Openbaringen 12

Openbaring 12:1-2  En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Het volk van Israël: Alles wat ooit is geschapen door God is het volk van Israël. De genoemde vrouw in Openbaringen 12: 1-2 is de gemeente van God (de Zon), dit betrof miljarden engelen. De bevalling van deze vrouw is het moment dat de Zon (God) het zichtbare beeld van Zichzelf maakte. Dit wordt duidelijker gezegd in Colossenzen 1:15 Hij – Jezus – is het (zichtbare) beeld van de onzichtbare God.

Openbaringen 12
PDF – 130,9 KB 80 downloads

Openbaring 12:3-4 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

UITLEG: De satan wilde God overtroeven, want hij had de onzichtbare God nog nooit gezien, dit is het moment van de zondeval. Dit is dus de reden waarom God vanaf dat moment zichtbaar wilde zijn. God wierp de rode draak – de satan – met een derde gedeelte van de engelen uit de hemel op de aarde, in het midden van de aarde. Hier wordt een derde deel genoemd, omdat het werkelijke getal voor het menselijke verstand niet is te bevatten.

Psalm 139:15-18   Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de LAAGSTE PLAATSEN VAN DE AARDE (ZWAVEL EN VUUR = HEL). Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

KORTE UITLEG: In deze psalm wordt gezegd dat ALLE VORMEN in het boek zijn beschreven, hiermee wordt gezegd dat de ziel vanuit de Hel is geïncarneerd telkens naar een andere vorm. Altijd opwaarts naar een hogere vorm, dus van steen, naar stof, naar bacterie, naar plant, naar vis, naar vogel, naar dier en tenslotte naar mens. Er is geen sprake van reïncarnatie, want dat is liefdeloos, er is altijd uitsluitend een opwaarts gaan. Er staat niet zomaar geschreven dat Jezus zegt: Van deze stenen kan God kinderen van Abraham maken. Ook wordt er gezegd: van stof bent u gemaakt en tot stof zult u wederkeren. De gedachten van God betreft ALLE GEVALLEN ENGELEN.

Openbaringen 12:4B verteld over de incarnatie van Jezus in het menselijke lichaam en Zijn lichamelijke dood.

Openbaring 12:5-6  En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

UITLEG: Vers 5 verteld over het leven van Jezus van het begin tot het einde.  En het verteld welke groep mensen weer wordt opgenomen in Zijn rijk. Vers 6 zegt dat op 21 oktober 2022, dat is 1260 dagen voor de start van het 1000-jarig rijk op Goede Vrijdag 3 april 2026, er een klein groepje mensen bewaard worden om de stamouders te mogen zijn voor de nieuwe bevolkingspopulatie in het Millennium. Net zoals de kinderen van Noach.

Exacte datering in beeld inclusief de bijbehorende bijbelteksten.

Covid19 is geregistreerd zonder menselijke hand (Daniël 8:25) op 16-12-2019
Na 2300 dagen (Daniël 8:14) is de schepping hersteld, dus Goede Vrijdag 3 april 2026
3 april 2026 – 1290 dagen (Daniël 12:11) = 21 september 2022
Het getal 1290 is gemanipuleerd en klopt niet!
3 april 2026 - 1260 dagen = 21 oktober 2022, het begin van de godsdienstoorlog.
De tijd van de verdrukking is ingekort en dat is te lezen in Mattheüs 24:22
(1260 dagen / 42 maanden / 3 ½ jaar bijv. Daniël 7:25 & Openbaring 11:2-3).

Via onderstaande link kunt u de eerste erkende registratie van Covid19 inzien:
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_december

De verkorting van de tijd lees je via deze link: https://www.debeloofdeschepping.nl/verkortingstijd

Openbaringen 12: 7- 18 completeren het bovenstaande. 

Openbaring 12:7-9 'Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. ' 

Deze tekst vult Openbaringen 12:3-4 aan. Een derde deel (⅓) van de engelen zijn satan gevolgd. Hier wordt bewust over een derde deel gesproken, want het echte getal is voor ons mensen niet te bevatten, zoveel engelen waren er toen al. De aarde dient als een verlossingsperiode voor al deze gevallen engelen. God is Liefde, Hij laat niemand uit Zijn handen vallen. Alle gevallen engelen komen weer terug, maar de tijdsperiode dat ze gevangen zijn in de materie van de aarde beslaat voor velen miljarden jaren.  Jesaja verwijst in de volgende tekst naar de gevangenis voor miljarden jaren. 

