Denken

Qua structuur is de mens hetzelfde als een zoogdier. Zoogdieren zijn er in allerlei vormen en formaten en de mens past qua structuur volledig in die soort. Een dier handelt zoals het instinkt het ingeeft. Een dier kan een kunstje leren, maar zal altijd instinctief handelen. Ondanks dat de mens bijna als zoogdier kan worden bestempeld, zijn er toch een paar essentiële verschillen. Een mens kan denken. Het hersenvermogen is anders, het denkvermogen verandert de mens.

Het denken verandert de mens

Geen enkel dier zoekt naar bezit. De mens doet er bijna alles aan om veel bezit te verkrijgen, terwijl ze - net als de dieren - niets mee kunnen nemen als ze sterven. De meest zinloze dingen* worden door verzamelaars zeer waardevol geacht, terwijl door een enkel ongeval – een brand of een overstroming - de waarde tot € 0,00 gereduceerd kan worden. Alle geleverde inspanning is dus nutteloos en zinloos. Zelfs een vermogen van miljoenen dollars of euro’s op een bank zijn niet erg zinvol, omdat:

  • Het oppotten van geld alleen maar machtsvertoon is
  • Als de elektriciteit uitvalt, niemand meer bij het geld kan komen
  • Ondanks dat er veel miljonairs zijn, zijn er nog steeds mensen die omkomen van de honger

* Deze zinloze dingen zijn afgoden voor de verzamelaars, ze hebben er bijna alles voor over! Overdenk dit maar eens.

denken

Vuurtje eronder?

Zinvol denken

Over zinvolle situaties wordt niet nagedacht. Deze opmerking wordt door de meeste mensen bestreden en toch is dit mijn overtuiging. Als we denken over het ontstaan van de wereld, dan ontstaan er opeens talloze meningen. Deze meningen kunnen we grofweg in tweeën splitsen.

  • Een evolutieleer, het ontstaan vanuit de oerknal.
  • Het scheppingsverhaal, een hogere macht die de aarde in zeven dagen heeft gemaakt

Door simpelweg na te denken kom ik tot een andere conclusie. Ik geloof in een gestuurde evolutie. De basis is zeer lang geleden (269.500.000 jaar) als een scheppingsdaad verricht. Een paar keer is er ingegrepen door de Bestuurder, omdat het verkeerd evolueerde. Een ijstijd vernietigde bedreigende levensvormen en op een ander moment werd een meteoor gebruikt om dit nog een keer te doen.

Denken over de oerknal

Met mijn verstand en mijn redeneringsvermogen kan ik niet begrijpen hoe iets uit niets kan ontstaan. Geen enkele wetenschapper heeft mij voldoende bewijs gegeven dat het mogelijk is dat niets iets wordt. Iedereen heeft meegemaakt dat iets niets werd, dat is geregeld in alle natuurwetten. Zo is het ook in dezelfde natuurwetten opgenomen dat er iets aanwezig moet zijn om iets te laten ontstaan. De wetenschap doet een aanname over de ouderdom van de aarde. De aanname wordt bewezen door de verschillende berekeningen van meerdere wetenschappers. Geen van die wetenschappers was erbij bij het ontstaan van de wereld, dus er is geen getuige verklaring.

denken oerknal

Het scheppingsverhaal overdenken

Wel geloof ik in de gestuurde evolutie, daar is zeer veel bewijsmateriaal voor. Duidelijk aanwezig bewijsmateriaal wordt door veel religieuze mensen terzijde geschoven, omdat ze blind geloven wat er geschreven staat in de bijbel. Omdat de bijbel incompleet is, is dit geen betrouwbare bron om de leeftijd van de aarde te berekenen. We hebben dus andere geschriften erbij nodig. De bijbel is de basis, maar wordt in deze case aangevuld met het tweede gedeelte van het Evangelie van Nicodemus.

