HOOGMOED

Als een kind zomaar ongevraagd een koekje pakt,
Er zelfs geen dank je wel aan vastplakt,
Dan is dit kind voor beleefdheid gezakt,
Dat omdat dit kind een koekje heeft gepakt.

Dat kind heeft het als vanzelfsprekend gedaan,
Een goede opvoeding is blijkbaar niet goed gegaan.
Iets vanzelfsprekend doen is een slechte aanname,
Dat geldt voor een kind, een heer en ook voor een dame.

We spreken nu nog alleen maar over het menselijke gedrag,
Beleefdheid is niet meer van deze tijd, als ik het zeggen mag.
Dankbaar zijn en liefde betonen zijn vreemde dingen,
Nemen is gewoon geworden, het is zelfs afdwingen.

Papa moest waarschijnlijk hard werken voor de centen,
Dus zomaar iets pakken is niet goed, zelfs geen krenten.
Dus een kind dat altijd dankbaarheid en blijheid toont,
Heeft veel vertrouwen in papa, dat wordt beloond.

Een kind dat altijd liefde en dankbaarheid van tevoren toont,
Zo’n kind is niet hoogmoedig en wordt daarvoor ook beloont.
Hoogmoedig zijn is het zomaar aannemen: Het is voor mij,
Juist deze houding maakt de eventuele gever niet blij.

Dit is de overeenkomst met mensen die zich christen noemen,
Gods liefde is voor mij, het is hoogmoed zonder God te roemen.
Het egoïsme spat ervan af, want je hoort alleen maar: ik, ik, ik.
U heeft DE EERSTE LIEFDE verlaten, dus er is geen klik.

Zo was het ooit ook met het volk Israël in de woestijn,
God heeft veel wonderen verricht, o wat was dat fijn.
Maar God geloven en vertrouwen op voorhand?
Alleen Jozua en Kaleb hadden met God de juiste band.Haughtiness

If a child takes a cookie without being asked,
Not even a thank you stuck on it,
Then this child has failed politeness,
That's because this kid took a cookie.

That kid took it for granted,
Apparently a good upbringing did not go well.
Taking something for granted is a bad assumption,
That goes for a child, a gentleman and also a lady.

We are now only talking about human behaviour,
Politeness is outdated, if I may say so.
Being thankful and showing love are strange things,
Taking has become commonplace, it is even enforcing.

Papa probably had to work hard for the money,
So just grabbing anything is not good, not even currants.
So a child who always shows gratitude and joy,
Has a lot of faith in daddy, it will be rewarded.

A child who always shows love and gratitude in advance,
Such a child is not proud and is also rewarded for it.
To be haughty is to take it lightly: It is for me,
It is precisely this attitude that does not make the potential giver happy.

This is the agreement with people who call themselves Christians,
God's love is for me, it is haughtiness without glorifying God.
The selfishness bursts from it, because you only hear: me, me, me.
You have left THE FIRST LOVE, so there is no click.

So it was once with the people of Israel in the desert,
God has performed many miracles, oh how nice that was.
But believe and trust God in advance?
Only Joshua and Caleb had the right relationship with God.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.