De Trooster

Mattheüs 28:20  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.  

De Allerhoogste wil u Zijn Trooster zenden, de geest der waarheid. U allen hebt het vermogen in u de stem van Zijn geest te vernemen, want een deeltje van God zelf, een geestvonk van Zijn Goddelijke Geest, die liefde is, ligt in u en zal zich ook steeds met Hem kunnen verbinden. Zijn woord zal door Hem in u binnenstralen, want deze geestvonk is een uitstraling van God zelf die u doeltreffend raakt als u daarop voorbereid bent. Zolang u zich afzijdig houdt van Jezus, houdt ook deze geestvonk zich stil in u. Verbindt u zich met God, dan staat ook de geestvonk in contact met God en hij kan u alles overbrengen wat nu van God aan licht en kracht uitgaat. Hij kan u de zuivere waarheid uit God doen toekomen, en u kunt door het ontvangen van deze waarheid toenemen in inzicht, dus vanuit het donker van de nacht het licht van de dag binnentreden.

Jezus heef u dit beloofd toen Hij op aarde leefde, dat God u niet meer alleen zou laten, dat Hij altijd bij u zal blijven tot aan het einde van de wereld. Jezus wees u op "het werkzaam zijn van Mijn geest" in u, die u vertrouwd zal maken met de waarheid. Want tevoren was de ziel nog met de oerschuld belast, die het onmogelijk maakte om de verbinding van de mens met God zo innig te doen zijn, dat hij Zijn stem in zich vernam.

Want eerst moest de verlossing hebben plaatsgevonden door Jezus Christus, die de grote scheiding van God ophief. De mens moest God heel bewust erkennen in Jezus Christus. Hij moest dus vanuit zijn vrije wil de weg van de terugkeer aanvaard hebben, die hem dan ook weer de aanstraling van Gods liefdeskracht opleverde en hem verzekerde van het weerklinken van Zijn woord in zichzelf, als dit zijn wil was, als hij zich bewust openstelde en nu de geestvonk in zich aanleiding gaf zich te verbinden met de Vadergeest van eeuwigheid.

Daartoe behoort slechts de ernstige wil, om Gods wil binnen te gaan. Daartoe is het erkennen van Jezus nodig, aan wie het wezen eens zijn erkenning ontzegd had. En daar is een leven in liefde voor nodig opdat Zijn geest zich nu uiten kan, zoals Jezus het beloofd heeft. Lichamelijk kon Jezus niet bij u mensen blijven, maar Jezus gaf u de troost Gods geest te zenden en dus altijd "bij u te blijven tot aan het einde van de wereld". En deze belofte moet u ernstig nemen. U kunt zich altijd van Gods tegenwoordigheid bewust zijn en blijven. U hoeft het alleen maar zelf te willen dat God / Jezus bij u tegenwoordig is.

U hoeft slechts in gedachten de verbinding met God tot stand te brengen, in de geest of in het werkzaam zijn in liefde.

Dan zult u God ook voortdurend kunnen vernemen. Want God zelf is in u en de geestvonk verliest nimmer de verbinding met de Vadergeest van eeuwigheid. Hij kan zich alleen niet uiten, wanneer de mens zelf zich niet openstelt uit vrije wil. Wanneer hij zelf niet luistert om te horen wat de geest uit God door de geestvonk aan hem overbrengt.

En zodoende ligt het steeds alleen aan de mens zelf, of hij de vonk in zich doet ontbranden, dat hij hem de mogelijkheid geeft zich te openbaren, dat hij God zelf vraagt dat Jezus bij hem mag zijn, hem onderricht en bekend maakt met de waarheid volgens de belofte van Jezus.

En God zal hem waarlijk als een Trooster terzijde staan. Hijzelf zal u binnenleiden in de waarheid, God zelf zal zich bewijzen door Zijn aanspreken. Hij zal bij u zijn en blijven tot aan het einde.

Amen