Bijbelboek Openbaringen

Het Bijbelboek de Openbaringen uitgelegd in telegramstijl, dus kort en krachtig samengevat per hoofdstuk

Hoofdstuk 1

Johannes krijgt hier de opdracht om het boek der openbaringen te schrijven. Deze opdracht krijgt hij van Jezus zelf. De omschrijving van Jezus is de zelfde omschrijving als in Daniel 7 wordt gegeven. Zie de  grote overeenkomst, hier is maar één conclusie mogelijk, Jezus is God. De Oude van Dagen en de Mensenzoon zijn ondanks dat het Twee afbeeldingen zijn, één en dezelfde.  Kolossenzen 1:15 'Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, ' 

Openbaring 1:13-15 'En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. '

Daniël 7:9-10 'Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. '

Hoofdstuk 2

Openbaring 2:4 'Maar Ik heb tegen u dat u uw EERSTE LIEFDE hebt verlaten. '

Deze tekst overschaduwd openbaringen 2 en 3 helemaal  en het is zelfs zover dat de "nieuwe bijbelvertaling de basisbijbel " het anders verwoord, ook hier is het afgezwakt. 'Maar er is ook iets aan jullie wat Ik níet goed vind: jullie houden niet meer zo veel van Mij als eerst. ' OPENBARING 2:4 U ziet hier de vervlakking toegepast, zelfs met de vertaling bemerkt men de manipulatie, dat die LIEFDE tot de Allerhoogste verdwijnt.

Openbaring 2:10 'Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. ' 

OB 2:10 Verwijst ook naar de periode van de religieuze oorlog in de eindtijd. De tijd van de zesde bazuin. In deze tijd wordt de satan losgelaten en zal alles onder enorme druk beproefd worden. Zie de antichrist: De te verwachten antichrist is een persoonlijkheid die uit het kader van het natuurlijke naar voren treedt. Hij is een buitengewoon begaafd mens en zijn bijzondere kracht ligt in zijn plan van wereldorde, in zijn buitengewoon optreden tegenover hen die de verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. 

Openbaring 2:14-15  'Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. '

Openbaring 2:20 'Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 

OB 2: Pergamus & Thyatira In deze tekst wordt ondubbelzinnig gezegd dat u GEEN samenwerking zult aangaan met afgodsaanbidders. Iedere religie die beelden in huis heeft, moet dus worden afgewezen. ' Openbaring 9:20 'En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 

Hoofdstuk 3

aan Sardis  Openbaring 3:1 'En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. '

Sardis: Mensen die zeggen dat ze geloven, maar het niet doen, de schijnheiligen.

aan Filadelfia  Openbaring 3:8 'Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. ' 

Filadelfia: Mensen die geloven, maar met alle winden meewaaien, zie de vele religies van deze tijd. God heeft voor deze de deur geopend!

aan Laodicea Openbaring 3:15-17 'Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. ' 

 Laodicea: De vele mensen die niet meer geloven, het interesseert ze niets meer.

Hoofdstuk 4

Openbaring 4:4,10 'En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd. wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: '

Deze 24 ouderlingen zijn de martelaren die omwille van hun geloof zijn gedood. Ze waren standvastig in hun geloof tot en met de dood. De vier dieren zijn de hoofdengelen Michaël, Rafaël, Uriël en Gabriël. 

Hoofdstuk 5

Openbaring 5:5 'En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. '

De Leeuw: Jezus Christus, Hij heeft overwonnen. 

Openbaring 5:10  ' En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. '

24 Ouderlingen: Zij mogen regeren 1000 jaar lang tijdens het 1000 jarig rijk. ER worden ook in de EINDTIJD nog dienaren Gods gedood vanwege hun geloof. Zie de tekst bij Openbaringen 6:10-11

Hoofdstuk 6

Dit zijn de zegels die Jezus Christus heeft, Hij opent ze stuk voor stuk. Iedere genoemde zegel staat vermeld. Indien u het compleet wil lezen, klik dan op deze link. Desondanks vernoemen we nog een tekst, vanwege de voorgaande tekst betreffende de 24 ouderlingen, deze ouderlingen moeten wachten op degene die gedood zullen worden. Openbaringen 6:10-11 wordt gezegd dat allen mogen ingaan op Grote Verzoendag gedateerd op 4/5 oktober 2022.

