uitverkoren” zijn:

 • -----  Jehova getuigen
 • -----  Wedergeboren christenen
 • -----  Alle kerkleiders 
 • -----  Allen die aldoor hun eigen mening verkondigen in dit soort groepen.

Ze beweren dat ze door de liefde van God genade verkrijgen en dat ze dus door die genade zomaar in de hemel komen. Ze denken dus dat door die genade hun hooghartigheid niet hoeft te veranderen en dat God verandert om hun tegemoet te komen.

Ik wil een korte en zeer duidelijk tekst citeren, een tekst die duidelijk en onomstotelijk aangeeft dat God zich afwendt van de hooghartige.

Jakobus 4:6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft Hij genade.Haughty christians, what is haughty really?

The right side is the side from the humble people. That has nothing to do with a religion.

Muslims are satan child, allah is satan.
Catholic- all kinds - are idolaters, also children of satan.
Christians - the humble - are the children of God.
Christians- the haughty- are the children of satan.

Self-chosenness is haughty, so in other words, you think for some strange reason that you deserve heaven. There are many “Christians” who dare to say that of themselves and it often goes hand in hand with the delusion that when Jesus comes they will be taken to heaven without dying. Haughtiness and arrogance go hand in hand, so they are know-it-alls, they are people who push God aside.

Some groups that claim to be “chosen” are:

 • --------  Jehovah's Witnesses
 • --------  Born again Christians
 • --------  All the church leaders
 • --------  All the Christians in this groups who gives their opinion

They claim that they obtain grace through the love of God, and that through that grace they get into heaven just like that. So they think that by that grace their haughtiness need not change, and that God changes to meet them.

I want to quote a short and very clear text, one that clearly and conclusively indicates that God turns away from the haughty.

James 4:6 But He gives all the greater grace. That is why it is said: God resists the proud but gives grace to the humble.𝐌𝐨𝐞𝐭 𝐆𝐨𝐝 𝐳𝐢𝐜𝐡 𝐚𝐚𝐧𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧 𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐬?

Het is arrogantie op het hoogtepunt. Veel mensen verwachten van God dat Hij zich wel zal aanpassen aan de hooghartigheid van de mens. Je ziet dit als je een beetje logisch wilt nadenken op diverse manieren terug.

𝐙𝐀𝐋 𝐆𝐎𝐃 𝐉𝐄 𝐋𝐈𝐄𝐅 𝐇𝐄𝐁𝐁𝐄𝐍?

Zeer veel mensen denken dat God zich in allerlei bochten zal wringen om de mens Zijn liefde te bewijzen. Ze denken uit arrogantie dat Jezus voor de zonde van de mens zich heeft laten vermoorden. Dit is een zeer hooghartige denkwijze. Het is de mens die zich moet aanpassen aan God en niet andersom. Jezus is een voorbeeld geweest van nederigheid tot en met de dood. Pas als de mens bereid is om Zijn voorbeeld tot en met de dood na te volgen, dan is de hemel door de genade van God weer in beeld.

JAKOBUS 4:6  Er staat immers in de Boeken: "God is tégen de trotse mensen, maar Hij is goed voor de mensen die Hem willen gehoorzamen."

𝐃𝐀𝐆𝐈𝐍𝐃𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆?

Nog een rare gedachte is dat men denkt dat God Zijn dagindeling wel zal aanpassen aan de dagindeling van de mens. De dagindeling van de mens is gebaseerd op dit zeer kleine zonnestelsel en de draai beweging van de aarde. Het universum is vele malen groter en God heeft alles gecreëerd. De aarde is niet gemaakt in 7 x 24 uur conform de uur telling van de aarde in dit zonnestelsel. 

Dit zonnestelsel is gemaakt op 7 dagen conform de Goddelijke tijdsindeling. Deze Goddelijke tijdsindeling wordt in de bijbel vermeld via de jubelperioden.  Een jubelperiode is een periode van 49 jaar, dit staat gelijk aan één dag bij God. Eén Goddelijk jaar heeft 1000 jaren en heeft dus een tijdsduur van 49 x 1000 = 49.000 menselijke jaren

𝐆𝐄𝐄𝐍 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐅𝐅𝐄𝐍?

Onderstaand vier teksten die aangeven dat God zeer streng zal straffen. Zoals duidelijk te lezen gaat het niet alleen om ongelovigen, maar het gaat zeker ook om mensen die beweren dat ze geloven, dit betreft arrogante mensen, de hooghartige.

Mattheüs 7:21-23 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

2 Tessalonicenzen 1:8 in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.

Psalmen 94:10 Zou Hij, die de volken onderwijst, niet straffen, Hij, die de mens kennis leert?

Judas 1:4 Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen.

𝐖𝐈𝐄 𝐎𝐅 𝐖𝐀𝐓 𝐈𝐒 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐍𝐒?

