De Openbaringen in Chronologische volgorde


Attentie alstublieft

Weet je, ik kan heel veel vertellen over: Onderzoek alles en behoudt het goede. 

Juist omdat ik dat veel heb gedaan en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doe, kom je tot conclusies die geen enkel ander mens in een zeer groot gebied heeft gemaakt. 

Geen mens heeft mij geholpen bij dit onderzoek.

Mijn website getuigd van een onderzoek, natuurlijk staan daar missers in, daarvoor is het ook onderzoek, maar de eindconclusie zie je HIER.

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere Heere doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.


LET OP: Er zijn wijzigingen: Grote Verzoendag & Daniel 12:11 Het genoemde getal van 1290 dagen is veranderd. Zie onderstaand.

De Joodse maankalender is gebaseerd op 354 dagen. Op deze basis wordt Grote Verzoendag gecalculeerd in onze huidige kalender. De bijbel spreekt over een periode van 1260 dagen, oftewel 3½ jaar heeft 1260 dagen gedeeld door 42 maanden, dat is 30 dagen per maand of per jaar 360 dagen.

Op grond van de bijbel is het aantoonbaar dat Grote Verzoendag 4/5 oktober 2022 niet juist is.  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Joodse_kalender

De juiste profetie luidt: Als er een wereldleider overlijdt, dan ontstaat er een kortstondige “vrede”, dus een soort opluchting. Dit is het begin van de wederkomst van Jezus Christus. Dan verschijnt Jezus in de wolken en zal alles zich voltrekken zoals voorzegt.


EVEN EEN PAAR EXTRA PROFETIEËN DIE NU VAN KRACHT ZIJN. 

4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (oorlog Rusland - Oekraïne), en de honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen);

De opname zal plaatsvinden nadat de oorlog Rusland - Oekraïne is gestopt door het plotselinge overlijden van een wereldleider - ik denk Poetin en zal beginnen wanneer de wolken letterlijk een kruisvorm met een gezicht laten zien. Dit zal gebeuren voordat het Grote Verzoendag is en deze is later gedateerd dan op de internationale kalender staat aangegeven. Dit is de verplaatsing van het dodenrijk naar de hemel.

Ezechiël 22:24 ‘Mensenzoon, vertel het volk van Israël (de wereldbevolking) het volgende:  “Op de dag van mijn toorn zult u lijken op een droge wildernis, een woestijn zonder regen"

Rond de datum 21 september 2022 was de wereld overal kurkdroog en was het volledig in overeenstemming met het originele schema van Daniel 12:11. De volgende conclusie kan dus getrokken worden: Deze tekst van Ezechiël 22:24 is vervult, maar het schema van Daniel is veranderd door oorzaken die wij NIET kunnen overzien.

DE TERUGKOMST VAN JEZUS IN DE WOLKEN

Volgens het tijdschema van Daniel wordt Daniel 12:11 op 21 september 2022 vervult. God overziet alles en heeft marges ingebouwd. Er is via Openbaringen 8:1 (ongeveer een half uur / 15 dagen) een ingebouwde marge. De komst van Jezus zal dus iets later plaatsvinden dan de tijdsaanduidingen van Daniël vertellen.

Grote Verzoendag is NIET op 5 oktober. Er staat geschreven dat er vrede en rust zal zijn op het moment dat Jezus wederkomst in de wolken, als Poetin (een wereldleider) overlijdt dan geeft dat een zeer kortstondige vreugde over de hele wereld.  1 Thessalonicenzen 5:3  Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. 

Het originele tijdschema van Daniel zoals opgetekend in de gemanipuleerde bijbel.

Covid19 is geregistreerd op 16-12-2019 en dit virus is ontstaan zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen (Daniël 8:25). 
Na 2300 dagen (Daniël 8:14 ) wordt de schepping hersteld, dus op Goede Vrijdag 3 april 2026.
3 april 2026 - 1290 dagen(Daniël 12:11) = 21 september 2022, Ezechiël 22:24 was op dit moment een feit.

3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, ook deze datum is door de tijd achterhaald. 
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar  o.a. Daniël 7:25  & Openbaring 11:2-3). 

