De Belofte van God

TOEKOMST? WELKE TOEKOMST? ER IS GEEN AARDSE TOEKOMST MEER.

Ik begin met de mededeling dat ik constant zelfstandig onderzoek doe. Ik word niet belemmerd door een religie, want ik ben vrij van iedere religie.

LET OP: Er zijn wijzigingen: Grote Verzoendag & Daniel 12:11 Het genoemde getal van 1290 dagen is veranderd. Zie onderstaand.

De Joodse maankalender is gebaseerd op 354 dagen. Op deze basis wordt Grote Verzoendag gecalculeerd in de internationale kalender. De bijbel spreekt over een periode van 1260 dagen, oftewel 3½ jaar heeft 1260 dagen gedeeld door 42 maanden, dat is 30 dagen per maand of per jaar 360 dagen. 6 DAGEN VERSCHIL.

Grote Verzoendag is later dan 5 oktober 2022, het is maximaal 6 dagen later. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Joodse_kalender

De juiste profetie luidt: Door het verlies van de oorlog Rusland Oekraïne 𝘇𝗮𝗹 𝗣𝗼𝗲𝘁𝗶𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝟭𝟭 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝘇𝗲𝗹𝗳𝗺𝗼𝗼𝗿𝗱 𝗽𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻, door deze zelfmoord ontstaat er wereldwijd “vrede”. Dit is het begin van de wederkomst van Jezus Christus. Dan verschijnt Jezus in de wolken en zal alles zich voltrekken zoals voorzegt.

1 Thessalonicenzen 5:3  Want wanneer zij zullen zeggen: 𝗘𝗿 𝗶𝘀 𝘃𝗿𝗲𝗱𝗲 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴𝗵𝗲𝗶𝗱, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

HET IS DE EINDTIJD, VAN 16 DECEMBER 2019 TOT GOEDE VRIJDAG 3 APRIL 2026.

16 december 2019: registratie Covid19, 2300 dagen later is het dus 3 april 2026, Goede Vrijdag, zie Daniel 8:14.

In de bijbel staat via Daniël een schema opgetekend, maar in Openbaringen 8:1 staat dat er een variabel getal is, dit slaat terug op de 1290 dagen uit Daniël 12:11. Door dit variabele getal zijn er wat meer bijbelteksten die in de verdrukking komen. Ook is er een tekst die zeer nadrukkelijk WEL uitkomt.

𝗘𝘃𝗲𝗻 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗺𝗮 𝘃𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲̈𝗹 𝗸𝗶𝗷𝗸𝗲𝗻.

Covid19 is geregistreerd zonder een mensenhand (Daniël 8:25) op 16-12-2019
Na 2300 dagen (Daniël 8:14 ) wordt de schepping hersteld, dus Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 - 𝟭𝟮𝟵𝟬 𝗱𝗮𝗴𝗲𝗻 (Daniël 12:11) = 𝟐𝟏 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐈𝐒 𝐆𝐄𝐖𝐈𝐉𝐙𝐈𝐆𝐃, uiterlijk op 11 oktober 2022.
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, het begin van de religieuze oorlog.
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar o.a. Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3).

De datering van Grote Verzoendag is op Internationale kalender NIET juist. 5 oktober 2022 is maximaal 6 dagen later.

Grote Verzoendag  is de grote verhuizing vanuit het Dodenrijk naar de Hemel. Dit is inclusief de laatste 2.000.000.000 mensen die God tot de rechtvaardigen rekent. LET OP: DIE GOD TOT DE RECHTVAARDIGEN REKENT.

De wijziging uit Openbaringen 8:1 Ongeveer een half uur, dit is conform God's tijdsrekening, dus NIET onze 24 uurs economie. De omrekening ziet er zo uit. (49 x 365) / 1000 = 17,8 Dit is een exacte berekening, maar er staat ONGEVEER, dit is dus in overeenstemming met de tekst uit Mattheüs: u weet de dag en 𝗵𝗲𝘁 𝘂𝘂𝗿 𝗻𝗶𝗲𝘁.

Het originele schema was dat de opname zou beginnen op 11 september 2022, dit staat opgetekend in Openbaringen 2:10 Er zal een verdrukking zijn van 10 dagen. Ook dit is dus een gepasseerd station. Tja, nu natuurlijk het kritiek van vele eigenwijze gelovigen, die zullen beweren dat GOD ONVERANDERLIJK is. Het antwoord moge duidelijk zijn: God IS onveranderlijk, maar een tijdschema is God niet. Het is zo bewonderingswaardig, zo fantastisch, God is een levende God, Hij overziet al vele miljoenen jaren van te voren dat het tijdschema iets kan veranderen. De oorzaak van dat veranderen ligt in de VRIJE WIL.

