Het Dodenrijk

Alles wat God doet of instelt heeft het een doel. Hij doet nooit iets dat doelloos is. Alles wat God zegt is waar en is een onderdeel van Zijn plan. De doelstelling van het plan heeft Hij gegeven en de doelstelling is dat wij – de mensen – voor eeuwig mogen leven in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, het z.g. Lichtrijk. De uitvoering van Zijn plan is voor ons niet volledig te doorgronden, want daarvoor is ons vermogen niet groot genoeg.

Het Dodenrijk
PDF – 231,0 KB 146 downloads

In de oorspronkelijke tekst van de bijbel worden het Hebreeuwse woord sjeʼōlʹ en het Griekse equivalent haiʹdes meer dan zeventig keer gebruikt. Beide woorden houden verband met het dodenrijk. In de Nederlandse Herziene Statenvertaling Vertaling (HSV) is het woord dodenrijk – Sjeool of Hades – geheel verwijderd en vervangen door de woorden  „graf”, „hel” of „afgrond” Hier is duidelijk sprake van MANIPULATIE. Maar in de meeste talen zijn er geen woorden die de precieze betekenis van deze Hebreeuwse en Griekse woorden weergeven. In de Nederlandse vertaling NBG51 wordt het woord dodenrijk gebruikt waar het gebruikt behoort te worden. In de christenwereld zijn de woorden „Sjeool” en „Hades” onbekende begrippen geworden. Wat betekenen deze woorden eigenlijk? 

Laten we eens kijken hoe ze in verschillende bijbelpassages worden gebruikt.

'Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. '

In Prediker 9:10 staat: 'Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. ' Wil dit zeggen dat Sjeool duidt op een specifiek, afzonderlijk graf, waar we misschien een van onze geliefden begraven hebben?

Nee. Als de bijbel het over een specifiek graf heeft, worden er andere Hebreeuwse en Griekse woorden gebruikt, niet sjeʼōlʹ en haiʹdes (Genesis 23:7-9; Mattheüs 28:1). De bijbel gebruikt het woord Sjeool ook niet voor een graf waarin meerdere personen bij elkaar begraven zijn, zoals een familiegraf of een massagraf. — Genesis 49:30, 31.

Wat voor plaats wordt er dan met Sjeool bedoeld? Uit Gods Woord blijkt dat met Sjeool of Hades iets bedoeld wordt dat nog veel omvangrijker is dan zelfs een groot massagraf.

Jesaja 5:14-15  'Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is. Dan wordt de mens verlaagd en de man wordt vernederd, ook worden de ogen der hoogmoedigen vernederd. '

Spreuken 30:15-16 'De bloedzuiger – satan - heeft twee dochters: geef, geef! Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit: Het is genoeg: het dodenrijk – Hades - en de onvruchtbare schoot, de aarde, die nooit van water verzadigd wordt, en het vuur, dat nooit zegt: het is genoeg! '

In het "Apocriefe Boek het Boek van Henoch" wordt het dodenrijk - Hades / Sjeool - duidelijk uitgelegd. 

Weglaten informatie over het dodenrijk

In de Bijbel zijn maar een paar teksten overgebleven die verwijzen naar het Dodenrijk - Hades of Sjeool. De Katholieke Bisschoppen die de Bijbel hebben samengesteld, hebben veel content laten vervallen en dat is dus niet toegevoegd aan de Bijbel. Door het zeer grote verschil in geloof en eigen mening, zijn juist bijna alle verwijzingen hieromtrent weggelaten. Toch zijn er een paar teksten die een duidelijke verwijzing geven. Deze paar teksten zijn het bewijsmateriaal waardoor de uitleg in andere geschriften geaccepteerd zouden moeten worden.

Uitleg van deze teksten over het dodenrijk, tijdens de dood heeft Jezus hard gewerkt in het dodenrijk.

'Opnieuw gaf Jezus een luide schreeuw en Hij stierf. Op hetzelfde moment scheurde het zware gordijn voor de heilige plaats in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde sidderde en de rotsen scheurden. Graven gingen open en vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien. '

Hades is opgedeeld in delen. De eerste handeling was dat Jezus naar het dodenrijk ging waar de Aardsvaderen, de Profeten en andere Heiligen vertoefden. Jezus heeft het dodenrijk (Hades) geopend en deze groep de toegang tot de hemel verleend. Deze informatie is niet opgenomen in de Bijbel, maar wel in het Evangelie van Nicodemus. Nicodemus2-Dodenrijk  vindt u in de downloads. Dit gedeelte wordt beschreven bij DEEL 1  van de grot - hades.