De mens is een zondaar omdat het een gevallen engel is. Deze gevallen engelen zijn in de aarde geworpen en via incarnatie in allerlei vormen moet de gevallen engel in een mens geïncarneerd bewijzen dat hij of zij God boven alles liefheeft en de naaste als zichzelf.

OPENBARING 12:7-9  Toen begon er in de hemel een oorlog. Want Michaël en zijn engelen streden met de draak en zijn engelen. De draak en zijn engelen werden verslagen. Ze mochten niet meer in de hemel blijven. De grote draak werd in de aarde gegooid. Hij is de oude slang en wordt ook wel de duivel of de satan genoemd. Hij is het die de mensen ongehoorzaam maakt aan God. Hij werd samen met zijn engelen in de aarde gegooid.𝐃𝐨𝐞𝐬 𝐆𝐨𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐧?

It's arrogance at its peak. Many people expect God to conform to man's haughtiness. You see this if you want to think a bit logically back in various ways.

𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐆𝐎𝐃 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔?

Many people think that God will bend over backwards to prove His love to man. They think out of arrogance that Jesus allowed himself to be killed for man's sin. This is very haughty thinking. It is man who must adapt to God and not the other way around. Jesus was an example of humility even to death. Only when man is willing to follow His example up to and including death, then heaven is again in view by the grace of God.

JAMES 4:6 For it is written in the Books, "God is against the proud, but He is good to those who will obey Him."

𝐃𝐀𝐘 𝐋𝐀𝐘𝐎𝐔𝐓?

Another strange thought is that people think that God will adjust His daily schedule to the daily schedule of man. The daily routine of man is based on this very small solar system and the rotational movement of the earth. The universe is many times bigger, and God created everything. The earth was not created in 7 x 24 hours according to the time count of the earth in this solar system.

This solar system was created on 7 days according to the Divine time format. This Divine time division is mentioned in the Bible through the Jubilee periods. A Jubilee is a period of 49 years, which is equivalent to one day with God. One Divine year has 1000 years and thus has a duration of 49 x 1000 = 49,000 human years

𝐍𝐎 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐈𝐄𝐒?

Below are four texts that indicate that God will punish very severely. As can be clearly read, it is not only about unbelievers, but it is certainly also about people who claim to believe, these are arrogant people, the haughty.

Matthew 7:21-23 Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out demons, and in thy name done many mighty works? Then I will tell them openly, I never knew you; depart from Me, you who work lawlessness!

2 Thessalonians 1:8 in flaming fire, when he punishes them that know not God, and obey not the gospel of our Lord Jesus.

Psalms 94:10 Shall not He that teaches the nations punish, He that teaches man knowledge?

Jude 1:4 I say this because unreliable people have entered and claim that we can live as we please. According to them, God's grace is so great that He overlooks everything. It has long been established that people who say and apply this will be judged for it. They refuse to recognize Jesus Christ as the Leader and Lord of their lives.

𝐖𝐇𝐎 𝐎𝐑 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐈𝐒 𝐌𝐀𝐍?

Man is a sinner because he is a fallen angel. These fallen angels were cast into the earth and through incarnation in various forms, the fallen angel incarnated in a human being must prove that he or she loves God above all and the neighbor as himself.

REVELATION 12:7-9 Then a war began in heaven. For Michael and his angels fought with the dragon and his angels. The dragon and his angels were defeated. They were no longer allowed to stay in heaven. The great dragon was thrown into the earth. He is the old serpent and is also called the devil or satan. It is He who makes men disobedient to God. He was thrown into the earth along with his angels.𝗜𝗘𝗧𝗦 𝗞𝗔𝗡 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗧𝗦𝗧𝗔𝗔𝗡 𝗗𝗢𝗢𝗥 𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗡𝗞𝗘𝗡.

Wetenschappers beweren van alles en er zijn maar zeer weinig gelovige wetenschappers. Er wordt van alles beweert over kwantumfysica en het samenklonteren van materie en dat hierdoor leven is ontstaan.
Ook wordt er beweert dat de aarde al vele miljarden jaren oud is en dat wordt bepaald door middel van koolstof metingen. Deze metingen zijn niet juist, want voordat je iets kunt meten moet je een begin en een eind hebben. Dat begin heeft men niet, dus zijn de beweringen uit de lucht gegrepen.


𝗔𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗪𝗔𝗧 𝗪𝗘 𝗧𝗘𝗚𝗘𝗡 𝗞𝗢𝗠𝗘𝗡 𝗚𝗘𝗧𝗨𝗜𝗚𝗗 𝗢𝗩𝗘𝗥 𝗛𝗘𝗧 𝗡𝗔𝗗𝗘𝗡𝗞𝗘𝗡 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗣𝗣𝗘𝗥.
Nog nooit heb jij hebt niets tot iets zien worden. Er is een denkend vermogen nodig om iets te realiseren. Alleen door te denken kun je iets creëren. Zelfs om het bestaande iets te behouden moet nagedacht worden, want anders wordt het bestaande iets weer niets. Het denkend vermogen bewijst onomstotelijk dat een levend denkend wezen moet kunnen denken om iets te kunnen creëren en het te doen voortbestaan.