Openbaring 6:10-11 'En zij riepen met luide stem (de 24 ouderlingen): Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. ' 

Hoofdstuk 7

Openbaring 7:4  'En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. '

De opname van de 144.000 eerstelingen, deze komen uit alle uithoeken van de wereld en daarom worden alle stammen genoemd. Deze eerstelingen zijn de zwervers, zoals beschreven in gelijkenis van de Koning, die eerst zijn VRIENDEN uitnodigde. Helaas wilden die vrienden geen van alle komen en daarom zijn het de zwervers geworden, die opgehaald zijn. Marcus 13:27 'Ik zal de engelen erop uitsturen om de mensen die Ik heb uitgekozen, bijeen te brengen. Van het oosten, het westen, het noorden en het zuiden, ja, vanuit de verste uithoeken van de wereld. ' Deze "zwervers" zijn opgenomen op 2 april 2021. Rekent u maar terug, op 16 december is Covid19 begonnen en de natuurrampen dateren allemaal van NA 2 april 2021. Zoals gebruikelijk  Openbaring 7:3: 'en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. ' God doet altijd exact wat Hij zegt.

Openbaring 7:9,13-14 'Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palm takken in hun hand. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. '

De schare in het wit gekleed. Dit zijn alle mensen die in dit leven hebben gelooft in het Offer van Jezus Christus en het zijn de mensen die in het dodenrijk tot geloof zijn gekomen. Hier moet wel bij gezegd worden dat deze mensen in het aardse leven nog niet de kans hebben gekregen om in het Offer van Jezus te geloven. Grote Verzoendag 4/5 oktober 2022 is de dag dat ze allemaal worden verlost uit het dodenrijk. 

Hoofdstuk 8

Dit hoofdstuk sluit aan op hoofdstuk 6 en kan gedateerd worden NA 21 september 2022. Er is al even een ster onderweg naar de aarde, deze ster veroorzaakt veel kleine aardbevingen waardoor de graven worden geopend. De mensen - de overledenen - zullen opstaan uit het stof en uit hun graven, 4/5 oktober 2022 Grote Verzoendag. Deze ster veroorzaakt paniek onder de aardbewoners en zal op de aarde neerkomen. De rampen worden door deze ster veroorzaakt. Waar deze ster zal neerkomen is niet bekend, maar het heeft enorme gevolgen.   

Johannes 5:28-29  'Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. '

Openbaring 8:1,5  'En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. '

De korte stilte (een half uur) waar sprake van is, zal zijn vanaf 21 september 2022 tot 6 oktober 2022, dan komt de ster brandend op de aarde terecht.

Openbaring 8:7-12 'En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. '

Hoofdstuk 9

Openbaring 9:1,3,5-6  'En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang . Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. ' En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. '

De brandende ster richt een enorme verwoesting aan, maar heeft nog meer gevolgen. Er komen wezens vrij die enorm veel lichamelijke pijnen zullen veroorzaken. Hierdoor zullen er nog mensen zijn die God gaan geloven, die Hem aanroepen in hun nood. Deze mensen zullen zoeken naar Gods dienaren en zich aansluiten.

Openbaring 9:14-15,20 'Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. '

Hoofdstuk 10, de geheimenissen

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Amos 3:7  Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Daniël 12:4,9  'Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. '

U leest in Daniël twee keer dat er een geheim is dat TOT de eindtijd bewaart moet worden. Dit geheim wordt uitsluitend via Zijn dienstknechten - de profeten - geopenbaard. Het geheim waar op wordt bedoeld is de exacte datering die u op deze website wordt geopenbaard. Deze kennis wordt u niet verkocht, maar hoeft u alleen maar door onderzoek te verifiëren en na verificatie te accepteren, gratis en voor niets. 

Hoofdstuk 11

Openbaring 11:2-3,8-9,13 'Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang . En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. ' 

Henoch en Elia komen op de aarde en zullen de opdracht van de Allerhoogste uitvoeren zoals beschreven staat. Hun doel is NIET om de mensen te doden, maar om de mensen nog tot geloof te brengen. Want opnieuw bewijst de Allerhoogste Zijn liefde, want zelfs na de dood van deze twee Godsmannen zijn er mensen die God gaan eren.

