De Didache

De Didache: Er bestaan meerdere versies van de Didache. De katholieken hebben een gemanipuleerde versie. Daar wordt de communie en de eucharistie in vermeld. De Didache Protestant – het woord Protestant heb ik toegevoegd - is de standaard op internet en is gemanipuleerd naar de protestantse leerstellingen, de Didache met als schrijver Arjan de Kok is een protestante versie die in de boekhandel is te verkrijgen. 

De Didache Apostelen NL
PDF – 303,2 KB 161 downloads

Ter vergelijk kunt u HIER drie versies downloaden. U heeft een Vrije Wil om zelfstandig onderzoek te verrichten. Onderzoek alles en behoudt het goede.

De Didache is de leer der Apostelen en NIET de leer van Katholieken en Schriftgeleerden - lees: Protestanten. 

De Didache Hoofdstuk 1. De weg die leidt naar het leven

Er zijn twee wegen, één leidt naar het leven en één naar de dood en het verschil tussen deze twee wegen is groot. Dit is de weg van het leven:

 • Ten eerste moet u van God die u gemaakt heeft houden.  (1)
 • Ten tweede moet u van uw naaste houden zoals u van uzelf houdt en alles wat u zelf niet wilt overkomen, doe dat ook niet aan een ander

Zegen hen die u vervloeken, bid voor uw vijanden en vast voor hen die u vervolgen. Want welke beloning is er als u van hen houdt die van u houden? Doen de heidenen dat ook niet? Maar houd van hen die u haten, dan zult u geen vijand hebben. Houd u verre van lichamelijke en wereldse begeerten. Als iemand u op de rechterwang slaat keer hem dan ook de ander toe, dan zult u volmaakt zijn. Als iemand u dwingt om een mijl te lopen, loop er dan twee. Als iemand uw mantel neemt, geef hem ook uw trui. Als iemand iets wegneemt dat van u is, vraag het niet terug, want u zou het ook niet kunnen. Geef aan iedereen die u vraagt en vraag niet terug. Want de Vader wil dat aan iedereen uitgedeeld wordt wat Hijzelf gratis gegeven heeft.  Laat uw gift als zweet(1azijn in uw handen totdat u weet aan wie u ze moet geven. Gezegend is hij die geeft zoals het hem is opgedragen, want hij is zonder schuld. Maar wee degene die ontvangt, want als iemand ontvangt die het nodig heeft, dan zal hij vrij van schuld zijn. Maar degene die ontvangt die het niet nodig heeft, zal gestraft worden voor de reden waarom hij het aangenomen heeft en met welk oogmerk. Als hij beproefd wordt, zal onderzoek gedaan worden naar de dingen die hij gedaan heeft en hij zal niet kunnen ontkomen totdat hij de laatste cent vergoed heeft.

Mattheüs 6:1-4  (1'Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linker hand niet weten wat uw rechter hand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. ' 

Mattheüs 22:37-40 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 

Lukas 10:27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 

1a.Laat uw gift als zweet zijn in uw handen totdat u weet aan wie u ze moet geven

In de download Protestant wordt gezegd: Over dit onderwerp is ook deze rake (typefout m/z rare) uitspraak gedaan. Toch is deze uitspraak zo helder als pas gepoetst glas. Het is een synoniem voor: Paarlen voor de zwijnen werpen. Als je handen zweterig zijn, dan valt alles eruit. Dus het cadeau (de daadwerkelijke gift) mag pas verstrekt worden aan iemand die God liefheeft, die gelooft in het offer van Jezus Christus. Hoofdstuk 9: Geef het Heilige niet aan de honden.

