Onrechtvaardigheid

Onrechtvaardigheid

Een bericht voor alle mensen die elkaar het beste wensen,
Helaas worden die wensen niet gerealiseerd bij de mensen.
De één viert feest, de ander geneest, de derde sjeest.
Er zijn dan ook nog mensen die leven als een beest.

Zoals het met het leven is, zo is het ook met geloven,
Zelfs moordpartijen worden “gestuurd” van boven.
De mens heeft de mond vol over het woord liefde,
Maar luister eens goed, ze bedoelen vooral eigenliefde.

Zelfs als het gaat over liefde, is het vooral liefde ontvangen,
Als ze geven, dan hebben ze wat noten op hun gezangen.
Het zijn vooral de mensen met een zeer grote mond.
Gevulde portemonnee, ze toeteren flink in het rond.

Er zijn nog wel mensen te vinden voor een liefdedaad,
Het zijn juiste de arme mensen die zitten op zwart zaad.
Echte liefde, een liefdedaad oprecht met liefde gedaan,
Zo’n daad is klein en onopvallend, zonder eigenwaan.

Een handje hier en een handje daar, zo in stilte voor elkaar,
Een kleine fooi, een knuffel in het hooi, zo is het gebaar.
Het zijn vooral die kleine liefdedaden waar God van geniet,
Die ene grote God, Hij die alleen maar het hart aanziet.

U merkt het, ik kan het niet laten om over Hem te spreken,
Ik geloof God, ik geloof NIET in Hem, dat doe ik al vele weken.
Al die ellende die we op deze aarde zien en bespreken,
Deze aarde is satans rijk, hij is naar deze aarde uitgeweken.

Een kleine correctie is nu werkelijk nodig vanwege de waarheid,
Uitgeweken is onjuist, maar verbannen voor een zeer lange tijd.
Kortweg gezegd, de ellende en de grote onrechtvaardigheid,
Het einde is zeer nabij, we leven nu in de eindtijd.

Dit is het afsluitende vers van dit gedichtje,
Ik hoop dat er iets ontsteekt als een klein lichtje.
Alles is beschreven over de eindtijd en de tekens,
Covid19 en de honger zijn enige duidelijke voortekens.


Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischInjustice

A message to all people who wish each other well,
Unfortunately, those wishes are not realized with the people.
The one celebrates, the other heals, the third party.
There are also people who live like an animal.

As it is with life, so it is with faith,
Even massacres are "directed" from above.
Man is talking about the word love,
But listen carefully, they mainly mean self-love.

Even when it comes to love, it is above all love,
If they give, then they have some notes to their chants.
It is mainly the people with a very big mouth.
Filled wallets, they honk a lot.

There are still people to be found for an act of love,
It is precisely the poor people who sit on black seed.
True love, an act of love sincerely done with love,
Such an act is small and inconspicuous, without conceit.

A hand here and a hand there, so in silence for each other,
A small tip, a hug in the hay, that's the gesture.
It is especially those little acts of love that God delights in,
That one great God, He who looks only on the heart.

You notice, I can't help talking about Him,
I believe God, I do NOT believe in Him, I have been doing that for many weeks.
All the misery we see and discuss on this earth,
This earth is Satan's realm, he has emigrated to this earth.

A little correction is really needed now because of the truth,
Swerved is incorrect, but banned for a very long time.
In short, the misery and the great injustice,
The end is very near, we are now living in the end times.

This is the closing verse of this poem,
I hope something ignites like a little light.
Everything is described about the end time and the signs,
Covid19 and hunger are only clear omens.


This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.