10 GEBODEN ?

Waarom heeft de mens alleen maar regels lief?
Talloze regels in allerlei boeken, vaak ook nog per brief.
Zelfs de liefde moet aan allerlei verschillende regels voldoen,
Verkeersregels, omgangsregels, wel meer dan een miljoen.

In het ene land zus, in het andere land zo, allemaal andere regels,
Op straat, op een plaat, in de lucht, op het water en vaak op tegels.
Weet je, al die gekke idiote regels, hetzelfde doel, toch anders,
Belgen zus, Denen zo, wij doen het anders, wij zijn Nederlanders.

Er is nog een rare groep, die het weer heel erg anders wil doen,
Het wordt een grote rotzooi, je ergert je geel en groen.
Ondanks dat er een boek van is gemaakt in alle eenvoud.
Heeft de mens het vertaald, nu zijn de regels een oerwoud,

Het boek is incompleet, want een keizer stak een gedeelte in brand,
Na de brand van die keizer, was er voor dat boek nog maar één klant.
Dat was de katholieke kerk, ze zette de regels naar hun eigen hand,
Er werd jaren geknutseld en geplakt, zelfs iets voor aan de wand.

Een schilderij, een beeld, leuk om te zien, het kan toch niet horen,
Dat boek lezen en onderzoeken, mensen konden het alleen aanhoren.
De regels in het boek waren veranderd, want stomme beelden zijn fijn,
Die stomme beelden zeggen helemaal niets, dat is toch een festijn?

Dat boek wordt dan ook nog het ENIGE boek van God genoemd,
Gemanipuleerd, incompleet, veranderd en toch zeer beroemd.
Heeft u wel eens bedacht wie het nu echt heeft samengesteld.
Dit boek is de oorzaak van veel ellende, dus zeer veel geweld.

Een opmerking van Jezus: Ik ben niet gekomen voor de vrede,
Mijn rijk is niet van hier, satan’s rijk is hier, hij is een wrede.
Dus de regels in dat ene boek zijn gemaakt door dat mispunt,
Er is maar één echte regel, De liefde, dat is alles wat je is gegund.

Bijbelruiters zeggen: luister nu eens goed, het zijn 10 geboden!
Nee hoor, één gebod is alles omvattend, zelfs voor de doden.
Zelfs handen vouwen en ogen dicht, regels bedacht door een mens,
Stille eerbied, in gedachten, dat is de regel van God, Zijn wens.

God zal zichzelf NOOIT tegenspreken. Deze twee Apostelen zeggen het juiste !!

Mattheüs 22:37-40 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 

Lukas 10:27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 

𝐃𝐄 π‘π„π‚π‡π“π•π€π€π‘πƒπˆπ†π„π π–πŽπ‘πƒπ„π πŽππ†π„ππŽπŒπ„π π•πŽπŽπ‘ πŸ’ πŽπŠπ“πŽππ„π‘ 𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐋𝐄𝐄𝐒 𝐇𝐄𝐓 π€π‹π’π“π”ππ‹πˆπ„π…π“:

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch

 


De gemanipuleerde versie die door Hiëronymus - katholieke bisschop, afgoden!! - zo is vertaald naar het katholieke Dogma.

De eerste geboden: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf & Gij zult GEEN AFGODSBEELDEN MAKEN zijn volledig verdwenen!! 

1. Ik ben de eeuwige uw God
2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

God zal zichzelf NOOIT tegenspreken. Toch vindt u hier een grote discrepantie. Deze twee Apostelen zeggen het juiste !!

Mattheüs 22:37-40 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten

Lukas 10:27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 

De 10 geboden, de tien geboden zijn eigenlijk maar 10 woorden.

10 woorden die door één korte zin volledig vervangen kunnen: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Allerlei dogma’s zijn om deze 10 woorden heen verzonnen. Iedere bijbelvertaling verwoord het weer anders. Regels zijn erbij verzonnen, maar er zijn ook regels weggehaald. Hele belangrijke regels die weggehaald zijn, zijn de eerste twee geboden.  

Als ik de 10 geboden opnieuw zou mogen maken, dan zal het zo klinken.

   1. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf
   2. Vereer GEEN andere goden en maak geen beelden
   3. Misbruik de naam van God niet
   4. Houdt de sabbat in ere
   5. Toon eerbied voor uw ouders
   6. Pleeg GEEN moord
   7. Pleeg GEEN overspel
   8. Steel NIET
   9. Spreek de waarheid
 10. Wees niet begerig

Zo worden ook veel regels door allerlei dogma’s als verplichte regelgeving gezien en min of meer dwingend opgelegd. God dwingt niemand. Iedereen heeft een Vrije Wil. God wil erkend worden als de HOOGSTE macht en als je Hem de Eerste Liefde geeft, dan denk je met grote regelmaat aan God. Soms is een blik omhoog al voldoende. Hem eren zit niet in uiterlijk vertoon. Een sabbat houden is even je gedachten op Hem richten, dat is NIET een hele dag schijnheilig zichtbaar NIKS doen.

Pleeg Geen overspel: Hier wordt nogmaals bedoelt : Heb God lief boven alles! Maak je los van de koning van deze aarde, de satan.

