Bijbelse waarheid?

Bijbelse waarheid?

Een On-Bijbels begrip, de waarheid van de bijbel,
Deze simpele opmerking geeft ongetwijfeld heibel.
Er wordt door bijbelruiters gezegd: Waar staat het!
Nu wordt deze vraag ook gesteld, heeft u opgelet?

Er staat nergens geschreven dat de bijbel de waarheid is,
Het woord van God is de waarheid, dat boek heeft het mis.
Predikanten beweren dat dit het ENIGE woord van God is,
Nogmaals: Waar staat het geschreven? Of is het gegis.

Vanaf de zondeval is er een stamboom via de bijbel te maken,
In 1948 zijn er drie kinderen geboren, dat zijn bijbelzaken.
Terach was 70 jaar en kreeg Abram, Nahor en Haran, drie zonen,
Vanaf dit moment is de stamboom niet meer aan te tonen.

Dit is dus een bewijs dat de bijbel zeer incompleet is,
Als de bijbel het ENIGE woord van God is, dan is dit ook mis.
De bijbel is dus incompleet, minimaal een gedeeltelijke waarheid,
Het woord van God is altijd de volle waarheid, hier is wat kwijt.

Kreeg Terach een drieling? Is dit waar of is dit gelogen?
God liegt niet, dat is zeker, dit is dus uit de duim gezogen.
Nog een raadsel vanuit dat bijbelse boek genoemd,
Profeten VROEG en LAAT door God benoemd, zijn ze beroemd?

Nog een raadsel over dagen, weken, maanden en de jaren,
Kunt u de tekst “één dag is als duizend jaar” verklaren?
Een echte profeet of een echte apostel heeft deze kennis,
De valse profeet of de valse christus maakt zeer veel stennis.

De juiste kennis komt niet door studie van dat ene boek,
Door menselijk professoren raakt de waarheid zoek.
De waarheid is niet te vinden door het uiterlijke vertoon,
Zoek God in stilte en ongezien, doe het maar gewoon.

Dan hebben we nog niet eens gesproken over de toekomst,
4200 verschillende religies, welke van deze is het kromst?
4200 religies zijn er ontstaan door menselijk studeren.
U heeft als taak door onderzoek al die leugens af te weren.

Zo zijn er dus talloze leugens over Zijn wederkomst,
Dus nogmaals de vraag: Welke religie is het kromst?
Het woord van God is niet te vinden in een stenen huis,
Open uw hart, dat is de enige waarheidsgetrouwe kluis.


Genesis 11:26 Terah had zeventig jaar geleefd, toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte.

Jeremia 26:5 en niet hoort naar de woorden van mijn knechten, de profeten, die Ik tot u zond, VROEG en LAAT, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, 

Jeremia 32:33 'zij keerden mij de nek toe in plaats van het aangezicht; hoewel Ik hen leerde, VROEG en LAAT, luisterden zij niet en lieten zich niet gezeggen. '

Amos 3:7 'Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. ' 

Handelingen 17:24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is,  WOONT NIET IN TEMPELS die met handen gemaakt zijn.Biblical truth?

An unbiblical understanding, the truth of the bible,
This simple remark is undoubtedly a cause for concern.
It is said by Bible riders: Where is it!
Now this question is also asked, have you paid attention?

It is nowhere written that the bible is the truth,
The word of God is the truth, that book is wrong.
Pastors claim that this is the ONLY word of God,
Again, where is it written? Or is it guesswork.

From the fall of man a family tree can be made via the bible,
Three children were born in 1948, those are Bible matters.
Terah was 70 years old, and had three sons Abram, Nahor, and Haran,
From this moment on, the pedigree can no longer be proven.

So this is proof that the bible is very incomplete,
If the bible is the ONLY word of God, then this is also wrong.
So the bible is incomplete, at least a partial truth,
The word of God is always the full truth, something is missing here.

Did Terah have triplets? Is this true or is this a lie?
God doesn't lie, that's for sure, so this was made up.
Another riddle mentioned from that biblical book,
Prophets EARLY and LATE appointed by God, are they famous?

Another riddle of days, weeks, months and years,
Can you explain the text “one day is like a thousand years”?
A real prophet or a real apostle has this knowledge,
The false prophet or the false Christ makes a lot of fuss.

Correct knowledge does not come by study of that one book,
The truth is lost by human professors.
The truth is not to be found by the outward appearance,
Seek God in silence and unseen, just do it.

We haven't even talked about the future yet
4200 different religions, which of these is the most crooked?
4200 religions originated through human study.
Your job is to ward off all those lies through research.

So there are countless lies about His return,
So again the question: Which religion is the most crooked?
The word of God is not found in a stone house,
Open your heart, that's the only true safe.


Genesis 11:26  'Terah lived 70 years and fathered Abram, Nahor, and Haran. ' 

Jeremiah 26:5  'and by listening to the words of my servants the prophets — whom I have been sending to you time and time again, though you did not listen' 

Translated from the Dutch Bible: And do not hearken to the words of my servants the prophets, which I sent to you EARLY and LATE, without your hearing,

Jeremiah 32:33  'They have turned their backs to me and not their faces. Though I taught them time and time again, they do not listen and receive discipline. ' 

Translated from the Dutch Bible: they turned their necks on me instead of their faces; though I taught them EARLY and LATE, they listened not and were not persuaded.

Amos 3:7 'Indeed, the Lord God does nothing without revealing his counsel to his servants the prophets. ' 

Acts 17:24 'The God who made the world and everything in it — he is Lord of heaven and earth — does not live in shrines made by hands. '

Research the origin of the bible OR read this in Dutch: https://www.debeloofdeschepping.nl/ontstaan-bijbel


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.