Gods zegen?

Veel mensen en predikanten zeggen: Gods zegen.
Je hoort het zo vaak, je komt het overal tegen.
Snapt u wat die mensen bezielt die dit zeggen?
Vooral mensen die Gods woord proberen uit te leggen.

Vloeken wordt door veel mensen beschouwd als zonde,
Als je vloekt, dan zeggen ze: je gaat ten gronde.
Het is vooral de zogenaamde “theologische” vakman,
Gebruik zijn naam niet ijdel, zeggen deze mensen dan.

Een vraag: God is Almachtig, alles is toch bij Hem bekend?
God doorgrond het hart, iedereen is door Hem gekend!
Vloeken mag niet, maar wat doe je bij vloeken eigenlijk fout?
Je vraagt het slechtste voor jezelf in Zijn naam, een stijlfout?

Ik zeg niet dat ik een voorstander van het vloeken wil zijn,
Het moment en de toon worden vaak bepaalt door pijn.
Ook wordt het vaker gebruikt door eenvoudige mensen,
Te kort aan mooie woorden, dat bepaalt vaak hun grenzen.

Met de woorden: Gods zegen, geef je God een opdracht,
Kunnen wij – mensen – aan God een opdracht geven?
Kunnen wij tornen aan Zijn inzicht en Zijn almacht?
Het is een zeer grote hoogmoed, dat wordt NIET vergeven.

Hoe vaak wordt deze vorm van hoogmoed getoond?
Het zijn juist die ”vrome” mensen, die God zo minachten.
Het is erger dan een keer vloeken, hoogmoed wordt niet beloond,
Juist de eenvoudige van hart, heeft Gods grootheid in gedachten.


De ware Godsknecht zal nooit of te nimmer zulke opmerkingen maken. Hoogmoedsuitingen worden gedaan door de vele valse christussen. Het is de ENDTIJD !!

Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God, zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischGod Blesss?

Many people and pastors say: God's blessing.
You hear it so often, you see it everywhere.
Do you understand what moves those people who say this?
Especially people who try to explain God's word.

Swearing is considered a sin by many people,
If you curse, they say: you will perish.
It is mainly the so-called “theological” craftsman,
Don't take his name in vain, these people say.

A question: God is Almighty, isn't everything known to Him?
God searches the heart, everyone is known by Him!
Swearing is not allowed, but what are you doing wrong when swearing?
You ask the worst for yourself in His name, a style mistake?

I'm not saying I want to be a proponent of swearing,
The moment and the tone are often determined by pain.
Also, it is more commonly used by simple people,
Too short of beautiful words, that often defines their limits.

With the words: God bless, give your God a commission,
Can we – humans – give an assignment to God?
Can we tamper with His insight and His omnipotence?
It is a very great pride that is NOT forgiven.

How often is this form of pride displayed?
It is precisely those "pious" people who despise God so much.
It's worse than cursing once, haughtiness is not rewarded,
Precisely the simple in heart, has God's greatness in mind.


The true servant of God will never, ever make such remarks. Prides are made by the many false Christs. It's the END TIME!!

This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God, as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.