Jesaja 24:21-22 'Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. ' 

Openbaring 12:10  'En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. '

Deze tekst verteld over de dood van Jezus. Hierdoor heeft Jezus de satan overwonnen.

Openbaring 12:11-12 'En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. '

Deze tekst verteld over de profeten en de apostelen van ooit, maar ook van nu. Tot op het laatst zullen er profeten zijn die worden vermoord omdat ze getuigen over Jezus. Deze profeten zijn volledig op de hoogte van het plan van God. De profeten van de EINDTIJD zijn ingewijd in de geheimenissen van God, de exacte datering wordt hiermee bedoelt, zie Openbaringen 10:7 over de geheimenissen van God.

Openbaring 12:13-14 'En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. '

Johannes 20:30 Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Deze tekst zegt al dat de bijbel incompleet is, maar dat is nog veel erger geworden door het Concilie van Nicea en de manipulatieve werkzaamheden van Hieronymus. Daniël 12:11 verteld  over het moment dat satan letterlijk oprijst uit de zee (21 september 2022) en dat de vrouw (de gemeenschap) wordt opgenomen naar een onbekende plaats. Er wordt hier geen aantal genoemd, maar het betreft maar een paar personen, want deze mensen zijn net als de kinderen van Noach uitverkoren om de stamouders te mogen zijn voor de mensen in het natuurlijke lichaam voor het 1000 jarig rijk.

Openbaring 12:15-17 'En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. ' 

Daniël 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd (= 1260 dagen / 42 maanden) . 

Zowel Openbaringen 12:17 en Daniel 7:25 zeggen dat de heiligen ten gronde gericht (vermoord) zullen worden omdat ze ook tijdens de tijd van verdrukking Zijn woord spreken net zoals de Twee Getuigen (Henoch en Ela) uit Openbaringen 11. Ook deze twee getuigen worden op het laatst vermoord.


Een ander onderwerp om over na te denken

Een Jubelperiode

Zoals je misschien weet bestaat een jubelperiode uit 7 x 7 = 49 jaar. Het 50e jaar – het jaar van vergeving - is ook het eerste jaar van de volgende periode. Paulus refereert in Efeziërs 4:26 ook naar deze periode. Een jubelperiode is de tijdsduur van een dag volgens de tijdsrekening van God.

In Genesis 6:3 staat vermeld dat de mens niet ouder zal worden dan 120 jaar. Echter de mens haalt die leeftijd nooit. Mozes zei al (Psalm 90:10) dat de mens gemiddelde 70 jaar oud werd en bij uitzondering 80 jaar. Tot op heden is dat nog steeds zo en door extreme gezondheidszorg zijn er mensen die rond de 100 jaar oud worden, maar 120 wordt nooit gehaald.

God bedoelt hiermee dat de mens een periode van 120 jubelperioden zal leven. Hier moeten 40 jaren bij worden opgeteld in verband met de communicatie tussen God en Mozes, dit is dus de woestijntocht. Dit gesprek tussen God en Mozes vond plaats in het jaar 2450, exact 50 jubelperioden. Zo is het mogelijk om de eindtijd in kaart te brengen, want na (50 x 49) + (70 x 49) + 40 = 5920 menselijke jaren. In 1986 – het jaar van de kernramp in Tjernobyl – waren er 5880 jaren voorbij, dus de 120 jubelperioden, dan 40 jaar erbij, het eindresultaat = 2026.

Onderzoek maar eens wat er vanaf 1986 allemaal is veranderd, deze veranderingen zijn vanaf het ontstaan Covid19 tot een Eindpunt gekomen. Dit is het begin van de EINDTIJD, de laatste 2300 dagen. Op Goede Vrijdag 3 april 2026 is Gods schepping hersteld, exact wat Daniël 8:14 aankondigt.