Liefde Gods ontvangen?

Liefde Gods ontvangen?

Het woord LIEFDE is werkelijk overbekend,
Het is een boodschap die dat woordje zendt.
Het woord wordt voor veel doelen misbruikt,
Het is te pas en te onpas dat dit woord opduikt.

De belangrijkste betekenis is het: vrijwillig willen geven,
Juist deze drie woorden zijn bijna volledig verdreven.
O ja, ze hebben de mond vol over de liefde van God,
God zal van je houden, Hij zal je beschermen, Hij doet niet rot.

Gods liefde: Zijn enorme grote liefde is werkelijk ongeëvenaard,
Van de mens mag God alles geven, dat is wat juist zorgen baart.
Weet de mens wel wat zijn persoonlijke oorsprong is?
Juist het gemis van deze basiskennis, is een groot gemis.

Het zichtbare beeld van God, de onzichtbare Heilige Geest,
Dat is Jezus, Zijn onvoorwaardelijk liefde is er het allermeest.
God heeft via Zijn zichtbare beeld de liefde voorgedaan,
Hij is zelfs zover gegaan dat Hij zelfs in de dood is gegaan.

Weet u, ik schaam me rot voor mijn medemens,
Liefde willen ze alleen maar ontvangen, zo is hun wens.
Schijnheilig handen vouwen en de ogen dicht is wat ze doen,
Liefde kopen: een zakje gaat rond, dat is voor de poen.

Velen zeggen dan ook nog: Ik heb het met liefde gegeven,
Dat is de manier om de liefde al kopend op te geven.
De Katholiek kon zijn zonde afkopen met een aflaat,
De overeenkomst is zo groot, het is hetzelfde kwaad.

Er staat geschreven: neem het levende water, het kost niets,
Liefde kun je niet kopen, niet met geld of iets anders favoriets.
God wil wel degelijk iets van u terugontvangen, dat is echt waar,
Hij wil uit uw vrije wil uw eerste liefde, dat is het juiste gebaar.

Er zijn mensen die beleven hun geloof en houden Zijn naam hoog,
Dat doen ze in stilte, ze leven hun geloof in liefde, zonder betoog.
Tot God spreken doen ze liefdevol in de stilte van de gedachten,
Zo wordt het uiterlijk vertoon vergeven, ze willen God liefdevol achten.

De Eindtijd, een vierde deel van de mens gelooft God nog min of meer,
2 miljard mensen is het vierde deel, door te sterven is de grote terugkeer.
Dit zal gebeuren voordat de kalender de datum 16 oktober ongeveer aantikt,
De tekenen zijn allang bekend, het is ook de bijbel die het zo predikt.

Bent u nu werkelijk blind, er is iemand die al het graan blokkeert,
Honger en de pest zijn doodsoorzaken, zo wordt door de bijbel geleerd.
Oorlog komt tot stilstand, Wereldoorlog III zal zeker weten beginnen.
Menselijke wilde dieren, plunderend en moordend denken ze te winnen.

Dit vers van dit gedicht wil u inleiden in de waarheid, zonder te wijken,
Alles staat beschreven, u hoeft alleen te lezen en om u heen te kijken.
Bereidt u voor op de eeuwige heerlijkheid, sterven is anders dan is geleerd,
Het staat echt zo geschreven, via de link wordt het bijbels juist geciteerd.


De Link: de toekomst chronologisch weergegeven.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologisch

U kunt ook vragen stellen via dit bericht, want het is een blog bericht. U kunt ook een mail sturen via de contactpagina.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/925879_liefde-gods-ontvangenReceive love from God?

The word LOVE is really well known,
It's a message that little word sends.
The word is misused for many purposes,
It is all too well that this word pops up.

The main meaning is: willing to give voluntarily,
Precisely these three words have been almost completely dispelled.
Oh yes, they are talking about the love of God,
God will love you, He will protect you, He will not rot.

God's love: His enormous great love is truly unparalleled,
God is allowed to give everything from man, that is precisely what causes concern.
Does man know what his personal origin is?
It is precisely the lack of this basic knowledge that is a great lack.

The visible image of God, the invisible Holy Spirit,
That is Jesus, His unconditional love is there most of all.
God has shown love through His visible image,
He has even gone so far as to even die.

You know, I'm ashamed of my fellow man,
They only want to receive love, that's their wish.
Creepy hands folding and eyes closed is what they do,
Buying love: a bag goes around, that's for the money.

Many also say: I gave it with love,
That's the way to give up love while buying.
The Catholic could buy off his sin with an indulgence,
The similarity is so great, it's the same evil.

It is written: Take the living water, it costs nothing,
You can't buy love, not with money or something else you love.
God does want to get something back from you, that's true,
He wants your first love of your own free will, that is the right gesture.

There are those who live their faith and uphold His name,
They do this in silence, they live their faith in love, without argument.
Speaking to God they do lovingly in the silence of the thoughts,
Thus the ostentation is forgiven, they want to esteem God loving.

The End Times, a fourth part of man still believes God more or less,
2 billion people is the fourth part, by dying is the great return.
This will happen before the calendar hits September 21, 2022,
The signs have been known for a long time, it is also the Bible that preaches it so.

Are you really blind, there is someone who blocks all the grain,
Hunger and plague are causes of death, the Bible teaches.
War comes to a halt, World War III will surely begin.
Human wild animals, looting and murdering, they think they can win.

This verse of this poem will introduce you to the truth, without giving way,
Everything is described, you just have to read and look around.
Prepare yourselves for eternal glory, to die is different from what is taught,
It is really written that way, via the link it is correctly quoted from the Bible.


The Link: the future presented chronologically.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological

You can also ask questions through this post, as it is a blog post. You can also send an email via the contact page.

https://www.debeloofdeschepping.nl/gedichtenblog/925879_liefde-gods-ontvangen


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.