Overdenk het Evangelie van Nicodemus

De enige mens die getuige is geweest over de tijdrekening van God is Adam. Door overlevering aan Seth en Henoch is het benoemen van een periode begrijpbaar en logisch. Seth kreeg te horen van de engel dat na 5500 jaar de Messias zou komen. Zie Nicodemus-dodenrijk bij de downloads. In de bijbel staat hoe we de goddelijke jaren kunnen omzetten naar onze jaarrekening. De complete omzetting staat in het PDF-document: de goddelijke tijdrekening. Het evangelie van Nicodemus2-Dodenrijk en de Goddelijke Tijdsberekening kunt u HIER downloaden.

Begin van het verslag


Toen de mannen die waren verrezen dat hoorden, bekruisten ze hun gezicht met het teken van het kruis en zeiden tegen de priesters: "Geeft ons inkt, papier en een pen.' Die werden dus gebracht en ze gingen zitten en schreven het volgende op:  Heer Jezus Christus, de opstanding en het leven van de wereld, geef ons genade dat we over Uw opstanding mogen schrijven en over de wonderen die U in het rijk van de doden hebt verricht.


Het getuigenis van Jesaja en Johannes de Doper
Welnu, we waren in het rijk van de doden met allen die van eeuwigheid waren gestorven. En te middernacht begon in de duisternis iets te schijnen wat leek op het licht van de zon. We werden allen verlicht zodat we elkaar zagen. En op hetzelfde ogenblik werd onze vader Abraham, samen met de aartsvaders en de profeten vervuld van vreugde en ze zeiden tegen elkaar: 'Dit licht komt van het grote Licht.' De profeet Jesaja die daar ook was zei: 'Dit licht komt van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hiervan heb ik geprofeteerd toen ik nog leefde: "Het land van Zebulon en het land van Naftali, het volk dat in duisternis zit, zag een groot licht."

En er kwam nog iemand naar het midden, een kluizenaar uit de woestijn, en de aartsvaders vroegen hem: "Wie ben je?' Hij antwoordde: Ik ben Johannes, de laatste profeet die de wegen van de Zoon van God recht maakte en aan het volk boete predikte opdat hun zonden vergeven zouden worden. En de Zoon van God kwam naar mij toe en toen ik hem nog ver weg zag, zei ik tegen het volk: "Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt." En ik doopte hem met mijn hand in de Jordaan en ik zag dat de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalde en ik hoorde ook de stem van God de Vader die het volgende zei: "Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik een welbehagen heb." En daarom zond hij mij naar u om te verkondigen dat de eniggeboren Zoon van God hier komt opdat wie in hem gelooft gered zal worden en wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Daarom zeg ik jullie allen dat je hem moet eren zodra je hem ziet. Want alleen nu heb je gelegenheid tot bekering omdat je in deze ijdele wereld hierboven afgoden hebt geëerd en hebt gezondigd. Dat is op elke andere tijd onmogelijk.


Het getuigenis van Adam en Seth
Toen Johannes dit duidelijk maakte aan degenen die in het rijk van de doden waren, luisterde ook de eerst geschapene en eerste vader Adam en hij zei tegen zijn zoon Seth: 'Mijn zoon, ik wil dat je de voorouders van het menselijk geslacht en de profeten zegt waarheen ik je heb gezonden toen ik op het punt stond te sterven. En Seth zei: 'Profeten en aartsvaders, luistert. Mijn vader Adam, de eerst geschapene, liet mij vlak bij de poort van het paradijs gaan, toen hij op het punt stond te sterven om God te bidden dat hij mij door middel van een engel naar de boom van genade zou brengen om zalf te halen teneinde mijn vader te zalven zodat hij zou opstaan van zijn ziekbed. Dat heb ik gedaan. En na mijn gebed kwam er een engel van de Heer en zei me: "Wat zou je graag willen, Seth? Wil je vanwege de ziekte van je vader graag de zalf hebben die de zieken geneest of de boom waaruit deze zalf vloeit? Deze kan nu niet gevonden worden. Ga daarom aan je vader zeggen dat na afloop van 5500 jaar * vanaf de schepping van de wereld de eniggeboren Zoon van God op aarde zal neerdalen om mens te worden. En hij zal hem met die zalf zalven. En hij zal verrijzen en hij zal hem en zijn nakomelingen met water en de Heilige Geest wassen. En dan zal hij van alle ziekten genezen worden." En toen de aartsvaders en profeten dit hoorden waren ze zeer verheugd.