 'Ook Christus heeft, als een onschuldige voor schuldigen, geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de Geest. Zo kon Hij naar de geesten gaan die in de onderwereld  (Hades - het dodenrijk) gevangenzaten om hun bekend te maken wat Hij heeft gedaan. Dat betreft hen die in de tijd van Noach weigerden te luisteren, hoewel God geduldig op hen wachtte, terwijl Noach de ark bouwde. Toen werden acht mensen gered, terwijl de anderen verdronken. Die acht mensen werden gered ondanks al het water. Als contrast daarmee wordt u dan ook gered door de doop. De doop betekent niet dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een gebed tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Christus is naar de hemel gegaan en zit nu aan de rechterhand van God. Alle engelen, heersers en machthebbers zijn aan Hem onderworpen.'

Deze tweede tekst verwijst naar allen die verdronken zijn tijdens de Zondvloed. Veel mensen geloven dat Jezus tijdens zijn doodzijn aan de rechterhand van de Vader heeft gezeten. Dit is niet correct, dat is na Zijn Hemelvaart zo. In het dodenrijk heeft Hij verteld over Zijn offer. Ook deze zielen kregen dus een herkansing, een herkansing om Jezus te geloven. Op deze wijze wordt ook duidelijk en begrijpelijk hoe enorm groot de Liefde van Jezus Christus voor de mens is. Jezus zegt heel duidelijk: “Ik ben de weg, alleen door mij kunt u tot de Vader komen”. In het dodenrijk zullen allen horen over Zijn offerdood en de mogelijkheid krijgen om door het geloof behouden te worden.

1 Korinthiërs 3:11-16  Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. U kunt op die ene fundering met allerlei materialen bouwen, met goud, zilver en edelsteen, óf met hout, hooi en stro. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de Here komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat waardevol is, de rest verbrandt. Als u met vuurvast materiaal op de fundering hebt gebouwd, krijgt u loon. Als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn Geest in u woont? 

Onderstaand een paar voorbeelden over hetgeen gebeurd in het dodenrijk in de tweede grot. Dit is naar aanleiding van 2 Korinthe 12: 1-6

Paulus is al dan niet in het lichaam in de hemel geweest. dat wordt in deze teksten beschreven. Paulus heeft hier een verslag van gemaakt. Het hele verslag kunt u downloaden: De openbaringen van Paulus. Een klein gedeelte wordt beschreven bij DEEL 2  van de grot - hades.

Citaat uit het Boek van Henoch over het dodenrijk, sectie 8: 21.8 -23.1

Toen zei ik: “Deze plaats is verschrikkelijk, en zeer pijnlijk om naar te kijken!”  Vervolgens zei Uriël, een van de heilige engelen die met mij was, en
antwoordde mij. Hij antwoordde en zei tegen mij: “Henoch, waarom hebt u die angst en vrees als gevolg van deze verschrikkelijke plaats, met het
zien van deze pijn.” Hij zei tegen mij: "Deze plaats is de gevangenis van de engelen, en daar zullen ze voor altijd vastgehouden worden." 

Vandaar uit, ging ik naar een andere plaats, en hij liet me in het Westen een grote en hoge berg zien, en een harde rots, en vier mooie plekken. Binnenin was het diep, breed en zeer glad. Hoe glad was het wat draaide, en diep en donker om naar te kijken! Toen antwoordde Raphaël, een van de heilige engelen die bij mij was, en zei tot mij: “Deze prachtige plaatsen zijn er, zodat de geesten, de zielen van de doden, daarin kunnen worden verzameld. Die werden gemaakt voor hen, zodat ze hier de zielen van de mensenkinderen kunnen verzamelen En zij maakten deze plaatsen, waar deze zullen blijven tot de Dag des Oordeels, en tot de hun vastgestelde tijd, en de vastgestelde tijd zal lang duren, totdat het grote oordeel over hen komt.” Ik zag de geesten van de zonen van de mensen die dood waren en hun stemmen bereikten de hemel en klaagden. 

Toen vroeg ik Raphaël, de engel die bij me was, en zei tot hem: “Wiens geest is dit, wiens stem reikt tot aan de hemel en klaagt als deze?”
Hij antwoordde mij, en zei tot mij: “Deze geest is degene die kwam vanuit Abel, die door Kaïn, zijn broer, werd vermoord. En hij zal klagen over hem tot zijn nakomelingen zijn vernietigd van het gezicht van de aarde, en zijn nageslacht vergaan is van onder de nakomelingen der mensen.”

