Een afgodsbeeld

EEN (DIGITAAL) AFGODSBEELD

Er zijn manieren om Gods afschuw op te wekken,
Beelden in soorten en maten op allerlei plekken.
Ook een geschilderd doek met een afbeelding,
Een namaakplaatje spreekt tot de verbeelding.

Het hoeft geen ouderwets geschilderd doek te zijn,
Ook een digitale afbeelding doet God heel veel pijn.
Deze digitale beelden zijn het ergste van allemaal,
Zelfs vanuit de beeldvorming geeft het veel kabaal.

Het volk van Israël maakte toch een gouden kalf,
God werd daarom zo boos en Mozes had geen zalf,
Dat beeld moest verdwijnen en met grote spoed,
Aanbidden van een afgod, wat een euvele moed!

Het gebruik van beelden, hout, verf, maar ook digitaal,
Ieder die beelden gebruikt heeft een satans kwaal.
Een verhaal begeleidt door een digitaal afgodsbeeld,
De gebruiker heeft de liefde van God allang verspeeld.

De digitale beelden zijn er nog niet zo heel erg lang,
De geschriften maakten de mensen toen al niet bang.
Maar als u leest over de houten en stenen beelden,
Er staat dat u verachtelijk bent, kunt u zich dat inbeelden?

De maker en de gebruiker van ieder soort afgodsbeeld.
Het is uw vrije keus om zo te doen, maar God oordeelt.
Eenieder die dus een afgodsbeeld heeft of gebruikt,
Het noemen van Zijn naam wordt door dat beeld misbruikt.

Het zijn dezelfde mensen die vloeken en het niet willen zien,
De uitspraak: God zal u zegenen, is een vloek bovendien.
Het is gebiedende toon om God een opdracht te geven,
Deze mensen zullen geen van allen de eeuwigheid beleven.

In dit vers worden drie teksten genoemd, zonder te rijmen.
Verachtelijk ben je: Nahum 1:14
Wegvagen zal ik je: Zefanja 1:2,4  
Afschuwelijk is het:  Deuteronomium 7:25-26 An (digital) idol

There are ways to arouse God's horror,
Statues in all shapes and sizes in all kinds of places.
Also a painted canvas with an image,
A counterfeit plate appeals to the imagination.

It doesn't have to be an old-fashioned painted canvas,
Even a digital image hurts God a lot.
These digital images are the worst of all,
Even from the perspective of the image it makes a lot of noise.

The people of Israel made a golden calf,
That is why God became so angry, and Moses had no ointment,
That image had to disappear and with great haste,
To worship an idol, what evil courage!

The use of images, wood, paint, but also digital,
Anyone who uses images has a satanic ailment.
A story accompanied by a digital idol,
The user has long lost the love of God.

The digital images have not been around for very long,
Even then, the scriptures did not frighten people.
But if you read about the wooden and stone statues,
It says you're despicable, can you imagine?

The maker and user of every kind of idol.
It's your free choice to do so, but God judges.
So whoever has or uses an idol,
The mention of His name is misused by that image.

It's the same people who curse and don't want to see,
The statement: God will bless you is also a curse.
It is imperative tone to give God a commission,
None of these people will live eternity.

In this verse three verses are mentioned, without rhyming.
You are contemptible: Nahum 1:14
I will wipe you out: Zephaniah 1:2,4
You are to abhor and detest it : Deuteronomy 7:25-26


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.