𝗛𝗘𝗧 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗨𝗠.
Het hele universum is zo geweldig goed op elkaar afgestemd. Allerlei hemellichamen op miljarden kilometers afstand en toch zeer goed in een eeuwig en vast ritme. Hier moet over nagedacht zijn door iemand die het kan besturen. Mensen zien door een telescoop iets op veel lichtjaren afstand en ze denken dan te kunnen bepalen wat er achter een “zwart gat“ plaats vindt. Het getuigd over arrogantie om allerlei fictieve gedachten als waarheid aan te nemen.


𝗗𝗘𝗭𝗘 𝗔𝗔𝗥𝗗𝗘
Het hele aardse zijn is zo geweldig goed op elkaar is afgestemd. Ieder wezen of plant is functioneel, de enorme diversiteit is zo verbazingwekkend en zelfs op deze aarde zien we al verschillende samenlevingen. De oorspronkelijke levensvormen op Australië zijn duidelijk anders dan de overige werelddelen. Dat kan alleen maar door een uitermate goed denken op elkaar zijn afgestemd.


𝗛𝗘𝗧 𝗟𝗜𝗖𝗛𝗔𝗔𝗠
Het menselijk lichaam - dat geldt voor ieder levend organisme – heeft ook een organisatiestructuur waar over nagedacht is. Twee microscopisch kleine cellen vormen een geheel dat bestaat uit zeer veel diverse functies. Deze functies zijn zo perfect op elkaar afgestemd, door moet over nagedacht zijn, want zoiets kan niet zomaar uit het niets zijn ontstaan.


𝗔𝗟𝗦 𝗠𝗘𝗡𝗦𝗘𝗡 𝗚𝗔𝗔𝗡 𝗦𝗧𝗨𝗥𝗘𝗡 𝗢𝗣 𝗗𝗘𝗭𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧𝗔𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗨𝗥𝗘𝗡.
Er leven op dit moment 8 miljard mensen op deze aarde. In 1960 waren dat er drie miljard. De wereld is vol, toch proberen de mensen om de overbevolking nog veel overbevolkter te maken. Alles wordt eraan gedaan om de overbevolking te stimuleren. Ouder worden, levens redden om maar een paar voorbeelden te noemen. Deze wereld is door overbevolking niet meer bestuurbaar.
Overal waar mensen denken te structureren of te herstructureren daar gaat het mis. Hoe meer kennis de mens zich eigen denkt te maken, hoe vaker het op allerlei gebieden fout gaat. Wetenschap is geen wetenschap, de mens denkt dat hij wat weet, maar naarmate de “kennis” toeneemt, hoe vaker het aantoonbaar is dat alles fout gaat.


𝗗𝗘 𝗢𝗢𝗥𝗭𝗔𝗔𝗞 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗛𝗨𝗜𝗗𝗜𝗚𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗢𝗦.
Deze planeet heeft een bijzondere functie in het heelal. Deze planeet heeft een gevangenis functie. Er was eens een oorlog in de hemel. De verliezers hebben geprobeerd om God te onttronen middels een staatsgreep. Deze verliezers mogen weer terugkomen als ze geleerd hebben om altijd te luisteren naar God.

In de hele aardse structuur zien we heersers en nederige. Dit is waarneembaar in de structuur, dus de bacteriën, de planten, de vissen, de vogels, de dieren en ook bij de mensen. Maar omdat de mens beschikt over een vrije wil en een denkvermogen, is het de mens die of in stilte alles aanziet en hoopt op God of deze mens is hooghartig en zet zijn of haar eigen mening voorop.𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗔𝗡 𝗢𝗡𝗟𝗬 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗔𝗕𝗢𝗨𝗧 𝗕𝗬 𝗧𝗛𝗜𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚

Scientists claim all sorts of things and there are very few believing scientists. There are many claims about quantum physics and the clumping of matter that created life.
It is also claimed that the earth is many billions of years old and that is determined by means of carbon measurements. These measurements are not correct, because before you can measure anything you must have a beginning and an end. They don't have that beginning, so the claims are plucked out of thin air.


𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚 𝗪𝗘 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗢𝗡𝗬 𝗔𝗕𝗢𝗨𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗧𝗢𝗥'𝗦 𝗧𝗛𝗜𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚.
Never have you seen nothing become something. It takes a thinking ability to realize something. Only by thinking can you create something. Even preserving the existing something requires thought, because otherwise the existing something becomes nothing again. The thinking faculty proves conclusively that a living thinking being must be able to think in order to create and perpetuate something.

