Van: Rinus Jantz [mailto: beloofdeschepping (at) gmail.com] Verzonden: donderdag 21 juli 2022 16:49 Aan: mail@ xxxxxxxxxxx.nl; ewine@xxxxiv.nl; info@ ah. ln Onderwerp: De toekomst in beeld, een ster zoals eerder al gemeld. Vanwege privacy regels email onbekend.


Journaal 17 augustus 2022, explosie op de zon, schokgolven komen naar de aarde

Ik weet niet tot in detail wat er gebeurt, maar de grote lijnen en de datums ziet u volledig weergegeven. Iedere gebeurtenis weet ik te plaatsen, zo ook deze!

21 juni 2022 heb ik een mail verzonden, deze mail kunt u volledig inzien: https://www.debeloofdeschepping.nl/de-eindtijd/email-astrologen

LINK naar facebook het journaal bericht: https://www.facebook.com/100064324125529/videos/5813706222013461/

DE TOEKOMST IN TELEGRAMSTIJL OP DEZE AARDE VANAF 21 SEPTEMBER 2022

21 september 2022: Een grote tsunami, satan wordt wakker, Daniël 12:11
15 dagen lang “rust” Er zijn schokgolven wereldwijd voelbaar en dat veroorzaakt onrust.
5 oktober 2022, De graven openen zich door de schokgolven en de doden zullen opstaan.
Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '
6 oktober 2022, nu wordt het zeer spannend.

De toekomst in beeld: https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


Beste mensen,

Op 2 januari 2022 heb ik Govert en Ewine een mail gestuurd. Deze mail was een berichtgeving dat er een ster onderweg zou zijn. Deze ster is nog steeds onderweg. Zoals u waarschijnlijk weet is deze ster inderdaad gespot en heeft het journaal gehaald en op 29 Januari is daar een berichtgeving over geweest.
Deze ster is heel erg bijzonder, want hij is zeer slecht te zien vanwege het vele gruis waar deze ster door is omringt. Deze ster komt dichterbij, deze ster zend schokgolven uit. Deze schokgolven zullen langzaam steeds sterker op de aarde waarneembaar zijn. Deze schokgolven zullen zo sterk worden dat op 4/5 Oktober 2022 zelfs de graven wereldwijd geopend zullen worden. Dit is geen toeval, want 4 oktober 2022 begint Grote Verzoendag.

Lang geleden zijn de graven ook geopend, dat gebeurde toen Jezus de kruisdood stierf. Dat staat opgetekend in Mattheus 27:52-54
Mattheüs 27:52-54 'ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon! '

De bovenstaande tekst in Mattheus beschrijft de eerste Opstanding (de Gerstoogst) en de onderstaande teksten verwoorden de Tweede opstanding (de Tarweoogst). Ik mag u de verkondiger zijn van deze nieuwe gebeurtenis die ook al zeer lang geleden is voorzegt, maar ik mag het dateren.

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '

Daniël 12:2-4 'Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. '

Ezechiël 37:12-14 'Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE : Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. '

De opstanding heeft te maken met de Grote Verzoendag op 4/5 oktober 2022. Op deze dag zullen allen die in het dodenrijk vertoeven worden opgenomen in het rijk van God dat niet van deze aarde is. Jezus zegt dat er in het huis van God vele woningen zijn en de mensen die na deze datum tot geloof komen, krijgen een plaats in één van deze vele woningen en kunnen vandaar weer opklimmen naar het licht.

De verdere gevolgen van deze ster.

Het gruis van deze ster is veel groter dan de enkele vallende ster die we zo af en toe waarnemen. Dit gruis zal wel gaan branden zodra het in de dampkring terecht komt. Ook nu is al precies gezegd wat er gaat gebeuren, ik zal het u laten zien via de juiste teksten.

Openbaring 8:12 'De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. '

Een derde deel van de aarde wordt getroffen door dit brandende gruis. En de ster komt op 7 oktober 2022 op de aarde terecht en samen met een ongekend grote vulkaanuitbarsting ontstaat er een aardbeving van ongekend grote omvang. De uitgespuugde zwavel door de vulkaan zal het water verzuren en het drinkwater wordt ondrinkbaar door de verzuring en logischerwijze zullen veel mensen het niet overleven.

