Eeuwige Ordening

Het is onmogelijk om dit op een andere manier te beginnen. De Eeuwige Ordening is opgeslagen in de Eeuwige Liefde van de Allerhoogste. Zijn liefde is alles omvattend. Alles wat van Hem afkomstig is, zal ook weer bij Hem terugkomen. Alle wezens – geestelijke mensen – die zich ooit uit Vrije Wil hebben ontworsteld aan Zijn liefde, zullen ooit uit Vrije Wil ook weer bij God terugkeren. Daarom heeft Hij een plan gemaakt, een plan – geboren uit liefde – dat hierin voorziet.

De eeuwige ordening van verlossing begint bij het scheppingsverhaal. Iedere afvallige ziel is geworpen op deze aarde en moet via de “je moet” situatie opklimmen vanuit het midden der aarde – het hellevuur (de poel van vuur en zwavel), opklimmen van steen, naar stof, naar bacterie, naar plant, naar vis, naar dier en uiteindelijk naar de laatste vorm: de mens. Pas in de vorm van de mens, krijgt de geestelijke mens, in de vorm van een uit materie bestaande mens, een vrije wil. Dit is een proces van vele eeuwen.

Dit is NIET de reïncarnatie leer, want het is uitsluitend het opklimmen vanuit het vuur naar een hogere scheppingsvorm, een teruggang is NOOIT mogelijk in deze vorm op deze aarde. Zodra de ziel de menselijke vorm heeft bereikt en dus weer een Vrije Wil heeft, dan moet deze ziel uit eigen beweging - door zelfstandig nadenken – kiezen voor of tegen de Allerhoogste. Alleen het geloof in Jezus Christus – Zijn offerdood aan het Kruis - kan de verlossing voor eeuwig bewerkstelligen.

Leerstellingen

Er zijn zeer veel leerstellingen, allemaal leerstellingen die als doel hebben om de mens van God te verwijderen, anders gezegd, ze worden bestuurt door machthebbers. Daar waar machthebbers de regie in handen hebben, is de Allerhoogste NIET aanwezig. Ondanks dat het woord liefde wordt gebruikt, is er sprake van dwang. De mens MOET onder het mom van de liefde, liefdeloos handelen. Liefde wordt vanuit het hart gedaan en niet op verzoek. Een grove indeling van de leerstellingen is:  

  1. Christendom
  2. Islam
  3. Hindoeïsme
  4. Boeddhisme
  5. Jodendom

Er is nog een “religie” die er niet tussen staat, dat zijn de ongelovigen, de atheïsten. U heeft de “plicht” om vanuit uw Vrij Wil uw hersenvermogen in te zetten. Die Goddelijke gave – het denkvermogen – heeft u speciaal gekregen om er wat mee te doen.

De belangrijkste vraag is: “Wat is de doelstelling van het korte menselijke leven op deze aarde?”

Het korte leven van de mens

Als de mens zijn leven begint, dan begint het Blanco. Ongeacht waar je geboren wordt, iedereen begint zijn leven zonder herinneringen, zonder kennis. De opdracht – het doel – is voor iedereen gelijk. Het zoeken naar de Goddelijke waarheid. De Goddelijke waarheid is alleen te vinden via contact met de Allerhoogste. Pas als u de uitzendfrequentie van God hebt en daarop afstemt, pas dan wordt u ingeleid in de Goddelijke waarheid. De frequentie waar God op te vinden is, is de liefde. De juiste frequentie is te herkennen aan het soort “muziek” dat er wordt gedraaid.

De “muziek” van de Eeuwige Ordening

Die muziek van de Eeuwige Ordening is zeer eenvoudig te herkennen, want het is de melodie van de liefde. Het eerste niet-melodieuze kenmerk is het gemis van de verlosser Jezus Christus.  Het tweede niet-melodieuze kenmerk is heersen, dus zodra er sprake is van een machtspositie, dan kunnen we minimaal spreken over een flinke dissonantie in de muziek. Er is nog een duidelijk, niet te missen kenmerk, een kenmerk zonder oren. Een beeld door mensenhanden gemaakt – in welke vorm ook – is stokdoof. Zo’n beeld gemaakt uit hout, steen of verf kan geen enkele muzikale toon ontvangen, helemaal niets.