 

𝗧𝗛𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗘.

The whole universe is so wonderfully aligned. All kinds of celestial bodies billions of kilometers away and yet very well in an eternal and fixed rhythm. This must have been thought through by someone who can drive it. People see something many light years away through a telescope and they think they can determine what is happening behind a "black hole". It shows arrogance to accept all kinds of fictitious thoughts as truth.


𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗘𝗔𝗥𝗧𝗛
The whole earthly being is so wonderfully well-coordinated. Every creature or plant is functional, the sheer diversity is so amazing and even on this earth we already see different societies. The original life forms in Australia are clearly different from the other parts of the world. This can only be coordinated through extremely good thinking.


𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗢𝗗𝗬
The human body - which applies to every living organism - also has an organizational structure that has been thought about. Two microscopic cells form a whole that consists of many different functions. These functions are so perfectly attuned to each other, they must have been thought about, because something like this cannot just have arisen out of nowhere.


𝗜𝗙 𝗣𝗘𝗢𝗣𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗧𝗥𝗜𝗠𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘𝗦𝗘 𝗘𝗫𝗜𝗦𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗨𝗥𝗘𝗦.
There are currently 8 billion people living on this earth. In 1960 there were three billion. The world is full, yet people try to make the overpopulation much more overpopulated. Everything is being done to encourage overpopulation. Getting older, saving lives just to name a few. This world is no longer manageable due to overpopulation.
Wherever people think they are structuring or restructuring, things go wrong. The more knowledge people think they have mastered, the more often things go wrong in all kinds of areas. Science is not science, man thinks he knows something, but as "knowledge" increases, the more often it is demonstrable that everything goes wrong.


𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗖𝗛𝗔𝗢𝗦.
This planet has a special function in the universe. This planet has a prison function. Once upon a time there was a war in heaven. The losers have tried to dethrone God through a coup. These losers may come back once they have learned to always listen to God.
Throughout the earthly structure we see rulers and humbles. This is observable in the structure, so the bacteria, the plants, the fish, the birds, the animals and also in people. But because man has free will and a mind, it is man who either watches everything in silence and hopes in God or this man is haughty and puts his or her own opinion first.Ben je heersend of dienend.

Het leven is een voorbereiding op de eeuwigheid. Hoe wil jij de eeuwigheid bereiken?

 •   -----   Ben je heersend?
 •   -----   Ben je dienend?

Jakobus 4:6,8-10 

'Maar Hij geeft ons steeds meer genade. Daarom staat er in de Boeken: ‘God keert Zich tegen de hoogmoedige, maar Hij is genadig voor wie nederig is.’

Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u. Was uw handen, zondaars, u die op twee gedachten hinkt, laat uw hart zuiver voor God zijn. Beklaag uzelf, huil en jammer van ellende. Het lachen moet u vergaan, uw blijdschap moet omslaan in verdriet. Als u beseft dat u klein bent voor de Here, zal Hij u verheffen. 'Are you ruling or serving.

Life is a preparation for eternity. How do you want to reach eternity?

 • ----   Are you ruling?
 • ----   Are you serving?

James 4:6,8-10 

“But He gives us more and more grace. That is why it is written in the Books: "God opposes the proud, but He is gracious to the humble."

Draw near to God, and God will draw near to you. Wash your hands, sinners, you who are in two minds, let your hearts be pure before God. Pity thyself, weep and wail for misery. Your laughter must perish, your joy must turn to sorrow. When you realize that you are small before the Lord, He will exalt you. 'God is geen wetenschap, je kunt God niet bestuderen.

Een dominee is hetzelfde als een schriftgeleerde, want ze denken dat ze door te studeren God kunnen begrijpen. Er is in al die eeuwen helemaal niets veranderd. In de tijd van Jezus waren er diverse soorten schriftgeleerden. Dus de Farizeeën, de Sadduceeërs, de Essenen. Geen enkele gestudeerde man is door Jezus geroepen.

Rond het jaar 100 waren er meerdere verschillende “christelijke groepen”, ook mensen die denken door studie de wijsheid te kennen. We denken aan de: Ebonieten, Montanisten, Proto-orthodoxen, Gnostici, Marcionieten. In deze tijd is de term christenen ontstaan.

God is geen wetenschap, je kunt God niet bestuderen. Iedereen die denkt dat hij of zij God kan doorgronden door te studeren zit fout. Er zijn nu 4200 verschillende religies die denken God te doorgronden door Hem te bestuderen. Er zijn dus 4200 afwijkende leerstellingen door te studeren. Er is maar één God, dus maar één waarheid. Een kans van 0,0025% dat je de ware religie hebt, letterlijk verwaarloosbaar.

