EINDTIJD

De eindtijd, dat vinden de meeste mensen eng,
De predikanten hebben werkelijk een foute inbreng.
De oorzaak van deze eindtijd, wat is dat nu precies?
Mensen denken: God kun je missen als een zere kies.

Dit is precies de echte oorzaak van deze ellendige tijd,
Het diepe respect voor God is weg, de tijd verglijdt.
Over 20 jaar is er niemand meer die Hem erkennen wil,
Ook het respect voor de ander verdwijnt met luid gegil.

Deze eindtijd is al lang geleden via profeten aangekondigd,
Sommige worden als apocrief gezien en dus ontmoedigd.
Ook zijn er bijbelse profeten die spreken over deze eindtijd,
Zelfs NU zijn er profeten die gebruiken Zijn zendtijd.

Er wordt gewaarschuwd voor de vele valse profeten,
De vele valse profeten worden voor de juiste versleten.
God geeft kenmerken, bent u die kenmerken vergeten?
De kenmerken worden nu herhaald, om ze zeker te weten.

De juiste profeet vraagt nooit om geld, zelfs niet om een cent,
De juiste profeet wordt door een groep nooit erkend,
De juiste profeet is een persoon zonder veel aanzien,
De juiste profeet is van Gods echte woord voorzien.

Dat echte woord van God is juist iets wat u niet wil horen,
Dat is anders, het kan namelijk uw eigen wil niet bekoren.
Van de waarheid draait men zich af, dus men is horende doof,
De eindtijd is door te sterven, ziet u de grote kloof?

Er zijn vier tekenen die de Eindtijd inluiden zoals het is gezegd,
De HONGERDOOD is er één van, Poetin heeft het graan verlegd.
De vele NATUURRAMPEN, na het ontstaan van CORONA gezien,
MENSELIJKE BEESTEN, de relschoppers ze tellen voor tien.

Corona is officieel op 16 december 2019 geregistreerd.
2300 dagen is de overbrugging, door Daniël zo geleerd.
Jezus komt in de wolken, plotseling, door iedereen gezien,
Het kruisteken in de wolken was er nooit voordien.

Het sterven kent een ander duidelijk teken zoals men verwacht,
WO-III komt in de plaats van het natuurgeweld, zoals gedacht.
Dus een dodelijke mutatie van Covid19 komt er echt aan,
Honger en de wilde menselijke beesten, zo zal het gaan.

Een vierde deel van de mensen zullen dan gaan sterven,
Het zijn gelovende mensen om de eeuwigheid te erven.
De genoemde tekenen van deze tijd zijn onmiskenbaar,
Een link legt alles bijbels uit, het is werkelijk waar.


De komst van Jezus in de wolken zal zeer snel plaatsvinden, want we leven al in de tijd van verdrukking, deze tijd is verkort, want anders zou er geen vlees behouden blijven. Mattheüs 24:22. De opname van 2.000.000.000 mensen is door te sterven  sterven, lees hiervoor Openbaringen 6:7-8

Maar afgodenaanbidders - katholieken en boeddhisten - behoren niet tot hen.

Dit gedicht heeft te maken met de Eindtijd. De eindtijd kunt u volledig gedateerd inzien. Dit zijn de geheimenissen van God zoals gezegd in Openbaringen 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/openbaringen-chronologischEnd Time

The end time, most people find that scary,
The pastors are really wrong.
The cause of this end time, what exactly is it?
People think: you can miss God like a sore tooth.

This is exactly the real cause of this miserable time,
The deep respect for God is gone, time is passing.
In 20 years there will be no one left who will recognize Him,
Also the respect for the other disappears with loud screams.

This end time was announced long ago through prophets,
Some are seen as apocryphal and thus discouraged.
There are also biblical prophets who speak about this end time,
Even NOW there are prophets using His airtime.

There is a warning against the many false prophets,
The many false prophets are mistaken for the right ones.
God gives marks, have you forgotten those marks?
The features are now repeated, just to be sure.

The right prophet never asks for money, not even a penny,
The right prophet is never recognized by a group,
The right prophet is a person of little respect,
The right prophet is provided with God's real word.

That real word of God is just something you don't want to hear,
That is different, because it cannot please your own will.
From the truth one turns away, so one is hearing deaf,
The end time is by dying, do you see the great chasm?

There are four signs that herald the End Times as it has been said,
STARVATION is one of them, Putin has shifted the grain.
The NATURAL DISASTERS, seen after the emergence of CORONA,
HUMAN BEASTS, the rioters count them to ten.

Corona was officially registered on December 16, 2019.
2300 days is the span, thus taught by Daniel.
Jesus comes in the clouds, suddenly, seen by all,
The sign of the cross in the clouds was never before.

Death has another clear sign as one expects,
WWIII will replace the violence of nature, as expected.
So a deadly mutation of Covid19 is really coming,
Hunger and the wild human beasts, so shall it be.

A quarter of the people will then die,
They are believing people to inherit eternity.
The said signs of this time are unmistakable,
A link explains everything biblically, it really is true.


The coming of Jesus in the clouds will take place very soon, because we are already living in the time of tribulation, this time has been shortened, otherwise no flesh would be saved. Matthew 24:22. The rapture of 2,000,000,000 people is by dying, read Revelation 6:7-8 But idolaters - Catholics and Buddhists - are not among them.

This poem has to do with the End Times. You can view the end time completely dated. These are the mysteries of God as stated in Revelation 10.

https://www.debeloofdeschepping.nl/reageren-1/revelations-chronological


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.