Wat gaat er vooraf aan dit natuurgeweld, deze mail heb ik op 20 juli verzonden naar Karin van de Wiel, een weerdeskundige.
Qua kennis kan ik ongetwijfeld niet tegen jou opboksen en toch vertel ik je dat je er zeer ver naast zit. Niet met de feiten, want alle feiten die je vernoemd kloppen, daar is geen speld tussen te krijgen. Ik heb al meerdere mailtjes verstuurd naar de meteorologische wetenschappers, maar ik krijg nooit een reactie. Reinier van de Berg beweert dat hij gelovig is, maar ik zie daar niets van terug. Je liet een grafiekje zien over de opwarming van de aarde, ik twijfel niet aan dat grafiekje en natuurlijk zijn er aanwijsbare logische verklaringen voor, maar de snelheid waarmee het zich ontwikkeld is onvoorzien. Ik wil je een paar punten laten zien, ook punten die onweerlegbaar zijn.

Covid19
Dit virus is zomaar uit het niets ontstaan, zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen. Dit virus heeft de wereld op z'n kop gezet. Het lijkt erop dat dit virus is bezworen, althans de mensheid handelt momenteel zo dat als er een zeer besmettelijke en uiterst dodelijke mutatie ontstaat, dat deze nieuwe mutatie zijn werk volledig zal kunnen uitvoeren. DEZE NIEUWE DODELIJKE MUTATIE ZAL VOOR 21 SEPTEMBER 2022 EEN FEIT ZIJN.
Hongerdoden
Door het uiterste egoïsme van de wereldleiders is er altijd al honger en zijn er Hongerdoden te betreuren, echter vanaf het ontstaan van Covid19 zijn de Hongerdoden met een factor 2 tot 3 toegenomen. Als we kijken naar de graanblokkade, dan weet je op voorhand dat er vele miljoenen Hongerdoden in korte tijd gerealiseerd zullen worden.
De natuurrampen
Dit zit meer op jouw terrein, ongetwijfeld heb jij - of een collega van je - de extremiteiten van de natuurrampen bijgehouden. Deze extremiteiten van de natuurrampen zijn pas na Goede Vrijdag 2 april 2021 ontstaan. Pas na deze datum zijn de stormen, overstromingen en de branden in zeer grote hevigheid ontstaan.
Oorlog
Het is al meer dan 70 jaar relatief rustig in de wereld, met dien verstande dat de Oorlog Rusland Oekraïne alle andere oorlogen en opstanden ver overtroefd. Het geweld, de mensonterende situaties die alom worden getoond, zijn erg en doen alle andere onlusten verbleken. Het gekke is dat de mens er al aan gewend begint te raken.
Deze vier punten zijn al duizenden jaren geleden voorzegt, lees maar. Je moet wel bedenken dat in die tijd een zwaard een ernstig moordwapen was en dat de pest vergelijkbaar is met Covid19.
4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (oorlog), en de honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen).

Je ziet dat deze profetie tot op de letter wordt vervuld, ook hier is geen speld tussen te krijgen. We gaan even over naar een echte Bijbeltekst. Deze Bijbeltekst is het vervolg op de tekst van Ezra. De oorlog Rusland Oekraïne komt tot stilstand en er zal wereldwijd een gewapende vrede ontstaan. Dan zal er een raar fenomeen ontstaan op jouw vakgebied. Overal ter wereld zal er een KRUISVORM zichtbaar worden. Een volledig onnatuurlijk beeld, dit is wetenschappelijk ONMOGELIJK en is dus ook nog nooit waargenomen. In deze KRUISVORM is een gezicht te zien. Zodra dit onnatuurlijke beeld zichtbaar is, dan start Wereldoorlog III, dan zal Covid de eerdergenoemde mutatie ondergaan, dan zullen de hongerige met bosjes sterven en de schietpartijen die de laatste tijd zeer frequent in het nieuws zijn, zullen zeer hevig worden.

Het zijn dus VIER punten, maar gedurende deze korte tijd zullen er GEEN natuurrampen plaatsvinden. De eerstvolgende Natuurramp is op 21 september 2022, dat is een Zeer Hevige Tsunami. De volgende natuurramp is op 6, 7 en 8 Oktober 2022

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '


Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III. Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood/ de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn, maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.

