Tijdlijn tot Herstel Schepping


Een tijdlijn van de theologen op Wikipedia  Bewonder deze tijdlijn op basis van A. de incompleetheid. B. manipulatie C. de vraagtekens die ze er zelf bijplaatsen. 

Ze plaatsen er geen bijbelteksten bij, dat maakt het controleren van hun manipulatie lastiger. Link aantikken, iets naar onder schollen, dan ziet u twee lijntjes naast elkaar geplaatst. 

Ze beginnen dus opnieuw. Genesis 5:32 zegt dat Noach een Drieling kreeg, Tja, is dat zo? Zonder IVF? Genesis 10:11 zegt dat Sem 2 jaar na de zondvloed een zoontje kreeg. Deze discrepantie wordt door de schriftgeleerden NIET opgelost. Het volgende punt, weer iets lager schollen, dan ziet u dat de tijdlijn overal vraagtekens last zien. 


Bijlage bij de BOVENSTAANDE Tijdlijn. Een UNIEKE tijdlijn zonder vraagtekens en geheel aaneensluitend tot 3042 (853 BC)

Een complete tijdlijn:

5920 jaren tot het 1000-jarig rijk op Goede Vrijdag 3-4-2026, er zijn Nú 5917 jaren voorbij.

Een tijdlijn gebaseerd op de Bijbelse Chronologie

Deze tijdlijn is niet te maken alleen op de Bijbel gebaseerd, want de bijbel is waar, maar incompleet. Zie voor opmerking dat de Bijbel incompleet is de pagina: Bijbel en Meer.  Deze tijdlijn is gemaakt in Juni 2021 en tot dit jaar is deze tijdlijn compleet, met grote sprongen, maar aantoonbaar waar. Het begin van deze tijdlijn is de zondeval, dit is het jaar 0

De grote sprongen van de tijdlijn gebaseerd op de Bijbelse Chronologie

Vanaf de zondeval ziet u alles stap voor stap weergegeven tot het jaar 2450. Wat er toen gebeurde kunt u lezen in Numeri 14:30-35. U ziet dat de jaartelling naar aanleiding van de personen wijzigt naar de koningschappen en doorloopt tot de dood van Koning Achab.

Bijbelse Chronologie op Wikipedia

Er is nog een tijdlijn beschikbaar, eveneens een Bijbelse Chronologie, deze is gemaakt door een aantal Theologen en ik raad u aan ook deze te bewonderen. Deze Theologen - zoals alle Theologen - beweren dat uitsluitend de Bijbel de waarheid weergeeft. Als dat zo zou zijn, dan had hun tijdlijn geen enkel hiaat kunnen vertonen. Klik HIER voor de Bijbelse Tijdlijn op Wikipedia. De geboorte van Abraham is volgens Genesis 11:24 twijfelachtig, want de Bijbel zegt dat er drie kinderen geboren zijn op 70-jarige leeftijd van Terach. Een drieling, erg twijfelachtig. De twee broers van Abraham waren allebei ouder en toch wordt Abraham als eerste genoemd. Haran was 32 jaar ouder dan Abraham en is op 82-jarige leeftijd gestorven in de vurige oven.

Bijbelse Chronologie tot de dood van Koning Achab

Het is ook mogelijk voor u om deze tijdlijn exact te volgen, want alle benodigde stukken kunt als download tot uw eigendom maken en het rustig op uw tempo bestuderen en inlezen. De benodigde boekwerken zijn het Boek der Oprechten en het Testament van Levi. U kunt de teksten eenvoudig terugvinden want op de tijdlijn staat iedere verwijzing vermeld.

De dood van Koning Achab kunt u terugzien via Wikipedia. Koning Achab vond de dood tijdens de slag bij Qalqar die plaats vond in het jaar 853 voor Chr.

Waar een begin is, is ook een eind aan de Bijbelse Chronologie

De PDF Goddelijke Tijdsberekening is terug te vinden bij de Downloads, hier kunt u ook de berekening zien over het eind der tijden. De eindtijd is begonnen met de uitbraak van Covid19 op 16 december 2019. Na 2300 dagen zal de schepping worden hersteld, Dat is op 3 april 2026 en het is geen toeval dat die dag Goede Vrijdag is.  

 ‘Pas over drieëntwintighonderd dagen zal het heiligdom in ere worden hersteld.’  ‘Mensenkind,’ zei hij, ‘u moet begrijpen dat dit visioen betrekking heeft op de eindtijd.’ Ik hoorde een menselijke stem van over de rivier de Ulai roepen: ‘Gabriël, vertel hem wat het visioen betekent.’ ‘Ik ben gekomen,’ zei hij, ‘om u te vertellen wat er gaat gebeuren als de tijd van Gods toorn ten einde loopt. Want wat u hebt gezien, gaat over het vastgestelde tijdstip van het einde. 


Onderstaand de Bijbelse Chronologische tijdlijn van predikanten, zie wikipedia.

De onderstaande twee weergave geven aan dat er getwijfeld wordt, men kent de waarheid niet. De benoemde fouten kan men niet herstellen.

Ondanks de genoemde fout in Genesis 32:5 dat er een drieling is geboren in het 500e jaar van Noach (zonder IVF) klopt het ook niet i.v.m. de geboorte van Arfachsad, want Arfachsad is geboren 2 jaar na de vloed en Genesis 11:10 zegt dat Sem toen 100 jaar oud was.

Het onderstaande plaatjes geeft niets anders dan twijfel aan met al z'n plusjes en minnetjes. 

Jakobus 1:6-8

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.