Openbaring 6:7-8 En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem.

En hun werd macht gegeven over het vierde deel (¼ deel van 8 miljard = 2 miljard) van de aarde om te doden met het (1) zwaard, met (2) honger, met de (3) dood en door de (4) wilde dieren van de aarde.

1. Wereldoorlog III.
2. Hongerdoden, Poetin bereidt het voor op dit moment.
3. Nieuwe besmettelijke & dodelijke mutatie van Covid19.
4. De menselijke wilde beesten.

Dit is de opname van de lieve nederige gelovigen,

NIET van AFGODSAANBIDDERS, zoals katholieken, boeddhisten, koptische christenen & moslims.

Jezus komt met Macht en Majesteit, Dag en Uur is (nog) onbekend. Hier gaat het over 2 miljard nederige gelovige mensen. Duurt 3 dagen. 

Hierna volgt de Apocalyps, in enkele uren gaan er nog 2 miljard mensen dood, door: Meteorenregen,  Aardbevingen,  Vulkaanuitbarstingen,  Openbaring 8:7-13

Zacharia 12:12-14 Heel Israël - de hele wereldbevolking - zal in diepe rouw gedompeld zijn.

Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet. Koning, Profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.  Dit is het begin van Tijd van Verdrukking.


De geheimenissen van God

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Amos 3:7  Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Daniël 12:4,9  'Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. '

U leest in Daniël twee keer dat er een geheim is dat TOT de eindtijd bewaart moet worden. Dit geheim wordt uitsluitend via Zijn dienstknechten - de profeten - geopenbaard. Het geheim waar op wordt bedoeld is de exacte datering die u op deze website wordt geopenbaard. Deze kennis wordt u niet verkocht, maar hoeft u alleen maar door onderzoek te verifiëren en na verificatie te accepteren, gratis en voor niets. 


Het vierde zegel: Het begin van de Opname d.m.v. sterven. 

Openbaring 14:13-14  'En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere STERVEN, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. '

Mattheüs 24:36-40,44  ' Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. ' 

Openbaring 6:7  'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem.

Numeri 23:10   Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van Hem.

Het stof in deze tekst verwijst naar het aantal bewoners (exact 8 miljard) op deze dag. Het vierde deel (2 miljard) zijn het aantal gelovigen dat in deze periode zal worden opgenomen. Israël staat synoniem voor de totale Wereldbevolking.  De OPNAME is dus het sterven waarvan ook Jesaja al getuigd, het zijn dus de oprechten die zullen sterven.

Jesaja 57:1-2 'De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt. ' 

Openbaring 14:14-16 'En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. ' 

De wolken zullen een tegennatuurlijk beeld te zien geven. Ze zullen een kruis vormen met een afbeelding van een gezicht. Dit is het gezicht van Jezus Christus, Hij zal zich op deze dag zo laten zien als Hij het heeft belooft, precies zoals het beschreven staat. Natuurlijk zullen de wetenschappers proberen om dit wetenschappelijk te verklaren, maar iemand die werkelijk nadenkt, moet constateren dat het allemaal berust op leugens. Net als alle natuurrampen die vanaf 16 december 2019 (start Corona) hebben afgespeeld. Het is God zelf die dit allemaal veroorzaakt, Hij doet dit uit liefde. Omdat er nog mensen zullen zijn die juist door dit natuurgeweld nog tot Hem komen en geloof hechten aan Zijn Almacht. Alleen het geloof zal de mens redden van de geestelijke dood. Alleen door het geloof kan men een plaatsje krijgen in Zijn rijk dat niet van deze aarde is. God doet er alles aan - uit liefde - om de mens tot geloof te laten komen. Pas als de mens uit Vrije Wil - dus door ernstig nadenken - voor God kiest, pas dan kan God deze ziel de toegang geven tot Zijn rijk. 

HOE ZAL DE OPNAME PERIODE PLAATSVINDEN?

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '

Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III. Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood / de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn, maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.

