Vader der leugen

Vader der leugen

Jezus zegt tegen de schriftgeleerden iets heel duidelijk,
Hun vader is de vader der leugen, is dat onduidelijk?
Ze hebben de mond vol over de regels van God,
Door al die regels bezegelen ze hun eigen lot.

Er is aan Jezus gevraagd welke regel belangrijk is,
Er is maar één juiste regel, de andere zijn mis.
Die ene regel is echt alles, de rest gaat vanzelf,
Heb God lief boven alles, je naaste als jezelf.

Nog een keer, het is Mattheüs die ik citeer,
Mattheüs zegt het zo duidelijk, met grote afkeer.
Openlijk bidden is fout, dat is niet goed te noemen,
God wil gebeden zijn, in stilte mag je Hem roemen.

Lieve mensen, de vader der leugen heeft veel kinderen.
Door zijn leugens wil hij de weg tot God verhinderen.
Steeds vaker wordt allah, de satan, zelfs god genoemd,
De vader der leugen heeft geen zoon, zelfs niet verbloemt.

Het rijk op deze aarde is echt van de vader der leugen.
Dwang, regels en ellende, dat zegt toch ook uw geheugen?
Heeft u het verlangen om al die regels te ontvluchten,
Bidt tot God, dat kan zelfs door alleen maar te zuchten.

In blijheid spreken over God en Zijn Zoon Jezus, de Heiland,
Getuig de VOLLE WAARHEID zonder schaamte in het hele land.
God zoekt zelf Zijn profeten, juist dat moet je nooit vergeten,
Alleen Jezus is de leraar, niemand kan zich met Hem meten.

Een studie op universitair niveau is dus gewoonweg dom,
Het menselijk denken, de menselijke wijsheid is krom.
Het staat zelfs zo geschreven, Jezus zegt het over geleerden,
Dwaasheid bij God, de geleerden zijn echt de verkeerden.


Jeremia 8:8 Hoe kunt u dan zeggen: Wij zijn wijs, en de wet van de HEERE is bij ons! Voorwaar, zie, de leugenpen van de schriftgeleerden heeft die wet tot leugen gemaakt. 

Begeleidende bijbelteksten staan onder het gedicht op de website. Het is een blogbericht dus u bent in de mogelijkheid om ook daar openlijk uw gedachten te plaatsen: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/933331_vader-der-leugen


Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen .

1 Korinthe 3:19  Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.

Handelingen 20:29-30 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.

Mattheüs 6:6  'Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. ' 

Jesaja 44:20 Die arme, misleide ziel zit op zijn knieën voor de as, hij vertrouwt op iets dat hem nooit of te nimmer kan helpen. Toch kan hij het niet opbrengen zich af te vragen: ‘Is dit ding, dit beeld dat ik in mijn hand houd, een leugen?’ 

Jeremia 23:25  Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in Mijn Naam leugen profeteren door te zeggen: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! 

Ezechiël 21:29  terwijl men voor u een vals visioen zag, terwijl men u leugen voorspelde, om u op de nek te zetten van onheilige goddelozen, van wie de dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid. Father of lies

Jesus says something very plain to the scribes,
Their father is the father of lies, is that unclear?
They are talking about the rules of God,
With all those rules they seal their own fate.

Jesus was asked which rule is important,
There is only one correct rule, the others are wrong.
That one rule is really everything, the rest comes naturally,
Love God above all, love your neighbor as yourself.

Again, it is Matthew I quote,
Matthew says it so plainly, with great disgust.
Praying openly is wrong, that is not right,
God wants to be prayed for, in silence you may praise Him.

Dear people, the father of lies has many children.
By his lies he wants to hinder the way to God.
Increasingly, Allah, Satan, is even called God,
The father of lies has no son, not even disguised.

The realm on this earth is really from the father of lies.
Compulsion, rules and misery, that's what your memory says too, doesn't it?
Do you desire to escape all those rules,
Pray to God, even by sighing.

To speak joyfully of God and His Son Jesus, the Savior,
Witness the  FULL TRUTH without shame throughout the land.
God Himself seeks His prophets, you must never forget that,
Only Jesus is the teacher, no one can compete with Him.

So studying at university level is simply stupid,
Human thinking, human wisdom is crooked.
It is even written thus, Jesus says of scholars,
Foolishness with God, the scholars are really the wrong ones.


Jeremiah 8:8  '“How can you claim, ‘We are wise; the law of the Lord is with us’? In fact, the lying pen of scribes has produced falsehood. '

Accompanying bible texts can be found below the Dutch poem on the website. Unfortunately it no longer rhymes because of the translation. This page is bilingual, the English language is below. It's a blog post so you have the opportunity to openly post your thoughts there too:

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/933331_vader-der-leugen


John 8:44 'You are of your father the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks from his own nature, because he is a liar and the father of lies. ' 

1 Corinthians 3:19  'For the wisdom of this world is foolishness with God, since it is written, He catches the wise in their craftiness ; ' 

Acts 20:28-30 'Be on guard for yourselves and for all the flock of which the Holy Spirit has appointed you as overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. I know that after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Men will rise up even from your own number and distort the truth to lure the disciples into following them.

Matthew 6:6 'But when you pray, go into your private room, shut your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. ' 

Isaiah 44:20 'He feeds on ashes. His deceived mind has led him astray, and he cannot rescue himself, or say, “Isn’t there a lie in my right hand?” ' 

Jeremiah 23:25  '“I have heard what the prophets who prophesy a lie in my name have said: ‘I had a dream! I had a dream! ’ ' 

Ezekiel 21:29 'While they offer false visions and lying divinations about you, the time has come to put you to the necks of the profane wicked ones; the day has come for final punishment. '


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.