De Twee-éénheid

De satan doet er alles aan om God te minachten,
Daarom bespeelt hij iedereen via allerlei gedachten.
Het dogma van de triniteit is een valse leer,
Het staat nergens beschreven zeg ik nog een keer.

De Heilige Geest is GEEN derde wiel aan de wagen,
God is dé Heilige Geest, de eerste die kwam opdagen.
Een woord is onzichtbaar, zo is God de Heilige Geest,
God was niet zichtbaar en het is nooit anders geweest.

Juist dat is de reden voor een zichtbaar Heilig beeld,
Jezus is het zichtbare beeld van God: Zijn evenbeeld.
Hij – Jezus - het beeld van de onzichtbare God,
Kolossenzen 1:15 Daar staat het, dat is de hotspot.

Ook in Johannes 1-10 staat het zeer duidelijk beschreven,
De zin is echt te lang om deze in dit gedicht te verweven.
Daarom wordt deze zin onder dit gedicht opgeschreven,
De waarheid herkennen is juist voor uw zielsbeleven.

Hij - JEZUS - was in de wereld en door Hem - GOD - is de wereld ontstaan en de wereld heeft Hem - JEZUS - niet gekend.

In de eerste verzen van Johannes één staat het van God,
God is het gesproken woord! Er is dus echt geen ander aanbod.
Een gesproken woord kan niemand ooit zien,
Zo is de onzichtbare God van het zichtbare beeld Jezus voorzien.

Johannes 1:1‭-‬3  

In het begin was het Woord. En het Woord was bij God en het Woord was God.  Alles is door Hem ontstaan en zonder Hem is niets ontstaan.


Kolossenzen 1:15 ' Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. ' 

UITLEG: Hij - Jezus - is het ZICHTBARE Beeld van de onzichtbare God, God de Eerstgeborene van heel de schepping. ' 

Verdere uitleg via Johannes 1: Een woord is onzichtbaar. Er staat duidelijk dat het WOORD GOD is, God was, is en zal altijd ONZICHTBAAR zijn

God is Heilig, Iets of Iemand dat altijd onzichtbaar was, is en zal zijn is een Geest, dus God is de Heilige Geest

Johannes 1:10  'Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. '

Voor de duidelijkheid plaatsen we de namen er tussen

Hij - JEZUS - was in de wereld en door Hem - GOD - is de wereld ontstaan en de wereld heeft Hem - JEZUS - niet gekend.


God is zo speciaal dat Hij voor hele bijzondere personen ook op een andere wijze zichtbaar wil zijn en dat ziet u in de bijbel maar op één plaats terug. dat is in Daniel 7: 9,13 & 22 'Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van Dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van Dagen, en men leidde hem voor deze. 

Ook in het Boek van Henoch (BvH 12-2:46.1-46.2) wordt gesproken over de Oude van Dagen  En daar zag ik Hem die de “Oude van Dagen” is, en zijn hoofd was zo wit als wol. En met hem was er een ander wiens gezicht het uiterlijk had van een man en zijn gezicht was vol van genade als één van de heilige engelen. En ik vroeg één van de heilige engelen, die met mij ging en mij al de geheimen toonde over die Zoon des mensen, wie hij is, en van waar hij was, en waarom hij ging met de Oude van Dagen

Ik kan maar één conclusie trekken: God, de onzichtbare Heilige Geest heeft TWEE afbeeldingen van zichzelf gemaakt: 

1. De Zoon des Mensen. (de Zoon)

2. De Oude van Dagen. (de Vader)

Deze Twee-éénheidzijn de zichtbare weergaven van God, de onzichtbare Heilige Geest


Het verlossingsplan van God al dichtend uitgelegd: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/941676_het-millenniumThe Two-Unity

Satan does everything he can to despise God,
That's why he plays everyone through all kinds of thoughts.
The dogma of the Trinity is a false doctrine,
It is not described anywhere I say again.

The Holy Spirit is NOT a third wheel on the chariot,
God is the Holy Spirit, the first to show up.
A word is invisible, so is God the Holy Spirit,
God was not visible and it has never been different.

That is precisely the reason for a visible Holy image,
Jesus is the visible image of God: His image.
He - Jesus - the image of the invisible God,
Colossians 1:15 There it is, that's the hotspot.

Also in John 1-10 it is very clearly described,
The sentence is really too long to weave it into this poem.
Therefore this sentence is written below this poem,
Recognizing the truth is right for your soul experience.

He - JESUS - was in the world and through Him - GOD - the world came into existence and the world did not know Him - JESUS.

In the first verses of John one it says of God,
God is the spoken word! So there is really no other offer.
A spoken word no one can ever see,
Thus the invisible God is provided with the visible image Jesus.

John 1:1-3 

'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created through him, and apart from him not one thing was created that has been created. ' 


Colossians 1:15 ' He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. ' 

EXPLANATION: He - Jesus - is the VISIBLE Image of the invisible God, God the Firstborn of all creation. †

Further explanation via John 1: A word is invisible. It clearly states that the WORD is GOD, God was, is and will always be INVISIBLE

God is Holy, Something or Someone that has always been, is and will be invisible is a Spirit, so God is the Holy Spirit

John 1:10 'He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. '

For clarity, we put the names in between

He - JESUS - was in the world and through Him - GOD - the world came into being and the world did not know Him - JESUS.


God is so special that He also wants to be visible to very special people in a different way and you will only see that in one place in the Bible. that is in Daniel 7:9,13,22 'While I watched, thrones were set up, and an Ancient of Days sat down; his robe was white as snow and his head as white as wool; his throne was of flames of fire, its wheels of blazing fire; I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven came one like a son of man; he went to the Ancient of Days, and he was led before this one.

Also in the Book of Enoch (BvH 12-2:46.1-46.2) the Ancient of Days is spoken of. And there I saw Him who is the “Ancient of Days”, and his head was as white as wool. And with him there was another whose face had the appearance of a man, and his face was full of grace like one of the saints angels. And I asked one of the holy angels, who went with me and showed me all the secrets about that Son of man, who he is, and from whence he was, and why he went with the Ancient of Days.

I can only draw one conclusion: God, the invisible Holy Spirit has made TWO images of himself:

1. The Son of Man. (the son)

2. The Ancient of Days. (the father)

These Two-Unity are the visible representations of God, the invisible Holy Spirit.


God's plan of redemption explained in poetry: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/941676_het-millennium


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.