Contact Formulier

Beste bezoeker, U heeft twee mogelijkheden om mij te bereiken.  Vul onderstaand formulier in of stuur rechtstreeks een mail:  rinus@debeloofdeschepping.nl


Misschien heeft u de behoefte om een mail te versturen naar een persoon die u kent en weet u de inhoud van de site niet goed te verwoorden.

Onderstaand drie voorbeelden die u gewoon mag kopiëren en wat persoonlijker kunt maken. Die bijlagen kunt u downloaden, lezen en eventueel meesturen. 


Geachte ............., 

Uw goede bedoelingen ten spijt, vraag ik u even stil te staan bij het volgende bericht. Dit is zeker niet bedoeld om wie dan ook haatdragend te benaderen, maar juist het tegenovergestelde, want die Ene Grote wil iedereen een eeuwig leven geven voor altijd, dus zonder einde, zonder enige vorm van ellende. 

U mag zelf kiezen, u heeft een vrij wil. U kunt kiezen uit drie opties.

 1. Altijd leven in het licht.
 2. Altijd leven in het donker
 3. Altijd leven in het minst prettige wat u zich in kunt denken

Zijn er kosten aan verbonden? Nee, € 0,00 

Moet u zich binden aan een religie? Nee, want ze liegen allemaal.

Als u gelooft in de Allerhoogste en u doet wat Hij wil, dan kiest u voor optie 1. 

Hij vraagt geen fakegeloof, maar iets wat van binnenuit komt. Dat betekend niet dat u ineens overdreven vroom moet gaan doen, maar juist het contact zoeken met Hem op een wijze dat niemand er iets van merkt.  Bidden in een paar korte zinnetjes, met de ogen open. Gewoon midden tussen een gezelschap, onopgemerkt. Denk maar iets, Hij weet wat u bedoelt.

Als u Hem niet gelooft, maar leeft vriendelijk en behulpzaam, dan kiest u voor optie 2

Kijk eens om u heen, kijk eens naar het universum, dat kan niet zomaar zijn ontstaan. Ik heb nog nooit iets uit het niets zien ontstaan, u toch ook niet?. Zie de planeten in hun baan, nooit wijkt er één af, daar moet een meesterhand achter schuil gaan.

Als u lelijke dingen doet, Hem minacht, of zelfs denkt boven Hem te staan, dat is optie 3

Weet u, het gaat over het eeuwige leven en dat is geen fabeltje, dat is werkelijkheid. Het is voor iedereen heel kort bij. 

Dat boven Hem staan gebeurt veel, helaas te veel. Moet u eens kijken in allerlei “christelijke groepen”, de afbeeldingen het is erger dan afgodsbeelden, de kreten die geuit worden waarin in men probeert de Allerhoogste te be-opdrachten. Predikanten die beweren dat de bijbel het enige woord van God is en ze zeggen er direct bij dat Hij de Almachtige is. Alsof iemand die Almachtig is zich laat beperken door een paar dominees.

Weet u het wanneer Covid19 is gestart? Bedenk eens wat er allemaal is verandert na deze tijd. Ik zet het even voor u op een rijtje. Na de start van covid19 op 16-12-2019 spelen de volgende vijf punten een rol. Er spelen momenteel een aantal factoren een rol die lang geleden al zijn voorzegt. Deze factoren zijn in hedendaags taalgebruik.

 1. Wapengeweld,
 2. Covid19
 3. Natuurrampen
 4. Honger
 5. Mensen gedragen zich als wilde dieren*.

Zijn deze factoren altijd al in de wereld? Ja, dat klopt, maar vanaf 16 december 2019 (start Covid19) is het extreem aan het worden. In een periode van 2300 dagen (Daniël 8:14) zal het leven op deze aarde vernietigd worden. Nog voor 21 september 2022 zal er een vierde deel (25%) van de mensheid doodgaan (Openbaringen 6:8-14).

U ziet wat Covid19 doet, dit is niet te beperken.

U ziet wat de honger doet, het aantal hongerdoden is verdubbeld.