De Didache Hoofdstuk 2. Het tweede gebod betekent dit:

 • u zult niet doden,
 • u zult geen overspel plegen,
 • u zult geen incest plegen,
 • u zult geen hoererij bedrijven,
 • u zult niet stelen,
 • u zult geen magie bedrijven,
 • u zult niet aan hekserij doen,
 • u zult geen abortus plegen of doden wat net geboren wordt,
 • u zult de dingen van uw naaste niet begeren.
 • u zult niet zweren,
 • u zult niet vals getuigen,
 • u zult niet kwaadspreken,
 • u zult geen wrok koesteren.
 • u zult niet tweeslachtig zijn of met gespleten tong gespreken, want het spreken met een dubbele bodem is een valstrik van de dood.
 • u zult geen leugenachtige of loze woorden spreken maar ze bevestigen door daden.
 • u zult niet hebzuchtig, roofzuchtig of hypocriet zijn, of kwaadaardig of hoogmoedig zijn.
 • u moet uw naaste niet met verkeerde bedoelingen tegemoet treden.
 • u zult niemand haten, maar sommigen vermanen, voor sommigen moet u bidden en sommigen moet u meer liefhebben dan uw eigen leven.

Mattheüs 5:3-12 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. 

Exodus 20:13-17  U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. 

Hoofdstuk 3, let op eigen karakter (zelfreflectie)

 • Vlucht mijn kind, van alles dat slecht is of wat daarop lijkt. 
 • Wees niet wraakzuchtig, want wraak leidt naar moord. 
 • Wees niet jaloers of een ruziezoeker en heb geen kort lontje, want vanuit dit alles ontstaat moord. 
 • Brand niet van verlangen mijn kind, want dat leidt tot ongeoorloofde seks en spreek ook geen vuile taal of kijk ook niet op iemand neer, want vanuit dit alles ontstaat overspel. 
 • Let niet op voortekenen mijn kind, want dit leidt tot afgoderij. Spreek geen bezweringen uit, doe niet aan astrologie, of aan magie en besteed aan dit alles totaal geen aandacht, want uit deze dingen komt afgoderij voort.
 • Lieg niet mijn kind, want liegen leidt tot diefstal. Begeer niets en bedrieg niet, want uit al deze dingen komt diefstal voort. 
 • Klaag niet mijn kind, want dit leidt tot godslastering. 
 • Wees niet eigenwijs of kwaaddenkend, want uit dit alles komen godslasteringen voort. Wees liever zachtmoedig, want de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. 
 • Wees geduldig, vergevingsgezind, oprecht, vriendelijk, goed en heb altijd diep ontzag voor de woorden die u gehoord heeft. 
 • U zult niet over uzelf opscheppen of overmoedig zijn in uw ziel. Uw ziel mag zich niet verenigen met de hoogmoedigen, maar met de rechtvaardigen en nederigen zult u omgaan. 
 • Accepteer alles wat u overkomt als goed, wetende dat niets buiten God om gebeurt.18

Galaten 5:17-21  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. 

Hoofdstuk 4. Dit is de weg van het leven.

 • Mijn kind, dag en nacht zult u denken aan degene die u het woord van God brengt. U zult hem eren zoals u de Heer eert, want daar waar over de aard van de Heer gesproken wordt, daar is Hij aanwezig. Ontmoet de heiligen dagelijks, zo zult u gedragen worden door hun woorden.
 • Verlang niet om scheuring te veroorzaken, maar maak vrede met degenen die tegen zijn. 
 • U zult rechtvaardig oordelen en geen aanzien des persoons hebben bij het vermanen van overtredingen. 
 • U zult zich niet afvragen of iets zo zal zijn of niet. 
 • U zult niet iemand zijn die zijn hand wel uitstrekt om te ontvangen, maar ze terugtrekt als het op geven aankomt. Als u iets heeft, geef het dan weg als losgeld voor uw zonden. Aarzel niet om te geven en klaag ook niet als u geeft, want u weet toch wie een goed vergelder is van beloningen! Keer u niet af van iemand die direct uw hulp nodig heeft, deel liever alles met uw broer en zeg niet dat iets van uzelf is. Want als u samen deelgenoot bent van het onvergankelijke, hoeveel temeer van het vergankelijke? 
 • U zult uw hand (2) niet van uw zoon of dochter weghouden, maar u zult hen vanaf hun jeugd leren diep ontzag voor God te hebben. U zult uw dienaar of dienares die op dezelfde God vertrouwd niet vanuit bitterheid commanderen. Zij zouden daardoor het ontzag voor God kunnen verliezen die over u beiden heerst. Want Hij is niet gekomen om te roepen met aanzien des persoons, maar Hij komt naar hen toe die de Geest heeft toebereid. 
 • U dienaren moet uzelf onderwerpen aan uw meesters, bescheiden en met ontzag, want hij vertegenwoordigt God hierin. 
 • U moet alle huichelarij en alles wat de Heer niet bevalt haten. U moet de geboden van de Heer niet loslaten, maar bewaren wat u ontvangen hebt, noch door iets daaraan toe te voegen, noch door er iets van af te nemen. 
 • Uw overtredingen zult u belijden in uw hart(3) en u zult niet in gebed gaan met een slecht geweten. 