Als voorbeeld: Veel “christenen” zeggen: God zal je zegenen. Niemand kan God een opdracht geven. Deze zin is op gebiedende wijs gebracht, dat is pure HOOGMOED. Dat is de val van satan geweest, en bij het gebruik van deze zin, handel je in opdracht van satan en pleeg je overspel en misbruik je Zijn naam.

Er zijn veel teksten te vinden waar heel duidelijk wordt weergegeven hoe de Allerhoogste over afgodsdienaren ( mensen die beelden aanbidden) denkt.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeld

Het is een blogbericht. Hier staat ook een afbeelding die te vinden is bij NL Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/926969_10-geboden10 Commandments?

Why does man only love rules?
Countless lines in all kinds of books, often also by letter.
Even love has to follow all kinds of different rules,
Traffic rules, visitation regulations, well over a million.

In one country this, in another country like this, all different rules,
On the street, on a plate, in the air, on water and often on tiles.
You know, all those crazy crazy rules, same goal, yet different,
Chinese rules, Russian rules, we do it differently, ........... our rules.

There is another strange group, who want to do it very differently again,
It becomes a big mess, you annoy yellow and green.
Despite the fact that a book has been made of it in all simplicity.
Has man translated it, now the rules are a jungle,

The book is incomplete, for an emperor set fire to a section,
After that emperor's fire, there was only one customer left for that book.
That was the Catholic Church, she made the rules to their own hand,
Years of tinkering and pasting, even something for the wall.

A painting, a statue, nice to see, it can't hear anyway,
Reading and researching that book, people could only hear it.
The rules in the book had changed, because stupid images are nice,
Those stupid images mean nothing at all, that's a feast, isn't it?

That book is also called the ONLY book of God,
Manipulated, incomplete, altered and yet very famous.
Have you ever wondered who really put it together?
This book is the cause of a lot of misery, so a lot of violence.

A Note from Jesus: I have not come for peace,
My kingdom is not from here, Satan's kingdom is here, he is a cruel one.
So the rules in that one book were made by that flaw,
There's only one real rule, Love, that's all you've got.

Bible riders say: Now listen carefully, these are 10 commandments!
No, one commandment is all-encompassing, even for the dead.
Even fold hands and close eyes, rules devised by a man,
Silent reverence, in thought, that is the rule of God, His will.

God will NEVER contradict Himself. These two Apostles say the right thing!!

Matthew 22:37-40  'He said to him, “Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important command. The second is like it: Love your neighbor as yourself. All the Law and the Prophets depend on these two commands.” '

Luke 10:27 'He answered, “Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,” and “your neighbor as yourself.” ' 

𝐓𝐇𝐄 π‘πˆπ†π‡π“π„πŽπ”π’ π–πˆπ‹π‹ 𝐁𝐄 π‘π„π‚πŽπ‘πƒπ„πƒ ππ„π…πŽπ‘π„ πŽπ‚π“πŽππ„π‘ πŸ’, 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐏𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐃.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


The manipulated version by Jerome - Catholic Bishop, idols!! - thus has been translated to the Catholic Dogma.

The first commandments: Love God above all and your neighbor as yourself & Thou shalt MAKE NO IMAGES have completely disappeared!!

1. I am your God Eternal
2. Thou shalt have no other gods before me.

God will NEVER contradict Himself. However, you will find a major discrepancy here. These two Apostles say the right thing!!

Matthew 22:37-40  'He said to him, “Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important command. The second is like it: Love your neighbor as yourself. All the Law and the Prophets depend on these two commands.” '

Luke 10:27 'He answered, “Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,” and “your neighbor as yourself.” ' 

The 10 commandments, the ten commandments are really just 10 words.

10 words that can be completely replaced by one short sentence: Love God above all and your neighbor as yourself.

All kinds of dogmas have been made up around these 10 words. Every Bible translation says it differently. Rules have been made up, but rules have also been removed. Very important rules that have been removed are the first two commandments.

If I could make the 10 commandments again, it will sound like this.

   1. Love God above all and your neighbor as yourself
   2. DO NOT worship other gods or make images
   3. Do not abuse the name of God
   4. Keep the Sabbath
   5. Show respect for your parents
   6. DO NOT commit murder
   7. DO NOT commit adultery
   8. DO NOT steal
   9. Speak the truth
 10. Don't Be Covetous

In the same way, many rules are seen as mandatory regulations by all kinds of dogmas and are more or less enforced. God does not force anyone. Everyone has Free Will. God wants to be recognized as the HIGHEST power and when you give Him the First Love, you think of God with great regularity. Sometimes a look up is enough. Honoring him is not in ostentation. Keeping a Sabbath is just turning your mind to Him, that is NOT doing nothing for a whole day hypocritically visible.

Don't commit adultery: Here again it is meant: Love God above all! Detach yourself from the king of this earth, Satan.

For example: Many “Christians” say: God will bless you. No one can give God an order. This sentence has been made imperative, that is pure PRIDE. That has been the fall of satan, and in using this phrase, you are acting at the behest of satan and committing adultery and abusing His name.

There are many texts where it is very clearly stated how the Most High thinks about idolaters (people who worship images).

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/902390_het-ware-beeld

It's a blog post. Here is also an image that can be found at NL Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/926969_10-geboden


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.