Het 1000 jarig rijk

Het 1000 jarig rijk is een veel besproken, maar vooral onbegrepen item. Weet je hoe dat komt? Het antwoord is zo simpel. De mensen geloven God niet, dat is de hele oorzaak. Het uitgangspunt is en blijft: GOD LIEGT NIET, NOOIT! Dus als God zegt dat het 1000 jaar duurt, dan duurt het ook duizend jaar en niet een dag korter of langer. Nee, duizend jaar is duizend jaar.

Wat gebeurt er vóórdat het duizend jarig Rijk start?

Er zijn twee teksten die ik wil aanhalen, gewoon teksten die in de bijbel staan. Een advies: Lees Jesaja 24 helemaal en als je het niet begrijpt. Dan wil ik het je uitleggen, maar nu eerst deze twee teksten:

Jesaja 24:5-6  'Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven. '

Micha 1:2-4  'Luister, volken, allemaal! Sla er acht op , aarde, met al wat u bevat! En laat de Heere HEERE Getuige tegen u zijn, de Heere, uit Zijn heilige tempel. Want zie, de HEERE komt uit Zijn woonplaats, Hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde. De bergen smelten onder Hem weg, de dalen splijten als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit. '

UITLEG: Op het einde – dus voor 3 april 2026 – zal God alles wat op de aarde leeft – dus loopt, zwemt, kruipt, vliegt, groeit en bloeit – volledig vernietigen. Ja, dus ook alle nog in leven zijnde mensen. De bergen zullen smelten, de dalen zullen splijten, dus het gehele aardoppervlak zal veranderen. Niets zal meer herkenbaar zijn, geen enkel gebouw zal blijven bestaan, geen steen zal meer terug te vinden zijn.

Maar weet u, God is Liefde. Allen die Hij nu zal vernietigen zullen éénmaal – na miljarden jaren – in alle Goddelijke Liefde weer opgenomen worden in Zijn Rijk. Het aardse lichaam wordt nu vernietigd, maar de geest kan niet vernietigd worden. Alles wat van Hem uitgaat heeft een leven zonder einde. De geest van God zal ooit weer bij Hem terugkomen, maar daar is voor nodig dat de ziel vanuit de vrije wil de EERSTE LIEFDE zal uitstralen.

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Jesaja 24:22   'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. '


De omvorming van de aarde

Kort voor de zondvloed is de aarde gekanteld en is al het leven vernietigd, maar op een dusdanige wijze dat het zelfde leven weer voortgang zou hebben. De gehele flora en fauna is bewaart gebleven, het menselijke leven is toen vernietigd op 8 personen na. Noach en zijn zonen mochten samen met hun echtgenoten de eerste bewoners zijn van de nieuwe generatie. Het water heeft dus een minder vernietigende kracht dan vuur.

Door vuur – het binnenste van de aarde komt naar buiten en het buitenste naar binnen – wordt nu alles vernietigd. Maar na een letterlijke afkoelingsperiode zal de Allerhoogste alles weer laten groeien en bloeien. Wel op een totaal andere wijze dan wat we nu gewend zijn.


De eerste bewoners van het 1000 jarig rijk op 3 april 2026

Allereerst natuurlijk de mededeling dat de gregoriaanse jaar berekening niet meer van toepassing zal zijn. Jezus zelf heeft vanaf dat moment de leiding tijdens deze 1000 jaar en ongetwijfeld zal Hij alles bijhouden en organiseren. Hij heeft de leiding. Let op: Hij heeft de leiding, en dat is iets totaal anders dan het heersen wat wij Nu gewend zijn. Het is de liefde die zal regeren en dat is niet te vergelijken met een machtsuitstraling. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Openbaring 12:6  'En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. ' 

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiël), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. '

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

UITLEG: Het klinkt voor velen raar, maar er zullen twee groepen zijn.

  1. Een groep mensen die nog in het vlees zullen zijn, dus met een lichaam van vlees en bloed. Deze groep zal - net als de zonen van Noach – voor een nieuw nageslacht zorgen. Ze zullen leven en niet meer sterven, hun leven zal een hoge ouderdom kennen zoals ook beschreven staat in de bijbel van de mensen uit de tijd van Henoch.
  2. De martelaren uit de voorgaande generatie (de periode van 8 tot 8.000.000.000 personen) die de opstandig mochten beleven kort vóór het moment dat God alles vernietigde en zijn opgenomen in een ondeelbaar moment, tezamen met de enkele mannen die waren overgebleven, deze personen komen allen terug in een geestelijk lichaam.

 1 Korinthe 15:51-52   'Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. '


De Fauna en de Flora veranderen totaal

Jesaja 11:6-9 ' Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE , zoals het water de bodem van de zee bedekt. '


De Vrije Wil, ook in het 1000 jarig rijk

Ondanks dat er nergens geschreven wordt over de VRIJE WIL, is de vrije wil het belangrijkste wat er in de bijbel wordt bedoeld. Er is geen enkele Godsman ooit gedwongen om als dienaar van de Allerhoogste te fungeren. Ook het gebod Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, is een gebod waar geen dwang achter zit. U mag kiezen wie u boven alles lief wilt hebben, u heeft de keus uit: God, Jezelf, je Naaste, het Slechte of het Goede. Er is niemand die voor u bepaald welke keuze u gaat maken. Wel is het zo dat uw keuze gevolgen heeft. 

