DE GEHEIMENISSEN VAN GOD GEOPENBAARD

Openbaring 10:7  Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

Amos 3:7  Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Daniël 12:4,9  'Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek TOT de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld TOT de tijd van het einde. '

U leest in Daniël twee keer dat er een geheim is dat TOT de eindtijd bewaart moet worden. Dit geheim wordt uitsluitend via Zijn dienstknechten - de profeten - geopenbaard. Het geheim waar op wordt bedoeld is de exacte datering die u via de onderstaande linken wordt aan geboden.

Deze kennis wordt u niet verkocht, maar hoeft u alleen maar door onderzoek te verifiëren en na verificatie te accepteren, gratis en voor niets. 

Volledig gedateerd de EINDTIJD in beeld:

DATERING

Alleen bij de onzichtbare God is alles volledig bekend,
Omdat Hij onzichtbaar is, is het een ander die Hij zendt.
De anderen dat zijn alleen Zijn apostelen en profeten,
Deze knechten worden door de schriftgeleerden nagezeten.

De "predikanten" zoeken de wijsheid door te studeren,
De profeten hebben maar één Leraar om van te leren.
Alleen door die Ene Leraar kun je alles volledig dateren,
Eén moment is onbekend, de opname is om te begeren.

Die ene enkele ware profeet is altijd in de minderheid,
Deze profeet vertelt het anders, dat geeft de zekerheid!
De opname is een periode, het einde is wel zeker.
Op 21 september 2022 is satan de baanbreker.

De opname zal dus gebeuren voordat deze dag er is,
Een vierde deel wordt opgenomen, dat is geen kattenpis.
25% van acht miljard is toch een makkelijke rekensom,
De opname is door te sterven, zegt deze profeet wederom.

De volgende datum is na een stilte van ongeveer* een half uur,
Grote Verzoendag, 5 oktober 2022, 15 dagen is de tijdsduur.
Op deze feestdag, de verhuizing vanuit het dodenrijk,
Miljarden mensen in het wit gekleed zijn dan schatrijk.

Op 6 oktober 2022 wordt de eerste bazuin geblazen,
Een ster met veel gruis eromheen komt aanrazen.
Gods harde stem toont zich door enorm natuurgeweld,
De vijf bazuinen zullen klinken zoals het is verteld.

De zesde en de zevende bazuin worden ook genoemd,
De Oogstdagen en Grote Verzoendag worden beroemd.
Ook over het dodenrijk wordt al dichtend iets gezegd,
Via de onderstaande linken wordt alles uitgelegd.


*Openbaringen 8:1  De omzetting van de Goddelijke tijdsrekening naar de menselijke datering. Dus PRECIES een half uur.

(1 Jubeljaar a 49 jaar x 365) / 1000 = 17,88 De periode van 21 september tot en met 6 oktober = 16 dagen, dit is dus ONGEVEER een half uur. 

Uitgebreide tekstuele uitleg? www.debeloofdeschepping.nlTHE SECRETS OF GOD REVEALED.

Revelation 10:7 'but in the days when the seventh angel will blow his trumpet, then the mystery of God will be completed, as he announced to his servants the prophets.” ' 

Amos 3:7 'Indeed, the Lord God does nothing without revealing his counsel to his servants the prophets. ' 

Daniel 12:4,9 '“But you, Daniel, keep these words secret and seal the book UNTIL the time of the end. Many will roam about, and knowledge will increase.”

He said, “Go on your way, Daniel, for the words are secret and sealed UNTIL the time of the end. ' 

You read twice in Daniel that there is a secret that must be kept UNTIL the end time. This secret is revealed only through His servants—the prophets.

The secret to which is meant is the exact dating that is offered to you via the links below.

This knowledge is not sold to you, you just need to verify through research and accept after verification, free of charge and for nothing.

Completely dated the END TIME in the picture:

DATING

Only by the invisible God is everything fully known,
Because He is invisible, it is another that He sends.
The others are only His apostles and prophets,
These servants are pursued by the scribes.

The scribes - incumbent - seek wisdom by studying,
The prophets have only one Teacher to learn from.
Only through that One Teacher can you date everything completely,
One moment is unknown, the recording  is to desire.

That one single true prophet is always in the minority,
This prophet tells it differently, that gives the certainty!
The recording is a period, the end is certain.
On September 21, 2022, Satan is the trailblazer.

So the recording will happen before this day comes,
A fourth part is recorded, which is not cat pee.
25% of eight billion is an easy calculation,
The recording is by dying, says this prophet again.

The next date is after a silence of about half an hour,
Day of Atonement, October 5, 2022, 15 days is the length of time.
On this feast day , the move from the Realm of the Dead,
Billions of people dressed in white are then very wealthy.

On October 6, 2022 the first trumpet will be blown,
A star with a lot of grit around it comes racing.
God's loud voice shows itself through tremendous natural force,
The five trumpets will sound as it is told.

The sixth and seventh trumpets are also mentioned,
The Harvest Days and Day of Atonement become famous.
Something is also said about the Realm of the Dead,
Everything is explained via the links below.


It concerns Dutch poems. These have been translated into English. Unfortunately, the rhyming effect is gone.

*Revelation 8:1  The conversion of the divine chronology to the human dating. So EXACTLY half an hour.

(1 Jubilee a 49 years x 365) / 1000 = 17.88 The period from September 21 until and with October 6 = 16 days, so this is ABOUT half an hour.

If you use the links, scroll down for English.

Extensive textual explanation? https://www.debeloofdeschepping.nl/english-menu


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.