De bovenste vier items zijn opgenomen in de PDF en de PDF begint bij: Religie Gecreëerd?


Beste lezer,

Ik ga u een "geheim" vertellen, het is niet echt een geheim, want het staat al opgetekend in de bijbel zo lang als dat boek bestaat.

Er zijn maar 2 soorten mensen. Hooghartigen en Nederigen. En dit heeft niets met een religie te maken. Het is de EINDTIJD omdat het aantal HOOGHARTIGEN de overhand gaat nemen, Het ongeloof neemt een vlucht en binnen zeer korte tijd zouden er hoegenaamd geen mensen meer zijn die nog min of meer geloven. Het vierde deel van de mensheid: Openbaring 6:7-8 & Numeri 23-10.


'Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen?

𝗔𝗹𝘀 𝗶𝗸 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗻𝗼𝗴 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗵𝗮𝗮𝗴𝗱𝗲, 𝘇𝗼𝘂 𝗶𝗸 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝗸𝗻𝗲𝗰𝗵𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝘂𝘀 𝘇𝗶𝗷𝗻. Maar ik maak u bekend dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. '

 


Zefanja 1:2-6 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodendienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem (5) vragen.

1 --> Afgodsaanbidders met de priesters: o.a. de katholieken, dus rooms, orthodox, anglicaanse kerk, oosterse christenen en de boeddhisten.
2 --> Op de daken zich nederbuigen, dus zeer openlijk bidden, dus: in de kerk, op de straat, op internet, lees Mattheus 6:5-10 
3 --> Christenen die schijnheilig zijn, ze hebben de mond vol over God/Jezus - predikanten bijvoorbeeld. Ze zoeken alleen maar bewondering.
4 --> De mensen die niet meer geloven.
5 --> De mensen die Hem altijd blijven afwijzen: ongelovigen, moslims enzovoort.


‭‭Jesaja 24:1-7 HTB‬‬

[1] Kijk! De Here maakt de aarde weer leeg, Hij vernielt haar. Hij verandert haar aanzien en verstrooit wie daarop wonen. [2] Priesters en volk, dienaren en meesters, slavinnen en meesteressen, kopers en verkopers, leners en uitleners, schuldenaars en schuldeisers, niemand zal worden gespaard. [3] De aarde zal verlaten en leeggeroofd zijn, zo heeft de Here het besloten. [4-5] De aarde lijdt onder de zonden van haar inwoners. De grond verarmt, de gewassen verdorren en de machtigen kwijnen weg. De wereld is ontwijd door misdaden, haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid en zijn eeuwige geboden niet gehoorzaamd. [6] Daarom rust Gods vloek op hen, zij worden aan de vertwijfeling overgelaten en de aanhoudende droogte vernietigt. 𝗦𝗹𝗲𝗰𝗵𝘁𝘀 𝗲𝗻𝗸𝗲𝗹𝗲𝗻 𝘇𝘂𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗹𝗲𝘃𝗲𝗻 [7] Alle dingen die het leven mooi maken, verdwijnen. De druivenoogst mislukt, er is geen wijn meer en wie blij was, zucht en treurt.Heeft Jezus een religie gecreëerd?                    Antwoord: NEEN!

Jezus heeft door middel van Zijn leven laten zien hoe de mens zijn / haar leven dient in te richten. Zijn gehele leven was en is het ENIG juiste evangelie.

𝗛𝗲𝗯 𝗚𝗼𝗱 𝗶𝗻 𝗻𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗴𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗹𝗶𝗲𝗳 𝗯𝗼𝘃𝗲𝗻 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗷𝗲 𝗻𝗮𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗮𝗹𝘀 𝗷𝗲𝘇𝗲𝗹𝗳 𝘁𝗼𝘁 𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗼𝗱.

Er zijn meer dan 4200 verschillende religies en dat zijn dus evenveel leugens. Nederigheid heeft NIETS met religies te maken.

Geen enkele predikant spreekt de waarheid, want er is maar één God en dus ook maar één waarheid.

Er zijn in veel religies - maar ook veel buiten religies - mensen die Zijn voorbeeld in nederigheid navolgen en het volhouden TOT EN MET DE DOOD.

Dit zijn de mensen die door de NEDERIGHEID gerechtvaardigd zullen worden. 

Kolossenzen 1:15 Hij - Jezus - is het (zichtbare) beeld van de onzichtbare God. Met andere woorden: Jezus = God.