U kunt uit vrije wil kiezen om een auto te stelen. Zelfs als u min of meer "gedwongen" wordt door een bekende, dan pleit het u niet vrij van deze daad. Als u gepakt wordt, dan zult u de consequenties moeten dragen. In het aardse is het zo dat de pakkans vaak klein wordt geacht en dat mensen dit risico willen lopen.

De pakkans is in het geestelijke 100%. Er is er Een die Alles weet, die Ene is de Rechter, een zeer rechtvaardige en liefdevolle Rechter.

Openbaring 18:7-8  'Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag (in korte tijd) haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. '

UITLEG: Zeer veel mensen hebben een grote mate aan EIGENLIEFDE, dat is dus hetzelfde als zelfverheerlijking. De liefde tot de Allerhoogste is verkoelt, Hij moet dan de eerste stap zetten om het de mens naar de zin te maken. Ondanks dat dit een CITAAT: Psalm 118:6 'De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? '  is uit de bijbel, getuigd dit NIET over de Eerste Liefde. Men doet zo een aanname dat de Heer toch wel voor u zal zorgen. 

David, de psalmist, begint met een lofgezang waaruit bewondering en respect spreekt en hij spoort anderen aan om hetzelfde te doen. Hij getuigd uit liefde en verteld een ieder blijmoedig dat God de liefde is. Dit is het tonen van de EERSTE LIEFDE.

Psalm 118:1-6  'Loof de HEERE , want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen: Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aäron toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten wie de HEERE vrezen, toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet . De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? ' 

Openbaring 2:2-4  'Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn . En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. ' 

UITLEG: U kunt nog zoveel met uw geloof bezig zijn, u kunt iedere conclusie trekken. U kunt zelfs constateren dat de predikant liegt, maar als u NIET bereidt bent om uit uw comfortzone - als u deze desondanks blijft volgen - te stappen, dan staat u NIET in de EERSTE LIEFDE. 

Conclusie: Pas als u uit Vrije Wil kiest om de Allerhoogste te dienen - dat doet u door Hem altijd op de Eerste plaats te zetten - in nederigheid, dan zal Hij u belonen. Bent u bereidt om tegen iedereen te vertellen hoe groot de Almachtige is?  Bent u - ik ook - bereidt om de ander hoger te achten dan uzelf en God boven alles? Jezus heeft het ons voorgedaan! Hij heeft altijd God geëerd en Hij is altijd de onderste weg gegaan, tot en met de dood. De tweede of zelfs de derde dood is NIET voor eeuwig en altijd!


Job 33:29-30 Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven.
UITLEG: U leest dat de mens twee tot drie keer opnieuw tot het menselijke leven wordt opgewekt uit de tweede of de derde dood. Geestelijk dood is niet dood, maar ver van God verwijderd.

De Vrije Wil en het Einde van het 1000 jarig rijk

Ook in de 1000 jarige periode zal de mens uit Vrije Wil moeten kiezen voor of tegen de Allerhoogste en zoals het beschreven staat, ook in deze periode zullen er zeer veel mensen kiezen voor de satan. Dit ondanks de paradijselijke situatie waar de mens in leeft, worden ze weer verleidt met het verlangen om God gelijk te willen zijn. Ze verlaten de Eerste Liefde en kiezen opnieuw voor de zelfverheerlijking.

Openbaring 20:8-10  'En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.'

Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met “eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een “eon”, een specifieke tijdsperiode. Het is echter een periode die wij als mensen - miljarden jaren - niet kunnen overzien.

Jesaja 24:22   'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen** zal er weer naar hen omgezien worden. '  2 Petrus 3:8 **Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 

God is de LIEFDE, kunt u dit - En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheidrijmen met Gods liefde? Jesaja 24:22 geeft Gods liefde weer, het zal lang duren - miljarden jaren wellicht, maar uiteindelijk zal IEDEREEN weer vanuit de Vrije Wil kiezen en zich in dankbaarheid en blijheid aan de LIEFDE van de Allerhoogste onderwerpen. Weet u, als u zich vanuit de EERSTE LIEFDE zal onderwerpen, dan zult u zien hoe enorm groot de eeuwige vrijheid zal zijn. 

Job 33:29‭-‬30  Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. UITLEG: U leest dat de mens twee tot drie keer opnieuw tot het menselijke leven wordt opgewekt uit de tweede of de derde dood. Geestelijk dood is niet dood, maar ver van God verwijderd. 

1 Korinthe 15:22-26  'Want zoals ALLEN in Adam sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. ' 


1 Korinthe 3:11-15   'Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.

ALS IEMANDS WERK VERBRANDT, ZAL HIJ SCHADE LIJDEN. HIJZELF ZAL BEHOUDEN WORDEN, MAAR WEL ZO: ALS DOOR HET VUUR HEEN.