Openbaring 11:15-16  'En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, '

Als laatste gebeurtenis zullen de 24 ouderlingen (de martelaren) opstaan uit de dood en dus levend worden op de aarde. Direct na de eerste opstanding zullen ze samen met de enkelen die zijn overgebleven worden opgenomen om de algehele vernietiging te ontkomen.  

Openbaring 11:18 'En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. ' 


Tot en met hoofdstuk 11 tot en met het einde van deze verlossingsperiode.


Hoofdstuk 12: Vanaf het allereerste begin tot en met het einde

Openbaring 12:1-6  'En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind , dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. ' 

De Zon: God  // De vrouw: de Godsgemeente // Vuurrode draak: satan // Kind : Jezus Christus geboorte in het vlees // Vrouw 1260: wegvoering woestijn. 

Openbaring 12:7-12  'Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Oorlog in de hemel. Michaël overwint de satan en zijn aanhang en gooit ze op de aarde. Voor hemelse begrippen wordt er gesproken over een korte tijd, maar voor de mens die uit vlees en bloed bestaat is dat een periode die niet is te overzien. 

Openbaring 12:13-17 'En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. ' 

De satan wordt opgesteld op 21 september 2022 en korte tijd later wordt de vrouw voor een periode van 1260 dagen weggevoerd om de tijd van verdrukking te overleven. Satan zal in de laatste tijd nog velen verleiden, ook zullen er zijn die hun geloof in de EERSTE LIEFDE beleven en hun natuurlijke leven ervoor hebben.

Hoofdstuk 13: De opkomst van satan en zijn helper

Openbaring 13:1,8,10 'En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. ' 

21 september 2022: 1290 dagen (Daniël 12:11) voor 3 april 2026 wordt de satan opgesteld, dit beest is de satan, de gruwel waarover Daniël spreekt.

Openbaring 13:11,14,16-17 'En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. '

Dit tweede beest zal in zeer korte tijd alle macht tot zich trekken en al het geloof verbieden. Veel "gelovigen" zullen hierdoor de keuze maken om hun geloof te loochenen. Lees zeer uitgebreid over de ANTICHIST.

Hoofdstuk 14: de Opname

Openbaring 14:1,13-14 'En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. ' 

Hoofdstuk 14 legt het begin uit van de OPNAME. De komst van Jezus samen met de 144000 eerstelingen in de wolken. Overal zullen wolken zichtbaar zijn in een kruisvorm, want dat is Zijn teken. Dit gebeurt als de teller van de wereldbevolking bij god op 8.000.000.000 staat, de eerstelingen zijn al op 2 april 2021 opgehaald door de engelen. De opname gebeurt door het sterven. Numeri 23:10   Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van Hem. Er leven dan precies 8 miljard mensen, een vierde deel zal door het sterven worden opgenomen, zie de linken.

Hoofdstuk 15: het eindoordeel 

Openbaring 15:1 'En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. '

De laatste bazuin (hoofdstuk 11: 15-16) is het allerlaatste definitieve einde. Alle die dan leven zullen in een uur tijd worden verbrand en worden opgenomen in de aardse materie. Geen steen zal meer overblijven, het gehele aardoppervlak zal veranderen en God maakt een nieuwe schepping op de bestaande aarde.

Hoofdstuk 16: opnieuw de bazuinen der engelen

Zes van de bazuinen worden behandeld in hoofdstuk 8 en 9

Hoofdstuk 17: machtsoverdracht aan de antichrist

Openbaring 17:2,5,13,18 ' Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.' 

De hoer is de vrouw van de satan, dus dat zijn de rijken der aarde en de machthebbers. Ze hebben alles gedaan om zichzelf te verrijken ten koste van de normale man. Ze zullen de macht overdragen aan het tweede beest. Dit tweede beest zal in zeer korte tijd alle macht tot zich trekken en al het geloof verbieden. Veel "gelovigen" zullen hierdoor de keuze maken om hun geloof te loochenen. Lees zeer uitgebreid over de ANTICHRIST.