Geloof is door de mens verheven tot wetenschap, wetenschap is geen geloof, want ze denken dat ze wat weten, maar wat ze weten is incompleet en gemanipuleerd, net zoals de bijbel, dat boek dat door een katholieke bisschop genoemd Hiëronymus is gemaakt en door de eerste paus per Vulgaat is goedgekeurd in 382 Na Christus.God is not science, you cannot study God.

A minister is the same as a scribe because they think that by studying, they can understand God. Nothing has changed in all those centuries. In the time of Jesus, there were various kinds of scribes. So, the Pharisees, the Sadducees, the Essenes. No educated man has been called by Jesus.

Around the year 100 there were several different "Christian groups", including people who think they know the wisdom through study. We think of the: Ebonites, Montanists, Proto-Orthodox, Gnostics, Marcionites. It is during this time that the term Christians originated.

God is not science; you cannot study God. Anyone who thinks he or she can understand God through study is wrong. There are now 4200 different religions that think they can understand God by studying Him. So there are 4200 deviant doctrines to study. There is only one God, so only one truth. A 0.0025% chance that you have the true religion, literally negligible.

Faith has been elevated to science by man, science is not faith, for they think they know something, but what they know is incomplete and manipulated, just like the bible, that book made by a catholic bishop called Jerome and by the first pope per Vulgate is approved in 382 AD.𝐃𝐞 𝐯𝐚𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐛𝐨𝐧𝐝

De satan is uit vrije wil hooghartig geworden en heeft via een staatsgreep geprobeerd om God terzijde te schuiven, dat gebeurde in de hemel. En een derde deel van de engelen zijn satan gevolgd in deze hoogmoed. Ze zijn daarna in de aarde geworpen, het binnenste van de aarde is de hel.

Deze gevallen engelen moeten via incarnatie vanuit het vuur, naar steen, naar stof, via bacterie, via plant, via vis, via reptiel, via vogel, via dier en uiteindelijk ook via de menselijke vormgeving bewijzen dat ze God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf.

Adam was de eerste gevallen engel die mocht incarneren in een menselijke vorm met alle daaraan verbonden mogelijkheden zoals de vrije wil en het denkvermogen. Adam heeft 269,497,059 geleefd en de zondeval heeft plaatsgevonden 930 jaren voor zijn lichamelijk dood. Adam heeft dus 269.496.129 jaren geleefd voordat hij de verboden vrucht via Eva tot zich nam.

Het scheppingsverhaal – de evolutieleer - getuigd over de incarnatie periode van de gevallen engelen en de in een slang geïncarneerde engel heeft dus Eva verleidt pas na 269.496.129 jaren na de incarnatie van Adam vanuit het stof.

De berekening van de leeftijd van Adam.
Een jubelperiode = 49 jaar. Dat is gelijk aan één Goddelijke dag. Een Goddelijke jaar heeft 1000 dagen. Dus duurt een Goddelijk jaar 49.000 menselijke jaren. Na de scheppingsperiode van 343 jaar (7 x 49) duurt het 5500 jaar voordat Jezus begint met Zijn missie, zie hiervoor het Evangelie van Nicodemus. Dus 49.000 x 5500 = 269.500.000 Conclusie: Jezus is gestart 3871+49= 3920 jaren met Zijn missie na de zondeval.

Adam is gemaakt in het laatste uur van de zesde scheppingsdag, daarom de correctie met 1 jubelperiode a 49 jaar. Het getal 8 betekent: Een NIEUW BEGIN en het heeft 80 jubelperioden (80x49=3920 jaar) geduurd vanaf de zondeval tot het moment dat het nieuwe verbond door Jezus te volgen in nederigheid voor de gevallen engelen in werking kon gaan.𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐒𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐰 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭

Satan has become haughty of his own free will and has tried to push God aside through a coup d'état, which happened in heaven. And a third of the angels have followed satan in this pride. They were then cast into the earth; the interior of the earth is hell.

These fallen angels must prove through incarnation from fire, to stone, to dust, through bacteria, through plant, through fish, through reptile, through bird, through animal and finally through human form that they love God above all and the neighbor as himself.

Adam was the first fallen angel who was allowed to incarnate in a human form with all the associated abilities such as free will and the mind. Adam lived 269,497,059 and the Fall occurred 930 years before his physical death. So Adam lived 269,496,129 years before taking the forbidden fruit through Eve.

The creation story - the theory of evolution - testifies to the incarnation period of the fallen angels and the angel incarnated in a serpent thus seduced Eve only after 269,496,129 years after the incarnation of Adam from the dust.

The calculation of the age of Adam.
One jubilee = 49 years. That is equal to one Divine Day. A Divine year has 1000 days. So a Divine year is 49,000 human years. After the creation period of 343 years (7 x 49) it takes 5500 years before Jesus starts His mission, see the Gospel of Nicodemus for this. So 49,000 x 5500 = 269,500,000 Conclusion: Jesus started 3871+49= 3920 years with His mission after the Fall.

