70 weken.

Er is een dogma dat verkondigd iets over 70 weken,
Het is zo raar, ze zijn op die leugen nog niet uitgekeken.
Ze weten geen precies begin en het einde is ook weg,
Er zijn meer punten die ze verdraaien, de verkeerde uitleg.

De brief aan Philadelphia daar is ook wat mee verzonnen,
In 1844 waren er mannen die hebben geput uit de valse bronnen.
Philadelphia staat symboliek voor de gelovige oprecht van hart,
Ze hebben God nog nooit met een grote mond getart.

Zo zijn er dus zeer veel mensen die God in stilte willen dienen,
In stille eerbied, dus in gedachten, de eeuwigheid verdienen.
Deze mensen doen grotendeels wat Mattheüs zegt.
Lees nog maar eens hoe Mattheüs 6:1-8 het uitlegt.

Ze kunnen niet eens goed lezen, er staat: NA 2300 DAGEN,
Een overbrugging, een begin en een eind, iets om na te vragen?
Daniël spreekt over 70 weken en hij leest ook Jeremia’s boek,
Jeremia’s 70 jaren, dat was het resultaat van Daniëls gezoek.

Petrus heeft het over “één dag is gelijk aan duizend jaren”,
God, Hij die alles werkelijk weet, spreekt over de jubeljaren.
In Genesis 6:3 krijgt de mens 120 jaren toegemeten,
De periode van 49 x 120 = 5880 jaren is al uitgezeten.

Er komt nog een kleine periode extra bij, want God was kwaad,
Israël niet vernietigd door de pest, Mozes was een goede maat.
Dus in plaats van de pest kwamen er nog 40 jaren extra bij,
In het Gregoriaanse jaar 2026 zijn er 5920 jaren voorbij.

Nu wil ik u iets verbazingwekkends laten zien door te rekenen,
Na 2300 dagen, overbrugging Eindtijd, dat mag het betekenen.
16 december 2019 is Covid19 voor het eerst geregistreerd.
GOEDE VRIJDAG 3 APRIL 2026, deze datum is niet verkeerd.

Nog heel even terug in de geschiedenis van het volk van God,
50 jubeljaren was het tijdstip, toen was het Israëls noodlot.
Na de 40 jaren woestijn moet het na 70 jubeljaren uit zijn,
Zo ziet u de woorden van Daniël en Jeremia, dat is zo fijn.

Geen enkele religie spreekt de waarheid, ook niet toen,
Oprecht van hart heeft dus niets met een religie te doen.
Zo is het ook met de opname waarover vele religies liegen,
De opname is door te sterven, deze waarheid is geen bedriegen.

Nog even een synoniem om het extra te bewijzen.
De koning van Babylon kreeg dus nog zeventig (jubel)jaren,
De koning is het synoniem voor satan van deze campus.
De aarde is het rijk van satan, het einde van deze cyclus.


Daniël 8:14 'De ander antwoordde: ‘Pas over drieëntwintighonderd dagen zal het heiligdom in ere worden hersteld.’ ' 

Daniël 9:2 'In dat eerste jaar van zijn regering las ik, Daniël, de woorden van de Here aan de profeet Jeremia en leidde daaruit af dat Jeruzalem zeventig jaar een verwoeste stad zou blijven. ' 

Jeremia 25:11-12 'Dit hele land zal een verlaten wildernis worden. Israël en haar buurlanden zullen zeventig jaar lang onderworpen zijn aan de koning van Babel. Daarna, wanneer de zeventig jaar van slavernij voorbij zijn, zal Ik de koning van Babel en zijn volk voor hun zonden straffen, Ik zal het land van de Chaldeeën voor altijd in een woestenij veranderen. '

2 Petrus 3:8 'Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Here één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. ' 

Instelling Jubelperioden Leviticus 25:8  'Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. ' 

Numeri 14:11-12 'En de Here zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb? Ik zal het met de pest slaan en het uitroeien, en u tot een volk maken, groter en machtiger dan dit. ' 

Het begin van de EINDTIJD is ontstaan zonder dat er een mensenhand aan te pas is gekomen op, officiële registratie Covid19 op 16 december 2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December 

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het VIERDE DEEL van de aarde om te DODEN met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '

Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III. Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal de hongerdood nog veel meer slachtoffers gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood / de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn, maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De wilde dieren zijn de relschoppers, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.

Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch70 weeks.