Toen vroeg ik over hem, en over het oordeel over hen allen, en ik zei: “Waarom is de een gescheiden van de ander.” En hij antwoordde mij, en zei tot mij: “Deze drie plaatsen werden zo gemaakt, opdat zij de geesten in de dood zouden scheiden. En de zielen van de rechtvaardigen zijn op deze manier gescheiden, dit is de bron van water, en daarboven het licht. Ook is er een plek gecreëerd voor zondaren, wanneer zij sterven, en begraven zijn in de aarde, en het oordeel nog niet over hen is gekomen tijdens hun leven. Maar hier worden hun zielen gescheiden voor deze grote kwelling, tot aan de Grote Dag des Oordeels met bestraffing en kwelling voor hen die voor eeuwig vervloekt zijn, en een wraak op hun zielen. En daar zal Hij hen voor altijd binden. Waarlijk, Hij is van het begin van de wereld. En er is een plaats afgescheiden voor de zielen van hen die klagen, en informatie geven over hun vernietiging, over wanneer ze werden gedood, in de dagen van de zondaarsDaarom is er een plek gemaakt, voor de zielen van mensen die niet rechtvaardig zijn, maar zondaars, die hun wangedrag vol maakten en met de onrechtvaardigen zullen zij hun lot delen. Maar hun zielen zullen niet worden gedood op de dag des oordeels, noch zullen zij opstijgen van hier.”
En ik zegende de Heer der heerlijkheid en zei: “Gezegend zij mijn Heer, de Heer van Glorie en Gerechtigheid, die over alles regeert voor eeuwig.” En van daar ging ik naar een andere plaats, naar het westen, aan het uiteinde van de aarde.

Deel 1 van de grot (dodenrijk - hades)

Het eerste deel is een gedeelte met een bron, dit gedeelte is bestemd voor de Heiligen en de Profeten en de Aartsvaderen. Ook deze groep is nooit direct opgenomen in de Hemel. Er zijn twee mensen die tijdens hun leven zijn opgevoerd naar de 3e Hemel, het Paradijs. Deze twee mensen zijn Henoch en Elia en dat staat duidelijk omschreven in de bijbel. Een derde persoon – Mozes - daarvan is gezegd dat niemand ooit zijn lichaam zou weten te vinden en de Aartsengel Michaël en de satan hebben gevochten om het lichaam van Mozes. Geen enkel mens weet hoe dat is afgelopen, echter is het wel bekend dat Mozes met Elia samen met Jezus hebben gesproken op de berg ter versterking van Jezus Christus.  Alle mensen die in dit gedeelte van de grot komen hebben hun leven geleefd in het volste vertrouwen in God.

Deel 2 van de grot (dodenrijk - hades)

Een hele grote groep mensen wordt tijdens hun sterven niet geoordeeld. Dat kan dus allerlei verschillende redenen hebben. Een hele belangrijke reden is dat alle mensen moeten horen over het offer van Jezus. Alle mensen die leven, geleefd hebben of nog zullen leven moeten de vrije keus hebben om te geloven in het offer dat Jezus heeft gebracht. Alle mensen die oprecht hebben geloofd tijdens hun leven in Jezus Christus – en geen enkel mens is in staat om daar een juist oordeel over te geven – komen in het eerste deel.

Dit tweede deel is opgedeeld in sectoren. Een van deze sectoren is het gedeelte van de mensen die zijn overleden tijdens de zondvloed toen Noach en de zijnen werden gered tijdens de watervloed. Hiervan staat geschreven in 1 Petrus 3: 18-22 dat Jezus ging naar de mensen - die in de gevangenissen waren - uit de tijd van Noach. Daar heeft Jezus zelf gepredikt om ook bij deze groep verlossing te bewerkstelligen. Ook deze mensen hebben de keus om uit vrije wil vóór Jezus te kiezen. Het maken van die keus is ook daar niet gemakkelijk, want die keus kan uitsluitend beïnvloed worden door liefdeblijken. Ook hier is de liefde de vonk die het vertrouwen doet overslaan.

Het tweede gedeelte is dus bestemd voor alle mensen die de aarde verlaten en hun omstandigheden zijn dus van allerlei aard. Velen hebben nooit van Jezus gehoord, velen hebben getwijfeld aan Zijn bestaan, velen hebben HEM vervloekt en beschimpt, er zijn mensen die abortus hebben gepleegd – om welke reden dan ook. Er zijn dieven, echtbrekers en noem maar op. In de openbaringen van Paulus en Petrus wordt het vagevuur besproken, het vuur waar velen in beproefd of gereinigd zullen worden. Het vuur waarvan gezegd wordt dat ze gered zullen worden, maar wel door het vuur heen.

Onderstaand een klein gedeelte uit de Openbaringen van Paulus.