Het is God zelf die u heeft voorgedaan hoe u uw leven moet inrichten TOT EN MET DE DOOD.

Hijzelf heeft het uitgelegd & voorgedaan, zo groot is Zijn liefde. De wederkomst van Jezus.

Er zijn drie momenten dat Jezus terugkeert naar de aarde. Alle drie zal ik kort omschrijven en door bijbelteksten aantonen. Het gaat dus alleen om Zijn wederkomst.

De Eerste Wederkomst.

De eerste wederkomst staat beschreven in Openbaring 6:7-8. Hier staat beschreven wat er gebeurt en hoe het gebeuren zal, maar ook wordt er een getal omschreven. Het causale verband zijn de teksten uit Jesaja 57:1-2 en Openbaring 14, de wederkomst in de wolken. Het keerpunt is de plotselinge dood van Poetin op Goede Vrijdag 29 maart 2024. Hierna is de wederkomst van Jezus op 31 maart 2024. De wederkomst heeft een tijdsduur van 3 dagen en wordt afgesloten met de Apocalyps die maar enkele uren zal duren.

Er zal een VIERDE DEEL sterven - dus een ¼ deel van 8 miljard mensen = 2 miljard, dat zijn de rechtvaardigen waar Jesaja het over heeft.

Lukas 17:33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Openbaring‬ ‭6:8‬ En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het (1) zwaard, met (2) honger, met de (3) dood en door de (4) wilde dieren van de aarde.

1. Wereldoorlog III.
2. Hongerdoden, Poetin bereidt het voor op dit moment.
3. Nieuwe besmettelijke & dodelijke mutatie van Covid19.
4. De menselijke wilde beesten.

Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 14:13‭-‬14 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen (Jesaja 57:1-2), en hun werken volgen met hen. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.

‭‭Jesaja‬ ‭57:1‭-‬2‬ De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil.  Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt.

Lukas 17:30‭-‬36 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.

Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 

ARMAGEDDON

Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Het Armageddon (Apocalyps) wordt kort beschreven in het onderste schema onder punt 3. Dit betreft nederige ONGELOVIGEN die eerst in het vagevuur onderricht zullen worden dat God wel degelijk bestaat - duizend jaar lang.

De Tweede Wederkomst.

Deze wederkomst betreft maar enkele mannen en zal geschieden vlak voor het moment dat al het leven op aarde zal worden vernietigd – ongeveer februari 2026. Dit betreft uitsluitend een paar Gods mannen die in het 1000-jarig rijk samen met de uit de dood opgestane profeten mogen vertellen wat er in deze verlossingsperioden is gebeurd. Het 1000-jarig rijk is evenals deze periode een verlossingsperiode voor de gevallen engelen.

1 Thessalonicenzen 4:17 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn (de vermoorde profeten), zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiël), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (de geloofsstrijd die ontstaat door de Antichrist), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

De Derde Wederkomst.

De derde wederkomst is een terugkeer van Jezus OP de aarde, deze wederkomst is niet voor even, maar heeft een tijdsduur van 1000-jaar en dit gebeurt op Goede Vrijdag 3 april 2026. Opnieuw zullen er velen zijn die door hoogmoed zullen vallen en terug zullen keren naar de Hel – het midden der aarde.

Openbaring 20:7-8 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 

Job 33:29‭-‬30 Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. UITLEG: U leest dat de mens twee tot drie keer opnieuw tot het menselijke leven wordt opgewekt uit de tweede of de derde dood. Geestelijk dood is niet dood, maar ver van God verwijderd. 

1 Korinthe 15:22-26 Want zoals ALLEN in Adam sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

 

Hierna is het Eindoordeel.

Het eindoordeel is geen Eindoordeel, de aarde zal nog vaak vernieuwd moeten worden, want iedere gevallen engel komt terug in het rijk van God.

De satan was de eerste die viel en is de laatste die terugkomt. Hij is de verloren zoon. 

Opmerking: De dood is dus pas verdwenen als de satan heel nederig is TERUGGEKEERT in het rijk van God - dit duurt nog miljarden jaren. De aarde zal nog vaak worden vernieuwd, het is pas de eerste schepping die als doelstelling heeft om alle gevangen engelen weer in Zijn rijk te laten terugkeren.

Wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.

