De Belofte van God

Tijdlijn tot Herstel Schepping


Bijlage bij de bovenstaand Tijdlijn.

Een complete tijdlijn:

5920 jaren tot het 1000-jarig rijk op Goede Vrijdag 3-4-2026, er zijn 5917 jaren voorbij.

Leviticus 23: 33-39 Hier wordt gesproken over 2x 7 dagen, eerst de oogsttijd, daarna het oogstfeest.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.

Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.

Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft.

Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.

Deze tekst zegt dat er twee perioden zijn, de eerste periode wordt de opbrengt van het land ingezameld, dat is dus de oogsttijd en deze oogsttijd duurt 8 dagen - 2. De eerste en de achtste dag zijn rustdagen.

Op de 10e dag is het Grote Verzoendag. Grote Verzoendag dient eveneens gekoppeld te worden aan een oogstfeest, te weten de Tarweoogst, dat is het tweede oogstfeest – de opstanding der doden.

Jesaja 57:1-2 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil.

Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt.

Jesaja spreekt over de INGEZAMELDE OPBRENST, dit zijn de RECHTVAARDIGEN die worden weggenomen door te sterven (Opname in het Dodenrijk) voordat de Tijd van Verdrukking begint. Grote Verzoendag is de Opstanding der Doden.

Johannes 5:28-29 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

Gedateerd

Tisjri 1 (15 september 2023) dood wereldleider: Poetin

Tisjri 2 – 9 de oogsttijd, 2x 2 miljard lieve bescheiden mensen sterven.

Tisjri 10, Grote Verzoendag, de opstanding der doden.

Tisjri 15, 7 dagen Loofhuttenfeest in de hemel. Rouw op aarde, wereldbevolking gehalveerd.


Een tijdlijn gebaseerd op de Bijbelse Chronologie

Deze tijdlijn is niet te maken alleen op de Bijbel gebaseerd, want de bijbel is waar, maar incompleet. Zie voor opmerking dat de Bijbel incompleet is de pagina: Bijbel en Meer.  Deze tijdlijn is gemaakt in Juni 2021 en tot dit jaar is deze tijdlijn compleet, met grote sprongen, maar aantoonbaar waar. Het begin van deze tijdlijn is de zondeval, dit is het jaar 0

De grote sprongen van de tijdlijn gebaseerd op de Bijbelse Chronologie

Vanaf de zondeval ziet u alles stap voor stap weergegeven tot het jaar 2450. Wat er toen gebeurde kunt u lezen in Numeri 14:30-35. U ziet dat de jaartelling naar aanleiding van de personen wijzigt naar de koningschappen en doorloopt tot de dood van Koning Achab.

Bijbelse Chronologie op Wikipedia

Er is nog een tijdlijn beschikbaar, eveneens een Bijbelse Chronologie, deze is gemaakt door een aantal Theologen en ik raad u aan ook deze te bewonderen. Deze Theologen - zoals alle Theologen - beweren dat uitsluitend de Bijbel de waarheid weergeeft. Als dat zo zou zijn, dan had hun tijdlijn geen enkel hiaat kunnen vertonen. Klik HIER voor de Bijbelse Tijdlijn op Wikipedia. De geboorte van Abraham is volgens Genesis 11:24 twijfelachtig, want de Bijbel zegt dat er drie kinderen geboren zijn op 70-jarige leeftijd van Terach. Een drieling, erg twijfelachtig. De twee broers van Abraham waren allebei ouder en toch wordt Abraham als eerste genoemd. Haran was 32 jaar ouder dan Abraham en is op 82-jarige leeftijd gestorven in de vurige oven.

Bijbelse Chronologie tot de dood van Koning Achab

Het is ook mogelijk voor u om deze tijdlijn exact te volgen, want alle benodigde stukken kunt als download tot uw eigendom maken en het rustig op uw tempo bestuderen en inlezen. De benodigde boekwerken zijn het Boek der Oprechten en het Testament van Levi. U kunt de teksten eenvoudig terugvinden want op de tijdlijn staat iedere verwijzing vermeld.

De dood van Koning Achab kunt u terugzien via Wikipedia. Koning Achab vond de dood tijdens de slag bij Qalqar die plaats vond in het jaar 853 voor Chr.

Waar een begin is, is ook een eind aan de Bijbelse Chronologie

De PDF Goddelijke Tijdsberekening is terug te vinden bij de Downloads, hier kunt u ook de berekening zien over het eind der tijden. De eindtijd is begonnen met de uitbraak van Covid19 op 16 december 2019. Na 2300 dagen zal de schepping worden hersteld, Dat is op 3 april 2026 en het is geen toeval dat die dag Goede Vrijdag is.  

 ‘Pas over drieëntwintighonderd dagen zal het heiligdom in ere worden hersteld.’  ‘Mensenkind,’ zei hij, ‘u moet begrijpen dat dit visioen betrekking heeft op de eindtijd.’ Ik hoorde een menselijke stem van over de rivier de Ulai roepen: ‘Gabriël, vertel hem wat het visioen betekent.’ ‘Ik ben gekomen,’ zei hij, ‘om u te vertellen wat er gaat gebeuren als de tijd van Gods toorn ten einde loopt. Want wat u hebt gezien, gaat over het vastgestelde tijdstip van het einde.