Openbaring 16:15 'Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. ' 

1 Thessalonicenzen 5:2-8 'Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw , en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. ' 

Er zal vanuit een vredige situatie plotseling een Wereldoorlog ontstaan, deze tijd is heel dichtbij. Dus Rusland - Oekraïne moeten dus het oorlogsgeweld beëindigd hebben. Deze oorlog zal beëindigd worden door het plotseling overlijden van een wereldleider - ik denk Poetin. 

Het komen van Jezus in de wolken zal plotseling zijn. Het wijkt dus af van het getoonde tijdschema. Ook daarna zullen er mensen zijn die tot geloof komen, juist door alle verschrikkingen. In hun nood zullen ze God (Jezus) aanroepen en ook deze zullen alsnog door het sterven worden opgenomen. Zo groot is de liefde van God, Hij wil als men uit Vrije Wil Hem aanroept, iedereen redden. Het zullen maar weinig mensen zijn die op deze manier nog tot geloof komen, maar één ziel is meer waard dan alle schatten op deze aarde.

aan Filadelfia  Openbaring 3:8  Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. '

Filadelfia: Mensen die geloven, die liefdevol zijn en God eren. Dit ondanks de foute leerstelling waar ze lid van zijn. Voor deze zet God de deur wagenwijd open, het geloof heeft hen behouden. Voor de predikanten van deze foute religies verwijs ik naar 1 Korinthe 5:1-13  

ORIGINELE tijdschema van Daniel:  16 december 2019 tot 3 april 2026  - 1290 dagen = 21 september 2022

De basis van de tijdsaanduidingen zijn allen gevestigd in het boek Daniël. De basisdatum is het registeren van Covid19, want dit is ontstaan zonder dat er een MENSENHAND (Daniël 8:25) aan te pas is gekomen op 16 december 2019. Een ieder weet dat vanaf dat moment alle ellende - zoals is beschreven -  sterk is toegenomen en dat is HET bewijs van de eindtijd.

De eerste erkende registratie van Covid19 ziet u via de onderstaande link

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December 

Daniël 8:14   'Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden  (2300 dagen) en morgens. Dan zal het heiligdom** in rechten hersteld worden.

Daniël 8:25 'Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. '

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen,-zal er aan al deze dingen een einde komen (Daniel 12:7). 

 **Er zijn meerdere teksten die duidelijk aangeven dat de Heilige Berg (Heiligdom) de planeet AARDE is.

Jesaja 11:9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

2 Petrus 1:17-18 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.


Het vijfde zegel - de overledenen

4/5 oktober 2022 - deze datum  van Grote Verzoendag is een menselijke berekening en dus niet juist.

Er is nog een ster onderweg, een ster die veel schokgolven zal veroorzaken aan de aarde. Deze schokgolven zijn de oorzaak dat de satan vrijkomt vanuit zijn gevangenis. Men heeft deze ster al enige tijd gevolgd en de angst is zeer groot geworden.  Deze ster heeft een zeer bijzondere werking en is meervoudig. Door de schokgolven zullen de graven geopend worden en de doden zullen opstaan. Veel mensen zullen dit letterlijk waarnemen, precies zoals het ook in Mattheüs 27:52-54 staat beschreven. Deze ster zal een zeer grote aardbeving veroorzaken. Hierdoor zullen er miljoenen doden vallen en alle communicatie zal verbroken worden. 

Mattheüs 27:52-54 'ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon! ' 

De bovenstaande tekst in Mattheus beschrijft de eerste Opstanding (de Gerstoogst) en de onderstaande teksten verwoorden de Tweede opstanding (de Tarweoogst).

Johannes 5:28-29 'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '

Daniël 12:2-4 'Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. '

Ezechiël 37:12-14  'Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE : Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE , dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE . '

De opstanding heeft te maken met de Grote Verzoendag tussen 5 en 11 oktober 2022. Op deze dag zullen allen die in het dodenrijk vertoeven worden opgenomen in het rijk van God dat niet van deze aarde is. Jezus zegt dat er in het huis van God vele woningen zijn en de mensen die na deze datum tot geloof komen, krijgen een plaats in één van deze vele woningen en kunnen vandaar weer opklimmen naar het licht. 