In de download wordt gesproken over:

2. U zult uw hand (verantwoordelijkheid) niet van uw zoon of dochter weghouden. Het toegevoegde woord verantwoordelijk hoort hier niet te staan, want een lijfstraf is bij God wel degelijk toegestaan, pure mishandeling is wat anders, maar een opvoedend pak slaag is zelfs bevorderlijk voor het o zo belangrijke respect. Dit is de reden dat er GEEN respect voor God en gebod meer is. Download: Openbaringen van Paulus of Petrus. 

3. Uw overtredingen zult u belijden in de kerk. Dit is incorrect, want geen enkel ander mens heeft iets te maken met uw fouten, dit is een hartenszaak, die uitsluitend in een één op één gesprek met God besproken kunnen worden.

Hoofdstuk 5. De weg die naar de dood leidt.

Ten eerste is zij slecht en vol vervloekingen, moorden, overspeligheden, lusten, ongeoorloofde seks, diefstallen, afgoderijen, magische kunsten, hekserijen, berovingen, valse getuigenissen, huichelarijen, tweeslachtigheden, bedriegerijen, trots, kwaadaardigheden, eigengereidheden, begeerten, vuile taal, jaloersheid, brutaliteiten, arrogantie, opschepperijen.

Vervolgers van de goeden, haters van de waarheid, liefhebbers van de leugen, die aan rechtvaardigheid geen beloning toekennen, zich niet vereenzelvigen met het goede of met het rechtvaardige oordeel, zij letten niet op de goeden maar op de slechten.

Barmhartigheid en geduld zijn ver bij hen te zoeken, zij houden van onzinnige dingen, zijn op zoek naar wraak, zonder medelijden voor de arme mens, zich niet inzettend voor de verdrukte, zonder kennis van Hem die hen gemaakt heeft, kindermoordenaars, vernietigers van het scheppingswerk dat op God lijkt, zich afkerend van de behoeftige, de verdrukte de duimschroeven aandraaiend, advocaten van de rijken, wetteloze rechters van de armen,
in alles zondigend.

Wees van dit alles bevrijd mijn kinderen.

Hoofdstuk 6. Draag wat u kunt, tot en met het volledige juk van de Heer

Zie er op toe dat niemand de kans krijgt om u van de u onderwezen weg af te leiden, want dan onderwijst hij u zonder God.
Want als u het volledige juk van de Heer kunt dragen, dan bent u volmaakt, maar als u dat niet kunt, doe wat u wel kunt.
Ook over het eten(4) - het geestelijke eten - moet u dragen waartoe u in staat bent, maar wees extreem zorgvuldig als het gaat om dat wat aan afgoden (4A)  geofferd is, want het is het aanbidden van dode goden.

4. Hoofdstuk 6 zegt wat Paulus en Mattheus zeggen in 1 Thessalonicenzen 5:21' Beproef alle dingen, behoud het goede. ' Mattheüs 24:23-25 'Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! '

Vraag: wie zijn de valse christussen? Antwoord: Iedere kerkleider is een valse christus. Jezus en de Apostelen hebben GEEN leerstellingen verkondigd, ze hebben de leer der liefde verteld en voorgeleefd. Ik geef u één korte tekst: ' Mattheüs 6:5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 

Vraag: Wordt er bij u in de kerk -  synagoge - openlijk gebeden? Dat openlijke gebed is dat uw gebed of het "gebed" van iemand anders?

4A: Met een offer wordt een gebed bedoeld. Mattheus waarschuwt zeer ernstig voor het aanbidden en het gebruiken van afgodsbeelden, zoals de katholieken en de boeddhisten.

Hoofdstuk 7.  Hoe te dopen?