Adam was created in the last hour of the sixth day of creation, therefore the correction with 1 jubilee period 49 years. The number 8 means: A NEW BEGINNING and it has lasted 80 jubilees (80x49=3920 years) from the Fall until the moment the new covenant could come into effect by following Jesus in humility before the fallen angels.VERGELIJK RECENTE GEBEURTENISSEN MET PROFETIEËN

Daniël 2:45 en Daniel 8:25 zeggen beiden dat er iets zal gebeuren zonder dat er een mensenhand aan te pas zal komen en dat dit het begin is van het einde van satans werken. Met andere woorden: Het is het begin van de Eindtijd.

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠: Covid19 is ontstaan zomaar uit het niets en heeft de wereld op zijn kop gezet, dit virus is op dit moment mild, maar het kan en zal ieder moment kunnen muteren naar een uiterst besmettelijk en dodelijk gebeuren. Covid19 is geregistreerd op 16 december 2019.

Openbaringen 7:3-4 verteld dat er geen schade mag worden berokkend aan de zee, de aarde en de bomen, want de 144,000 eerstelingen moeten eerst worden opgehaald. De vraag die opkomt is: Is er een datum te prikken vanaf wanneer het stormgeweld dusdanig is toegenomen dat de aarde – aardbevingen – en de zee – zeespiegel verhoging – en de bomen – bosbranden en omgewaaide bomen – letterlijk waarneembaar zijn?

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠: Ja, deze datum is: Goede Vrijdag 2 april 2021. Vanaf dit moment zijn deze drie factoren in beeld.

We hebben gezien dat de droogte wereldwijd op 21 september 2022 op het hoogtepunt was. We kunnen lezen in Ezechiël 22:24 dat God’s toorn op het hoogtepunt is als de wereld gortdroog is. Dit is overeenkomstig Daniël 12:11 zie het onderstaande schema. Een interessante vraag: is het juist om op het hoogtepunt van jouw woede te reageren? Ik weet dat God zeer wijs is en ik geloof dat Hij Zijn woede kan beheersen.

Registratie Covid19 op 16-12-2019, dit virus is ontstaan zonder een mensenhand.
Na 2300 dagen (Daniël 8:14 ) wordt de schepping hersteld, dus op Goede Vrijdag 3 april 2026.
3 april 2026 - 1290 dagen (Daniël 12:11) = 21 september 2022, Ezechiël 22:24 was op dit moment een feit.

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠: Bij de vertaling door Hiëronymus is hier iets fout gegaan – lees: gemanipuleerd. Ondanks de geconstateerde droogte is er niets gebeurd wat er in Daniël 12: 11 wordt gezegd. Dus de tekst van Daniël 11:31 en 12:11 vinden later plaats.

We weten dat er twee keer wordt geschreven dat de tijd verkort moet worden om de laatste paar knechten van God in leven te houden tot op het allerlaatste moment dat de zevende trompet zal klinken, dit kunnen we lezen in Mattheüs 22:24 en in Marcus 13:20. De vraag is nu dus: welke tijd moet verkort worden: de 2300 dagen met als einddatum: Goede Vrijdag 3 april 2026 of de meermaals genoemde tijd van verdrukking van 1260 dagen?

Als we de tijd van de overbruggingsperiode gaan verkorten dan blijven de 1260 van de verdrukking ongewijzigd.  Dus Goede Vrijdag 3 april 2026 – 1260 dagen = 21 oktober 2022. Dus de verkorting van de 2300 dagen genoemd is Daniël 8:14 is niet van toepassing want 21 oktober 2022 is al verleden tijd.

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠:: De tijd van de verdrukking is verkort. De komst van Jezus in de wolken kan ieder moment plaatsvinden. Als Hij komt dan heeft Hij een scherpe sikkel bij zich en de engelen zullen deze scherpe sikkel gebruiken om te oogsten.  De manier van oogsten vinden we terug in Openbaringen 6:7-8

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard (1), met honger (2), met de dood (3) en door de wilde dieren (4) van de aarde. '

1.  Wereldoorlog III
2.  Nieuwe dodelijke mutatie van Covid19
3.  Hongerdoden
4.  De menselijke wilde beesten.COMPARE RECENT EVENTS WITH PROPHECIES.

Daniel 2:45 and Daniel 8:25 both say that something will happen without human hand and that this is the beginning of the end of Satan's works. In other words: It is the beginning of the End Times.

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: Covid19 arose out of nowhere and turned the world upside down, this virus is currently mild, but it can and will mutate at any time into an extremely contagious and deadly event. Covid19 was registered on December 16, 2019.

Revelation 7:3-4 tells that no harm should be done to the sea, the earth, and the trees, for the 144,000 firstfruits must be collected first. The question that arises is: Can a date be set from when the storm violence has increased to such an extent that the earth - earthquakes - and the sea - sea level rise - and the trees - forest fires and fallen trees - are literally perceptible?