Openbaring 6:9-11 'En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij. '

De twee onderstaande teksten geven duidelijk aan dat er profeten vroeg en LAAT zijn en deze teksten verwijzen dus naar de mededienstknechten in de eindtijd. Voor alle duidelijkheid: Dit zijn GEEN schriftgeleerden, een schriftgeleerde - een theoloog - is net als in Jezus tijd: een valse christus. 

Jeremia 32:33 Zij keerden Mij de nek toe en niet het gezicht, hoewel Ik hen vroeg en laat onderwees. Zij luisterden echter niet en aanvaardden de vermaningen niet.

Jeremia 29:19 omdat ze naar Mijn woorden niet geluisterd hebben, spreekt de HEERE , toen Ik Mijn dienaren, de profeten, vroeg en laat tot hen heb gezonden. Maar u hebt niet geluisterd, spreekt de HEERE . 


Het zevende zegel, Openbaringen 8

De voorbereidingen in de hemel voor het zesde zegel.

Veel mensen zullen zeggen: Dat kan niet, dat is onlogisch,  want 7 komt na 6. Nee, want de logica van God is geen menselijke logica en verder is natuurlijk meneer Hiëronymus aardig aan het rommelen geweest en dus is dat ook een zeer goede mogelijkheid dat deze meneer wat heeft omgedraaid. Qua tekstvolgorde klopt het wel. Openbaringen 8 omschrijft de voorbereidingen en Openbaringen 9 de feitelijke gebeurtenissen.  Lees de teksten maar.

Openbaring 8:1‭-‬6    En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. 'En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.

 


Het zesde zegel - de levenden.

Openbaring 6:12-14 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. ' 

Openbaring 13:1 'En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. '

Eerst zal er een wereldleider sterven, dit wordt opgevolgd door een enorme aardbeving met miljoenen doden. Alle bekende communicatie middelen zullen niet meer werken en door het voorgaande is er geen gezin meer compleet en is er overal rouw.  

Zodra u dit hoort, dan weet u dat de rest zal volgen. 

De nu nog levende mensen geloven niet in Zijn almacht. Ook zijn er nog velen die denken dat ze in God geloven, maar dit niet doen, omdat het afgodsaanbidders zijn. Pas als ze zich daadwerkelijk afkeren van de afgodsbeelden en berouwvol zich tot God wenden en oprecht erkennen dat Jezus Christus hét ENIGE BEELD van de Onveranderlijke Onzichtbare God is en ze geloven in het offer van Zijn kruisdood, pas dan zal de Allerhoogste zich liefdevol over deze ontfermen. 

Wat gebeurt er met de andere 6 miljard mensen?

De ster - de vijfde bazuin - die genoemd wordt in Openbaringen 9:1 is al waargenomen en via het journaal van 29 januari 2022 aan allen meegedeeld. Deze ster valt binnenkort op de aarde. Deze ster is omgeven door gruis en nevel. Het gruis zal voor de ster uitgaan en zodra het in de dampkring komt, zal het door de wrijving gaan branden. Dit brandende gruis zal een derde deel van het gras en de bomen verbranden. De eerste 4 bazuinen zullen binnen een tijdsbestek van 24 uur plaatsvinden. Alle bazuinen worden toegelicht op een daarvoor bestemde pagina, u kunt dit volledig lezen op de pagina De Bazuinen

Openbaring 9:1-12 'En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang . Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang . En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. '

Het  beest uit de volkerenzee: De te verwachten antichrist is een persoonlijkheid die uit het kader van het natuurlijke naar voren treedt. Hij is een buitengewoon begaafd mens en zijn bijzondere kracht ligt in zijn plan van wereldorde, in zijn buitengewoon optreden tegenover hen die de verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. Deze persoon zal alles wat met geloof te maken heeft verbieden. 

Openbaring 9:13-21  'En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen . Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.'

Zowel Openbaringen 9:13-21 als Zacharia 13:7-9 spreken over een derde deel dat in nood de Allerhoogste zal aanroepen. De gelovige doden zijn al opgenomen in de hemel. De volgende opname is de Druivenoogst die na het 1000 jarig rijk zal plaatsvinden. Alle mensen die dus NA deze datum de dood vinden worden opgenomen in het dodenrijk. Deze zullen onder druk beproefd worden of hun aanroepen uit het hart was.