U ziet wat de natuurrampen doen, en nog gelooft u niet in Zijn Almacht.

U ziet het gedrag van de mensen, ze zijn erger dan de wilde dieren.

U ziet de toenemende dreiging van het wapengeweld, wereldoorlog III* zal werkelijkheid worden.

*Voor 21 september 2022 is een vierde deel van de mensheid dood.

Wilt u meer lezen? Dan heb ik voor u een aantal bijlagen toegevoegd.

U vriendelijk groetend,


Beste ..............

Ik stuur je een korte mail met een verwijzing naar een verontrustende / interessante / boeiende website: www.debeloofdeschepping.nl

De auteur van deze site geeft geheel gedateerd alles aan wat er volgens hem staat de gebeuren. Alles is onderbouwt met bijbelteksten, maar ook worden er veel teksten gebruikt uit apocriefe geschriften die de auteur voor 100% betrouwbaar acht. Enkele van deze teksten laat ik je lezen en als je echt goed alles bekijkt wat er momenteel overal in de wereld gebeurt, dan weet ik het niet meer, want het is allemaal wel heel spannend aan het worden.

Onderstaand enkele citaten van de auteur.

Ezechiel 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (wereldoorlog III), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

Een tekst uit 4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (wereldoorlog III), en de honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen).

Een saillant detail zijn de uitspraken die hij doet over de theologen. Hij trekt namelijk één lijn tussen de schriftgeleerden uit de tijd van Jezus en de theologen van nu. Hij spreekt dus net zo makkelijk over de theologen uit de tijd van Jezus als over de schriftgeleerden van nu. Ook verwoordt hij het als volgt: de schriftgeleerden (de theologen uit alle tijden) daar zei Jezus tegen: CITAAT uit Johannes 8:  Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Korte samenvatting 

16 december 2019: Covid19 gestart, bron Marion Koopmans

Vanaf dit moment sterke toename natuurrampen, hongerdoden, onlusten (mensen gedragen zich erger als wilde dieren )en Wereldoorlog III zal er een vierde deel van de wereldbevolking dood gaan. 

21 september 2022,

binnen 14 dagen daarna: Plotselinge dood van een wereldleider, Gevolgd door een aardbeving met miljoenen doden

21 oktober 2022, start religieuze oorlog. 

3 april 2026 Goede Vrijdag, leven er nog maar 12 mensen. 

zie als laatste ook zijn uitleg over Openbaringen 6: https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/de-bazuinen

Met vriendelijke groet,

 


Beste .........,

Ik begrijp dat u zeer druk bent, maar ik wil – als het mag – een klein beetje van uw tijd vragen. Ik weet dat al uw inzet verloren moeite is, want als God iets zegt, dan is dat wat er gebeuren zal. Hij heeft Zijn plannen al heel erg lang geleden gemaakt en die gaat Hij nu niet meer wijzigen. Ik kan – en wil het ook – je veel vertellen, maar je kunt je ook eerst inlezen en dan gefundeerde vragen stellen. Maar het onderstaande geeft de lijn aan en daar wijkt Hij niet vanaf.

Ik ken veel mensen die zeggen te geloven, maar ik bemerk hoofdzakelijk dat ze willen geloven als God doet wat de mens wil. Wel is het zo dat God niets doet tenzij wat Amos zegt in Amos 3:7 : Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Ook heeft Gabriël tegen Daniël gezegd (Daniël 12:9): Want alles wat ik heb gezegd zal TOT de eindtijd onbegrepen blijven. '

Er spelen momenteel een aantal factoren een rol die lang geleden al zijn voorzegt. Deze factoren zijn in hedendaags taalgebruik.

 • Wapengeweld, 
 • Covid19
 • Natuurrampen
 • Honger
 • Mensen gedragen zich als wilde dieren*.

Zijn deze factoren altijd al in de wereld? Ja, dat klopt, maar vanaf 16 december 2019 (start Covid19) is het extreem aan het worden. In een periode van 2300 dagen zal het leven op deze aarde vernietigd worden. Nog voor 21 september 2022 zal er een vierde deel (25%) van de mensheid doodgaan. 