36 En ik zag nog een mens in de rivier van vuur die tot aan zijn knieën in het vuur stond. Hij had zijn handen uitgestrekt en hij zat vol bloed. Wormen kropen uit zijn mond en zijn neus. Hij zuchtte en huilde en schreeuwde: 'Heb medelijden met me, want ik word zwaarder gestraft dan de anderen die deze straf ondergaan. En ik vroeg: Wie is dat, heer? En hij zei dat die ik daar zag een diaken was die offergaven had opgegeten, ontucht had gepleegd en geen goed had gedaan voor het aangezicht van God, 'Daarom ondergaat hij ononderbroken deze straf.' En ik merkte dat aan zijn andere kant nog een mens was die ze haastig kwamen brengen. Ze gooiden hem in de rivier van vuur. Daarin stond hij tot aan zijn knieën. De engel die was aangesteld over de straffen kwam met een groot vurig scheermes en daarmee sneed hij in de lippen van die man en ook in zijn tong. En ik zuchtte en huilde en vroeg: "Wie is dat, heer?' Hij zei tegen me dat die ik daar zag een voorlezer was die het volk voorlas. Maar zelf onderhield hij Gods geboden niet. 'Maar nu krijgt hij zijn terechte straf.

37 En ik zag nog meer kuilen op die plaats en daar middenin was een rivier vol met een menigte mannen en vrouwen. Wormen aten hen op. En ik huilde en zuchtend vroeg ik aan de engel: 'Heer, wie zijn dat?' En hij zei dat dit mensen zijn die rente op rente eisen. Ze vertrouwen wel op hun rijkdom, maar ze verwachten niet dat God hun helper is.' En verder zag ik nog een enge plaats. Er was iets als een muur en daaromheen een vuur. Daarbinnen zag ik mannen en vrouwen die op hun tong beten en ik vroeg: Wie zijn dat, heer?' Hij zei tegen me dat dit de mensen zijn die in de kerk het woord van God minachten door er geen aandacht aan te geven. "Ze beschouwen de Heer en zijn engelen als niets. Daarom krijgen ze nu ook een passende straf."

38 En ik zag nog een oude man, beneden in de kuil en hij zag eruit als bloed. Ik vroeg: 'Heer, wat is dit voor een plaats?' En hij zei dat in deze kuil alle straffen naar binnen komen. En ik zag mannen en vrouwen die tot hun lippen ondergedompeld waren. Ik vroeg: 'Wie zijn dat, heer?' Hij zei dat dit de tovenaars waren, die mannen en vrouwen aan magische toverkunsten hadden blootgesteld. 'Men heeft gezien dat ze daarmee niet ophielden voor ze gestorven waren.' En verder zag ik mannen en vrouwen met een pikzwart gezicht in een kuil vol vuur. Ik zuchtte en huilde en vroeg: 'Wie zijn dat, heer?' En hij zei dat dit ontuchtigen zijn en echtbrekers. Ze hadden hun eigen vrouw, maar ze hadden toch ontucht gepleegd. Zo hebben ook vrouwen echtbreuk gepleegd hoewel ze toch hun eigen man hadden. Daarom ondergaan ze onophoudelijk straf.

Deel 3 van de grot (dodenrijk - hades)

In het derde deel worden alle vermoorde zielen opgevangen en hun moordenaar worden geconfronteerd met hun slachtoffers. Dit betreft alle om het leven gebrachte personen, veel ongeborenen, jonge kinderen tot en met oude grijsaards toe. Alles is door engelen opgeschreven, want ieder mens die op aarde leeft heeft een engel die ziet wat deze mens doet. Deze engel brengt dagelijks verslag uit en het verhaal wordt opgenomen, zowel het goede als het slechte. Deze boekrol is de getuigenis over deze persoon en altijd wordt de vraag gesteld of er spijt is en of er een verandering heeft plaats gevonden door spijt en geloof. Zelfs al is het pas het laatste jaar of zoals de moordenaar naast Jezus, die vroeg in zijn laatste uur om genade door spijt en in zijn vrije wil was hij in volle erkenning van het offer van Jezus Christus.

Deel 4 van de grot (dodenrijk - hades)

Ook zijn er mensen die het oordeel direct bij hun sterven te horen krijgen, dat er voor hen geen mogelijkheid meer is en daar is het vierde gedeelte voor.

We denken hierbij aan de valse christussen, machthebbers en de rijken der aarde.

Voor deze groep is er straks een Nieuwe Aarde. Deze Nieuwe Aarde heeft dezelfde functie als de aarde waar wij op leven. Deze groep is opgenomen in het midden van de aarde - de hel - en moet weer opklimmen vanuit het vuur, via steen, stof, bacterie, plant, vis, dier en uiteindelijk als mens heeft men dan weer de Vrije Wil om voor of tegen God te kiezen. De nieuwe aarde en de daarop volgenden, hebben als functie te dienen als een verlossingsperiode.