Egocentreren?

EGOCENTREREN?

Egocentreren betekent: Ik sta centraal,
Ik ben het belangrijkste van allemaal.
Dat zie je tegenwoordig altijd en overal,
Dienen is ouderwets, dat is toch zeer mal.

Ook in de vorm van de liefde is het eigenliefde,
Juist die eigenliefde is wat God zo griefde.
Je hoort het zo vaak: God zal je vergeven,
Het is de mens die voelt zich zo verheven.

Nog een commando naar God: God zal van je houden,
Ego betekent Ik, Ik ben er, dat moet jij (God) onthouden.
Nu een directe vraag aan jou, Heb jij God nog lief?
Deze vraag kreeg Petrus drie keer tot zijn ongerief.

Petrus moest erkennen dat hij Jezus verloochend had,
Dat deed hij met oprecht berouw en mocht toen op pad.
Daarna heeft hij het egocentreren nooit meer gedaan,
Hij was bekeerd en had geen last meer van eigenwaan.

Ben jij bereid om God centraal te stellen op jouw plek,
Wil jij God jouw eerste liefde geven, zonder enige aftrek.
Ben jij bereid om God te dienen door een ander te centreren?
Dienen is de hoogste gave of wil je dat niet meer leren.

Liefde delen is wat de Allerhoogste van ons vraagt,
Daarbij is het belangrijk dat je God in je hart draagt.
De liefde delen begint bij de Eerste Liefde geven aan God,
Veel christenen willen niet geven, dat bepaalt hun lot.

God moet eerst de liefde maar geven, dat is krom!
U heeft de Eerste Liefde verlaten, dat is oliedom.
God is de Allerhoogste in het hele universum, toch?
Als jij blijft egocentreren, dan is dat een enorm bedrog.


Ben jij bereid om je te bekeren tot de Eerste Liefde?

Lees dan alles over het verlossingsplan van God. Volledig gedateerd conform de belofte in Openbaringen 10.

DE GEHEIMENISSEN VAN GOD

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Amos 3:7  Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Daniël 12:4,9  'Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek TOT de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld TOT de tijd van het einde. '

U leest in Daniël twee keer dat er een geheim is dat TOT de eindtijd bewaart moet worden. Dit geheim wordt uitsluitend via Zijn dienstknechten - de profeten - geopenbaard. Het geheim waar op wordt bedoeld is de exacte datering die u op deze website wordt geopenbaard. Deze kennis wordt u niet verkocht, maar hoeft u alleen maar door onderzoek te verifiëren en na verificatie te accepteren, gratis en voor niets. 

Volledig gedateerd de EINDTIJD in beeld:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/941188_dateringEGO CENTERING?

Ego centering means: I am central,
I am the most important of all.
You see that everywhere and all the time these days,
Serving is old-fashioned, that isn't from this time.

Also in the form of love it is self-love,
It is precisely this self-love that so grieved God.
You hear it so often: God will forgive you,
It is man who feels so exalted, it is a command.

Another command to God: God will love you,
Ego means I, I am here, You (God) have to remember that.
Now a direct question to you, Do you still love God?
This question was asked three times to Peters dismay.

Peter had to admit that he had denied Jesus,
He did so with sincere remorse and was then allowed to go.
After that he never did the ego centering again,
He was converted and no longer had self-conceit.

Are you willing to put God in the center of your place,
Do you want to give God your first love, without any deductions.
Are you willing to serve God by centering another?
Serving is the highest gift or do you not want to learn it anymore.

Sharing love is what the Most High asks of us,
It is important that you carry God in your heart.
Sharing love begins with giving the First Love to God,
Many Christians do not want to give, that determines their fate.

God must first give love, that is crooked!
You have left the First Love, that is stupid.
God is the Supreme in all the universe, right?
If you continue to ego center, then that is a huge deception.


Are you willing to convert to the First Love?

Then read all about God's plan of redemption. Fully dated according to the promise in Revelation 10.

THE SECRETS OF GOD

Revelation 10:7 'but in the days when the seventh angel will blow his trumpet, then the mystery of God will be completed, as he announced to his servants the prophets.” ' 

Amos 3:7 'Indeed, the Lord God does nothing without revealing his counsel to his servants the prophets. ' 

Daniel 12:4,9 '“But you, Daniel, keep these words secret and seal the book UNTIL the time of the end. Many will roam about, and knowledge will increase.”

He said, “Go on your way, Daniel, for the words are secret and sealed UNTIL the time of the end. ' 

You read twice in Daniel that there is a secret that must be kept UNTIL the end time. This secret is revealed only through His servants—the prophets. The secret referred to is the exact dating revealed to you on this website. This knowledge is not sold to you, you just need to verify through research and accept after verification, free of charge and for nothing.

Completely dated the END TIME in the picture:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/941188_datering


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.