de antichrist

1 Johannes 2:18-23 'Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. '

De Antichrist
PDF – 173,5 KB 160 downloads

2 Johannes 1:7-11 ' Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. '

De wereldbevolking verminderd met 2.000.000.000 mensen en zijn er dus nog maar 6 miljard over. Juist de gelovigen zijn thuisgehaald, ze mochten opgenomen worden door het geloof in Jezus Christus, dit was NIET gebonden aan een religie, maar door een geloof dat in het hart zat. Ondanks de vele afwijkende geloofsleren zijn deze zielen tot God getrokken en nu zijn ze in de waarheid onderwezen. 

Oorspronkelijk was de verdrukking gepland op 21 oktober 2022, maar de tijd is verkort.

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. ' Deze 1290 zijn verminderd omdat God deze tijd heeft ingekort vanwege de laatste paar uitverkorenen (Mattheüs 24:22).

Openbaring 13:1 'En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. '

Op deze datum zijn alle gelovigen weggenomen en wordt de satan opgesteld. Hij komt uit de zee en dat zal een zeer grote tsunami tot gevolg hebben.

Na de opname gebeurt het volgende.

Openbaring 6:12 'En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 

Deze genoemde aardbeving zal het leven kosten aan vele miljoenen mensen, en door de aanstaande religieuze oorlog zullen er opnieuw 2.000.000.000 doden vallen. dat is dus een derde van de dan geldende wereldbevolking. Onderstaand wordt u uitgelegd wat en hoe het zal plaatsvinden, het wordt u van te voren verteld. Juist hierdoor weet u wat de waarheid is.

Openbaring 9:14-15  'Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. '

Laatste strijd - Het openlijk belijden van Christus voor de wereld

Aan al het geestelijke zal de strijd worden verklaard in de laatste tijd voor het einde. Daaraan zult u herkennen hoe laat het op de wereldklok is, dat de dag ten einde loopt. U hebt dan grote opwinding te verwachten die door rigoureuze maatregelen van de wereldlijke overheid teweeg wordt gebracht. Men zal u in het nauw drijven met vragen en bedreigingen over uw instelling tot Christus en in alle opzichten over het geloof. Men zal er niet voor terugschrikken u in het oog te houden, uw gesprekken te beluisteren en u voor de rechterlijke macht te slepen, opdat u zich zult verantwoorden voor uw spreken en handelen.

En dan is de tijd gekomen, waarin u God openlijk zult moeten belijden en zonder vrees spreken hoe u denkt en tegenover Hem staat. Dit openlijk belijden voor de wereld, vraagt Hij als bewijs van uw verbondenheid met Hem. Hij zelf weet hoe u in uw hart denkt en voelt, maar het is een laatste strijd waarin een scheiding moet plaatsvinden tussen de bokken en de schapen. En deze strijd moet openlijk worden uitgevochten, opdat ook de strijd op zich duidelijk is, opdat de schuld van de tegenstander voor de wereld duidelijk zichtbaar wordt, om ook hen die nog weifelen om een beslissing te nemen aan te sporen, zowel door het gedrag van de gelovigen alsook van hen die hun vijanden zijn. De strijd zal maar korte tijd duren en hij zal overal gevoerd worden, alleen in verschillende vormen.

Steeds zal de liefdeloosheid strijden tegen de liefde, de materiële wereld zal de geestelijke wereld bespotten en kwellen, twee partijen zullen overal duidelijk te zien zijn. Waar de leer van Christus is doorgedrongen en de Goddelijke leer van de liefde het grondbeginsel is van datgene wat de mensen gepredikt en van hen gevraagd wordt te geloven. En daarom zal de afval van God in de hele wereld duidelijk zichtbaar zijn, maar waar de christelijke leer van de liefde verbreid is, zal de geloofsstrijd zich in alle felheid afspelen, en dat zal het einde zijn.

De religieuze oorlog via Mattheüs voorzegt

Mattheüs 10:16‭-‬28  Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

De geloofsstrijd is meedogenloos

De antichrist gecamoufleerd als brenger van het heil

Dat is de geest van de antichrist, die onder de dekmantel van een heilbrenger tot de mensen komt, maar wiens wil toch helemaal van God is afgekeerd in zover dat hij een God van liefde niet accepteert, evenals hij trouwens het geestelijke afwijst als bovennatuurlijk en daardoor niet bewijsbaar en dus niet bestaand. En het wezen van Christus zal hem ook zo vreemd zijn dat hij niet in Zijn verlossingswerk en Zijn missie op aarde geloven zal, en hij Hem daarom tracht voor te stellen als een fantasie figuur, en alle voorzorgsmaatregelen treft deze Persoon uit de harten van de mensen te verdringen. Zijn eigen wezen stemt niet overeen met het wezen van Christus, daarom is het begrijpelijk dat hij Hem als vijand beschouwt en dus ook bestrijdt.