There is a dogma that proclaims something about 70 weeks,
It's so weird, they haven't gotten tired of that lie yet.
They don't know the exact beginning and the end is gone too,
There are more points they twist, the wrong explanation.

The letter to Philadelphia is also something made up with it,
In 1844 there were men who drew from the false wells.
Philadelphia represents symbolism for the believer sincere in heart,
They have never defied God with a big mouth.

So there are very many people who want to serve God in silence,
In silent reverence, so in thought, earn eternity.
These people largely do what Matthew says.
Read again how Matthew 6:1-8 explains it.

They can't even read properly, it says AFTER 2300 DAYS,
A bridge, a beginning and an end, something to ask?
Daniel speaks of 70 weeks and he also reads Jeremiah's book,
Jeremiah's 70 years was the result of Daniel's search.

Peter speaks of “one day is equal to a thousand years”,
God, He who really knows everything, speaks of the Jubilees.
In Genesis 6:3 man is allotted 120 years,
The period of 49 x 120 = 5880 years has already been completed.

There will be a little more period, for God was evil,
Israel not destroyed by the plague, Moses was a good mate.
So instead of the plague, 40 more years were added,
In the Gregorian year 2026, 5920 years have passed.

Now I want to show you something amazing by calculating,
After 2300 days, bridging End time, that's what it means.
December 16, 2019 Covid19 was registered for the first time.
GOOD FRIDAY 3 APRIL 2026, this date is not wrong.

A little while back in the history of the people of God,
50 Jubilees was the time, then it was Israel's fate.
After 40 years of desert it must be after 70 jubilees,
So you see the words of Daniel and Jeremiah, that's so nice.

No religion speaks the truth, not even then,
Sincere in heart has nothing to do with religion.
So it is with the rapture about which many religions lie,
The rapture is by dying, this truth is not cheating.

Just another synonym to prove it extra.
So the king of Babylon had another seventy years,
The king is the synonym for satan of this campus.
The earth is the realm of satan, the end of this cycle.


Daniel 8:14 'He said to me, “For 2,300 evenings and mornings; then the sanctuary will be restored.” ' 

Daniel 9:2 'in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the books according to the word of the Lord to the prophet Jeremiah that the number of years for the desolation of Jerusalem would be seventy. ' 

Jeremiah 25:11-12  punish the king of Babylon and that nation’ — this is the Lord ’s declaration — ‘the land of the Chaldeans, for their iniquity, and I will make it a ruin forever. ' 'This whole land will become a desolate ruin, and these nations will serve the king of Babylon for seventy years. When the seventy years are completed, I will 

2 Peter 3:8 'Dear friends, don’t overlook this one fact: With the Lord one day is like a thousand years, and a thousand years like one day. ' 

Leviticus 25:8 '“You are to count seven sabbatical years, seven times seven years, so that the time period of the seven sabbatical years amounts to forty-nine. '  

Numbers 14:11-12 'The Lord said to Moses, “How long will these people despise me? How long will they not trust in me despite all the signs I have performed among them? I will strike them with a plague and destroy them. Then I will make you into a greater and mightier nation than they are.” ' 

The beginning of the END TIME arose without human intervention, official registration Covid19 on December 16, 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December 

Revelation 6:7-8 'When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, “Come!” And I looked, and there was a pale green horse. Its rider was named Death, and Hades was following after him. They were given authority over a FOURTH OF THE EARTH, to KILL by the sword, by famine, by plague, and by the wild animals of the earth. '

This text clearly indicates that death will be realized in a number of ways. It starts with the sword - WWIII. Because of this world war there will be even less attention for the famine areas and starvation will claim many more victims. The Covid19 virus - death / plague - will undergo another mutation, this time a mutation that will be much more deadly, but due to the violence of war this too will receive much less attention than it has been until now. The wild animals are the rioters, so they are beasts in human form that will rage unsparingly.

This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Maar de mensen laat Gij tot stof vergaan, En zegt: Keert er toe terug, gij kinderen der mensen! Ja, duizend jaren zijn als de dag van gisteren in uw oog, En als een nachtwaak, wanneer ze voorbij is. Ons leven duurt maar zeventig jaren, Of zijn we krachtig, tachtig jaar. Het meeste daarvan is nog onheil en jammer, Want de verzwakking komt snel, en dan vlieden we heen.
Psalmen 90:3‭-‬4‭, ‬10 NLD1939
https://bible.com/bible/2307/psa.90.3-10.NLD1939

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.