Begrijpt u de waanzin? Een stukje linnen met een beetje verf erop. Er zijn mensen die er vermogens voor over hebben. Het pand waar dat schilderij hangt, brandt af en het is foetsie, u vindt er niets meer van terug. Miljoenen, alleen maar om te laten zien dat u een echte egoïst bent. Want als u de liefde als kenmerk zou hebben, dan had u dat geld uitgegeven aan mensen die het nodig hebben.

Jesaja 42:17  Maar wie op gesneden beelden vertrouwen, wie tegen gegoten beelden zeggen: U bent onze goden, die zullen terugwijken en diep beschaamd worden.

Deuteronomium 7:5 Maar zo moet u met hen doen: hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden.

Het leven na dit aardse leven - verplaatsing naar andere planeten

Johannes 14:2 'In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was , zou Ik het u gezegd hebben.

De vele woningen. U hoeft alleen maar naar boven te kijken bij een heldere nacht. U ziet dan vele, ontelbare sterren. Iedere planeet is een woning en wees ervan overtuigd dat u ze lang niet allemaal ziet. Er zijn planeten in het donker, waar het eenzaam is, koud, donker en guur. Na het eenmalige menselijke leven, komt u terecht op een planeet die overeenkomt met uw geloof. Heeft u een geloof dat complete nonsens is, dan komt u terecht op zo'n koude planeet.  

Het kan zijn dat u zonder enige vorm van onderzoek een geloof leeft, dus in blinde navolging van uw ouders of voorganger(s), een geloof waar u weinig waarde aan hecht.  Als u namelijk waarde zou hechten aan uw geloof, dan had u het onderzocht, dan had u hoogstwaarschijnlijk andere keuzes gemaakt. Er is er Eén die u zal plaatsen op uw nieuwe "woonplaats", een woonplaats die werkelijk overeenkomt met uw geloofsbeleving op deze aarde. 

Er zijn mensen die de bijbel uit het hoofd kennen, maar de liefde niet begrijpen. Deze geloven in de dode letter, een geloof waar geen leven in is, is waardeloos. Ze denken dat ze weten waar ze over praten, maar ze snappen de liefde niet, daardoor kunnen ze de waarheid niet vinden. 

De liefde is ook in het hiernamaals de drijvende factor om "hogerop" te mogen klimmen. Weet u nog? God is de liefde, Hij wil dat iedereen een warm en een goed leven heeft, dat leven waar uiteindelijk een ieder - vaak na eeuwen en eeuwen - zal komen. Pas als u - uit Vrije Wil - de liefde bewijst aan uw medelotgenoten, dan zult u daar de warmte van ondervinden. Hoogstwaarschijnlijk zal u geattendeerd worden door aanwezigen die u attenderen op een eventueel te verrichten liefdesdaad. Overal zijn er lichtwezens aanwezig, ze hebben zich vermomd, zijn niet herkenbaar als zodanig. Deze vermomde lichtwezens hebben u op deze liefdesuiting gewezen. U kunt dan een liefdesdaad verrichten uit liefde vanuit uw eigen vrije wil.

God is een milde, maar rechtvaardige Rechter - Boete doen op aarde

Het is de in evenwicht brengende rechtvaardigheid Gods, dat de mensen die anderen kwalijk gezind zijn, vaak door hetzelfde kwaad worden getroffen en ze nog op aarde moeten uitboeten, wat ze aan zondeschuld op zich heeft geladen. Toch is het weer een genade wanneer hun op aarde de mogelijkheid geboden wordt, boete te doen en zij hun schuld niet in z'n hele zwaarte mee moeten overnemen in het rijk hierna, waar het heel wat moeilijker is vrij van schuld te komen. Op aarde kan de straf hun het onrecht laten zien, ze kunnen berouw hebben en daardoor makkelijker boete doen, terwijl in het hiernamaals het inzien heel wat moeilijker is en ze door kwellingen alleen maar steeds koppiger kunnen worden.

Maar niet altijd ziet de mens zijn onrecht in en heeft hij er spijt van, integendeel is hij er soms nog meer op bedacht de medemens schade toe te brengen ofschoon hij zelf de uitwerking van de kwade wil moet ondergaan. Maar dan is hij verhard en neemt hij zijn schuld mee over in het rijk hierna. Met het voorgaande moest worden begonnen om nu te kunnen begrijpen, waarom oneindig veel mensen groot leed hebben te dragen in de eindtijd, waarom ze vaak in bitterste nood geen hulp krijgen van de kant van de medemensen, want ook zij stonden gevoelloos tegenover de nood van de medemensen in tijden waarin ze konden helpen als hun de wil niet had ontbroken.