Een vierde deel: Een makkelijk rekensommetje, 25% van 8 miljard = 2 miljard. Dit is het aantal doden dat zal vallen conform de tekst OPENBARINGEN 6:7-8 Dit zijn allemaal mensen die MIN of MEER geloven in Jezus Christus. O ja, ik vergat om te zeggen dat de KRUISVORM Jezus is die zich laat zien in de wolken, ook dit is voorzegt. In de volgende tekst wordt een gereedschap genoemd. Er zullen dus 2.000.000.000 mensen sterven door de VIER gereedschappen zoals gezegd.

Openbaring 14:14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zit Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. '

Korte samenvatting: Voor 21 september 2022 zijn er 2.000.000.000 bescheiden gelovigen dood. Korte samenvatting: Dit gebeurt er na 21 september 2022, opnieuw 2.000.000.000 mensen zullen er sterven, maar nu zijn het lieve mensen die het goede doen, maar NIET geloven in God.

DE TOEKOMST IN TELEGRAMSTIJL OP DEZE AARDE VANAF 21 SEPTEMBER 2022

21 september 2022: Een grote tsunami, satan wordt wakker, Daniël 12:11
15 dagen lang “rust” Er zijn schokgolven wereldwijd voelbaar en dat veroorzaakt onrust.
5 oktober 2022, De graven openen zich door de schokgolven en de doden zullen opstaan.
Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '
6 oktober 2022, nu wordt het zeer spannend.
De schokgolven worden veroorzaakt door een naderende ster, deze ster is omgeven door gruis. Dat gruis doorbreekt de dampkring, tja, dat gaat dus branden en hierdoor verbrand een derde deel van het aardoppervlak. Deze ster komt op 7 oktober 2022 met geweld op de aarde terecht, maar dat is niet het enige, want er is gelijkertijd een zeer grote vulkaanuitbarsting. Deze twee factoren veroorzaken weer een enorme aardbeving.
Gevolg: 2.000.000.000 mensen roepen in doodsangst om God en zullen ook inderdaad sterven, dat is een genadedaad van God!
9 oktober 2022 Er komen ineens allerlei zeer onbekende insecten, deze insecten lijken op sprinkhanen met een schorpioenenstaart. De steek van dit beestje is uitermate pijnlijk en zal de rest van de wereldbevolking - dus nog 4,000,000,000 mensen - teisteren. Dat duurt een periode van 5 maanden.
In de periode na 9 oktober tot 21 oktober 2022 wordt er steeds meer gehoord over een persoon met een “geweldig goed plan”, deze persoon – de antichrist - zal ieder nog aanwezig geloof gaan verbieden, hierdoor ontstaat er een religieuze oorlog op leven en dood. De lijken zullen op straat blijven liggen.
IS DIT VOOR NU VOLDOENDE INFORMATIE?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-7-2022 13:32 Ewine van Dishoeck
Beste Rinus,
Ik laat dit graag over aan Govert ivm mijn drukke werkzaamheden.
Ewine van Dishoeck
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op vr 22 jul. 2022 12:54 schreef Govert Schilling <mail@govertschilling.nl>:
Beste rinus -- wegens drukke werkzaamheden kom ik waarschijnlijk pas half oktober toe aan het beantwoorden van je e-mail.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan: Govert Schilling CC: sorry, email adressen verwijderd.
22-7-2022 18:44
Beste Govert en Ewine,
Dit noemt men een afschuifsysteem of struisvogelpolitiek.
Half Oktober 2022 is de wereldbevolking GEHALVEERD!! Is dat niet belangrijk genoeg?
Drukke werkzaamheden? Ik kan niet in jullie agenda's kijken, maar er is niets belangrijkers dan wat ik vertel. Ik schrijf dit in opdracht van de Allerhoogste, niet omdat ik het zo goed weet.
Jullie hebben de vrije keus om het al dan niet wereldkundig te maken, ik heb al van alles geprobeerd, maar ik wordt uitgelachen. Helaas is dat ook voorzegt.
Met vriendelijke groeten,
Rinus Jantz