Eén Evangelie

Eén Evangelie

Er zijn mensen die echt in de bijbel als waarheid geloven,
Met eer en respect denken die mensen aan Hem daarboven.
Een religie is een dogma en is anders dan dat er staat,
Je moet zoeken naar de waarheid en niet naar het kwaad.

Het zijn de "geleerden" en de theologen die Gods waarheid roven,
De bijbel is incompleet en gemanipuleerd, u mag dat geloven.
Beter is het om het te onderzoeken zoals God het vraagt,
Weet u wanneer de Exodus was, heeft u dat gevraagd?

In Galaten 1 staat het als de waarheid al vermeld en geteld,
Dat tellen was niet moeilijk, want er is één evangelie vermeld.
Juist door al die leiders van al die verschillende foute religies,
4200 verschillende religies, bent u wel een beetje kritisch?

Kritisch zijn en de waarheid zoeken gaat hand in hand,
Je kunt Gods woord onderzoeken, God valt niet door de mand.
Als Mattheüs zegt dat openlijk bidden niet het juiste is,
De predikant leert ogen dicht, dan heeft de predikant het mis.

Alleen al door dit ene punt als waarheid van God te nemen,
Zijn er al duizenden religies die je dan zomaar kunt wegnemen.
Zo staat er ook veel gezegd over het hebben van een beeld,
Ik hoef niet te vertellen wat er juist bij deze religies afspeelt.

Een religie waar beelden staan is werkelijk verachtelijk.
De kleding van die mensen is opzichtig en dus godslasterlijk.
Zo zegt Paulus dat God niet woont in een tempel van steen,
Het ware geloof zit in het hart en niet tussen een baksteen.

Zo staat er nog een duidelijk punt beschreven in dat boek,
Het levenswater kost niets, het staat er echt in het bijbelboek.
Een religie is voor predikanten een manier om veel te verdienen,
Een extraatje zus, een offertje zo, vergeet niet om het in te dienen.

Het zijn zomaar even een paar punten om over na te denken,
God wil geen centen, kunt u Hem uw Eerste Liefde schenken?
Dat ene evangelie is alleen op de Eerste Liefde gebouwd,
Heb God boven alles lief, dan heeft God een hart van goud.De Exodus was in het jaar 2448 na de zondeval.

Onze jaartelling wijkt af van de jaartelling zoals God deze heeft verordineert. We leven nu (15 juni 2022) in het jaar 5916  na de zondeval.

Galaten 1:6-7,9  'Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen - NU ZIJN HET ALLE RELIGIES - die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. ' 

Hosea 4:8  De priesters verheugen zich over de zonden van het volk. Dáár leven zij van en ze hebben een onverzadigbaar verlangen naar meer.

Openbaring 22:17 'En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, VOOR NIETS. ' 

1 Thessalonicenzen 5:17,21 ' Bid zonder ophouden. Beproef alle dingen, behoud het goede. ' 

Handelingen 7:4  “De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank. Wat voor tempel kunt u dan voor Mij bouwen die Mij tot een huis zou kunnen zijn om daarin te wonen?

Handelingen 17:24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

Mattheüs 6:5 'En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om IN de SYNAGOGEN - DUS DE KERKEN - en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. ' 

Nahum 1:14  'Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk. '

Openbaring 2:4 'Maar Ik heb tegen u dat u uw EERSTE LIEFDE hebt verlaten. ' One Gospel.

There are people who really believe in the bible as truth,
With honor and respect those people think of Him above.
A religion is a dogma and is different from what it says,
You must seek the truth and not the evil.

It is the "scholars" and the theologians who rob God's truth,
The bible is incomplete and manipulated, you may believe that.
Better it is to inquire as God asks,
Do you know when the Exodus was, did you ask?

In Galatians 1 it is already stated and counted as the truth,
That counting was not difficult, because one gospel is mentioned.
Precisely because of all those leaders of all those different false religions,
4200 different religions, are you a bit critical?

Being critical and seeking the truth go hand in hand,
You can examine God's word, God is not obvious.
When Matthew says that praying openly is not right,
The preacher learns to close his eyes, then the preacher is wrong.

Just by taking this one point as the truth of God,
Are there already thousands of religions that you can just remove.
So much is said about having an image,
I don't need to tell you what exactly is going on with these religions.

A religion with statues is really despicable.
The clothing of those people is ostentatious and thus blasphemous.
Thus Paul says that God does not dwell in a temple of stone,
True faith is in the heart and not between a brick.

There is another clear point written in that book,
The water of life costs nothing, it is really there in the bible book.
Religion is a way for pastors to earn a lot,
A perk such, an offer like this, don't forget to submit it.

Just a few points to think about,
God does not want money, can you give Him your First Love?
That one gospel is built only on the First Love,
Love God above all things, then God has a heart of gold.


The texts below have all been converted from the Dutch Bible into the English language.

The Exodus was in 2448 after the Fall. Our era deviates from the era as God has ordained it. We are now (June 15, 2022) living in the year 5916 after the Fall.

Galatians 1:6-7,9 “I marvel that you turn so quickly from Him who called you into the grace of Christ, to another gospel, when there is no other; though there are some - NOW IT'S ALL RELIGIONS - who confuse you and want to pervert the Gospel of Christ. As we have said before, so I say again: If anyone preaches to you a gospel other than that which you have received, let him be accursed. 

Hosea 4:8 The priests rejoice in the sins of the people. They live on that and they have an insatiable desire for more.

Revelation 22:17 “And the Spirit and the bride say, Come! And let him who hears say, Come! And let him that is thirsty come; and let him who wills take the water of life FOR FREE. 

1 Thessalonians 5:17,21 'Pray without ceasing. Try all things, keep what is good. 

Acts 7:4 “Heaven is my throne and the earth is my footstool. What temple then can you build to Me that could be a house to Me to dwell in?

Acts 17:24 The God who made the world and all that is in it, He who is Lord of heaven and earth dwells not in temples made with hands.

Matthew 6:5 “And when ye pray ye shall not be as the hypocrites; for they are very fond of praying IN the SYNAGOGUES - THUS THE CHURCHES - and on the corners of the streets, to be seen by the people. Verily, I say unto you, that they already have their reward. 

Revelation 2:4 “But I have against you that you have forsaken your FIRST LOVE. 

Nahum 1:14 'But as for you the LORD has commanded, Your name shall no more be called forth. From the house of your god I will cut off the carved and molten images. I will prepare your grave, for you are vile.Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.