Het oordeel wordt pas dan geveld. Een derde deel van  6.000.000.000 betreft dus 2.000.000.000 ongelovigen.

Zacharia 13:7-9 'Het zal gebeuren, spreekt de HEERE , dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God. Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. '  

De mensen die in deze periode sterven roepen God aan in hun nood. Door de ellende die ze meemaken en door het woord van de profeten die nog aanwezig zijn, komen ze tot erkenning dat God de Almacht is. Daarom neemt God ze nog op, echter ze zullen 1000 jaar gestraft worden.

Maar 1000 jaar is een zeer korte tijd in vergelijking met de achterblijvers, want deze worden weer opgenomen in de aardse materie en het zal dan nog vele miljoenen jaren duren voor ze opnieuw als mens hun keuze mogen maken. De liefde van God is zo groot dan ze Hem maar hoeven aan te roepen, dan zal Hij een Liefdevolle, maar rechtvaardige rechter zijn.

De Openbaringen van Paulus vertellen alles over de strafmaatregelen van de Allerhoogste, gratis hier te downloaden. 

De religieuze oorlog

Lukas 12:49-53  'Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder. ' 

Openbaringen 9:20 vloeit over in Lucas 12. Dit is de start van de religieuze oorlog, ouders en kinderen zullen tegen elkaar opstaan en elkaar letterlijk vermoorden. De lijken zullen dusdanig veel zijn, dat ze letterlijk op straat zullen blijven liggen (Jesaja 5:25 & Jeremia 14:15-16). Er zijn 4200 verschillende denominaties, dus 4200 verschillende leugens.  

De start van de VERDRUKKING. De tijd zal verkort worden!

Openbaring 11:2-3  'Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. ' 

Henoch en Elia zijn de enige personen die in het aardse lichaam zijn opgenomen in de hemel. Deze twee Godsmannen zullen profeteren zoals beschreven staat in Openbaringen 11 . Nog steeds is het mogelijk om tot geloof te komen en dus een plaats te krijgen in een van de vele woningen van de Allerhoogste.  

Openbaring 12:6 'En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 1260 onderhouden zou worden. ' 

De vrouw - enkele mannen en vrouwen - zullen door de Allerhoogste zelf worden opgenomen en naar een plaats worden gevoerd waar ze veilig de tijd van verdrukking mogen overleven. Deze mensen mogen straks de voorouders zijn van de mensen van vlees en bloed die de nieuwe aarde - het 1000 jarig rijk - mogen gaan bevolken. Het 1000 jarig rijk dat zal starten op 3 april 2026, dus 2300 dagen na het begin van Covid19 op 16 december 2019.

De zevende Bazuin

Openbaring 12:10-11 'En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. ' 

Er zijn  4 miljard mensen die door het sterven in korte tijd opgenomen.

2 miljard gelovigen omdat Jezus volgen in nederigheid en in het ene Gebod: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Deze mensen zijn toegevoegd tot de schare in het wit gekleed. 

Openbaring 7:9-12  'en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palm takken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, ' 

2 miljard zijn er gestorven door de aardbevingen, de sterren en de hevige natuurrampen (Gods harde stem) onder het aanroepen van Zijn naam.

1 Korinthe 3:11-15 'Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. '

Hierna volgt de tijd der verdrukking voor de overige mensen, deze volharden in goddeloosheid en het aanbidden van beelden.

De eerste opstanding Na de tijd van Verdrukking

Een gedeelte van de mededienstknechten zal nog gedood worden tijdens de tijd van verdrukking / religieuze oorlog, net zoals Henoch en Elia aan het einde. 

Openbaring 6:10-11 'En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. ' 

Medio februari / maart 2026: zijn er nog maar enkele Godsknechten over. Er blijft dan nog een handjevol mensen - de dienstknechten - in leven voor wie de opname in een ondeelbaar ogenblik zal zijn. Dit kleine aantal dienstknechten zullen tezamen met de vermoorde en opgestane dienstknechten worden opgenomen.

