Eerste Liefde

De twee woorden Eerste Liefde komen maar één keer voor in de bijbel. Het is dus een begrip wat niet erg bekend is. Toch is juist dit begrip van essentieel belang. De liefde is het fundament waar de Allerhoogste alles vanaf laat hangen en het gebod van de liefde is het hoogste en belangrijkste gebod dat er bestaat.

Openbaring 2:4 Maar Ik heb tegen u dat u uw EERSTE LIEFDE hebt verlaten.

Deuteronomium 30:20 door de HEERE , uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

Vrije Wil

Deze twee woorden komen helemaal NIET voor in de bijbel en velen zeggen dan ook dat de mens geen vrije wil heeft. Ieder mens heeft het vermogen om na te denken en vanuit het denkvermogen keuzes te kunnen maken. Een keuze die kiest voor:

  1. Zichzelf
  2. De naaste 
  3. Voor God

Een plant heeft geen eigen wil. Een plant wordt gepoot of gezaaid en zal groeien conform de heersende omstandigheden. Een dier handelt instinctief en zal zijn baas altijd gehoorzamen. Dit gehoorzamen is volgens de "opleiding" die het dier krijgt. Een dier heeft niet de keus om te kiezen voor een goede of slechte werkgever. Het dier doet wat de baas wil. Bij de mens is dat anders. De mens heeft het denkvermogen en kan daarmee bepalen of iets goed of slecht is.

Sterker gezegd: Ieder mens WEET of een bepaalde handeling goed of slecht is en kiest uit Vrije Wil om deze goede of slechte zaak af te handelen. 

CITAATPsalm 118:6 'De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? 

Vraag over deze Psalm gezien vanuit uzelf. Er wordt geen antwoord gegeven, het is voor uzelf een nadenkertje. Verderop komt deze zelfde Psalm uitgebreider aan bod. Psalm 118:6   

  1. Getuigd deze tekst over de Eerste Liefde?
  2. Getuigd deze tekst over de Naaste Liefde?
  3. Getuigd deze tekst over de Eigenliefde? 

Eigen Liefde

De eigenliefde is dus het fenomeen dat de persoon zelf zich de Eerste Liefde toe-eigent. Een woord wat het nog duidelijker omschrijft is: Egoïsme. De eigenliefde is volledig gericht op het materiele en het eigen aardse genot, het eigen genot is het belangrijkste wat er dan bestaat. Dit "genot" kan zich in allerlei vormen openbaren. Als je je volledig geeft in aardse, materiële zaken, dan is dat een liefdesuiting, een liefdesuiting die alles afwijst wat geestelijk is.  Ezechiël heeft het dan ook over de afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden. 

Ezechiël 11:21 Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal Ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere HEERE . 

Openbaring 2:13-14 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont. Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. ' 

Naaste Liefde

Galaten 5:22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Openbaring 2:2-4 'Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn . En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. '

De tekst hierboven zegt dat je heel veel voor Hem doet, je zet je in met heel veel ijver, je constateert zelfs dat jouw voorganger(s) niet in de waarheid staan. Wat je niet doet - en dat zou het juiste zijn - de voorgangers confronteren met hun falsificaties, je laat het dogma wat het is en je schaart je onder deze valse leer. Op deze wijze vecht je niet voor de Allerhoogste, maar geef je je gewonnen aan Zijn tegenstander en heb je de Eerste Liefde verlaten. 

De Eerste Liefde bewijzen.

Psalm 91:14   Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God , zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 

Psalm 118:1-6  'Loof de HEERE , want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

  • Laat Israël toch zeggen: Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
  • Laat het huis van Aäron toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 
  • Laten wie de HEERE vrezen, toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet . De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? ' 

De vraag is: Hebben wij God BOVEN alles lief? Dat God ons lief heeft, is een feit, dat bewijst Hij keer op keer. God wil en zal er ook alles aan doen om de mens te bewaren voor eeuwig en dat zal Hem ook gelukken, maar mogen wij zomaar, alleen maar onze handen ophouden en alleen maar dank je wel zeggen? Zeer veel christenen nemen het zelfs blindelings aan dat God ons wel zal dienen. 

Het voorbeeld van David spreekt boekdelen.

Juist omdat hij God als eerste looft en dankt en vanuit zijn volle overtuiging getuigd van zijn liefde - dus de EERSTE LIEFDE bewijst, kan hij zeggen dat de HEERE ALTIJD bij hem is.