1. Nu over de doop, u moet als volgt dopen: Nadat u al deze voorschriften hebt voorgelezen moet u dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in stromend water (5).
2. Als er geen stromend water is, moet u in ander water dopen en als u het niet in koud water kunt, doe het dan in warm water.
3. En als u dit alles niet heeft, giet dan drie maal water over het hoofd in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4. Voordat gedoopt wordt, laat dan degene die gedoopt wordt en de gedoopte vasten en ieder die daartoe in staat is. Maar u moet de gedoopte opdracht geven om vooraf één of twee dagen te vasten.

5. Het stromende water is geen natuurlijk water, maar betekent een levend geloof. Het dopen is een geestelijke handeling.

1 Korinthe 1:17 Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen en dat zonder hoogdravende woorden, omdat ik daarmee zou afdoen van Christus dood aan het kruis. '

Lukas 3:15-16 'En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. ' 

Handelingen 11:16  Dat deed mij denken aan iets dat de Here eens tegen ons heeft gezegd: “Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.”

Hoofdstuk 8. Het vasten (voorbereiding) op het Gebed

Mattheüs 6:5-8  'En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. '

En als u bidt, bidt dan in korte bewoordingen. Bidt in gedachten - uw persoonlijke binnenkamer - zoals Paulus zegt: Bidt onophoudelijk. Weet u wat een schietgebedje is? Dat is een korte vraag of een snelle mededeling, meer is niet nodig, maar iedere keer als u iets gaat doen, maak dan even een melding naar die Ene Grote. Als u ieder uur - zo ongeveer - even uw gedachten richt op Hem, soms met een voorbede, soms om hulp, voor het eten, voor het slapen, soms om bescherming, voor de kinderen als de deur uitgaan. Maar doe het ongemerkt, niemand hoeft iets van uw gebed tot God te merken, want een gebed is altijd een één op één contact.

God is wars van alle schijnheiligheid. Een openlijk gebed zoals de schriftgeleerden het doen, zoals de katholieken het doen, is waardeloos. Klein stukje uitleg over het breken van het Brood. Jezus zegt niet voor niets Johannes 6:35 “Ik ben het Brood des Levens” Het moge duidelijk zijn dat hier geen natuurlijk brood mee wordt bedoeld. Hij (het brood) is gebroken (gedood) en uitsluitend door een stil gebed – onzichtbaar voor iedereen, dus niet OPENLIJK in de synagoge of op straat zoals de huichelaars het doen, kunnen de zonden worden vergeven, daar komt geen mens aan te pas.  

Hoofdstuk 9. Het dankgebed ( alleen)

Nu over de dankzegging, breng op de volgende manier dank.

Eerst over de beker. Jezus zei: Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede. Laten we dank brengen en ook regelmatig in een stil gebed verwoorden, dat Jezus voor ons VRIJWILLIG deze lijdensweg heeft willen gaan.  

Dan over het gebroken Brood. Hij heeft Zijn leven gegeven aan het kruishout voor alle mensen die het in geloof - vanuit de Vrije Wil - accepteren en daar dankbaar voor zijn. 

Zijn Kerk: Laten we bidden voor alle mensen die geloven in Zijn offer - zo grenzeloos groot, broeders en zusters van Zijn Kerk. Dat is NIET religie gebonden, maar het betreft een hartenszaak, een ieder die gelooft in Zijn offer en Hem dankt en looft - in stilte, onopvallend - behoort tot Zijn Kerk.

Geef het Heilige niet aan de honden. Door uw "geloof" openlijk te belijden, geeft u uw geloof aan de honden, want uitsluitend de mensen die in stilte bidden, totaal onopvallend, die doen het vanuit hun hart. 

Hoofdstuk 10. Het dankgebed (na een samenkomst = de maaltijd)

Ook nu blijft het waarheid, ieder gebed is een persoonlijk gebed, een gebed of een dankzegging zonder dat iemand er iets van merkt. Pas als je regelmatig bidt of dankt zonder dat iemand het merkt - moet u eens opletten hoe moeilijk dat is - en niet een vastgesteld riedeltje is, dan is het een gebed dat de Allerhoogste zal horen en verhoren. Gebruik altijd uw eigen woorden, u bidt op uw manier. Wees een voorbidder voor allen die Hem geloven, waar ze ook zijn, van welke religie maakt niet, want geloof zit in het hart, niet tussen vier muren met een kruis erop, dat is uiterlijk vertoon, dus waardeloos.