 

U ziet wat Covid19 doet, dit is niet te beperken.

U ziet wat de honger doet, het aantal hongerdoden is verdubbeld.

U ziet wat de natuurrampen doen, en nog gelooft u niet in Zijn Almacht.

U ziet het gedrag van de mensen, ze zijn erger dan de wilde dieren*.

U ziet de toenemende dreiging van het wapengeweld, dit zal werkelijkheid worden.

*Boek van Henoch, hoofdstuk 17, profetie der dieren.

Na 21 september 2022 zal er een wereldleider plotseling sterven en een aardbeving zal plaatsvinden met miljoenen doden tot gevolg, dit zal gebeuren nog in dezelfde maand. Totale ontreddering zal het gevolg zijn. Vanaf dat moment zal het niet meer regenen, ongetwijfeld weet u wat dat voor gevolgen zal hebben, denk aan watertekorten en voedseltekorten.

Mag ik u God voorstellen?

Er zijn nog weinig mensen die God kennen. O ja, er zijn veel mensen die beweren dat ze Hem kennen en zolang ze het idee hebben dat God doet wat de mens van Hem verlangt, dan is de mens geneigd om te zeggen: “Ik geloof in Hem". Let op dat kleine woordje IN. Dat woordje betekend dat ze zeggen dat er een God is, maar dat je Hem NIET hoeft te geloven. 

God is de Schepper van alles. In het begin was er een woord en het woord was God en op het woord is alles ontstaan. Alles wat Hij heeft gecreëerd door alleen maar te spreken, getuigd van Zijn volmaaktheid. Kijk naar het universum, geen enkel zonnestelsel of planeet gaat eigenmachtig een rondje draaien, het vormt een geheel dat op elkaar is afgestemd. 

God is dé machthebber, maar zal nooit willen heersen, Hij wil dat de liefde heerst. Als de liefde heerst, dan is dienen iets vanzelfsprekends, iets dat iedereen volledig uit vrije wil WIL doen. Daarom heeft God Zijn schepsel een vrije wil gegeven. In eerste instantie de engelen, later ook de mensen. Iedereen die een leidende rol wil spelen, dus macht wil uitoefenen over een ander, staat ver van de wil van God vandaan. 

God zegt (Zefanja 1:2-6):

Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen.

 1. Afgodsdienaren met de priesters: o.a. de katholieken 
 2. Op de daken zich nederbuigen: Zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10
 3. Christenen die z.g. naar Hem luisteren, als Hij maar doet wat ze willen
 4. De mensen die niet meer geloven

Mattheüs 7:21-23

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten (Mattheüs 24:23-24) gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

ONDERZOEK

Mark Rutte heeft tijdens een werkbezoek bij de Zorggroep te Venlo vertelt dat Marion Koopmans de datum van 16-12-2019 had genoemd als begindatum van Covid19.

Toen de auteur  van de website www.debeloofdeschepping.nl dit hoorde, las hij "toevallig" een stukje in de bijbel in Daniël 8:14 Na 2300 dagen wordt de schepping hersteld, staat daar. Terwijl ze achter me langs loopt vertelt ze het verhaal over het bezoek van Mark Rutte inclusief de bewuste datum. Hij tikt deze datum in op de computer en telde er 2300 dagen bij op. Resultaat: 3 april 2026. Toen de vraag wat is dat voor een dag. Goede Vrijdag.

DE TOEKOMST.

Corona is gestart op 16 december 2019, bron mevr. Marion Koopmans. Daniël 8:14 na 2300 dagen wordt de schepping hersteld. Uitkomst op Goede Vrijdag 3 april 2026. Dit is de start van het 1000-jarig rijk en dus de wederkomst van Jezus. 

 

Het wordt u nog een keer uitgelegt via Openbaringen 6:8 en verder.

En toen het Lam (Jezus) het vierde zegel (16-12-2019 start Covid19) geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard (wapengeweld), met honger, met de dood (Pest - Covid19) en door de wilde dieren (mensen) van de aarde.

