De antichrist

De antichrist

De satan is een onzichtbare geest, dus altijd zo geweest,
Om vervelende dingen te doen moet hij incarneren in een beest.
Dat beest met satans geest heeft de vorm van een mens,
Dat menselijke beest handelt conform satans wens.

Op 21 september 2022 wordt satans geest volledig losgelaten,
Dan gaat hij op zoek naar een paar vervelende maten,
De maten met satans geest gaan te werk als een tiran,
De antichrist is een slimme man met een “ingenieus” plan.

De antichrist krijgt snel het vertrouwen van wereldleiders,
Er is veel schade en leed, dus veel werk voor de arbeiders.
Op 7 oktober 2022 is er een ster op de aarde neergekomen.
Bazuinen klonken luid, een derde gedeelte kon niet ontkomen.

Een vierde deel was opgenomen voordat satans geest was gekomen.
Zo zijn er nog 4 miljard mensen op deze aarde over, die willen dromen.
Het plan van de antichrist is het verbod om nog te mogen geloven,
Op straffe des doods moet het geloof in Jezus uitdoven.

Dit is dus het begin van de religieuze strijd zoals voorzien en uitgelegd,
Deze religieuze strijd wordt uitgevochten zoals reeds is voorzegt.
1260 dagen voor het nieuwe begin heerst deze strijd alom,
Gedateerd op 21 oktober 2022, zo is de echte rekensom.

De basis van de rekensom is de registratie van het Coronavirus,
Na 2300 dagen is de start van het 1000-jarig rijk met Christus.
De antichrist is dus een beest in de vorm van een lichamelijk mens,
Te mogen sterven om de eeuwigheid te beërven, dat is de wens.


De registratie van het corona virus was op 16 december 2019, zie de onderstaande link.

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December

Zeer uitgebreide informatie over de antichrist.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/de-antichrist

De Eindtijd volledig gedateerd  en uitgelegd.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch

16 december 2019 + 2300 dagen (Daniël 8:14) = Goede Vrijdag 3 april 2026  - 1290 dagen (Daniël 8:25) = 21 september 2022

Daniël 12:11 'Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer (gebed) weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel (satan) opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen,-zal er aan al deze dingen een einde komen (Daniel 12:7)

Numeri 23:10   Wie heeft het stof van Jakob geteld, en het aantal, het vierde deel van Israël? Moge mijn ziel de dood van de oprechten sterven en mijn einde zijn als dat van Hem.The antichrist

Satan is an invisible spirit, so always has been,
To do nasty things he has to incarnate in a beast.
That beast with Satan's spirit is in the form of a man,
That human beast acts according to Satan's will.

On September 21, 2022, Satan's spirit will be completely released,
Then he goes looking for some nasty mates,
The mates of Satan's spirit work like a tyrant,
The antichrist is a clever man with an "ingenious" plan.

The antichrist is quickly gaining the trust of world leaders,
There is a lot of damage and suffering, so a lot of work for the workers.
A star hit Earth on October 7, 2022.
Trumpets sounded loud, a third part could not escape.

A fourth part was recorded before Satan's spirit came.
There are still 4 billion people on this earth who want to dream.
The plan of the antichrist is the prohibition to still believe,
On pain of death, faith in Jesus must be extinguished.

So this is the beginning of the religious struggle as foreseen and explained,
This religious battle is being fought as has already been foretold.
1260 days before the new beginning this battle reigns everywhere,
Dated October 21, 2022, that's the real math.

The basis of the calculation is the registration of the Coronavirus,
After 2300 days, the start of the 1000-year reign with Christ.
So the antichrist is a beast in the form of a corporeal man,
To be allowed to die to inherit eternity, that is the wish.


The registration of the corona virus was on December 16, 2019, see the link below.

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_2019#16_December

Very extensive information about the antichrist.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/the-antichrist

December 16, 2019 + 2300 days (Daniel 8:14) = Good Friday April 3, 2026  - 1290 days (Daniel 8:25) = September 21, 2022

Daniel 12:11From the time that the recurring sacrifice (prayer) shall be taken away, and the desolate abomination (satan) shall be set up, it shall be 1,290 days, all these things shall come to an end (Daniel 12: 7)

 

Numbers 23:10  'Who can count the dust of Jacob, And the number of the fourth part - Revelation 6:8 - of Israel? Let me die the death of the righteous - Isaiah 57:1-2, And let my last end be like His!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.