De te verwachten antichrist is een persoonlijkheid die uit het kader van het natuurlijke naar voren treedt. Hij is een buitengewoon begaafd mens en zijn bijzondere kracht ligt in zijn plan van wereldorde, in zijn buitengewoon optreden tegenover hen die de verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. Daarom zal hij groot succes behalen, want men wil hem de opperheerschappij waar hij naar streeft, toekennen. Men verwacht dat van hem ingrijpende veranderingen zullen komen ten gunste van het algemeen, daarom zullen hem alle werelds gezinde mensen aannemen en hij zal die bevoorrechte positie uitbuiten voor allerlei maatregelen. En in het bijzonder zal hij optreden tegen de geest van het bovennatuurlijke, tegen alle religieuze organisaties evenals ook tegen de kerken of geestelijke stromingen die Jezus Christus en Zijn leer tot grondslag hebben.

Want hij zal de naastenliefde als een toestand van zwakte voorstellen die onder alle omstandigheden bestreden moet worden.

Wie met zijn streven instemt geldt evenzo als antichrist en is dus tegenstander van God, hij zal zich ook liefdeloos gedragen tegen zijn naaste en daarom ook in een geestelijke blindheid voortgaan, want hij behoort tot het rijk van satan. Als heerser over velen zal de antichrist groot oproer verwekken door zijn maatregelen, die alle menselijkheid missen en alleen proberen haat en onvrede onder de mensen te stichten om de liefde te verstikken en de mensen in grote geestelijke nood te dompelen.

Maar dan is de reactie van God hoognodig, en dit verklaart het werkzaam zijn van God door Zijn dienaren op aarde, want ook Hij moet op aarde te herkennen zijn voor hen die tot Zijn kamp behoren. Hij moet dus evenzo op buitengewone wijze te werk gaan opdat Hij niet afgewezen wordt, maar erkend kan worden, als de mensen maar gewillig zijn de juiste weg te gaan. Als zij zich maar bewust of onbewust tot de Schepper van hemel en aarde wenden, om aan Hem hulp te vragen in geestelijke nood. En dan is ook het worstelen van het goede tegen het kwade bijzonder heftig, want het uur van het einde komt steeds dichterbij en de scheiding van de geesten moet zich voltrekken tot aan de jongste dag.

En deze scheiding kan alleen plaatsvinden als de mensen serieus voor de keus gesteld worden God te erkennen of Hem te verloochenen. Die vraag zal hen tot een beslissing dwingen, en om haar kracht bij te zetten treedt de tegenstander van God openlijk naar voren doordat hij zijn afgezanten op aarde beïnvloedt maatregelen te treffen en door te voeren die 'n Godvijandig denken verraden En zo begint het laatste gevecht op deze aarde, de geloofsstrijd, de strijd tegen Christus, met het gevolg dat de mensen zich nu definitief moeten uitspreken: voor of tegen Hem. En dan komt 't laatste oordeel, want in vrije wil wenden zij zich nu naar God toe of van Hem af, en voor die vrije wil moeten zij zich ook verantwoorden.

Deze strijd is onafwendbaar en brengt duidelijk het wezen van de antichrist aan 't licht. Daardoor kan de gehele mensheid duidelijk het denken en handelen doorzien van hem, die onder het masker van een heilbrenger optreedt om zijn afschuwelijke plannen ten uitvoer te brengen, die openlijk vecht tegen God en daarom weer voor een lange tijd in de aarde gebonden wordt, vanwaar hij zich niet eerder vrij kan maken tot de mensen hem weer behulpzaam zijn en door hun valse liefde tot de materie de ketenen van satan weer losser maken.

Maar Jezus Christus zal nooit verdrongen kunnen worden, Hij zal overwinnaar blijven op de jongste dag en Zijn leer zal alle liefhebbende harten vervullen. Zijn getrouwen zullen Zijn liefdeleer met zich meenemen als zij weggenomen worden, en zodoende zal ook Zijn leer op de nieuwe aarde - het 1000 jarig rijk - als geestelijke kennis hoog worden gehouden. Ze zal zich ten volle ontplooien en daardoor zullen de mensen de hoogste kennis bezitten en in de innigste liefde tot God ontbranden. En door de tegenstander van God kan ze nooit meer verdrongen worden omdat hem iedere macht is ontnomen voor een lange tijd.