Maar houdt uw gebed kort, want God weet alles al zelfs voordat u gaat bidden. De schrijver van de Didache heeft deze onderstaande punten uitsluitend bedoelt als aandachtspunten, niet meer en niet minder. 

Nadat u voldaan bent, bid dan als volgt: ‘Wij danken U Heilige Vader, voor Uw heilige Naam, die U als een heilige tent in ons hart heeft doen wonen,
voor de kennis, het geloof en de onsterfelijkheid die U ons bekend gemaakt heeft door Jezus Uw Zoon, aan U zij de glorie voor eeuwig. U Almachtige Meester, heeft alle dingen omwille van Uw Naam geschapen. U heeft zowel voedsel als drinken gegeven voor de mens om van te genieten, opdat wij U kunnen danken. Maar ons heeft U (ook) gezegend met geestelijk voedsel en drinken en eeuwig leven door Uw Zoon. Meer nog dan alles danken wij dat U Almachtig bent, U zij de glorie voor eeuwig. Denk Heer aan Uw kerk, verlos haar van alle kwaad en maak haar volmaakt in Uw liefde, verzamel haar vanuit de vier windstreken, geheiligd voor Uw koninkrijk dat U voor haar klaargemaakt heeft. Want van U is voor eeuwig de kracht en de heerlijkheid. Laat genade komen en deze wereld voorbijgaan. Hosanna voor de Zoon van David. Als iemand heilig is, laat hem komen, als iemand dat niet is, laat hem berouw tonen. Maranatha, amen.
Maar sta de profeten toe om zo vaak als zij dat willen de maaltijd - de woorden van God - van dankzegging te houden.

Hoofdstuk 11. Apostelen en profeten 

1. Iedereen die bij u komt en dat wat hiervoor gezegd is leert, ontvang hem.
2. Maar als de leraar zelf zich afkeert en een andere leer onderwijst om deze te ondermijnen, luister niet naar hem. Maar als hij leert om rechtvaardigheid te leren en om de Heer te kennen, ontvang hem dan als de Heer.
3. Doe aan de apostelen en de profeten wat het evangelie u hierover opdraagt.
4. Laat iedere apostel die bij u komt ontvangen worden als de Heer.
5. Maar hij mag niet langer dan één dag blijven, of twee als het nodig is. Maar als hij drie dagen blijft, is hij een valse profeet.
6. Laat de apostel bij zijn vertrek niets meenemen dan brood dat genoeg is tot aan zijn volgende overnachting. Maar als hij om geld vraagt is hij een valse profeet.
7. U zult een profeet niet verleiden of in discussie gaan met wie spreekt door de Geest. Want elke zonde zal vergeven worden, maar deze zonde zal niet vergeven worden.
8. Maar niet iedereen die in de geest spreekt is een profeet, maar alleen als hij zich aan de wegen van de Heer houdt. Daarom zal de valse profeet zich onderscheiden van de profeet door wat hij doet.
9. Iedere profeet die door de Geest de opdracht geeft om de tafel te dekken zal er zelf niet van eten, maar als hij dat wel doet, is hij een valse profeet.
10. Iedere profeet die de waarheid leert, als hij datgene niet ook doet, dan is hij een valse profeet.
11. Ieder profeet die wel beproefd en echt bevonden is, die zich ten dienste stelt van het geheim van de kerk in deze wereld, zal door u niet beoordeeld worden als hij anderen niet leert om te doen wat hijzelf doet, want zijn oordeel komt van God, want zo ging het ook bij de vroegere profeten.
12. Maar iedereen die in de geest zegt: ‘Geef mij geld, of iets vergelijkbaars.’ Naar hem moet u niet luisteren. Maar als hij zegt dat u aan anderen die het nodig hebben moet geven, laat niemand hem daarvoor veroordelen

Hoofdstuk 12. Onderzoek alles en behoudt het goede

Maar ontvang iedereen die in de Naam van de Heer komt en beproef hem hierna om te weten wie hij is, rechtsom of linksom zult u er achter komen. Als degene die komt een reiziger is, sta hem dan bij voor zover u dat kunt. Maar hij zal niet langer dan twee dagen bij u blijven of drie, als het echt moet. Maar als hij zich bij u als arbeider wil vestigen, laat hem dan werken voor zijn eten. Maar als hij geen beroep heeft, doe dan wat u goed acht. Als Christen mag hij niet nutteloos onder u leven. En als hij dat niet wil, maakt hij misbruik van Christus. Let op dat u zich verre houdt van zulke personen.