UITLEG: het menselijk geweld neemt hand over hand toe, hongerdood wordt meer en meer, Covid19 is ontstaan zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen (2x vermeld in Daniël). In de komende tijd tot 21 september 2022 zal dit een vierde deel (25%) van de wereldbevolking het leven kosten. 

 

En toen het Lam het vijfde zegel (21 september 2022, Grote Verzoendag - 1290 dagen voor Goede Vrijdag 3 april 2026) geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God (martelaren in de voorgaande eeuwen), en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd (1290 dagen, Daniël 12:11) moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood (o.a. ik) zouden worden, volledig zou zijn geworden. 

 

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving (eerst sterft er een wereldleider (president), kort daarna - ruim voor 21 oktober 2022 - is er deze aardbeving met miljoenen doden), en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

 

21 oktober 2022 gebeuren er aparte gebeurtenissen. 1. Openbaringen 12: 6 een kleine groep wordt door God zelf weggenomen, dit zijn de stamhouders voor het 1000-jarig rijk. 2. De twee getuigen (Henoch en Elia) komen conform Openbaringen 11. Gevolgd door de 1260 dagen / 42 maanden / 3½ jaar die meerdere keren worden genoemd in Daniël en de Openbaringen.

 

21 oktober 2022 Evangelie van Thomas 16. Jezus zei: De mensen mogen denken dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen en ze weten niet dat ik ben gekomen om verdeeldheid op aarde te werpen: vuur, zwaard, oorlog. Want er zullen er vijf in een huis zijn: drie zullen tegen twee zijn en twee tegen drie: de vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader. En ze zullen staan als eenlingen. // Dit is de start van de religieuze oorlog, ouders en kinderen zullen tegen elkaar opstaan en elkaar letterlijk vermoorden. De lijken zullen dusdanig veel zijn, dat ze letterlijk op straat zullen blijven liggen (Jesaja 5:25 & Jeremia 14:16).

 

Kijk om je heen, zie hoe de wereldspanningen oplopen, mensen gedragen zich erger dan de wilde dieren, honger en corona worden al veel erger. Zie hoe het opgetekend staat, dit is geen fabeltje, dit is werkelijkheid.

 

Al heel lang geleden heeft God Zijn beslissingen genomen en alles voorzien.

 

Korte samenvatting 

16 december 2019: Covid19 gestart, bron Marion Koopmans

Vanaf dit moment sterke toename natuurrampen, etcetera.

21 september 2022, binnen 14 dagen daarna

Plotselinge dood van een wereldleider 

Gevolgd door een aardbeving met miljoenen doden

21 oktober 2022, start religieuze oorlog. 

3 april 2026 Goede Vrijdag, leven er nog maar 12 mensen.  

 

Zie ook deze link naar een zeer oude, zelfs apocriefe, profetie. Deze profetie is geen leugen – de theologen hebben het een apocrief (verzinsel) genoemd, maar het is de volle waarheid.

https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel/4ezra15

 

Met vriendelijke groeten,


Onderstaand ziet u enkele bijlagen die u kunt downloaden en meesturen met uw e-mail.

Bijlage 1: Het bewijs dat God bestaat en dat niets nooit tot iets kan worden. Bijlage 2: Het ontstaan van Gods gemeenschap. 3: Het einde, uitleg via de bazuinen. 

Bijlage 1
PDF – 114,3 KB 177 downloads
Bijlage 2
PDF – 123,7 KB 157 downloads
Bijlage 3
PDF – 125,2 KB 159 downloads

Below are some attachments that you can download and send with your email.

1: The proof that God exists and that nothing can never become something. 2: The Origin of God's Community. 3: The end, explanation through the trumpets.

Dear Scientist
PDF – 115,4 KB 192 downloads
God The Invisible Holy Spirit
PDF – 112,1 KB 186 downloads
Revelation 6 The Trumpets
PDF – 133,8 KB 196 downloads