1 Thessalonicenzen 4:13-17 'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (de enkele mannen uit Ezechiël), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ' 

1 Korinthe 15:50-52 'Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen niet allen (de enkele mannen uit Ezechiël) ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. '

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (de geloofsstrijd die ontstaat door de Antichrist , van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

Het EINDE van een verlossingsperiode

Openbaring 18:8-10 'Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. '

Micha 1:2-7 'Hoort, gij volkeren altemaal; merk op, gij aarde en haar volheid, opdat de Here Here getuige zij tegen u, de Here uit zijn heilige tempel. Want zie, de Here gaat uit van zijn woning, en Hij daalt neder en treedt op de hoogten der aarde. De bergen versmelten onder Hem en de dalen splijten, als was voor het vuur, als water dat afgutst van een helling. Om Jakobs overtreding is dit alles en om de zonden van het huis Israëls. Wat is Jakobs overtreding? Is het niet Samaria? En wat (de zonde van) Juda’s hoogten? Is het niet Jeruzalem? Daarom zal Ik Samaria maken tot een puinhoop op het veld, tot een oord om wijngaarden te planten; Ik zal zijn stenen in het dal nederstorten en zijn fundamenten blootleggen. Al zijn gesneden beelden zullen stukgeslagen worden, en al zijn wijgeschenken met vuur verbrand worden, en al zijn afgodsbeelden zal Ik te gruizel slaan, want van hoerenloon heeft het ze bijeengebracht en zij zullen weder tot hoerenloon worden. ' 

God zegt: Zefanja 1:2-6 

Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen.

  1. Afgodsaanbidders met de priesters: o.a. de katholieken (rooms & orthodox) en de boeddhisten.
  2. Op de daken zich nederbuigen, dus zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
  3. Christenen die z.g. naar Hem luisteren, als Hij maar doet wat ze willen.
  4. De mensen die niet - meer - geloven.

U leest het goed, het is het einde van een verlossingsperiode. God zal iedereen verlossen, maar ieder op zijn / haar tijd.  God is de liefde, niet een beetje liefde, maar een alles en iedereen omvattende liefde. Daarom zullen er nog veel verlossingsperioden nodig zijn. Ieder mens zal uiteindelijk vanuit de eigen Vrije Wil kiezen om God te erkennen als de Allerhoogste. Tijdens een verlossingsperiode worden er veel mensen verplaatst naar één van de vele woningen van God. Iedere planeet die je kunt zien en veel planeten die je niet kunt zien, zijn woningen van de Allerhoogste.  Er is altijd een planeet die overeenstemt met jouw geloof en daar wordt je geplaatst als je overlijdt.   

Ook zijn er mensen die verhard zijn en deze worden opnieuw opgenomen is de aardse materie. Dit is het ergste wat je kan overkomen, want dan heb je weer een hele lange weg om te gaan. Een weg van opnieuw gekluisterd zijn in de aardse materie en dat duurt vele vele eeuwen voordat je uiteindelijk weer mag kiezen. Kiezen uit Vrije Wil of je Hem als Eerste Lief wilt hebben. Er is maar één wet: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. 

Korte Samenvatting van de ORIGINEEL GEPLANDE EINDTIJD. Inclusief de manipulaties zoals 21 september 2022.

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

16 december 2019: start Covid19.  Daniel 8:25  Zonder mensenhand ontstaan, Daniel 8:14 Na 2300 dagen herstel Gods Heiligdom - de aarde

De Opnameperiode, Starttijd ???, Eindtijd vóór 21 september 2022: Na de oorlog Rusland Oekraïne is een kruisvorm in de wolken (letterlijk) het begin.

Exact 8 miljard mensen op de aarde, een Nieuw Begin. Het nieuwe begin start met de OPNAME van de mensen die geloven in de offerdood van Jezus Christus. De OPNAME is door het sterven van deze mensen -  Jesaja 57:1-2 - en heeft een tijdsduur van ??? dagen, dag en uur is u onbekend, WEL duurt het een tijdsperiode. De OPNAME zal geschieden voor 21 september 2022 en het betreft 2.000.000.000 mensen.