Hoofdstuk 13. De waarachtige profeet

Iedere ware profeet die zich in uw midden wil vestigen is zijn maaltijd waard. Ook een waarachtige leraar is net als een arbeider zijn voedsel waard. Daarom moet u de eerste vruchten van de wijnpers en de dorsvloer, van koeien en schapen, nemen en naar de profeten brengen, want dat zijn uw hogepriesters. Als u geen profeet heeft, geef het dan aan de armen. Als u brood maakt, neem dan het eerste ervan en geef het weg volgens de geboden. Hetzelfde geldt als u een kruik wijn of olie opent, neem het eerste deel ervan en geef het aan de profeten. Ook van het geld en de kleren en al uw bezit, neem de eerste vrucht ervan zoals u het goed acht en geef het weg volgens het gebod.

Hoofdstuk 14. Breng een offer met een zuiver geweten

Kom samen op de dag van de Heer, breek het brood en breng dank, na uw zonden beleden te hebben, zodat uw offer zuiver zal zijn. Laat niemand ruzie hebben met een vriend, blijf bij elkaar totdat zij zich verzoend hebben, dan zal uw offer niet verontreinigd worden. Want dit betreft hetgeen waarover door de Heer gesproken is: ‘Op iedere plaats en op elk moment moet u mij een zuiver offer brengen, want ik ben een Grote Koning, zegt de Heer, en mijn Naam is heerlijk onder de volken.’

Omzetting: De dag van de Heer: een rustmoment dat u aan de Here - u samen met de Here - besteedt, dat is NIET gebonden aan een Sabbat. Als u een rustmoment inlast, begin dan met een korte oprechte vraag of God in de naam van Jezus u de zonde wil vergeven. Maar voordat je een Sabbatmoment inlast mag er GEEN onvrede zijn met anderen. Op deze manier breng je een zuiver offer, een offer dat NIET een geldelijk offer is, maar een offer van de minste willen zijn. En ook dit Sabbatmoment zal in stilte - in de gedachten, dus onzichtbaar - plaatsvinden.

Hoofdstuk 15. Stel opzieners en diakenen aan als leraren en profeten

Stel daarom opzieners en diakenen voor uzelf aan, de Heer waardig, zachtmoedige mensen die niet van geld houden. Waarachtig en beproefd, want zij doen ook dienst onder u als leraren en profeten. Veracht hen daarom niet, want dit zijn zij die aanzien bij u genieten, samen met de profeten en leraren. Vermaan elkaar, niet met boosheid, maar in vrede, zoals u het in het evangelie vindt. Maar laat niemand spreken met iemand die zijn naaste iets verkeerds aangedaan heeft, laat hem ook niets van u horen totdat hij berouw toont. Maar uw gebeden en giften en al uw daden laten die zo zijn als dat u ze vindt in het evangelie van onze Heer.

Hoofdstuk 16. Kom vaak samen met uw Heer. De Eindtijd is begonnen op 16-12-2019 jet Covid19 