Als Hij - Jezus - het Koningschap heeft overgegeven aan de Vader, dan is het zichtbare beeld van de onzichtbare God niet meer nodig, dan zal er voor altijd alleen nog maar een onzichtbare God zijn. Een onzichtbare God die zichtbaar is door het Licht.

De tijdlijn in het NederlandsHmmm, nadenken, onderzoek doen, dat is wat Hij vraagt.

1 Kronieken 28:8 David keerde zich tot zowel Salomo als het volk en zei: ‘Hier, voor de leiders van Israël, het volk van God en voor de ogen van onze God, bind ik allen op het hart elk gebod van de Here te gehoorzamen en zijn wil te onderzoeken, zodat u dit goede land in bezit houdt en het aan uw kinderen nalaat als een eeuwig eigendom.

1 Thessalonicenzen 5:18 U moet alles wat gezegd en gedaan wordt, op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden.

De eindtijd, begin 16-12-2019 Registratie Covid19, tijdsduur 2300 dagen, Goede Vrijdag 03-04-2026.

1260 dagen eerder is het 21-10-2022. Hmmm, verkorting van de tijd, Hmmm, Marcus 13:20. Zeer vaak genoemd: Een derde deel.

Dag en Uur zijn onbekend, maar er staat geschreven zoals u kunt lezen: Onderzoek alles, ook Zijn wil.

Een derde deel van 1260 = 420 dagen. Dus 21-10-2022 + 420 = 15 december 2023?Wat is de oorspong van de mens? Heeft u dat wel eens echt onderzocht?

𝗛𝗺𝗺𝗺, 𝗻𝗮𝗱𝗲𝗻𝗸𝗲𝗻, 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗱𝗼𝗲𝗻, 𝗱𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝘄𝗮𝘁 𝗛𝗶𝗷 𝘃𝗿𝗮𝗮𝗴𝘁.

De predikanten van alle religies vertellen dat God een ziel in de neus van Adam blies, maar dat staat er niet. In geen enkele "vertaling" staat dat geschreven.

HSV Genesis 2:7 

'toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. 

HTB Genesis 2:7  

Toen vormde de Here God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.

NBG51 Genesis 2:7  

toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. 

Basis Bijbel Genesis 2:7 

Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen. 

De ziel was al in het stof aanwezig

De oorzaak staat beschreven in Openbaring 12:7-9 BB

'Toen begon er in de hemel een oorlog. Want Michaël en zijn engelen streden met de draak en zijn engelen. De draak en zijn engelen werden verslagen. Ze mochten niet meer in de hemel blijven. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de oude slang en wordt ook wel de duivel of de satan genoemd. Hij is het die de mensen ongehoorzaam maakt(e) aan God. Hij werd samen met zijn engelen op de aarde gegooid. 

Dezelfde tekst vanuit de KJV Revelation 12:7-9

'And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, and prevailed not; neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out INTO the earth, and his angels were cast out with him. 

U ziet hier een manipulatie op woordniveau. OP moet zijn IN.

Het binnenste van de Aarde bestaat uit Vuur en Zwavel exact zoals de Hel wordt beschreven in Openbaring 20-10

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van Vuur en Zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle "eeuwigheid". De woorden ALLE EEUWIGHEID moet zijn: Gedurende VELE eeuwen, want er komt een EINDE aan. 

Conclusie. De Hel is dus al gecreëerd toen de aarde werd gemaakt om de gevallen mensen (engelen) erin te werpen. Ook dit is bewijsbaar aan de hand van de bijbel, want je kunt alleen maar TERUGKEREN naar de Hel als je ervandaan komt. De hieronder getoonde teksten bewijzen dat de verzinsels van de predikanten leugens zijn. De erfzonde is uitsluitend uit te leggen via incarnatie vanuit de gevallen engelen die IN de Hel zijn geworpen.

Psalm 9:18-19 De goddelozen keren terug, naar de hel toe, alle heidenvolken, die God vergeten. Want de arme wordt niet voor altijd vergeten, de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig.

Job 33:29-30  Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven.