HET IS NIET DE EERSTE KEER DAT ER IETS VERANDERD.
Het allereerste schema staat opgetekend in Genesis 6:3 De mens mag niet ouder worden dan 120 jaar. Dit zijn 120 jubelperioden a 49 jaar, door de communicatie met Mozes komen er 40 jaren bij. Dus de rekensom is voor de gehele periode vanaf de zondeval tot het herstel van de schepping is: (120 x 49) + 40 = 5920 jaren.

Het is toch geweldig om te mogen constateren dat alles wat leeft aan verandering onderhevig kan zijn, dit is dus ook het kenmerk van een LEVEND GELOOF.

Uiterlijk op 12 oktober start Wereldoorlog III, Hongerdoden, Mutatie van Covid19 en Menselijke Wilde Beesten (Openbaringen 6:7-8) en deze korte periode zal worden afgesloten door de natuurrampen die beginnen vanuit het universum. 

Heeft u dit gezien? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=105159469037409&id=100200659533290

Altijd zal gelden: Niet mijn wil, maar Uw wil, o Heer.

English language

FUTURE? WHAT FUTURE? THERE IS NO MORE EARTHLY FUTURE.

I start by stating that I am constantly doing independent research. I am not hindered by any religion, for I am free from any religion.

The Jewish mooncalendar is based on 354 days. On this basis, the Day of Atonement is calculated in the international calendar. The bible speaks of a period of 1260 days, or 3½ years has 1260 days divided by 42 months, which is 30 days per month or 360 days per year.  THIS IS A DIFFERENCE OF 6 DAYS.

Day of Atonement is later than October 5, 2022, it is up to 6 days later. https://www.timeanddate.com/calendar/jewish-calendar.html

The correct prophecy is: Due to the loss of the war Russia Ukraine, Putin will commit suicide before October 11, 2022, this suicide will create “peace” worldwide. This is the beginning of the return of Jesus Christ. Then Jesus appears in the clouds and everything will take place as foretold.

Thessalonians 5:3  'When they say, “𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆,” then sudden destruction will come upon them, like labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. ' 1 

IT'S THE END TIME, FROM DECEMBER 16, 2019 TILL GOOD FRIDAY, APRIL 3, 2026.

December 16, 2019: registration Covid19, 2300 days later it is April 3, 2026, Good Friday, see Daniel 8:14.

In the bible a schedule is recorded through Daniel, but in Revelation 8:1 it says that there is a variable number, this refers back to the 1290 days from Daniel 12:11. Because of this variable number, there are some more biblical texts that come under pressure. There is also a text that very emphatically DOES come true.

𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐚𝐭 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥'𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞.

Covid19 was registered without a human hand (Daniel 8:25) on 12/16/2019
After 2300 days (Daniel 8:14 ) creation is restored, so Good Friday April 3, 2026
April 3, 2026 - 𝟏𝟐𝟗𝟎 𝐝𝐚𝐲𝐬 (Daniel 12:11) = 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟏, 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐇𝐀𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄𝐃! Is no later than October 11, 2022.
April 3, 2026 - 1260 days = October 21, 2022, the beginning of the religious war.
(1260 days / 42 months / 3 years including Daniel 7:25 & Revelation 11:2-3).

The date of the Day of Atonement is NOT correct on the International calendar. October 5, 2022 is a maximum of 6 days later.

Day of Atonement is the great move from the Hades to Heaven. This includes the last 2,000,000,000 people that God counts among the righteous.

ATTENTION: WHO CALLS GOD AS THE RIGHTEOUS.

The change from Revelation 8:1 About half an hour, this is according to God's calendar, so NOT our 24 hour economy. The conversion looks like this. (49 x 365) / 1000 = 17.8 This is an exact calculation, but it says ABOUT, so this is in accordance with the text from Matthew: 𝐘𝐎𝐔 𝐃𝐎𝐍'𝐓 𝐊𝐍𝐎𝐖 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐀𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐑

The original schedule was that the rapture would begin on September 11, 2022, this is recorded in Revelation 2:10. There will be a tribulation of 10 days. So this is also a passed station. Well, now of course the criticism of many stubborn believers, who will claim that GOD is UNCHANGEABLE. The answer should be obvious: God IS immutable, but a timetable is not God. It's so admirable, so fantastic, God is a living God, He oversees many millions of years in advance that the timetable can change slightly. The cause of that change lies in FREE WILL.

IT IS NOT THE FIRST TIME SOMETHING HAS CHANGED.
The very first scheme is recorded in Genesis 6:3. Man must not live past 120 years of age. These are 120 jubilees a 49 years, through the communication with Moses 40 years are added. So the arithmetic for the entire period from the fall to the restoration of creation is: (120 x 49) + 40 = 5920 years.

Isn't it wonderful to be able to observe that everything that lives can be subject to change, so this is also the characteristic of a LIVING FAITH.

By October 12, World War III, Starvation, Covid19 Mutation and Human Wild Beasts (Revelation 6:7-8) will start and this short period will be closed by the natural disasters that start from the universe.

Have you seen this? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=105159469037409&id=100200659533290

Always abides by: not my will, but Your will, O Lord.