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: Yes, this date is: Good Friday, April 2, 2021. From this moment on, these three factors are in the picture.

We have seen that the global drought was at its peak on September 21, 2022. We can read in Ezekiel 22:24 that God's wrath is at its peak when the world is bone dry. This is in accordance with Daniel 12:11 see chart below. An interesting question: is it right to react at the height of your anger? I know God is very wise and I believe He can control His anger.

Registration Covid19 on 16-12-2019, this virus originated without a human hand.
Creation will be restored after 2300 days (Daniel 8:14), so on Good Friday, April 3, 2026.
April 3, 2026 - 1290 days (Daniel 12:11) = September 21, 2022, Ezekiel 22:24 was a fact at this time.

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: Something went wrong with the translation by Hieronymus – read: manipulated. Despite the noted drought, nothing that is said in Daniel 12:11 has happened. So, the text of Daniel 11:31 and 12:11 take place later.

We know that it is written twice that the time must be shortened to keep alive the last few servants of God until the very last moment when the seventh trumpet is sounded, we can read this in Matthew 22:24 and in Mark 13 :20. So the question now is: which time should be shortened: the 2300 days with the end date: Good Friday April 3, 2026 or the time of tribulation of 1260 days mentioned several times?

If we shorten the time of the bridging period, then the 1260 of the tribulation will remain unchanged. So Good Friday April 3, 2026 – 1260 days = October 21, 2022. So, the shortening of the 2300 days mentioned in Daniel 8:14 does not apply because October 21, 2022 is already in the past.

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: The time of the tribulation has been shortened. The coming of Jesus in the clouds can take place at any moment. When He comes, He will have a sharp sickle with Him, and the angels will use this sharp sickle to reap. The way of harvesting can be found in Revelation 6:7-8

Revelation 6:7-8 “And when the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see! And I looked, and behold, a gray horse, and he that sat on him, his name was Death, and the realm of death followed him. And power was given them over the fourth part of the earth, to kill with the sword (1), with hunger (2), with death (3), and with the wild beasts (4) of the earth. '

1. World War III
2. New deadly mutation of Covid19
3. Starving
4. The human wild beasts.God blies Zijn adem in en wiste het geheugen.

Jezus is God zelf. God heeft van zichzelf een afbeelding gemaakt nadat satan hooghartig is geworden en dacht God terzijde te kunnen schuiven. Satan heeft getracht om een staatsgreep te plegen, dat kun je lezen in Openbaring 12:7-10. Een derde van de engelen waren de aanhangers van satan. Satan en zijn aanhangers hebben de staatsgreep verloren en zijn in de aarde geworpen. De hel is het binnenste van deze planeet. De hel, zo staat er geschreven, bestaat uit Zwavel en Vuur, dit is de exacte omschrijving van het binnenste van de aarde. Bij een vulkaanuitbarsting komt het binnenste naar buiten en worden de gesmolten stenen – de lava – hard. Dan begint het slijtageproces en er ontstaat stof. Ik wil je verwijzen naar een paar  teksten.

Mattheüs 3:9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

Lukas 3:8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

Genesis 2:7   toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Deze teksten zijn alleen mogelijk als de geesten van de gevallen engelen vanuit het vuur in de geharde stenen zijn terechtgekomen.  Door het slijtageproces worden de engelen gevormd tot stof. Iedere vorm is gevormd uit stof, dus de bacterie, de plant, de vis, het reptiel, de vogel, het dier en de mens, allemaal gevormd uit stof. Dat is eenvoudig te bewijzen, want iedereen keert na de dood weer terug in de oorspronkelijke vorm: stof. Er is letterlijk sprake van een incarnatie proces.  De evolutieleer klopt, maar dan anders, want er sprake van een gestuurd evolutieproces.

Genesis 2:7 zegt nog iets bijzonders: God blies Zijn adem in en zo werd het een levend mens. De theologen zeggen dat God de ziel erin blies (dit is fictie), maar dat staat er niet. Er staat alleen maar dat het een levend mens werd. De vraag moet zijn: Wat is de overeenkomst die bij ieder mens waarneembaar is?

Het enige wat alle mensen als overeenkomst hebben bij de geboorte is dat er geen geheugen is. Dit is ook logisch, want als er een herinnering zou zijn aan de periode dat de gevallen engelen in het vuur zijn of in de wat betere omstandigheden van de gebonden vorm van een steen, dan zou iedere gevallen engel vanuit een angst positie beginnen aan het leven van een mens.