Deze beide teksten vertellen nog iets bijzonders. Na de TERUGKEER in de Hel ziet men dat er OPNIEUW een kans wordt geboden om weer als mens terug te keren in het leven om nogmaals te bewijzen dat je d.m.v. NEDERIGHEID t.o.v. God je Hem jouw liefde WIL bewijzen. De gevallen engelen (mensen) hebben de EERSTE LIEFDE verlaten - Openbaring 2:4, want anders zouden ze NOOIT een oorlog gevoerd conform Openbaring 12:3,7-9

Het bovenstaande laat zien dat de mens meerdere keren in de Hel kan worden geworpen. Onderstaand de INCARNARNATIE.

In de Hel is Vuur en Zwavel en door een vulkaanuitbarsting komt deze substantie in LAVA vorm van het binnenste van de aarde naar buiten en de Lava wordt door afkoeling steen. Er staat geschreven dat God van deze stenen kinderen van Abraham kan maken.

Lucas 3:8 Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen voor Abraham kinderen te verwekken.

Stenen corroderen en worden stof, ook aarde genoemd. Het bouwmateriaal van de mens en ieder levend wezen.

Genesis 2:7 'toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. 

Genesis 2:19  De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

Genesis 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?

De verleider was dus een gevallen engel geïncarneerd in een slang, de naam van de Verleider was Gadreël, staat zo vermeld in het Boek van Henoch.

Een klein uittreksel ziet onderstaand tussen de lijntjes, maar u kunt het Boek van Henoch ook HIER downloaden bij de downloads op deze site.

Jesaja 66:2-3  Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.

Wie een rund slacht, slaat een man neer,

Wie een lam offert, breekt een hond de nek,

Wie een graanoffer offert, offert varkensbloed.

Deze woorden kunnen alleen bezien worden in het kader van INCARNATIE. Het betreft dus een voorgaand leven of een leven dat nog via incarnatie tot stand zal komen. 

O, nog ff dit. RE-incarnatie is een jojo gebeuren, dat is liefdeloos, het betreft uitsluitend INCARNATIE, dus altijd de ontwikkeling naar de laatste incarnatie vorm, de Mens.

Tot slot: dé leugen van alle predikanten. 

Door de bewering dat de ziel in de neus is geblazen van de mens en hieraan de erfzonde te koppelen, zeggen ze dat God onrechtvaardig is. Ze beweren dat JIJ schuldig bent omdat Adam, Eva en jouw voorouders hebben gezondigd. Dus: Jij die als pasgeboren ONSCHULDIG mens wordt geboren wordt beschuldigd van iets waar JIJ NIETS aan kunt doen, DAT IS ONRECHTVAARDIG.

Het is zelfs een enorme aantijging t.a.v. de Allerhoogste, DIT WORDT NIET VERGEVEN!

Deze tekst van Ezechiël zegt het tegenovergestelde en bewijst opnieuw dat een predikant een leugenaar is.

Ezechiël 18:18-20  'Zijn vader – omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt heeft, roofgoed van zijn broeder buitgemaakt heeft en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed was – zie, hij zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.

DE ERFZONDE IS PERSOONLIJK omdat je een gevallen engel bent.


Boek van Henoch (Dit stukje tekst staat niet in de PDF - later toegevoegd)

69.3 Dit zijn de hoofden van hun engelen, en de namen van de leiders van honderden, en hun leiders van vijftig, en hun leiders van tientallen.
69.4 De naam van de eerste is Jequn, dit is de rebel, die een dwaalspoor was voor alle kinderen van de heilige engelen, en hij bracht hen naar beneden op de droge grond, en leidde hen op een dwaalspoor door de dochters van de mensen.
69.5 En de naam van de tweede is Asbeël, die dit kwade plan suggereerde voor de kinderen van de heilige engelen, en hen leidde op een dwaalspoor, zodat zij hun lichaam bedierven met de dochters van de mensen.
69.6 En de naam van de derde is Gadreël, die is degene die alle dodelijke inblazingen deed bij de zonen van de mensen. En hij misleidde Eva. En hij toonde de wapens van de dood aan de kinderen der mensen, de schilden en de borstplaten, en het zwaard voor de moordenaar en al de wapens van de dood aan de zonen der mensen.Een asteroide onderweg?.

https://twitter.com/wouterdude666/status/1708079515644178547?t=ktAcDw-beY_ZH745BzREkg&s=19

Onderstaand bericht ontvangen op 30 sept 23 13:21, maar pas gezien na de mailwisseling met de krant Trouw.

Bericht dateert van 30 september 2023, 13:08 uur.

Er is dus een asteroïde onderweg die volgens een amateurastronoom is gespot op een afstand van 143 miljoen kilometers.

