Dogma Triniteit

Triniteit, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals u wellicht weet wordt er in de bijbel meerdere keren gezegd ONDERZOEK ALLES EN BEHOUDT HET GOEDE. Ik geloof in die Ene God en de Verlosser Jezus Christus. Dit is en blijft mijn anker. Echter de raad die wordt gegeven om te blijven onderzoeken is voor mij een zeer belangrijk advies, want dat onderzoek creëert een levend geloof.

De titel – zo u wilt, de aanhef – van dit schrijven, kan ik niet terugvinden in de bijbel. Uitgebreid onderzoek heeft ook geleerd dat er na het overlijden van de apostelen een strijd is ontstaan over de Geest van de Allerhoogste. Eén van de problemen is de samensteller van de bijbel, Hiëronymus. Maar het probleem was er al veel eerder, want het Concilie van Nicea in 325 was er niet voor niets. Toen was er al een hevige strijd – letterlijk op dood en leven – tussen de vele geloofsrichtingen, met name gericht op deze stelling.

Betekenis Dogma

WIKIPEDIA: Een doctrine is een leer of verzameling leerstellingen. Religieuze of militaire doctrines zijn een verzameling leerstellingen of dogma's die niet ter discussie staan binnen de eigen organisatie. Vanwege die associatie met dogmatisch en de strikte naleving ervan heeft doctrine een negatieve connotatie gekregen; vergelijk bijvoorbeeld het werkwoord indoctrineren, dat vrijwel gelijk wordt gesteld met hersenspoelen. Iemand die doctrinair is, houdt zich zeer streng aan een eenmaal vastgestelde leer of aan een vaststaand stelsel.

Wereldse macht, 

ook de katholieke kerk valt -  geschiedkundig - onder de wereldse macht.

Keizer Constantijn de Grote heeft het voor elkaar gekregen dat de katholieke kerk als enige gezaghebbende religie werd getolereerd. Dit is dus ook de oorzaak dat de visie over de triniteit erdoorheen gedrukt is. U ziet dus twee redenen waarom ik grote twijfels heb en had aangaande deze visie.

WERELDSE MACHT: Jezus zegt zelf overduidelijk: Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Dit betekent mijns inziens: Een door de wereld gecreëerde visie is NIET van de Allerhoogste afkomstig.

o.a. De KATHOLIEKE KERK: Nahum 1:14 Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Ik weet het ondertussen, ik maak mij niet geliefd met dit soort opmerkingen, maar de waarheid is en blijft de waarheid. U kunt het gewoon nalezen en controleren en dus ook uw eigen conclusie trekken. Ik ga niet uit van een dogma, ik ga uit van het principe: Onderzoek alles en behoudt het goede.

De protestanten

Door het bovenstaande is er al genoeg bewijslast gegeven, dat er GEEN triniteit bestaat. Ik hoor het volgende argument ontstaan, nl. dat protestanten geen katholieken zijn. Dat is correct, maar nu kom ik terug op de vertaler van het geheel, dus Hiëronymus. Deze man, die dus afgoden aanbidt die niet kunnen zien, niet kunnen lopen, niet spreken en ook niet kunnen horen, heeft dus altijd tegen dovemansoren gesproken. Hiëronymus heeft de volledige bijbel eerst vertaald en samengesteld in overleg met de toenmalige bisschop, die later alsnog tot – postuum – paus is verklaard.

Deze bijbel – door katholieken in elkaar gedraaid – is door de protestanten alleen nog maar meer afgebroken, want er zijn veel geschriften tot apocrief (verzinsels) verklaard, terwijl ze inhoudelijk niets hebben teruggedraaid. Zelfs de 10 geboden zijn onveranderd, terwijl ze aantoonbaar gewijzigd zijn door de katholieken. Ook voor dit bewijs verwijs ik u naar Wikipedia of het hiernaast staande plaatje. Klik op het plaatje om het te vergroten.

De Allerhoogste respecteert altijd de Vrije Wil

Nu is het zo dat de Allerhoogste ver verheven staat boven al dat menselijke gedoe en Hij weet zeer goed welke teksten er in de bijbel moeten blijven staan en Hij kan iedere menselijke gedachte besturen zonder dat Hij de vrije wil van de mens aantast. Dat is nu net waar het allemaal om gaat, de mens moet uit Vrije Wil zijn eigen keuze kunnen maken. Dat is dé reden dat ik blijf onderzoeken om een gefundeerde beslissing te nemen. 

Het vervolg van mijn onderzoek.

Johannes 1:1-4 'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. 

SAMENVATTING: Hier wordt duidelijk gezegd dat het Woord God was en is. Een woord is NIET zichtbaar en toch is dit onzichtbare Woord (God) het begin van alles. Iets dat onzichtbaar is en leeft is een GEEST. We zullen het erover eens zijn dat God HEILIG is. We spreken dus over God, de onzichtbare Heilige Geest.

Conclusie: In de dogma van de triniteit wordt de Heilige Geest als derde genoemd, terwijl het dus de EERSTE moet zijn, want zonder God, de Heilige Geest was er NIETS geworden.