8.000.000.000 - een vierde deel = 6.000.000.000 Een vierde deel: Allemaal min van meer gelovige mensen
Openbaringen 6:8 & Numeri 23:10

21 september 2022: Daniel 12:11 Opstelling satan en de komst van de antichrist na 6 oktober 2022    1 Johannes 2:18-23 antichrist eraan komt

21 september tot 6 oktober: Openbaring 8:1-5 'En toen het Lam (Jezus Christus) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur = 15 dagen.  Calculatie met een Jubeljaar van 49 jaar:  49 x 365 / 1000 = 17

6 oktober 2022 : Start van de 6 bazuinen gevolgd door de Religieuze oorlog, zie de Webpagina over de antichrist en de Bazuinen

6.000.000.000 - een derde deel = 4.000.000.000 Een derde deel: Allemaal ongelovigen en afgodsaanbidders die tot inkeer komen.

Deze komen door het natuurgeweld nog tot geloof en ze zullen de afgoden afzweren, maar zullen 1000 jaar door het vuur beproefd worden.

Openbaringen 9:13-18 & Zacharia 13:7-9 '

21 oktober 2022: Komst van de Twee getuigen Henoch en Elia - Openbaringen 11, wegvoering van de Stamouders voor het 1000-jarig rijk - Openbaringen 12:6

Enige tijd vóór 3 april 2026: De zevende bazuin

3 april 2026: 2300 dagen na 16 december 2019, herstel van Gods Heiligdom, de start van het 1000-jarig rijk.

De VERKORTING EINDTIJD in het kort samengevat. Binnenkort zullen alle lieve en nederige mensen sterven. Je kunt het in 15 talen downloaden.

We leven NU in de ORIGINELE TIJD van VERDRUKKING.

Mattheüs 24:22 'En tenzij die dagen worden ingekort, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. '

Zodra een wereldleider plotseling sterft, wordt het keerpunt bereikt en begint de periode van verdrukking. Het begin van de verdrukking wordt dan ook gemarkeerd door de plotselinge dood van de wereldleider en in zeer korte tijd is de wereldbevolking gehalveerd en pas daarna begint de godsdienstoorlog, ook wel de Tijd van de Verdrukking genoemd.

  1. Een wereldleider zal sterven.
  2. Jezus komt in de wolken, dat is het begin van:

       2a.    Begin van de Derde Wereldoorlog
       2b.    Velen sterven door de hongersnood
       2c.    Mutatie Covid19 tot zeer besmettelijk en dodelijk
       2d.   Mensen veranderden in wilde beesten

2.000.000.000 nederige gelovigen zullen sterven aan deze factoren, dit is een zeer korte maar ook een zeer dodelijke periode, de graven zullen worden geopend, dat is de opstanding van de doden. Al deze mensen zijn opgenomen in de hemel. Grote Verzoendag is geen dag, maar Grote Verzoening is een moment.

Het voorgaande eindigt met:

  1. Een meteorenregen uit het heelal zal een derde van de aarde verbranden.
  2. Een ster raakt de aarde - deze wordt verborgen door de meteorenregen.
  3. Een zeer grote vulkaanuitbarsting zal het bloed van de maan rood kleuren en de zon verduisteren.
  4. Er is ook een zeer grote aardbeving.

2.000.000.000 lieve ongelovigen zullen sterven aan deze natuurrampen, te beginnen met de meteorenregen. Deze mensen worden voor een periode van 1000 jaar opgesloten in het vagevuur. Na deze gebeurtenissen zal Daniël 12:11 worden vervuld, wat betekent: Er zijn GEEN gebeden meer en Satan komt uit de zee.

Dit is het echte begin van de Verdrukking. Je kunt het in meerdere talen downloaden. https://www.debeloofdeschepping.nl/shorteningtime


Het einde van een verlossingsperiode en het begin van een nieuwe verlossingsperiode, het 1000 jarig rijk

In deze verlossingsperiode zal er geen geestelijke ommekeer meer plaats vinden, want het geloof in God is bij de mensen verloren gegaan. En al wordt Zijn evangelie nog uitgedragen in de hele wereld, toch zullen het er altijd maar weinigen zijn die het aannemen. Maar steeds meer mensen zullen afvallen wier geloof alleen maar een vormgeloof is, en die alleen nog maar een duw nodig hebben om het geheel weg te gooien als er een geloofsbeslissing van hen wordt verlangd.