En als ze aan hun zonden en nalatigheden denken en op zichzelf kritiek uitoefenen, als ze zich nu zelf doorzien en berouw hebben over hun onrecht, zal ook de straf voor hen te dragen zijn en hun schuld kan op aarde al minder worden en dan is voor dezen ook de tijd van nood tot zegen, want die bracht hun genade, ze kunnen serieus bij zichzelf te rade gaan, tegenover God hun onrecht bekennen en Hem om vergeving vragen. En dan zal de grootte van de schuld waarlijk verkleind worden, want God is een milde Rechter, en waar Hij ziet dat de mens berouw heeft over zijn gedane onrecht, vermindert Hij zijn straf en vergeeft hem. Maar zonder zijn schuld toe te geven, kan hij geen vergeving vinden, omdat God wel een milde, maar rechtvaardige Rechter is.

Het berouw van de ziel in het hiernamaals

Voor de ziel in het hiernamaals is het bewustzijn zelf schuld te hebben aan haar situatie en van elke mogelijkheid beroofd te zijn uit eigen kracht haar toestand te veranderen, een vreselijke last. Maar dit bewustzijn heeft ze pas dan wanneer het zich in haar verlangen voordoet, voor verbetering te zorgen. Tevoren is ze apathisch, doet geen moeite opwaarts of naar beneden te gaan, voelt alleen maar een kwelling zonder weerga en is volledig willoos, tot er zich voor haar, door hulp van lichtwezens die haar in vermomming naderen, weer een mogelijkheid voordoet met andere zielen samen te komen, en nu in haar de drang ontwaakt, in een andere omgeving te komen in het geloof dan ook aan de toestand vol van kwelling ontsnapt te zijn. En nu wordt het haar pas duidelijk, dat ze datgene moet inhalen, wat ze op aarde verzuimde, dat ze werkzaam moet zijn in liefde.

En nu ziet ze ook haar nutteloos leven op aarde in en de spijt over de vele onbenutte gelegenheden is buitengewoon groot. Bij goede wil zal ze spoedig een verbetering bemerken, want zodra ze berouw voelt, benut ze ook elke gelegenheid in liefde bezig te zijn tegenover de noodlijdende zielen, want een ziel die verhard is, keert zich meer naar beneden en voelt ook nooit berouw over haar eigen schuld, omdat zo'n ziel door beïnvloeding van kwade krachten nooit haar onrecht in kan zien en bijgevolg ook geen spijt voelt. Pas het besef van haar schuld is in staat de ziel in het streven opwaarts te gaan, aan te zetten. En dan begint ook het werkzaam zijn in liefde, dat haar kracht toevoert om op te klimmen.

Het bewustzijn van haar schuld is steeds het gevolg van medelijden met die zielen die net als zij, een toestand vol kwelling hebben te verdragen, en deze opwelling levert de ziel al de hulp op van de lichtwezens, die nu niet meer aflaten, tot ze de weg omhoog heeft gevonden en is opgegaan. En hoe verder de ziel in het inzicht vordert, des te vlijtiger komt ze, het in liefde werkzaam zijn in het hiernamaals na en biedt al diegenen hulp die nog lager staan dan zij, omdat ze hun kwellingen kent en ze graag zou willen helpen die voor hen te verminderen.

En dit bezig zijn in liefde laat nu de eigen wroeging zwakker worden, en ze heeft nu toch de mogelijkheid rijper te worden, en ofschoon ze ook nooit de hoogste graad kan bereiken, het kindschap Gods, dat alleen door een leven in liefde op aarde kan worden verworven, is ze toch gelukzalig in het bewustzijn, God, die ze nu boven alles liefheeft, te kunnen dienen tot in alle eeuwigheid.

Jezus Christus, de eeuwige verlosser

Als u een geloof heeft geleefd in de vaste overtuiging dat Jezus Christus aan het kruishout heeft geleden voor uw zonden, dan kunt u het rijk aan Gene Zijde betreden zonder zorgen. Want als u daarvan overtuigd bent, dan heeft u daar ook naar gehandeld. Dan heeft u de liefde van de Allerhoogste in al uw daden aan uw naaste betoont en Hem de Eerste Liefde gegeven. Ook in het hiernamaals zal het geloof in de verlosser Jezus Christus de weg vrijmaken. 