Waak over uw leven. Laat uw lampen niet uitgaan of uw riem loshangen, maar sta klaar, want u kent het uur niet dat onze Heer zal komen(27. Kom daarom vaak samen, op zoek naar de dingen die passen bij uw zielen. Want de tijd dat u geloofd heeft zal u geen winst opleveren als u niet volmaakt geworden bent in de eindtijd. Wie in de laatste dagen volharden zullen door de vloek zelf gered worden. Want in de laatste dagen zullen valse profeten en verleiders zich vermenigvuldigd hebben. De schapen zullen in wolven veranderd zijn en liefde zal haat geworden zijn. Want wanneer wetteloosheid toeneemt, dan zullen zij elkaar haten, vervolgen en verraden. Dan zal ook de verleider van de wereld als de zoon van god verschijnen. Hij zal tekenen en wonderen doen en de aarde zal in zijn handen worden overgeleverd. Hij zal zo wetteloos handelen als vanaf het begin nooit gebeurd is. Dan zal de menselijke schepping het vuur van de beproeving binnengaan, velen zullen struikelen en verloren gaan. Maar zij die volharden in hun geloof zullen door de vloek zelf gered worden.’ Dan zullen de tekenen van de waarheid verschijnen. ‘Eerst het teken van de opening van de hemel(28) ,  dan het teken van het geluid van de bazuin(29). Als derde de opstanding van de doden,’ (30)nog niet van iedereen, maar zoals het voorzegt is: ‘De Heer zal komen, samen met al Zijn heiligen.’(31) En dan zal de wereld de Heer zien komen op de wolken van de hemel.

Hoofdstuk 17. De eindtijd gedateerd

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

16 december 2019: start Covid19.  Daniel 8:25  Zonder mensenhand ontstaan, Daniel 8:14 Na 2300 dagen herstel Gods Heiligdom - de aarde

Opname, tijd ???: exact 8 miljard mensen op de aarde, een Nieuw Begin. Het nieuwe begin start met de OPNAME van de mensen die geloven in de offerdood van Jezus Christus. De OPNAME is door het sterven van deze mensen -  Jesaja 57:1-2 - en heeft een tijdsduur van ??? dagen, dag en uur is u onbekend, WEL duurt het een tijdsperiode. De OPNAME zal geschieden voor 21 september 2022 en het betreft 2.000.000.000 mensen.

8.000.000.000 - een vierde deel = 6.000.000.000 Een vierde deel: Allemaal min van meer gelovige mensen
Openbaringen 6:8 & Numeri 23:10

21 september 2022: Daniel 12:11 Opstelling satan en de komst van de antichrist na 6 oktober 2022    1 Johannes 2:18-23 antichrist eraan komt

21 september tot 6 oktober: Openbaring 8:1-5 'En toen het Lam (Jezus Christus) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur = 15 dagen.  Calculatie met een Jubeljaar van 49 jaar:  49 x 365 / 1000 = 17

6 oktober 2022 : Start van de 6 bazuinen gevolgd door de Religieuze oorlog, zie de Webpagina over de antichrist en de Bazuinen

6.000.000.000 - een derde deel = 4.000.000.000 Een derde deel: Allemaal ongelovigen en afgodsaanbidders.

Deze komen door het natuurgeweld nog tot geloof en ze zullen de afgoden afzweren, maar zullen 1000 jaar door het vuur beproefd worden.

Openbaringen 9:13-18 & Zacharia 13:7-9 '

21 oktober 2022: Komst van de Twee getuigen Henoch en Elia - Openbaringen 11, wegvoering van de Stamouders voor het 1000-jarig rijk - Openbaringen 12:6

Enige tijd vóór 3 april 2026: De zevende bazuin

3 april 2026: 2300 dagen na 16 december 2019, herstel van Gods Heiligdom, de start van het 1000-jarig rijk.

27

Lukas 12:35 ' Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. ' 

Mattheüs 5:16  ' Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. '

Mattheüs 25:1-13 'Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren , namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval , anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren , gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. '

Dag en uur is niet bekend. Dat geldt zowel voor de aanvang van de Opname als wanneer de Opname voor ieder mens is.

De OPNAME van een vierde deel - 2.000.000.000 mensen -  is vóór 21 september 2022 en zal een bepaalde periode duren, zie de laatste 2300 dagen

28

Mattheüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 

Johannes 1:51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. 

29

Zacharia 13:7-9 'Het zal gebeuren, spreekt de HEERE , dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. '  Zie de Bazuinen, de zesde Bazuin

30

1 Thessalonicenzen 4:16-17' Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. '

31

Zacharia 14:5 'Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE , mijn God, komen: al de heiligen met U! '

1 Thessalonicenzen 3:11-13 'Maar onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus, moge onze weg naar u toe leiden. En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.'