Wederkomst van Jezus

Wederkomst van Jezus

Veel foute doctrines over de komst van Jezus, de Heiland,
Een doctrine is een hersenspoeling, dus niet amusant.
Het is satan die dit via 4200 verschillende religies leert,
De waarheid is niet via een dogma, dat is verkeerd!

Er is maar één waarheid van die ene echte God,
De waarheid heeft dus NOOIT zo’n groot aanbod!
De waarheid is alleen te vinden via een stil gebed,
Zoekt u God in alle waarheid, dan bent u aan zet.

De zet van u is alleen te doen door uw EERSTE LIEFDE,
Het verlaten van de Eerste Liefde is wat Hem griefde.
Pas als u begint met uw Eerste Liefde te geven,
Alleen dan zal u naar uw wens het goede beleven!

De eerste wederkomst van Jezus is in de wolken,
Hij maait met Zijn sikkel, een sikkel lijkt op dolken.
Door te willen sterven, mag de mens Zijn rijk beërven,
Een vierde deel is bereid door te sterven het te verwerven.

De tweede wederkomst is vlak voor het einde van deze tijd,
Er leven dan nog een paar mannen, deze zijn nooit misleidt.
Samen met de opgestane, dus met de vermoorde profeten,
In een ondeelbaar ogenblik worden ze echt niet vergeten.

De derde wederkomst van Christus is OP deze aarde,
Deze wederkomst is samen met die mannen van waarde.
3 april 2026, dat is het begin van het duizend jarig rijk,
Miljarden mensen in het wit gekleed, zijn dan al in het hemelrijk.

Ook zijn er een paar mensen door God zelf bewaard in het vlees,
Openbaringen 12:6 is de tekst, dit is de “vrouw” die God aanwees.
Het zijn een paar mannen en vrouwen, zoals de kinderen van Noach,
Deze paar mensen mogen het 1000-jarig rijk starten met een lach.


De volgende bijbelteksten onderbouwen dit gedicht: Openbaring 2:4 ; Openbaring 14:1,13-14 ; Ezechiël 12:15-16 ; 1 Korinthe 15:50-52 ; Openbaring 20:4,6

Natuurlijk kunt u de teksten uitgeschreven terugvinden bij het gedicht: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/927997_wederkomst-van-jezus

Het is ook mogelijk om alle gebeurtenissen (de geheimenissen van God) op chronologische wijzen te lezen, via de onderstaande link.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch


Openbaring 2:4 'Maar Ik heb tegen u dat u uw EERSTE LIEFDE hebt verlaten. '

Openbaring 14:1,13-14 'En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. ' 

Ezechiël 12:15-16 'Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard (derde wereldoorlog), van de honger (hongerdoden) en van de pest (Covid19), zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 

1 Korinthe 15:50-52 'Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen niet allen (de enkele mannen uit Ezechiël) ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. '

Openbaring 20:4,6  'En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang . Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang . ' Return of Jesus.

Many erroneous doctrines about the coming of Jesus, the Savior,
A doctrine is brainwashing, so not amusing.
It is satan who teaches this through 4200 different religions,
The truth is not through dogma, that is wrong!

There is only one truth from that one true God,
So the truth NEVER has such a large offer!
The truth can only be found through silent prayer,
If you seek God in all truth, then it is your turn.

The move is yours only by your FIRST LOVE,
Leaving the First Love is what grieved Him.
Only when you begin to give your First Love,
Only then will you experience the good as you wish!

The first return of Jesus is in the clouds,
He mows with His sickle, a sickle is like daggers.
By willing to die, man may inherit His kingdom,
A fourth part is prepared to acquire it by dying.

The second coming is just before the end of this time,
There are still a few men alive, these are never deceived.
Together with the risen, thus with the murdered prophets,
In an indivisible moment they are really not forgotten.

The third return of Christ is ON this earth,
This return is of value along with those men.
April 3, 2026, that is the beginning of the thousand year reign,
Billions of people dressed in white, are already in the heavenly realm.

There are also a few people kept in the flesh by God Himself,
Revelation 12:6 is the text, this is the "woman" God designated.
They are a few men and women, like the children of Noah,
These few people get to kick off the 1000th anniversary with a smile.


The following scriptures support this poem: Revelation 2:4  ; Revelation 14:1,13-14 ; Ezekiel 12:15-16  ; 1 Corinthians 15:50-52 ; Revelation 20:4-6 

Of course you can find the texts written out with the poem: https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/927997_wederkomst-van-jezus

It is also possible to read all events (the mysteries of God) chronologically, via the link below.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Revelation 2:4 'But I have this against you: You have abandoned the love you had at first.

Revelation 14:1,13-14 'Then I looked, and there was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him were 144,000 who had his name and his Father’s name written on their foreheads. Then I heard a voice from heaven saying, “Write: Blessed are the dead who die in the Lord from now on.” “Yes,” says the Spirit, “so they will rest from their labors, since their works follow them.” Then I looked, and there was a white cloud, and one like the Son of Man was seated on the cloud, with a golden crown on his head and a sharp sickle in his hand. ' 

Ezekiel 12:15-16  'They will know that I am the Lord when I disperse them among the nations and scatter them among the countries. But I will spare a few of them from the sword (WWIII), famine (Starvation), and plague (Covid19), so that among the nations where they go they can tell about all their detestable practices. Then they will know that I am the Lord .” '

1 Corinthians 15:50-52 'What I am saying, brothers and sisters, is this: Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor can corruption inherit incorruption. Listen, I am telling you a mystery: We will not all fall asleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. ' 

Revelation 20:4-6 'Then I saw thrones, and people seated on them who were given authority to judge. I also saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God, who had not worshiped the beast or his image, and who had not accepted the mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for a thousand years. The rest of the dead did not come to life until the thousand years were completed. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection! The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for a thousand years. '  


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.