Het Millennium

HET MILLENNIUM

Over het duizend jarig rijk zijn veel verhalen verzonnen,
Alle gelovigen zijn dan in de hemel, deze hebben overwonnen.
Het Millennium is de derde generatie voor de mensen,
De eerste generatie mensen zijn dood, zo zijn de grenzen.

De eerste generatie is gestopt toen Noach ging varen,
Met acht personen in de boot, daarna begon het baren.
Dus de tweede generatie is ontwikkeld pas na die tijd,
Nu zijn er acht miljard, deze nemen van de aarde afscheid.

Eerst wordt een vierde deel opgenomen in het dodenrijk,
Dit zijn gelovigen die gaan zeer spoedig naar het hemelrijk.
Een derde deel sterft korte tijd later door Gods sterke stem,
Dat is het natuurgeweld, ze roepen om God met grote klem.

Dan zijn er nog vier miljard ongelovige mensen over,
Net als bij Noach worden er enkelen bewaard, lijkt op getover.
De vermoorde profeten en enkele knechten door God gekend,
Dit betreft de eerste opstanding en de opname in een moment.

De vier miljard gaan een geloofsstrijd aan op leven en dood,
De lijken blijven op straat liggen en de stoepen kleuren rood.
De laatste van de levenden worden opgenomen door vuur,
Maar eerst is de opname, want de knechten Gods zijn puur.

Wat er dus als levende mensen dan nog is overgebleven,
Dat zijn mensen die door “getover” door God zijn opgeheven.
Zo begint het Millennium met een paar mensen in het vlees,
De knechten van God uit alle tijden zijn erbij zonder enige vrees.

De knechten van God mogen dan opnieuw dienend zijn voor God,
Ze mogen de mensen vertellen over de eerste generaties en hun lot.
Ondanks dat het duizend jarig rijk lange tijd fantastisch zal zijn,
Zal satan daar ook zijn intrede doen om te verleiden, dat doet pijn.

Na dit Millennium wordt er een nieuwe aarde besteld en gemaakt,
Er zijn nog veel onverloste “mensen” in de aarde die niet zijn ontwaakt.
Een onbegrepen geheim wil ik u nu toch nog echt vertellen,
De levende mensen op aarde zijn gevallen engelen die bellen.

Zo groot is de liefde van God, dat is bewijsbaar door Zijn plan,
Door hoogmoed zijn de gevallen engelen al lange tijd in de ban.
De gelijkenis van de verloren zoon is er niet voor niets,
Zelfs satan, de eerste verloren zoon, blijft niet in Auschwitz.


Vier miljard ongelovigen:  Dat zijn ongelovigen, hoogmoedigen en gebruikers van afgodsbeelden (katholieken en boeddhisten).

Uitgebreide tekstuele uitleg? www.debeloofdeschepping.nlThe Millennium

Many stories have been made up about the thousand years,
All believers are then in heaven, they have conquered.
The Millennium is the third generation for the people,
The first generation of people are dead, so are the borders.

The first generation stopped when Noah set sail,
With eight people in the boat, then it started giving birth.
So the second generation was developed only after that time,
Now there are eight billion, these are saying goodbye to the earth.

First a fourth part is taken up in the Realm of the Dead,
These are believers who will go to heaven very soon.
A third part dies a short time later by God's strong voice,
That is the force of nature, they cry out to God with great urgency.

Then there are four billion unbelievers left,
As with Noah, a few are kept, looks like magic.
The murdered prophets and some servants known of God,
This concerns the first resurrection and the rapture in a moment.

The four billion engage in a battle of faith to the death,
The bodies remain on the street and the sidewalks turn red.
The last of the living are taken up by fire,
But first is the rapture, for the servants of God are pure.

So what is left as living people,
These are people who have been lifted up by God through “magic”.
Thus begins the Millennium with a few people in the flesh,
The servants of God from all ages are with them without any fear.

The servants of God may again serve God,
They are allowed to tell people about the first generations and their fate.
Although the thousand years will be fantastic for a long time,
Will satan also enter there to seduce, that hurts.

After this Millennium a new earth will be ordered and made,
There are still many unredeemed “people” in the earth who have not awakened.
A misunderstood secret I really want to tell you now,
The living people on Earth are fallen angels calling.

So great is the love of God, it is provable by His plan,
Haughtiness has captivated the fallen angels for a long time.
The parable of the prodigal son is there for a reason,
Even satan, the first prodigal son, does not remain in Hel


It concerns Dutch poems. These have been translated into English. Unfortunately, the rhyming effect is gone.

Four billion unbelievers: These are unbelievers, the haughtiness and users of idols (Catholics and Buddhists).

If you use the links, scroll down for English.

Extensive textual explanation? https://www.debeloofdeschepping.nl/english-menu


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.