Het is maar een kleine kudde die een levend geloof heeft en in het hart de verbinding met God herstelt. Het zijn slechts weinig mensen die met God omgang hebben zoals kinderen met hun Vader. En die zullen ook altijd Zijn zichtbare hulp ervaren als zij in nood geraken doordat zij openlijk voor Hem uitkomen, want zij zijn van binnen overtuigd en hebben dus ook een levend geloof. Maar hun getal zal niet veel groter worden.

En de geloofsstrijd die overal gevoerd wordt en die in zijn begin ook al overal herkenbaar is, zal het aantal gelovigen nog verkleinen. Want dan is een ieder bereid God op te geven ter wille van aards gewin, maar de moed voor Hem te strijden brengen zij niet op omdat hun het levend geloof ontbreekt. Daarom zal de aarde op het laatst haar doel niet meer vervullen, bevorderlijk te zijn voor de geestelijke voltooiing van de zielen der mensen. De gang over de aarde van de meeste mensen is nutteloos omdat hij de zielen niet die rijpheid oplevert waarvoor zij op de aarde vertoeven; maar de ontwikkeling van het geestelijke moet doorgaan.

Daarom moet de aarde weer klaar gemaakt worden, opdat zij een scholingsplaats voor het geestelijke blijven en worden kan, zoals het steeds haar bestemming was en is. Daarom loopt deze verlossingsperiode ten einde en begint er een nieuw tijdperk. Nieuwe scheppingen nemen het geestelijke op dat in zijn ontwikkeling gehinderd werd, wat eerst een oplossen van scheppingen vereist opdat het gebonden geestelijke vrij wordt - en weer opnieuw in een andere vorm ingepast kan worden.

Daarom moeten de mensen met een spoedig einde rekening houden, en zij die op aarde gefaald hebben moeten opnieuw gekluisterd worden in de scheppingen op de nieuwe aarde. En wanneer men verwacht dat de geestelijke houding van de mensen op deze aarde nog zou kunnen veranderen, dat zij tot een levend geloof in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk zouden kunnen komen en door dit geloof een nieuw leven zouden leiden met geestelijk gerichte vermogens en aspiraties, dan zullen dat alleen maar wensen blijven in de gedachten van enkele mensen, die nooit verwezenlijkt worden. Want Gods tegenstander is aan de macht en die hebben de mensen hem zelf verleend. Zijn activiteit zal zo sterk toenemen dat hij opnieuw gebonden moet worden, dat er daarom al een einde moet komen opdat zijn activiteiten aan banden worden gelegd, daar anders geen mens meer zalig zou kunnen worden.

En op die tijd is al gewezen sinds het begin van deze verlossingsperiode - vanaf Adam en Eva, en al mogen voor u, mensen deze aankondigingen nog zo ver weg lijken, eenmaal wordt ook de toekomst tot tegenwoordige tijd - dat moet u steeds weer gezegd worden. En daarom moet er ook een geestelijke ommekeer komen, echter niet meer op deze aarde maar in een wereld van vrede en zaligheid. Er zal een nieuw ontwikkelingstijdperk beginnen met geestelijk hoogstaande mensen, die God als geloofsgetrouw van deze aarde zal wegnemen en weer op de nieuwe aarde terug zal zetten. Dan is er een geestelijke ommekeer ingetreden en de mensen zullen weer leven in vrede en eendracht, in voortdurende verbinding met God  en met de zalige wezens in Zijn rijk. Dan heerst de liefde weer op aarde en Zijn tegenstander kan geen invloed meer uitoefenen op de mensen van de nieuwe aarde. Hij is gebonden voor een eindeloos lange tijd tot de mensen zelf hem weer de ketenen losmaken en hem zijn beïnvloeding opnieuw mogelijk maken. Daarvoor echter heerst er een lange tijd van vrede en zaligheid.

Amen