Een lang leven?

EEN LANG LEVEN?

Alles wordt eraan gedaan om lang te leven,
Toch is het zeker, dit leven duurt maar even.
Medicijnen en doctoren zijn er soms in overvloed,
Mogen we het onderzoeken? Vindt u dat goed?

Deze auteur wacht uw toestemming toch maar niet af,
Voordat ik uw toestemming heb, lig ik in mijn graf.
Er zijn veel mensen die beweren in God te geloven,
Misschien weet u het wel, dat is Die van Boven.

Jezus en God zijn een werkelijke Twee-éénheid, toch?
Wat de ene weet, dat weet de andere ook, zonder bedrog.
Jezus sprak een woord: Mijn rijk is niet van deze aarde.
Toen Jezus Zijn taak had volbracht, werd Hij geen bejaarde.

Hij heeft veertig dagen instructie aan de apostelen gegeven,
Zijn tijd op deze aarde was kort, want dit leven is geen leven.
De mens wil lang en nog langer leven om zo veel te beleven,
Dat is zo vreemd, want dit leven is toch om van te beven?

Kijk eens echt om u heen, ziekte, armoe, dood en geweld.
Rijkdom, jachten en ook daar zijn klachten, zo is toch gemeld?
Covid19 is ontstaan, daarna is het nog veel erger geworden,
Oorlogen veroorzaken Hongerdoden door veel lege borden.

Zo staat er geschreven: ik ben rijk en verrijkt geworden,
Er zijn meer mensen met lege dan gevulde borden.
Kijk om u heen, het is toch onrechtvaardig verdeeld,
De mensen willen lang leven, zelfs als ze slecht zijn bedeeld.

Lang willen leven in deze tegenstrijdigheid, zo is de wens,
Ziekte, moord, diefstal en pijn is het leven van de mens.
Rijkdom is voor allen die de Twee-éénheid hebben vermoord,
Zijn woord dat gericht is op dé toekomst, wordt niet gehoord.

Er zijn nog 2 miljard mensen op deze aarde die echt geloven,
Ze beleven hun geloof in stilte, hun gedachten gaan naar boven.
Deze mensen geloven in een leven na dit moeizame leven,
Zijn naam in stilte hooghouden, ze mogen het echte leven beleven.

Voor 21 september 2022 worden deze 2 miljard mensen gehaald,
Het sterven is hun gewin, zo heeft de Allerhoogste het bepaald.
Een religie is een leugen, gelukkig ziet de Twee-éénheid het hart,
Een vierde deel staat er geschreven, dat is 25%, dus een kwart.


Hoe zal de Opname plaatsvinden?

Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het VIERDE DEEL van de aarde om TE DODEN met het ZWAARD, met HONGER, met de DOOD en door de WILDE DIEREN van de aarde. '

Deze tekst geeft duidelijk aan dat de dood op een aantal manieren gerealiseerd zal worden. Het begint met het zwaard - WO-III. Door deze wereldoorlog zal er nog minder aandacht zijn voor de hongergebieden en zal DE HONGERDOOD nog veel meer slachtoffers gaan eisen. Het Covid19 virus - de dood / de pest - zal weer een mutatie ondergaan, maar nu een mutatie die veel dodelijker zal zijn, maar door het oorlogsgeweld zal ook dit veel minder aandacht krijgen dan het tot nu toe het geval is geweest. De WILDE DIEREN zijn de RELSCHOPPERS, het zijn dus beesten in menselijke vorm die niets ontziend tekeer zullen gaan.


De EINDTIJD staat volledig gedateerd en beschreven, dit in opdracht van de Allerhoogste. Het zijn Zijn geheimenissen: Openbaringen 10-7

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischLONG LIFE?

Everything is done to live long,
Yet it is certain, this life lasts only a short time.
Medicines and doctors are sometimes in abundance,
Can we investigate? Are you okay with that?

This author does not wait for your permission,
Before I have your permission, I'll be in my grave.
There are many people who claim to believe in God,
Perhaps you know it, that is The One from Above.

Jesus and God are a real Two-unity, right?
What one knows, the other knows too, without deceit.
Jesus spoke a word: My kingdom is not of this earth.
When Jesus had completed His task, He did not become an old man.

He instructed the apostles for forty days,
His time on this earth was short, for this life is not life.
Man wants to live long and even longer to experience so much,
That is so strange, because this life is to tremble, isn't it?

Look really around you, disease, poverty, death and violence.
Wealth, yachts and there are complaints there too, hasn't it been reported?
Covid19 started, then it got much worse,
Wars cause starvation due to many empty plates.

Thus it is written: I have become rich and enriched,
There are more people with empty than full plates.
Look around you, it is unjustly divided,
People want to live long, even if they are ill-endowed.

Want to live long in this contradiction, such is the wish,
Sickness, murder, theft and pain is the life of man.
Wealth is for all who killed the Two-Unity,
His word that is aimed at the future is not heard.

There are still 2 billion people on this earth who really believe,
They experience their faith in silence, their thoughts go up.
These people believe in a life after this difficult life,
Keeping his name up in silence, they get to experience real life.

Before September 21, 2022, these 2 billion people will be met,
To die is their gain, so has the Most High decreed.
A religion is a lie, fortunately the Two-unity sees the heart,
A fourth part is written there, that is 25%, so a quarter.


How will the Rapture take place?

Revelation 6:7-8 'When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, “Come!” And I looked, and there was a pale green horse. Its rider was named Death, and Hades was following after him. They were given authority over A FOURTH OF THE EARTH, to kill by the sword, by famine, by plague, and by the wild animals of the earth. '

This text clearly indicates that death will be realized in a number of ways. It starts with THE SWORD - WWIII. Because of this world war there will be even less attention for the famine areas and STARVATION will claim many more victims. The Covid19 virus - death / plague - will undergo another mutation, this time a mutation that will be much more deadly, but due to the violence of war this too will receive much less attention than it has been until now. The WILD ANIMALS are the rioters, so they are beasts in human form that will rage unsparingly.


The END TIME is fully dated and described, at the behest of the Most High. They are His mysteries: Revelations 10-7

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.