De "je moet" situatie

Numeri 16:26-35  'En hij sprak tot de gemeenschap: Ga toch bij de tenten van deze goddeloze mannen vandaan, raak niets aan van alles wat van hen is, anders zult u door al hun zonden weggevaagd worden. En zij trokken zich terug van rondom de woning van Korach, Dathan en Abiram, maar Dathan en Abiram kwamen naar buiten en bleven bij de ingang van hun tenten staan, met hun vrouwen, en hun zonen en hun kleine kinderen. Toen zei Mozes: Hierdoor zult u weten dat de HEERE mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart voortgekomen zijn. Als dezen zullen sterven zoals elk mens sterft, en hun vergolden zal worden zoals elk mens vergolden wordt, dan heeft de HEERE mij niet gezonden. Maar als de HEERE iets nieuws zal scheppen, zodat de aardbodem zijn mond zal opensperren, en hen en alles wat van hen is, zal verzwelgen en zij levend naar het graf zullen afdalen, dan zult u weten dat deze mannen de HEERE verworpen hebben. En het gebeurde, toen hij geëindigd had al deze woorden te spreken, dat de aardbodem die onder hen was, gespleten werd. De aarde opende haar mond en verzwolg hen, met hun gezinnen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en al hun bezittingen. En zij daalden levend af naar het graf, zij en alles wat van hen was. En de aarde overdekte hen, en zij waren verdwenen uit het midden van de gemeente. En heel Israël dat rondom hen stond, vluchtte weg voor hun gejammer, want zij zeiden: Als de aarde ons ook maar niet verzwelgt! En vuur kwam bij de HEERE vandaan en verteerde de tweehonderdvijftig mannen die het reukwerk aangeboden hadden. ' 

U ziet dat de situatie van het volk Israël vergelijkbaar is met het laatste gedeelte van de eindtijd. Vergelijk de tekst uit Numeri 16 met de tekst uit Micha 1. Het gaat hier om de ongelovigen en de schijnheiligen. Dit zijn de mensen die tegen de Allerhoogste in opstand kwamen. Deze mensen MOETEN het verlossingstraject weer vanaf het allereerste begin doormaken. 

Micha 1:2-7  'Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen. '

Zefanja 1:2-6  Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren (1) met de priesters, en hen die op de daken zich nederbuigen (2) voor de heer des hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de Here (3) en zweren bij hun Moloch (satan); ook hen die van de Here afvallen (4), en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen.

  1. Afgodsdienaren met de priesters: o.a. de katholieken.
  2. Op de daken zich nederbuigen: Zeer openlijk bidden, zie ook Mattheus 6:5-10.
  3. Christenen die z.g. naar Hem luisteren, als Hij maar doet wat ze willen.
  4. De mensen die niet - meer - geloven.

Openbaring 20:10 'En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. ' Juiste vertaling: En zij zullen gedurende eeuwigheden - dus NIET in alle - dag en nacht gepijnigd worden.

De poel des vuurs: Het binnenste van de aarde.

Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met “eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een “eon”, een specifieke tijdsperiode. Het is echter een periode die wij als mensen - miljarden jaren - niet kunnen overzien.

Jesaja 24:22   'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen** zal er weer naar hen omgezien worden. '  2 Petrus 3:8 **Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 

De volgelingen van Korach staan synoniem voor allen die goddeloos en/of schijnheilig zijn. Deze mensen zijn weer opnieuw opgenomen in de aardse materie en zullen weer worden gekluisterd in deze materie. De aarde zal worden vernieuwd, keer op keer, iedere keer zal er weer een andere schepping zijn. Alles wat hard is zal weer een vorm krijgen en zal via de "je moet" toestand kunnen ontwikkelen van steen, naar stof, naar bacterie, naar plant, naar vis, naar dier, maar in een nieuwe schepping met geheel andere vormen.

Een nieuwe schepping die weer na eeuwige tijden - de "je moet" situatie - weer bewoont zal worden door mensen, mensen die uit vrije wil kunnen kiezen voor of tegen God.  De zo geschetste situatie zal zich zolang herhalen, tot het moment dat ook de Eerste verloren zoon zich als Laatste berouwvol en uit Vrije Wil zich onder de Almacht van de Allerhoogste zal stellen. Dan zal de Allerhoogste met Zijn ALLES omvattende liefde een geweldig feest bereiden.

Vele eersten zullen de laatste zijn!