Hoofdstuk 18: het eindoordeel van deze verlossingsperiode 

Openbaring 18:3,5,7-8 'Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. ' 

Openbaring 18:23 'En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. ' 

Hoofdstuk 19: Overwinning en de Bruiloft des Lams

Openbaring 19:6-8 'En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. '

En ik zei tegen de engel: 'Heer, wat betekent "halleluja"?' En de engel antwoordde mij dat ik naar alles zoek en vraag. En hij zei tegen me dat 'halleluja' in het Hebreeuws wordt gebruikt wat de taal van God en engelen is. De uitlegging van halleluja is deze: recel chat, marith, macha. ' Ik vroeg: 'Heer, wat betekent dat?'
En ik kreeg als antwoord, dat deze woorden 'Laten we Hem allen samen zegenen' betekenen. lk vroeg de engel: 'Heer, zegenen allen die "halleluja" zeggen God? En de engel gaf ten antwoord dat dit zo was. Als iemand tijdens het zingen van psalmen 'halleluja’ zegt, dan zondigen de aanwezigen als ze daarmee niet instemmen.

Openbaring 19:19-20  'En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. '  Openbaring 20:2 ' En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, ' 

Hoofdstuk 20: het duizend jarig rijk

Openbaring 20:4,6  'En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang . Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang . ' 

Openbaring 20:7-8,12 'En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. ' 

Ook in de 1000 jarige periode zal de mens uit Vrije Wil moeten kiezen voor of tegen de Allerhoogste en zoals het beschreven staat, ook in deze periode zullen er zeer veel mensen kiezen voor de satan. Dit ondanks de paradijselijke situatie waar de mens in leeft, worden ze weer verleidt met het verlangen om God gelijk te willen zijn. Ze verlaten de Eerste Liefde en kiezen opnieuw voor de zelfverheerlijking.

Openbaring 20:8-10  'En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.'

Het Griekse woord “aionion”, dat gewoonlijk met “eeuwig” wordt vertaald, betekent niet per definitie “eeuwig”. Het verwijst specifiek naar een “tijdperk” of een “eon”, een specifieke tijdsperiode. Het is echter een periode die wij als mensen - miljarden jaren - niet kunnen overzien.

Hoofdstuk 21: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Openbaring 21:1  'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. '

De Nieuwe Aarde: Het begrip Nieuwe Aarde is voor velen niet te begrijpen, toch is het eenvoudig. Net zoals de huidige aarde als doelstelling heeft om vele zielen te verlossen, dus een verlossingsperiode vervult, zo is het ook met de Nieuwe Aarde. Velen zielen zijn opnieuw in de aardse materie - de poel van vuur en zwavel - opgenomen. God is liefde! Net als op deze aarde moeten de mensen uit Vrije Wil voor God kiezen en zolang als er zielen in de vuurpoel zijn, zal de aarde telkens weer worden vernieuwd, iedere keer weer met andere vormgevingen. Kunt u het zich indenken dat een Leeuw een herbivoor wordt? Toch zal dat zo zijn in het 1000 jarig rijk. Lees  maar: ' Jesaja 11:6-8 Een leeuw zal stro eten als het rund. 

Openbaring 21:8 'Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. '

Jesaja 24:22   'Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. ' 

Als God spreekt over vele dagen, dan wordt hier niet onze aardse dagen mee bedoelt, maar dat zijn dagen naar Zijn meetlat. De tijdsduur van deze aarde heeft ook 269.500.000 jaren geduurd en dat zijn iets meer dan 5500 Goddelijke jaren.

De Nieuwe Hemel: Dit is een begrip dat door velen wel wordt begrepen, want eeuwige vrede - hoe moeilijk dat ook is voor te stellen - daar verlangt iedereen naar. Nooit geen oorlog, onvrede, ziekte, pijn, kortweg NOOIT geen ellende meer.

Dan kunnen we toch in alle oprechtheid altijd HALLELUJA zeggen: Laten we Hem allen samen zegenen.

Openbaring 21:24-26 ' En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. '

Hoofdstuk 22: Daar is geen nacht meer, in der eeuwigheid niet meer.