Met de snelheid van de Zon heeft deze Asteroïde ongeveer 3 dagen nodig om de afstand tot de aarde te overbruggen. 

Met de snelheid van Pluto heeft deze Asteroïde ongeveer 27 dagen nodig om de afstand tot de aarde te overbruggen. 

7:18 p.m. · 28 sep. 2023

De nederigen geloven wat ik zeg, 50% van de wereldbevolking. De hooghartigen geloven niet wat ik zeg, dat is ook 50% van de wereldbevolking. Het zijn de hooghartigen die ik te woord sta en dat begin ik na ruim 2 jaar goed beu te worden.
Ook dat is bij God bekend.

https://twitter.com/Rinus_Jantz/status/1707444786997666164?t=xiOW-wbyoWlgk-PM0d3JIQ&s=19

Ik ben toen het schema van de Eindtijd gaan aanpassen conform de waarheid.


Een email wisseling met een journalist van het dagblad Trouw.  Op za 30 sep. 2023 15:40 

Klik op de afbeelding om het te vergroten.U kunt hier uw reactie plaatsen.

Reacties worden direct geplaatst zonder controle vooraf. Serieuze vragen worden beantwoord, onzin en spot wordt verwijderd.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te beantwoorden, indien van toepassing.

Reageren op een reactie kan door op het rode pijltje te klikken. 

Reactie plaatsen

Reacties

Maikel
5 maanden geleden

Bijzonder veel drielingen in een tijd waarin ze nog geen IVF behandelingen deden en vrouwen zwanger van een drieling vrijwel zeker komen te overlijden.

En wie verzint het nou om na het sterven van de halve wereldbevolking ook nog is met atoombommen te gaan gooien?

Geen enkele predikant spreekt de waarheid, want er is maar één God en dus ook maar één waarheid.

Als u alle gebeurtenissen van zowel uw geloof als vrijwel elke ander geloof naast elkaar legt, dan komt u er waarschijnlijk achter dat alle geloven vrijwel identiek zijn. Alleen leggen ze per geloof de nadruk op andere voor hen belangrijke punten.

Maar goed, God is toch maar een denkbeeldig vriendje voor volwassenen, dus who cares!

Rinus Jantz
5 maanden geleden

Je hebt bijzonder slecht onderzoek verricht. Er zijn 4200 verschillende religies en deze zijn zeer uiteenlopend. En ondanks jou foutieve onderzoek dat er géén God bestaat, gaat alles gebeuren zoals ik middels de Spreker via mijn gedachten heb vernomen.
1. Binnen 908 dagen is iedereen dood op 8 mensen na.
2. Zeer binnenkort gaat er een wereldleider sterven.
3. Dat is het begin van de halvering van de wereldbevolking in 3½ dag.
4. Dus ONGEVEER 900 dagen later gaan de laatste 1.333.000 dood door atoombommen.
5. Gedurende die ONGEVEER 900 dagen sterven er per dag gemiddeld 3.556.000 mensen.
Die lijken worden niet begraven, dat gaat stinken, wow, niet te harden. En wellicht vreet jij je vader of je kind wel op van de honger, zo staat het namelijk letterlijk beschreven. Dus gaat het ook gebeuren.

Esther
5 maanden geleden

volgens het schema moet Poetin al dood zijn (15-Sep-2023), hier klopt niks van.

Rinus Jantz
5 maanden geleden

Vertel eens Ester, wat heb jij allemaal onderzocht? Maar dan ook goed onderzocht. Bijvoorbeeld heb jij Openbaring 2:16 onderzocht? Of 1 Koningen 22:21-23?

Vechten van God met het zwaard van Zijn mond?
Liegen met instemming van God.
Het causale verband tussen deze twee teksten?
Of heel misschien wat bekeren daadwerkelijk betekent?

Er zijn namelijk maar 2 wegen,
De hooghartig weg regelt de TERUGKEER naar de Hel.
De nederige weg regelt de genade des Allerhoogste en regelt de opname in Zijn rijk.

Peter van Haaften
5 maanden geleden

Warrig.

rinus jantz
5 maanden geleden

Jesaja 6:10 Maak hun hart onverschillig, stop hun oren dicht en sluit hun ogen. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen, dan kunnen zij niet naar Mij terugkeren en genezen worden.’