Onderstaand ziet u nog enkele teksten die onomstotelijk aangeven dat God (de Koning) onzichtbaar is.

Johannes 1:18 ' Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. '

1 Timotheüs 1:17 De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

1 Johannes 4:12  Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Hebreeën 11:27  Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.

1 Timotheüs 6:16  Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. 

De een na laatste tekst  gaat over Mozes. In Hebreeën 11:1-40 wordt wel 20 keer gezegd dat DOOR HET GELOOF alles door de Allerhoogste werd geregeld. Er is een voorwaarde: Mozes bleef standvastig in de zekerheid dat deze Onzichtbare Heilige Geest bij hem was. Lees het hoofdstuk maar eens door, door te klikken op die link. Maar het is niet alleen het geloof, het zijn ook de overleveringen die belangrijk zijn, dat zijn namelijk de bewijzen. Het is gewoon een optelsom. Al die verhalen van die grote Godsmannen zijn waargebeurde story's. In deze verhalen ligt de bewijskracht. Zo is het ook met God, er is maar één God. Eén onzichtbare Heilige Geest. Iedere ervaring die je door het geloof mag meemaken, geeft de zekerheid en versterkt deze zekerheid, dat de ONZICHTBARE bij je is. Weet u het nog, het eerste bewijs dat Mozes kreeg? Een stem uit een brandend braambosje, wat een groot bewijs! Heeft u wel eens een onzichtbaar iemand in een bijbel zien bladeren? Ik wel!

Wie is Jezus?

Kolossenzen 1:15 'Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, ' 

2 Korinthe 4:4 'Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. '

Romeinen 9:5 'Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen , Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. 

In de twee bovenstaande teksten is zeer duidelijk verwoord dat Jezus het zichtbare beeld is van de onzichtbare God. Jezus is dus een beeld van de Allerhoogste dat alles kan wat een mens kan en nog veel meer. Dus Hij kan eten, lopen, denken, praten, kijken, zien, horen enzovoort. In dit volmaakte beeld heeft God zelf zijn intrek genomen. Dit levende beeld is het beeld waar wij mensen ons op moeten richten, daarom is het zo fout om een beeld te aanbidden dat NIETS kan, dat dus niet kan lopen, niet kan denken, niet kan eten, niet kan zien, niet kan ruiken en ook niet kan horen.  

Jezus zelf getuigd dat Hij het licht is, in het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. Jezus zelf zegt dat Hij God is, zie onderstaand. 

Johannes 5:19 'Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. '

Johannes 12:44-46 'Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. '

Johannes 10:30-33  ' Ik en de Vader zijn Één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. '

Johannes 14:9-10 'Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. ' 

1 Petrus 2:9  Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Johannes 9:5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.

Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. 

Johannes 12:46   Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

Let even op de bijzondere tekst: Johannes 10:30-33 Ik en de Vader zijn Één . Zelfs de farizeeërs kwamen tot de conclusie dat Jezus God is, een zichtbare God.

Ook de tekst -  Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? - kan toch niet duidelijker. Ook hier wordt gesproken over een Twee-éénheid.

Jezus is dus het zichtbare beeld van God, de onzichtbare Heilige Geest. 

Hoe zit het dan met de Vader?

God is zo speciaal dat Hij voor hele bijzondere personen ook op een bijzondere wijze zichtbaar wil zijn en dat ziet u in de bijbel maar op één plaats terug. dat is in Daniel 7: 9,13 & 22 'Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van Dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van Dagen, en men leidde hem voor deze. 

Ook in het Boek van Henoch (BvH 12-2:46.1-46.2) wordt gesproken over de Oude van Dagen  En daar zag ik Hem die de “Oude van Dagen” is, en zijn hoofd was zo wit als wol. En met hem was er een ander wiens gezicht het uiterlijk had van een man en zijn gezicht was vol van genade als één van de heilige engelen.  En ik vroeg één van de heilige engelen, die met mij ging en mij al de geheimen toonde over die Zoon des mensen, wie hij is, en van waar hij was, en waarom hij ging met de Oude van Dagen

Ik kan maar één conclusie trekken: God, de onzichtbare Heilige Geest heeft TWEE afbeeldingen van zichzelf gemaakt: 

1. De Zoon des Mensen. (de Zoon)

2. De Oude van Dagen. (de Vader)

Deze Twee-éénheidzijn de zichtbare weergaven van God, de onzichtbare Heilige Geest


EIND CONCLUSIE


Eén God, dus Eén waarheid!

4200 verschillende denominaties, dus 4200 verschillende leugens. Er bestaan GEEN 4200 verschillende waarheden, toch?

Jezus zegt tegen de leiders van de denominaties. 

' U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen . '

De vader der leugen heeft dus allen gehersenspoeld!

De samenstellers van de bijbel hebben de doctrine zo ongelooflijk verandert dat het beeld boven God wordt geplaatst.

Hiermee is bewezen dat het dogma van de triniteit een verzinsel is van satan, want dat is wat de wens altijd is geweest van deze gevallen engel, hij wil god zijn!