* Staat hieronder in het kort weergegeven, maar u kunt ook naar de pagina "De Eindtijd" gaan voor een uitgebreide weergave.

Nadenken over Gods tijdrekening (zeer korte weergave)

1 Dag is een periode van 49 jaar (Leviticus 23 - de jubeljaren)

1 Jaar heeft een tijdsduur van 1000 dagen (1000 x 49 = 49000 jaar volgens menselijke jaren).

De schepping heeft 7 dagen geduurd, inclusief de rustdag. Dat is 7 x 49 = 343 jaren volgens onze berekening. De periode na de schepping tot het moment dat Jezus begon met Zijn missie duurde 5500 x 49000 = 269.500.000 jaren volgens de berekening zoals mensen deze hanteren. In de ogen van God is Jezus niet geboren, want Hij bestond altijd al, daarom is de start van Zijn missie na 5500 jaar. Dit is het moment dat Hij op 30-jarige leeftijd water in wijn veranderde.

Denk na over deze combinatie: Schepping - Evolutie

nadenken over de schepping

Gebruik makend van een getuigenverklaring (Adam is deze getuige) is dit de enige conclusie die er getrokken kan worden. Op deze manier is het bestaan van de schepper bewezen. Een schepper die iedere molecuul heeft gecreëerd.  Die iedere molecuul heeft ingezet voor talloze situaties - die moleculen heeft laten groeien en evolueren – onder Zijn leiding.

Een wonder dat we altijd zien: Door conceptie komen er twee cellen bij elkaar. Deze twee cellen gaan een lichaam vormen. In dat lichaam zijn allerlei verschillende functies noodzakelijk. Al deze functies ontstaan uit de eerste twee cellen. Dat komt omdat het twee stamcellen zijn, zegt de wetenschap en verder weten ze het ook niet. Die ene Bouwmeester die heeft bepaald hoe die moleculen kunnen evolueren, want dat is wat er gebeurt bij iedere conceptie. Een wonder door Hem ingezet, één cel die in talloze cellen wordt gedeeld met allerlei verschillende functies!

Denk na over de natuur en het firmament

Als we het heelal overdenken – zo groot, zo immens, zo op elkaar afgestemd – dan is er maar één conclusie mogelijk. Dit moet bedacht zijn door een meesterlijk iemand, want niets kan op deze manier zomaar uit het niets ontstaan. Zonnestelsels en planeten die een spel met elkaar spelen, een spel dat zo exact en precies op elkaar is afgestemd. Ik noem die meester: mijn God, ik mag Hem zelfs Vader noemen.

Hetzelfde geldt voor de natuur, dat is dichterbij voor ons. Dat kunnen we aanraken, dat kunnen we onderzoeken met onze zintuigen. We zien een enorme verscheidenheid schepsels, zowel plantaardig als dierlijk. Er zijn schepsels met ingebouwde sonar, met ingebouwde röntgen, met automatische camouflage en er zijn functies ingebouwd waar wij - mensen - nog helemaal niets vanaf weten. 

Als we hier echt diepgaand over willen denken, dat is namelijk zinvol denken, dan is er maar één conclusie mogelijk: de meester is God, de Almachtige.

Boek van Henoch, God weet alles voordat het gebeurt, miljoenen jaren van tevoren!

Sectie 3:

9.5 U hebt alles gemaakt, en hebt macht over alles wat van U is. Alles is geopenbaard en ligt open voor U, en U ziet alles, er is niets dat kan worden verborgen voor U.

9.11 U weet alles voordat het gebeurt, en U weet dit, en wat elk van hen verwacht. Maar u zegt niets tegen ons. Wat moeten we nu doen met hen over dit alles?”