De gevallen engelen zijn uit vrije wil opstandig geworden, uit vrije wil hebben ze getracht om God opzij te zetten. Alleen als ze weer uit vrije wil dus zonder angstcomplex weer voor God kiezen in het aardse leven, dan zijn ze weer welkom in het rijk van de Allerhoogste. Want God weet dat als ze uit vrije wil weer voor Hem kiezen, dan is het voor eeuwig en altijd. God breathed His breath and erased the memory.

Jesus is God himself. God made an image of himself after satan became haughty and thought he could push God aside. Satan has attempted a coup d'etat, you can read that in Revelation 12:7-10. One third of the angels were Satan's followers. Satan and his supporters lost the coup and were cast into the earth. Hell is the interior of this planet. Hell, it is written, consists of Sulfur and Fire, which is the exact description of the interior of the earth. During a volcanic eruption, the inside comes out and the molten stones - the lava - harden. Then the wear process starts and dust is formed. I would like to refer you to a few texts.

Matthew 3:9 And think not that thou canst say within thyself, We have Abraham for a father; for I say unto you that even of these stones God is able to raise up children to Abraham.

Luke 3:8 Bring forth therefore fruit according to repentance, and begin not to say within yourselves, We have Abraham for a father; for I say unto you that even of these stones God is able to raise up children to Abraham.

Genesis 2:7 Then the LORD God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life; thus man became a living being.

Deze teksten zijn alleen mogelijk als de geesten van de gevallen engelen vanuit het vuur in de geharde stenen zijn terechtgekomen.  Door het slijtageproces worden de engelen gevormd tot stof. Iedere vorm is gevormd uit stof, dus de bacterie, de plant, de vis, het reptiel, de vogel, het dier en de mens, allemaal gevormd uit stof. Dat is eenvoudig te bewijzen, want iedere keert na de dood weer terug in de oorspronkelijke vorm stof. Er is letterlijk sprake over een incarnatie proces.  De evolutieleer klopt, maar dan anders, want er sprake van een gestuurd evolutieproces.

Genesis 2:7 says something else special: God breathed in His breath, and it became a living man. The theologians say God breathed the soul into it, but it doesn't say that. It just says it became a living human being. The question must be: What is the similarity that can be observed in every human being?

The one thing all humans have in common at birth is that there is no memory. This also makes sense, because if there were a memory of the time when the fallen angels are in the fire or in the somewhat better conditions of the bound form of a stone, then every fallen angel would start life from a fearful position. of a human.

The fallen angels have rebelled of their own free will, of their own free will they have sought to set God aside. Only if they again of their own free will – so without a fear complex – again choose God in their earthly life, then they are welcome again in the realm of the Highest. Because God knows that if they choose Him again of their own free will, then it is forever and ever.Bidden NIET op Straat en NIET in de Kerk

Lukas 20:45-47 'En ten aanhoren van al het volk zei Hij tegen Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, die de huizen van de weduwen verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen.'

Mattheüs 6:1-4   'Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. ' 


Ik heb twee teksten voor u, kunt u deze teksten uitleggen?
U heeft er jaren voor gestudeerd, ik niet. Ik denk dat u het niet kunt uitleggen, dat kan ik wel.
Bewijs dat u de waarheid kent.
Mattheüs 5:18 Ik zeg u met nadruk: tot het moment waarop hemel en aarde vergaan, blijft iedere letter, ieder leesteken van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.
Mattheüs 24:34 Ik verzeker jullie: al deze dingen zullen gebeuren, nog voordat deze generatie voorbij is.
https://bible.com/nl/bible/75/mat.24.34.HTBKeren terug naar de Hel.

Over bijbel uitleg, leg deze tekst eens uit, Psalm 9:18-19

De goddelozen 𝗸𝗲𝗿𝗲𝗻 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴, 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗵𝗲𝗹 𝘁𝗼𝗲 alle heidenvolken, die God vergeten.

Want de arme wordt niet voor altijd vergeten, 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝗼𝗽 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗲𝗲𝘂𝘄𝗶𝗴.

 

Tja, je kunt deze tekst niet uitleggen, bedoel je te zeggen, dus zal ik het maar doen.

De terugkeer naar de Hel is uitsluitend mogelijk als je er vandaan komt. Je kunt lezen in Revelation 12:9 The fallen angels are CAST INTO EARTH.

In de aarde is letterlijk de Hel gevormd, die bestaat uit VUUR EN ZWAVEL, exact zoals beschreven in Openbaring 20:10.

De mens is een geïncarneerde gevallen engel die uit de Hel (het midden der aarde) is gekomen. De incarnatie periode via allerlei levensvormen heeft ongeveer 269.500.000 jaren geduurd.

 

Als je Jesaja 66:3 leest, dan zie je iets over de incarnatie over de verschillende levensvormen terug.

 

Wie een rund slacht, slaat een man neer,

Wie een lam offert, breekt een hond de nek,

Wie een graanoffer offert, offert varkensbloed,

Wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.

Zoals zíj ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden,