Noach’s tijd

Noach’s tijd

De mensen denken van alles en ze doen nog meer,
Drank, drugs en seks en dat alles keer op keer.
Feesten als beesten, trouwen met mannen of vrouwen.
Alles moet kunnen, behalve die ene Grote vertrouwen.

De wereld wordt gekker en ze luisteren niet naar de wekker,
Noach en Methusalem waarschuwden, dat was maar gemekker.
Zo is het ook in onze tijd, het is zelfs zo opgeschreven,
Je liegt, je bent een false profeet, niet zeuren, ik wil leven.

Dit zijn zo maar even een paar kreten die de mensen slaken,
Het geloof is grotendeels weg, ze willen God kwijtraken.
Daarom is het NU het einde van de tijd, dus de EINDTIJD.
Binnenkort komt Jezus in de wolken, dat is op Zijn tijd.

De vele valse christussen en profeten vertellen het verkeerd,
De OPNAME is door te STERVEN, zo heeft Jezus het geleerd.
Het getal van de min of meer gelovigen is twee miljard,
Een vierde deel van de bevolking, de zwakke van hart.

Ondanks dat ze zwak zijn van hart, dus niet standvastig,
Hebben ze Zijn naam hoog, dat vinden ze niet lastig.
Ze geloven in Jezus Zijn offer, ondanks de foute leer,
Helaas zijn er ook die afgoden gebruiken, iedere keer.

Als de opname plaatsvindt en je bidt tot een rotbeeld,
Dan gaat de opname aan jou voorbij door dat afgodsbeeld.
En of je nu Maria of Jezus zegt tegen dat houten dove oor,
Je weet het toch, hout, verf of steen, het geeft geen gehoor.

Net als in de tijd van Noach, zo zal het ook nu weer gaan,
Plotseling zal het gebeuren, het is de opname wel te verstaan.
Wel is er nu natuurlijk het een en ander anders dan weleer,
2 miljard wordt er opgenomen door te sterven, dat is de leer.

De tekenen van de tijd zijn al zeer lang geleden opgesomd,
Oorlog, honger, pest en de natuurrampen, niets is vermomd.
De pest wordt corona genoemd, is ontstaan zonder mensenhand,
Lieve mensen, wordt wakker van de wekker, ook in dit land.

De juiste teksten worden voor u allen nog een keer opgeschreven,
Geloof Hem, want Hij wil u heel erg graag voor eeuwig laten leven.
Na deze opname zijn er nog twee miljard die God zullen roepen,
Dat is later, omdat ze uit angst voor natuurgeweld in hun broek poepen.


Om de bijbehorende teksten te lezen verwijs ik u naar de onderstaande link. Daar staan de bijbelteksten volledig uitgeschreven. U kunt natuurlijk ook zelf gaan zoeken of u kunt het simpel volledig negeren. Het is aan u, het is uw Vrije WIL, u bepaald zelf hoe uw toekomst eruit zal zien. Niemand oordeelt u, zelfs God niet! U krijgt die plaats toegewezen, die u zelf heeft gekozen.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/933388_noach-s-tijd


Tja, als je bijbel niet leest, dan kom je het nooit tegen. Even snel vier teksten voor je opgezocht, er zijn er meer.

1. Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam HET VIERDE ZEGEL geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, ZIJN NAAM WAS DE DOOD, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het VIERDE DEEL VAN DE AARDE om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '

2. Jeremia 14:15-16 Daarom, zo zegt de HEERE over de profeten die profeteren in Mijn Naam, hoewel Ík hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen: Er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen.

En het volk waartegen zij profeteren, zal weggeworpen worden op de straten van Jeruzalem vanwege de honger en het zwaard, zonder dat iemand hen begraaft: hen, hun vrouwen, en hun zonen en hun dochters. Zo zal Ik hun kwaad over hen uitstorten. '

3. Een tekst uit 4 Ezra 15: 5 Ziet, spreekt de Here, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het zwaard (WO-III), en de honger, en de dood (covid19), en de verderfenis (natuurrampen);

4. Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.


De zwakken van hart. 

Openbaring 3:7-8 'Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Filadelfia: Dit zijn de woorden van Hem die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van het nieuwe Jeruzalem heeft, die binnenlaat wie Hij wil en buitensluit wie Hij wil: Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet sterk bent, maar u hebt gedaan wat Ik zei en bent Mij niet ontrouw geworden. Daarom heb Ik een deur voor u geopend die niemand sluiten kan. '

De predikanten van de vele valse leringen.

Openbaring 3:9-10  'Ik zal mensen naar u toesturen die bij Satan horen. Zij doen zich voor als Joden, als kinderen van God, maar het zijn leugenaars. Ik zal hen aan uw voeten laten neerknielen, zij zullen niet anders kunnen dan erkennen dat Ik u liefheb. U bent Mij dwars door alles heen trouw gebleven, zoals Ik u had opgedragen, en daarom zal Ik ook trouw blijven aan u in de komende tijd van beproeving, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld. '


Een veel zeggend gedicht over het ware beeld van God.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeld
Noah's time

People think of everything and they do even more,
Drink, drugs and sex and all that over and over again.
Party like animals, marry men or women.
Everything should be possible, except that one Big trust.

The world is getting crazier and they don't listen to the alarm clock,
Noah and Methuselah warned, that was just babbling.
So it is in our time, it is even so written,
You lie, you are a false prophet, don't whine, I want to live.

These are just a few cries that the people are uttering,
The faith is largely gone, they want to get rid of God.
That is why NOW is the end of time, so the END TIME.
Soon Jesus will come in the clouds, that is in His time.

The many false christs and prophets tell it wrong,
The RAPTURE is by DIEING, that's how Jesus taught it.
The number of the more or less believers is two billion,
A quarter of the population, the weak of heart.

Though they are weak of heart, so not steadfast,
If they have His name high, they don't mind.
They believe in Jesus' sacrifice, despite the erroneous teachings,
Unfortunately, there are also those who use idols, every time.

When the rapture takes place and you pray to a rotten statue,
Then the rapture will pass you by through that idol.
And whether you say Mary or Jesus to that wooden deaf ear,
You know it, wood, paint or stone, it doesn't respond.

As in the time of Noah, so will it be now,
Suddenly it will happen, it is the recording that is.
Of course things are different now than before,
2 billion is taken up by dying, that is the teaching.

The signs of the times have been enumerated long ago,
War, famine, plague and the natural disasters, nothing is disguised.
The plague is called corona, originated without human hands,
Dear people, wake up to the alarm clock, also in this country.

The correct texts will be written down for you all again,
Believe Him, for He wants you very much to live forever.
After this rapture there will be two billion more who will call God,
That's later, because they shit their pants for fear of natural disasters.


To read the accompanying texts, I refer you to the link below. The biblical texts are fully written there. Of course you can also search yourself or you can simply ignore it completely. It's up to you, it's your FREE WILL, you decide what your future will look like. No one judges you, not even God! You will be assigned the seat that you have chosen yourself. For the English language you have to scroll down a bit.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/933388_noach-s-tijd


Well, if you don't read the bible, you'll never come across it. Just quickly looked up four texts for you, there are more.

1. Revelation 6:7-8 “And when the Lamb had opened THE FOURTH SEAL, I heard the voice of the fourth beast say: Come and see! And I looked, and behold, a gray horse and he that sat on it, HIS NAME WAS DEATH, and the realm of death followed him. And power was given them over the FOURTH PART OF THE EARTH, to kill with the sword, with famine, with death, and with the beasts of the earth. †

2. Jeremiah 14:15-16 Therefore thus saith the LORD concerning the prophets that prophesy in my name, though I have not sent them, and yet they say, There shall be no sword and famine in this land. Those prophets themselves will perish by the sword and by famine.

And the people against whom they prophesy shall be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword, with none to bury them: them, their wives, and their sons, and their daughters. So will I pour out their evil upon them. †

3. A text from 4 Esdras 15:5 Behold, saith the Lord, I will send misfortunes upon the face of the earth, the sword (WWIII), and famine, and death (covid19), and destruction (natural disasters);

4. Ezekiel 12:15-16 “Then shall they know that I am the LORD, when I scatter them among the nations, and scatter them in those lands. But I will leave of them a small number of men from the sword (World War III), from famine (starvation), and from pestilence (Covid19), that they may tell all their abominations among the nations where they come. Then they will know that I am the LORD.


The weak of heart.

Revelation 3:7-8  Write to the angel of the church in Philadelphia: Thus says the Holy One, the true one, the one who has the key of David, who opens and no one will close, and who closes and no one opens: I know your works. Look, I have placed before you an open door that no one can close because you have but little power; yet you have kept my word and have not denied my name. 

The preachers of many false teachings.

Revelation 3:9-10  Note this: I will make those from the synagogue of Satan, who claim to be Jews and are not, but are lying — I will make them come and bow down at your feet, and they will know that I have loved you. Because you have kept my command to endure, I will also keep you from the hour of testing that is going to come on the whole world to test those who live on the earth. 


A very telling poem about the true image of God.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeldReactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.